nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-01 - 2018-04-27
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés, a házszám-megállapítás és az emléktábla elhelyezés szabályairól

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (5) bekezdésében és 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja


1. § (1) A rendelet célja, hogy Enying Város közigazgatási területén a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításnak az egységes rendjét biztosítsa, egyben emléket állítson, hagyományt ápoljon, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési és tájékozódási szempontokat. 


(2) Enying Város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni, emléktáblát elhelyezni csak e rendelet szabályai szerint lehet.


Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

 1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 2.§ 13. pontjában meghatározott terület.
 2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név.
 3. Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

A közterületek elnevezésére vonatkozó általános szabályok


3. § (1) Enying város belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni. 


(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll. 


(3) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető, a többi névtől írásban és hangzásban is jól megkülönböztethető legyen.


(4) Közterület élő személyről nem nevezhető el, valamint alkalmazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§ (2)-(3) bekezdéseit.


(5) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. 


(6) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.


(7) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterület külön elnevezési eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel.


(8) Ha egy közterület városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik és – az elkülönüléstől számított egy éven belül – új nevet kell adni a közterületnek.


(9) A közterület és településrész nevének megváltoztatására, új településrész elnevezésére a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


(10) A város közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzéket az Enyingi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportja vezeti.


Hatásköri és eljárási szabályok


4. § (1) A közterületek és a településrészek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján indulhat. 


(2) Közterület elnevezését kezdeményezheti:

 1. Képviselő-testület tagja,
 2. Képviselő-testület bizottsága,
 3. Enying közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek legalább 5 főből álló csoportja,
 4. Enying közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(3) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat az Enyingi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportja látja el. 


(4) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik.


(5) A közterület nevének megváltozásával kapcsolatos vélemények kikérése érdekében az Enyingi Polgármesteri Hivatal a helyben szokásos módon 15 napra hirdetményt tesz közzé, amelyre a helyi érdekeltségű civil szervezetek, illetve bármely helyi lakos észrevételt tehet. A lakosság a képviselő-testülethez a véleményét, kérelmét, javaslatát postai és elektronikus úton egyaránt benyújthatja. Az elnevezéssel kapcsolatban a kifüggesztés időtartama alatt benyújtott észrevételeket a képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelni kell.


(6) A lakosság véleményének a képviselő-testület döntésére nincs kötelező ereje.


(7) A közterület elnevezéséről a képviselő-testület határozattal dönt. A döntést a helyben szokásos módon – a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Enyingi Hírmondóban és Enying Város hivatalos honlapján – közzé kell tenni. 


(8) A közterületnév megállapításáról, illetőleg megváltoztatásáról szóló határozatában a képviselő-testület köteles rendelkezni arról, hogy az új, illetve a megváltozott közterületnév mely időponttól lép hatályba. A határozatban rendelkezni kell az utcanév-táblák elhelyezésének határidejéről is.


(9) A képviselő-testület döntéséről 30 napon belül értesíteni kell:

 1. az érintett tulajdonosokat (amennyiben a tulajdonosok száma meghaladja a 4 főt, kizárólag egy tulajdonossal kell közölni a döntést),
 2. a települési lakcímnyilvántartót helyben,
 3. a települési adóhivatalt helyben,
 4. a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatalát,
 5. a közhiteles ingatlan-nyilvántartást vezető szervet,
 6. a Magyar Posta enyingi postahivatalát,
 7. az Enyingi Rendőrőrsöt,
 8. a tűzvédelmi hatóságot,
 9. az enyingi központi orvosi ügyeletet,
 10. az Országos Mentőszolgálat Enyingi Mentőállomását,
 11. a közműszolgáltatókat (Fejérvíz Zrt., DRV Zrt., E-ON Zrt., Siókom Nonprofit Kft.),
 12. a Földrajzinév-bizottságot, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézetet (csak településrész névvel kapcsolatos döntés esetében).

Közterületnév táblák


5. § (1) A közterületi névtábla elkészíttetése az Enyingi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportjának a feladata.


(2) Új közterület nevét tartalmazó névtáblákat a névadást követő 60 napon belül el kell helyezni. A névtábla kihelyezését, karbantartását és pótlását a Városgondnokság látja el.


(3) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni. Növényzetre közterületi névtáblát nem lehet elhelyezni.


(4) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületi névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben a tábla elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.


(5) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő 1 évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni. 


(6) Az utcanév házankénti feltüntetése nem kötelező.


A házszám megállapítására vonatkozó szabályok


6. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.


(2) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg. Új közterület kialakítása esetén az ingatlan tulajdonosa vagy használója a házszám megállapításáról szóló határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a helyes házszámot az ingatlanán elhelyezni


(3) Az épületek házszámait - vagy amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható helyrajzi számát - az ingatlanok tulajdonosai (kezelői) kötelesek saját költségükön a közterületről jól látható módon feltüntetni.


(4) Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.


(5) A közterület házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok a város központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek és az utca bal oldalán a páratlan, jobb oldalán a páros számok legyenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni.


(6) A csak egyoldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet.


(7) Terek esetén a házszám-megállapítás 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.


(8) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen az épület utcafronti főhomlokzata nyílik.


(9) Tömbtelken kialakított többszintes épületeknél minden lépcsőházat önálló házszámmal kell ellátni.


(10) Az ingatlanok számozására arab egész számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli betűi vagy arab egész számok is alkalmazhatóak. 


(11) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.


(12) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.


(13) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a magyar ABC ékezet nélküli kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni. 


Címmegállapítás


7. § (1) A házak (építési telkek) megszámozását az Enyingi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportja köteles elvégezni minden új közterület kialakítása alkalmával és erről köteles értesíteni a tulajdonosokat és a mindenkori közhiteles ingatlan-nyilvántartást végző szervet.


(2) Az Enyingi Polgármesteri Hivatal köteles a város közterületeinek nevét jegyzékbe foglalni, valamint a házszámozást felülvizsgálni és az esetleges szükséges változtatásokat elvégezni, ha valamelyik utca neve megváltozik, ha valamelyik utcát közterület-szabályozás érinti, vagy ha ezt a kialakult házszámozás rendezése indokolja. Társasházak esetében a lakcímek pontosításakor egyidejűleg, szükség esetén az ajtószámozások ellenőrzését, pontosítását is el kell végezni.


(3) A házszám megállapításra, megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból vagy annak a személynek a kérelmére indulhat, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.


(4) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik. 


(5) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival, továbbá az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal.


(6) A házszám-megállapítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 


Emléktábla állítás rendjére vonatkozó szabályok


8. § (1) A város közterületein emléktábla csak a Képviselő-testület hozzájárulásával helyezhető el.


(2) A műemlék, műemlék jellegű és a helyi védettségi épületeken emléktábla elhelyezéséhez az illetékes műemlékvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása is szükséges.


(3) A képviselő-testületi hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásról szóló határozatban foglaltaknak nem megfelelően elhelyezett emléktáblát a polgármester – az eltávolításra vonatkozó felszólításban megjelölt határidő eredménytelen eltelte esetén – az emléktábla tulajdonosának költségére leszerelteti és elszállíttatja.


Hatálybalépés


9. § (1) Ez a rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet 5-6.§-ainak rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek házszámozását nem érintik.


(3) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.Pődör Gyula

polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt

jegyző


Z Á R A D É K:


A rendelet társadalmi egyeztetése 2014. augusztus 21.- 2014. augusztus 24. napján a Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.

Ellene bejelentés, észrevétel nem érkezett. 


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!