nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nágocs Község Önkormányzat község képviselő testületének 7/2015 (V.14..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-14 -tól
Nágocs Község Önkormányzat község képviselő testületének 7/2015 (V.14..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014 évi gazdálkodásának zárszámadásárólNágocs Község Önkormányzata

7/2015. (V.14) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról


Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 36.§ (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról - a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Nágocs Község Önkormányzata képviselő-testületére, és az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:


Önállóan működő költségvetési szerv:

- Nágocsi Hétszínvirág ÓvodaA költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetés teljesítésének


Kiadási főösszegét 69.476 e Ft-ban


Bevételi főösszegét 73.335 e Ft-ban


állapítja meg.


A költségvetési bevételek


4. §


Működési célú bevételek összesen: 73.335 e Ft

Ezen belül:

Költségvetési támogatás 42.765 e Ft

Támogatásértékű működési bevételek 17.018 e Ft

Közhatalmi bevételek 6.851 e Ft

Intézményi működési bevételek 4.943 e Ft

Működési c. átvett pénzeszköz 150 e Ft

Működési c.kölcsön visszatérülések 257 e Ft

Finanszírozási c. műveletek: 1.351 e Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 e Ft


Ezen belül:

Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése: 0 e Ft

Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei 0 e Ft

Felhalmozási c. támogatásértékű bevétel 0 e Ft

Költségvetési támogatás 0 e Ft

Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány-felhasználás 0 e Ft


Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza.


A költségvetési kiadások

5. §

Működési célú kiadások összesen 69.476 e Ft


Ezen belül:

Személyi juttatások 23.985 e Ft

Munkaadókat terh.jár.-k és szoc.hozz.jár. Adó 5.414 e Ft

Dologi kiadások 23.411 e Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások 8.645 e Ft

Egyéb működési célú kiadások 7.594 e Ft

Szociális kölcsön nyújtása (lakosságnak) 427 e FtFelhalmozási célú kiadások összesen 0 e Ft


Ezen belül:

Intézményi beruházások összegét 0 e Ft

Felújítások összegét 0 e Ft

Felhalm.c.átadott pénzeszköz 0 e FtAz önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.
Létszám


6. §Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évben foglalkoztatottak létszáma:


Nágocs Község Önkormányzata:

Közalkalmazottak, köztisztviselők: 4 fő

Közfoglalkoztatottak: 10 főNágocsi Hétszínvirág Óvoda:

Közalkalmazottak: 3 fő


Ezen adatokat a 13., és 14. számú melléklete tartalmazza.7. §


Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítését részletesen a következő mellékletek tartalmazzák:


- Az Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet,

- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány felhasználást a

2. melléklet,

- A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a 3. melléklet,

- A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit a 4. melléklet,

- A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait az 5. melléklet,

- A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait a 6. melléklet,

- A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait a 7. melléklet,

- A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági

jellegű ellátásokat a 8. melléklet,

- Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9.

melléklet,

- Az Önkormányzat költségvetését a 10. melléklet,

- Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal) bevételeit és kiadásait a 11. melléklet,

- Az önállóan működő költségvetési szerv (Andocsi Szent Ferenc Óvoda) bevételeit és kiadásait a 12. melléklet,

- A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet,

- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet,

- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról

szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti

adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető

ügyletek összegét a 15. melléklet,

- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.

(XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási

tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségek arányát a 16. melléklet,

- Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 17. melléklet,

- A céltartalék felosztását a 18. melléklet,

- A többéves kihatással járó feladatokat a 19. melléklet,

- A közvetett támogatásokat a 20. melléklet,

- Az önkormányzat vagyonkimutatását a 21. melléklet tartalmazza.


Záró és egyéb rendelkezések8. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Andocs, 2015. május 14.


Kiss Szilveszter                                                                                          WernerJózsefné

polgármester                                                                                                      jegyző

Kihirdetési záradék: A hirdető táblára kifüggesztve: 2015. május 14.
Andocs, 2015. május 14.Werner Józsefné

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Nágocs 2015.05.14. sz. önk.rendelet mellékletei
80 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!