nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(V.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-15 -tól
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(V.15.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Marcaltő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ban biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet célja, hogy Marcaltő Község polgárainak érdekeire figyelemmel meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, módját és mértékét.


2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.


3. § A helyi közművelődési feladok ellátásában az önkormányzat igényli és elősegíti a civil szervezetek, egyéb közösségek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok közreműködését.


2. Az önkormányzat közművelődési feladatai, megvalósításának formái


4. § (1) Az önkormányzat feladatának tekinti, hogy a településen kialakult művelődési hagyományokra, a település fejlesztésének koncepciójára, az intézmények, a civil szervezetek és a polgárok öntevékenységére alapozva, pályázatokon való részvétel mellett, a helyi lakosság elvárható igényeinek kiszolgálása és a turizmus lehetőségeinek felkutatása és kihasználása érdekében a közművelődés sajátos eszközrendszerével segítse annak megvalósítását.

(2) Az önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, melynek keretében különösen célja

a) a közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,

b) a település hagyományainak ápolása, helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése, hagyományőrző közösségek életre-hívása, működtetése,

c) a különböző korosztályok közművelődési lehetőségeinek biztosítása, közösségi életének támogatása, kulturális kapcsolatainak gazdagítása,

d) a település környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, kiállítások rendezése, kapcsolattartás a Pápai Járás falvaival, közös rendezvények szervezése, kulturális turizmus támogatása,

e) kapcsolatok kiépítését a Bakony és a Kisalföld környező településeivel, Tourinform irodákkal, természeti értékek bemutatása, szakmai napok rendezése.

f) Iskoláskorúak környezetbarát nevelése.

(3) Az önkormányzat közművelődési tevékenységének formái különösen:

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

d) az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

e)a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.

(4) A közösségi színterek az Önkormányzat közművelődési feladatait az 1. mellékletben meghatározott formában, módon és mértékben látják el.


3. Az önkormányzat éves közművelődési feladatainak meghatározása


5. § Az önkormányzat meghatározza éves közművelődési feladatait, melyre éves munkatervet, rendezvénytervet fogad el, legkésőbb a tárgyévre vonatkozó költségvetés elfogadásáig.


6.§ Az önkormányzat és a közművelődési feladatot ellátó szervezetek a közművelődési lehetőségekről folyamatosan tájékoztatják a település polgárait:

a) elektronikus úton, honlapon keresztül,

b) hirdetőtáblán, hirdetmények kihelyezésével,

c) hangosbemondó és szórólapok alkalmazásával.


4. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei


7.§ (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok folyamatos megvalósítása érdekében közösségi színteréül a következő közművelődési helyszíneket működteti:

a) Kultúrház

b) Községi Könyvtár

(2) A közösségi színterek nem intézményként működnek, gazdálkodási feladataikat az önkormányzat hivatala látja el.

(3) Az Önkormányzat a közösségi színterek működéséhez szükséges személyi feltételeket a jogszabályban meghatározott minimum szinten biztosítja, a foglalkoztatott létszámot az éves költségvetésben állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat a könyvtári szolgáltató helyre és közösségi színtérre vonatkozó nyitva tartást határozatban fogadja el.


8. § (1) Az önkormányzat a jelen rendelet 4. §-ban felsorolt közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a veszprémi Eötvös Károly megyei könyvtárral,

b) a pápai Jókai Mór városi könyvtárral.

(2) Az önkormányzat a feladatellátásba bevont, nem önkormányzati fenntartású intézményekkel, szervezetekkel a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására „közművelődési megállapodást” vagy együttműködési megállapodást köt.

(3) Közművelődési feladat ellátására csak olyan szervezettel köthető szerződés, amely a korábbi önkormányzati támogatásával hiánytalanul elszámolt, nincs köztartozása, és megfelel valamennyi vonatkozó jogszabályban foglaltaknak.5. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása,

teljesítésről beszámolási kötelezettség


9.§ (1) A közművelődési feladatok finanszírozásának forrása

a) az önkormányzat éves költségvetési előirányzataiban foglaltak, beleértve az állami támogatást is,

b) az államháztartáson belülről, vagy kívülről átvett, céljellegű támogatások és a működésből adódó szolgáltatási bevételek.

(2) A közművelődési feladat ellátásának pénzügyi fedezetét az önkormányzat az éves költségvetésének összeállítása során, a véleményezett munkaterv figyelembe vételével biztosítja.


10. § A közművelődési feladatok teljesítéséről a tárgyévet követően a Képviselő-testületet beszámoló formájában tájékoztatni szükséges.


6. Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Marcaltő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000. (VII.31.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről.
Sandl Zoltán Hegyiné Böröcz Adél

polgármester jegyző
Kihirdetve: Marcaltő, 2017.május 15.
Hegyiné Böröcz Adél

jegyző

1. melléklet

a önkormányzati rendelethez


A közösségi színterek az Önkormányzat közművelődési feladatait az alábbi formában, módon és mértékben látják el


1. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek.

1.1. Az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek önköltséges nyelvi, térítésmentes környezeti nevelési tanfolyamok szervezése.


2. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.

2.1. A Helytörténeti gyűjtemény együttműködve a lakossággal összegyűjti a település kulturális értékeit és törekszik annak kiállításokon, falunapon, szüreti felvonulás alkalmával való bemutatására,

2.2. A községi Könyvtár ellátja a helyi információ cseréjével kapcsolatos feladatokat és törekszik a helyi információs hálózat fenntartására, fejlesztésére,

2.3. A közösségi színterek kulturális eseményeiről dokumentumokat készítenek (fénykép) azok őrzését és annak bemutatását a lakosság részére biztosítják.3. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

    1. az Önkormányzat szervezi a nemzeti és a helyi ünnepek, évfordulók programjait és lebonyolítását.

    2. Az Önkormányzat rendezvényei lebonyolításánál igényli a helyi iskolások, óvodások közreműködését,

3.3.A nemzeti és a helyi ünnepeken kiállítást szervez, amelyen bemutatja Marcaltő hagyományőrző értékeit.

3.4.A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségeket biztosít a Művelődési Ház, a Könyvtár.


4. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.

4.1.Szervezi az ismeretszerző amatőr közösségeket, működésükhöz helyiséget biztosít és a pályázatokon való részvételüket támogatja.

4.2. A települési Könyvtár szolgáltatásaival segíti az ismeretszerzést.


5. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítésének segítése.

5.1. Az Önkormányzat közreműködik abban, hogy Marcaltő község kulturális értékei közismertté váljanak, erősödjön a helyi tudás, a lokálpatriotizmus.

    1. A helyi információ cseréje útján ösztönzi a helyi érdeket védő és gazdagító összefogásokat, segíti a civil szervezeteket.

5.3.Az Önkormányzat a helyi lakosokkal, civil szervezetekkel helytörténeti, településtörténeti kutatásokat végez, törekszik a hagyományok megőrzésére, ápolására.

5.4.Az Önkormányzat a civil közösségek önigazgatását, érdekérvényesítését ösztönző képzésekről, pályázati lehetőségekről információkat szerez be és ösztönzi a civil közösségeket pályázatok benyújtására, a pályázatok benyújtásához segítséget ad.


6. A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.

6.1.Az Önkormányzat együttműködési, művelődési alkalmakat alakít ki a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, nemzetiségi, világnézetű közösségi, valamint a környező települések között.

6.2.Az Önkormányzat a helyi rendezvényeket a környező települések amatőr csoportjainak közreműködését igényli.


7. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.

7.1.A Művelődési Ház a polgárok tájékoztatásához, közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységhez biztosítja a helyet.

7.2.Az Önkormányzat szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételeket az éves munkatervben határozza meg.


8. Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

    1. Az Önkormányzat tájékoztatást nyújt Marcaltő és környéke környezeti és kulturális nevezetességeiről.

8.2.Kapcsolatot tart a Jókai Mór Közművelődési Központtal, és a szomszédos kulturális intézményekkel.

8.3.Az Önkormányzat a település amatőr művészeti csoportjait menedzseli és alkalmakat keres azok bemutatására más településen.


9. A települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.

9.1. A községi könyvtár a megyei könyvtár szolgáltatásainak az igénybevételével, biztosítja a településen a könyvtári szolgáltatást, a települési önkormányzat a megyei könyvtárral megállapodást köt, könyvtári szolgáltató helyet működtet.

9.2. A községi könyvtár a pápai könyvtárral kapcsolatot tart fenn a feladatok minél szakszerűbb és hatékonyabb feladatellátás biztosítására


  1. Marcaltő község Önkormányzat Képviselő-testületének tervei között szerepel a Magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Tv. 3.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Marcaltői települési értékek azonosítása, helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás érdekében Települési Értéktár létrehozása.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!