nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-31 -tól
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelete
A Bordány Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről alkotott 2013. évi CCXX. törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott feladatai ellátása érdekében az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. §  A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő önállóan működő intézményekre, valamint a támogatásban részesített jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.II. Fejezet

Az önkormányzat költségvetése


2. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 811.353 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 811.353 ezer Ft-ban állapítja meg.

          

(2) A Képviselő-testület a működési költségvetés bevételi főösszegét 694.383 ezer Ft-ban,  kiadási főösszegét 698.427 ezer Ft-ban állapítja meg.


(3) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetés bevételi főösszegét
116.970 ezer Ft-ban kiadási főösszegét, 112.296 ezer Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzati költségvetés működési és felhalmozási bevételi, illetve kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(5) A 2014. évi önkormányzati költségvetés hiányt nem tartalmaz. A 2014. évi önkormányzati felhalmozási költségvetés egyenlege 12.221 ezer Ft. A hiány finanszírozására az önkormányzat a 2013. évi felhalmozási célú pénzmaradványa biztosít fedezetet.


(6) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítására.

          

3. §  A Képviselő-testület Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi működési költségvetésének bevételi főösszegét 346.805 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 337.997 ezer Ft-ban; a felhalmozási költségvetésének bevételi főösszegét 67.660 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 76.468 ezer Ft-ban határozza meg, mely előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


4. §  A Képviselő-testület a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi működési költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 76.581 ezer Ft-ban, felhalmozási költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 903 ezer Ft-ban határozza meg, mely előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szerv létszám-előirányzatát e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


5. §  A Képviselő-testület az Integrált Nappali Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ 2014. évi működési költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 87.115 ezer Ft-ban, felhalmozási költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 970 ezer Ft-ban határozza meg, mely előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szerv létszám-előirányzatát e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.


6. §   Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár 2014. évi működési költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 24.263 ezer Ft-ban, felhalmozási költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 557 ezer Ft-ban határozza meg, mely költségvetés előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szerv létszám-előirányzatát e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.


7. §  A Képviselő-testület az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde 2014. évi működési költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 82.206 ezer Ft-ban, felhalmozási költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.292 ezer Ft-ban határozza meg, mely költségvetés előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szerv létszám-előirányzatát e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.


8.§  (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak engedélyezett (álláshely) átlagos statisztikai állományi létszáma 59,9 fő.


(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszám előirányzata 13 fő.III. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei


9. §  (1) Az önkormányzatot megillető, az általános működésének és ágazati feladatainak ellátására biztosított 2014. évi normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatásait e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

          

(2) Az önkormányzatot 2014. évben megillető közhatalmi bevételeket, ezen belül az átengedett, megosztott központi adóbevételek jogcím szerinti részletezését, valamint az önkormányzat által kivetett helyi adók jogcímét, összegeit és az adózók számát e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzatot 2014. évben megillető központosított támogatásokat e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.


(4) A Képviselő-testület a 2014. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel e rendelet 10. számú melléklete alapján hagyja jóvá.10. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzati bérlakások és ingatlanok bérleti díját, a közterület-használati díjakat, a temetkezési szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét, a közművesítésbe bevont ingatlanokat terhelő közműfejlesztési hozzájárulások összegét, valamint az építési telkek közmű nélküli vételárát e rendelet 11/I. számú melléklete szerint állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a Bordányi Polgármesteri Hivatal által teljesített szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét e rendelet 11/II. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.


(3) A Képviselő-testület az Integrált Nappali Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ intézményében fizetendő terembérleti díjakat  e rendelet 11/III. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.


(4) A Képviselő-testület az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár intézményében a helyiségek 2013. évre megállapított bérleti díját, továbbá a szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét e rendelet 11/IV. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.


(5) A Képviselő-testület a települési folyékony-hulladék közszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét e rendelet 11/V. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.


(6) A Képviselő-testület a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét e rendelet 11/VI. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.


(7) A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó intézményi térítési díjait e rendelet 12. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.

          

(8) A Képviselő-testület a szociális intézményi térítési díjakat e rendelet 13. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.IV. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés kiadásai


11. §  Az önkormányzat által folyósított szociális rászorultságtól függő ellátások  támogatási jogcímek szerint részletezését e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.12. §  (1) Az önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés dologi kiadások előirányzatán belül 4.315 ezer Ft forrást biztosít.


(2) Az önkormányzat az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások feladatai ellátása során támogatja az alapellátásban dolgozó háziorvosi szolgálatok működtetését, melyhez az önkormányzati költségvetés működési célú pénzeszközátadások előirányzatán belül 2.864 ezer Ft forrást biztosít.13. §  (1) Az önkormányzat költségvetése a Bordány-Üllés-Forráskút-Zsombó települések által megvalósítás alatt álló szennyvízberuházás saját forrás biztosítását irányozza elő, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

          

(2) Az önkormányzati felhalmozási kiadások részletezését e rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.14. §  (1) A Képviselő-testület a költségvetés eredeti általános tartalékát forrás nélkül állapítja meg, melynek későbbi előirányzatát az előző évi működtetés megtakarításából eredő, jóváhagyást igénylő szabad felhasználású pénzmaradvány képezi majd, amely előre nem tervezhető feladatok finanszírozására fordítható.


(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig e rendelet 17. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.V. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


15. §  A költségvetés végrehajtására vonatkozó előirányzat felhasználási tervét e rendelet 18. számú melléklete szerint hagyja jóvá.16. §  A költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete, valamint a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló kormányrendeletben foglalt előírások  szerint  a Polgármesteri Hivatal végzi.17. §  (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, a feladatstruktúra évközi változásáról, vagy egyéb körülmény miatt bekövetkező változásról a Képviselő-testület dönt.


(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


(3)  Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(4)  A felhalmozási és működési célú tartalék (pénzmaradvány) felosztásának jogát a Képviselő-testület fenntartja.18. §  (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2014. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjanak, valamint tegyenek intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.


(2) Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézeténél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja, amellyel kapcsolatos intézkedések megtételére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.19. §   (1) A Bordány Nagyközség Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények a 2014. évi költségvetés végrehajtása során a kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.


(2)  A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben történhet készpénzes kifizetésként:

a) bérjellegű kifizetések (közfoglalkoztatottak személyi juttatása, eseti megbízási)

b) munkabér előleg

c) belföldi-külföldi kiküldetés

d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

f) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások, készletbeszerzések, szolgáltatások 100 e Ft összeghatárig,

g) reprezentációs kiadások 100 e Ft összeghatárig,

h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő egyéb kifizetés


(3)  A (2) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénz kifizetés.20. §  (1) Bordány Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a soron következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet. A soron következő költségvetési rendelet módosításkor a költségvetésen átvezetésre kerül.


(2) Az államháztartáson kívülre történő forrás átadásáról a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet az irányadó.VI. Fejezet

Záró rendelkezések


21. §  (1) E rendelet a (2) bekezdése kivételével 2014. január 1. napon lép hatályba.


                (2) E rendelet a 10. § (7) bekezdése 2014. március 1. napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
7. számú melléklet
36.39 KB
8. számú melléklet
22.5 KB
9. számú melléklet
16.64 KB
10. számú melléklet
11.98 KB
11. számú melléklet
46.29 KB
12. számú melléklet
20.25 KB
14. számú melléklet
19.85 KB
15. számú melléklet
19.49 KB
16. számú melléklet
13.14 KB
17. számú melléklet
18.92 KB
18. számú melléklet
13.9 KB
13. számú melléklet
21.25 KB
1. számú melléklet
24.94 KB
2. számú melléklet
35.51 KB
3. számú melléklet
34.56 KB
4. számú melléklet
34.44 KB
5. számú melléklet
34.15 KB
6. számú melléklet
40.62 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!