nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 - 2015-02-12
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. §


A rendelet hatálya kiterjed Hajdúsámson Város Önkormányzata, valamint a fenntartásában működő, illetve a gazdálkodási feladatok ellátása céljából hozzá rendelt valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására.

2. §


A rendeletben a Képviselő-testület felhatalmazza a helyi önkormányzat vonatkozásában a polgármestert, az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek esetén a költségvetési szervek vezetőit, hogy 2015. január 1. napjától a 2015. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának folyamatosságát biztosítsa.

Ennek keretében köteles figyelembe venni a hatályos jogszabályokban és a Képviselő-testület hatályos rendeleteiben, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása előtti és az azt követő időszakban hozott határozataiban foglaltakat, arányosan teljesítve a 2014. évi költségvetési rendeletben meghatározott módosított előirányzatokat azzal, hogy étkezési hozzájárulás, egyéb adható juttatás a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig nem fizethető. Nem fizethető továbbá az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatálya alatt a költségvetési törvényben meghatározott kereset-kiegészítés (keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a).

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás során a 224/2014. (XI.05.) öh. számú határozat szerinti Polgármesteri Kabinet felállításával kapcsolatban felmerülő költségekre kötelezettséget vállaljon.

3. §


  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló törvénynek, a jogszabályoknak és az önkormányzat rendeleteinek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.


  1. Az átmeneti időszak időtartama alatt folytatott gazdálkodási tevékenység a 2015. évi költségvetés részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerülnek a 2015. évi költségvetésbe.

4. §


Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit Hajdúsámson Város Önkormányzata  2015. évi költségvetéséről szóló rendelete hatályba lépéséig kell alkalmazni.


Hajdúsámson, 2014. december 18.


               Bagolyné Szűcs Mariann                                                      Antal Szabolcs

                            jegyző                                                                          polgármester

Záradék:

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2014. december 19.

                Bagolyné Szűcs Mariann

                          jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!