nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-25 -tól
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a község környezetvédelméről, köztisztaságról

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV. törvény 8.§.(1) bekezdés, 16.§.(1) bekezdés, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LlII. tv. 46.§. (1) bekezdés c.) pontja, az 58.§.(1) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel a következő rendeletet alkotja:

I.

Általános rendelkezések

 A rendelet célja és hatálya


 1.§


(1) A rendelet célja a települési környezet megóvása és tervszerű alakítása, fejlesztése, a természeti táj, az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek védelme, a községkép esztétikus idegenforgalmi megjelenése a ki9alakult helyi viszonyok és lehetőségek keretei között.


(2) A rendelet hatálya kiterjed Balatonújlak község kül-, és belterületén lévő összes ingatlanra, azok tulajdonosaira, kezelőire, használóira, bérlőire, a természetes és jogi személyekre, a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község közigazgatási területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.


Fogalmi meghatározások


  1. §


(1) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amely a rendeltetésének megfelelően (különösen közlekedés biztosítása, pihenő-, és emlékhelyek, közművek elhelyezése, stb.céljára, beleértve az ilyen zöldterületet is) bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb (magán) ingatlanoknak a közforgalom számára -arról szóló külön szerződés (okirat) keretei között - a tulajdonos (vagy bejegyzett használó) által megnyitott és kijelölt része.


(2) Járda:qyaloqos közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú, az ingatlan telekhatára és az úttest széle közötti útterület, szilárd burkolat hiányában az ingatlan melletti 1 méter széles területsáv tekintendő ilyen területnek.


(3) Járdához tartozó terület: a járda területén kívül a szilárd útburkolattal ellátott területrész és a járdaszegély közötti változó szélességű és minőségű (pl. még üres, füves, vagy virágos) sáv, kivéve a közút tartozékát képező, az úttest melletti padkát és útárkot.


(4) Úttest: járművek közlekedésére szolgáló útterület, függetlenül annak szélességétől és az útburkolat minőségétől.


(5) Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztaságának megőrzése, takarítása, hó-, és síkosság mentesítése, portalanítása


(6) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában vagy használatában levő ingatlanok települési szilárd hulladék keletkezik.


(7) Háztartás: emberek közös életvitele, amelyben közös gazdálkodással biztosítják életük fenntartását, így az étkezést, lakhatást, a tisztálkodást stb.


 (8) Gazdálkodó szervezet: A Ptk. 685.§.c.) pontjában felsorolt valamennyi szerv, továbbá az ügyvéd, az ügyvédi iroda, a közjegyző, a bírósági végrehajtó.


II.

Ingatlanok tisztántartása

 

3.§


(1) Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni.


(2) A község belterületén levő beépített és be nem épített telkek tulajdonosai, használó kötelesek szükség szerint, de évente legalább 3 alkalommal május 15-ig, július 15-ig, szeptember 10-ig ingatlanukat a gyomtól, gaztól, szeméttől, vadon növő bokroktól stb. megtisztítani.


(3) Ha a tulajdonos, használó a (2) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja, úgy a Polgármesteri Hivatal azt a tulajdonos, használó költségére, veszélyére elvégezteti, és szabálysértési eljárást kezdeményez a mulasztó ellen.


(4) A lakás, emberi tartózkodás céljára szolgáló helyiségek tisztántartásáról, a szemét elszállításáról és a lakásban esetleg előforduló rovarok, rágcsálók irtásáról a lakás használója köteles gondoskodni.


(5) Az ingatlan használója, tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlanán semminemű szennyvíz, esetleg trágyáié ne kerülhessen közterületre, ezek telekhatáron belüli gyűjtését kell biztosítani.


(6) A háztetőről letakarított, az ingatlanon felgyülemlett hó eltakarításáról - amennyiben az szükséges - a tulajdonos gondoskodik.


III.

Közterületek szennyeződésének megelőzése

4.§


(1) Hatályon kívül helyezve.[1]


(2) A község köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles hatékonyan közreműködni és tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mellyel a települési környezetet szennyezné, fertőzné.


(3) Hatályon kívül helyezve.[2]


(4) A közterületeken a szemét és hulladék elhelyezésére szolgáló szemétgyűjtők, szemétkosarak elhelyezése, az azokkal kapcsolatos teendők a város és községgazdálkodás keretében foglalkoztatott fizikai alkalmazottak feladata.


(5) Hatályon kívül helyezve.[3]

(6)   Hatályon kívül helyezve.[4]

(7)   Hatályon kívül helyezve.[5]

(8)   Hatályon kívül helyezve.[6]


(9) Az üzletek és egyéb árusító helyek, vendéglátó egységek, vállalkozások, intézmények bejárata mellett az épület (ingatlan) tulajdonosa(i), kezelő(i), kötelesek a község más közterületén is rendszeresített közterületi hulladékgyűjtő edényzethez hasonló, megfelelő, az utcaképet és a járdán közlekedés feltételeit nem rontó hulladékgyűjtőt (csikktartó) elhelyezni és azoknak az ingatlanhoz tartozó szemétszállításra rendszeresített edényzetbe való ürítéséről rendszeresen, naponta gondoskodni.


(10)  Hatályon kívül helyezve.[7]


(11) Az építést, felújítást végző tulajdonos, kivitelező az építési területen és közvetlen környékén (az építés körüli közterületen) a közterület tisztaságát és a biztonságos közlekedés lehetőségét köteles biztosítani.


(12) Bármely építési, tatarozási vagy bontási munkánál természetes személy építtető esetén a tisztántartás az építtetőt, egyéb építtető esetében a kivitelezőt terheli.


(13) Hatályon kívül helyezve.[8]


(14) A (13) bekezdés alkalmazása szempontjából nem minősül közterületnek és tilalom nem vonatkozik:

a községi rendezvények során (búcsú, majális stb. egyéb ünnep vagy rendezvény) a rendezvény területén felállított sátrak, elárusító pavilonok környékére, a rendezvény helyszínére.


KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA


5.§


(1) A belterületi közutak, terek, parkok, sétányok, játszóterek, autóbusz megállóhelyek tisztántartásáról (síkosság mentesítés, szemét összegyűjtése, elszállítása) az önkormányzat város és községgazdálkodás keretében foglalkoztatott fizikai dolgozók gondoskodnak.


(2) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni


(3) A közterületi fák (bokrok) nyeséséről a közterület tulajdonosa köteles gondoskodni.


(4) Az üzletek előtti járdaszakaszt elsősorban az ingatlan használója, bérlője, ezek hiányában tulajdonosa köteles tisztán tartani és az ott keletkezett hulladékot eltávolítani.


(5) A távol lakó ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben foglalt feladatok végrehajtását - amennyiben azt saját maga folyamatosan nem tudja ellátni - megbízottja által köteles elvégeztetni.


(6) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felhívásban határidőig nem tesz eleget, úgy a Polgármester Hivatal a kötelezett költségére és veszélyére elvégezteti, és szabálysértési eljárást indít.


(7) Ha járműüzemeltetés során a közterület beszennyeződik (pl. olajfolyás stb.) a jármű üzembentartója köteles a szennyeződés eltávolításáról azonnal gondoskodni.


(8) Ha a közterületen anyag vagy egyéb áruszállítás esetén a le, vagy felrakodásnál szemét vagy szennyeződés keletkezik annak eltakarításáról a szállítással megbízott személy és az, akinek a részére a szállítás, munkavégzés történt egyetemlegesen kötelesek gondoskodni. A szállítási útvonalon a szennyeződés előidézője köteles annak eltakarításáról gondoskodni.

6.§


.

(1) Szórakozóhelyek, vendéglátó egységek, üzlethelyiségek előtti járdaszakaszt, parkolót az üzemeltető köteles - üzemelési időben naponta - tisztántartani.


(2) A kereskedelmi és szolgáltató egységek használói, üzemeltetői, bérlői, tulajdonosa köteles szemétszállítási szerződést kötni a Zöldfok Rt-vel Siófok, melynek tényét a Polgármesteri Hivatal ellenőriz.


(3) Búcsú, kirakodóvásár esetén az igénybevett közterület tisztántartásáról, szemét összegyűjtéséről, elszállításáról az ott tevékenységet folytató köteles gondoskodni.IV.

A VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELME


7.§


(1)   Hatályon kívül helyezve.[9]


(2)   Balatonújlak község közigazgatási határán belül levő ingatlanokon kizárólag zárt, szivárgásmentes tárolóban lehet növényvédő szert tárolni.


(3) Műtrágyát - az egyéni felhasználónak alkalmi készleteit kivéve - csak zárt szivárgásmentes tároló helyiségben lehet tárolni. Telekalakítási és területrendezési munkák során az élő és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok felhasználása tilos.


8.§

(1) Hatályon kívül helyezve.[10]


(2) A községben kiépített szennyvízcsatorna hálózatra a beépített ingatlanok bekötése kötelező.


(3) Tilos a szennyvizet, szemetet élővizekbe, felhagyott kutakba, talajvízbe, csapadékcsatornákba vezetni, gyűjteni, vagy lehelyezni.

(4) Hatályon kívül helyezve.[11]


V.

A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME


9.§


(1)Hatályon kívül helyezve.[12]


(2) Kerti hulladék: minden olyan növényi maradvány, amely az (1) bekezdésben felsorolt ingatlanok mezőgazdasági művelésével kapcsolatban keletkezik (pl. fű, szőlő venyige, gyümölcsfa nyesedék)


(3) A kerti hulladékot elsősorban komposztálni kell.


(4) Az avar és kerti hulladék-égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz-, és robbanásveszélyt ne jelentsen.


(5) Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható.


(6) Az égetés befejezése után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles a tűzrakó átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.


(7) Hatályon kívül helyezve.[13]


(8) Hatályon kívül helyezve.[14]


(9) Szalonna, flekken stb. sütés csak a tűzrendészet!, tűzvédelmi előírások betartásával és csak arra kiépített vagy kijelölt helyen végezhető úgy, hog^ az a szomszédos ingatlanok lakóit, használóit ne zavarja.


(10) Porképző, vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, vagy nedvesített állapotban szabad szállítani.


(11) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál, és szolgáltatási tevékenység folytatásából keletkezett por, és annak terjedését meg kell akadályozni (pl. nedvesítés, elszívás, megkötés stb.)


(12) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.


(13)

[15]A község közigazgatási területén lévő belterületi ingatlanokon a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék nyílttéri égetése február 1. és május 31., valamint szeptember 15. és november 30. közötti időszakban, a munkaszüneti és ünnepnapok kivételével, engedélyezett.
VI.

ZAJ ELLENI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

10.§

Hatályon kívül helyezve.[16]

11.§

Hatályon kívül helyezve.[17]


VII.

AZ ÁLLATTARTÁS RENDJE

12.§


(1) Az állattartás helyi előírásainak célja a község általános rendjének biztosításán belül az állattartás olyan jellegű szabályozása, amely figyelemmel van arra, hogy községünkben az állattartásnak jelentős hagyományai vannak. A magángazdálkodásban folytatott állattartást - mint társadalmilag hasznos tevékenységet - támogatni, fejleszteni kell. Elő kell segíteni, hogy mind a gazdasági, mint a kedvtelésből eredő állattartást - megtartva az állategészségügyi és közegészségügyi, valamint környezetvédelmi szabályokat is - folytatni lehessen mindenütt, ahol a község beépítése ezt megengedhetővé teszi.


(2) Állattartás csak mások nyugalma és jogos érdekeinek tiszteletben tartása mellett történhet.


(3) A rendelet hatálya kiterjed Balatonújlak község közigazgatási területére, ezen belül valamennyi ideiglenes vagy állandó állattartóra.


(4) A szabályozás szempontjából:


(5) Méhészet létesítésére és tartására a hatályos állategészségügyi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


13.§


(1) Az állattartóknak az állatok tartásával kapcsolatos állategészségügyi és közegészségügyi, valamint egyéb hatályos jogszabályokat be kell tartani.


(2) Az állatok tartására /elhelyezésére/ szolgáló helyiségeknek könnyen tisztán tarthatónak, szilárd alapzattal burkoltnak kell lenniük, azokat szükség szerint, de legalább naponta takarítani kell. Szükség szerint, de legalább havonta gondoskodni kell a helyiségek meszeléséről, fertőtlenítéséről, az egészségre ártalmas rovarok és rágcsálók irtásáról.


(3) Az állatok elhelyezésére szolgáló gazdasági udvart a lakóháztól, illetve annak kertjétől kerítéssel kell elválasztani, és azt rendszeresen tisztán kell tartani.


(4) Biztosítani kell a keletkezett trágya és trágyáié zárt, szivárgásmentes tárolásáról. A község területén a gazdasági' nagy haszonállat tartása esetén csak zártrendszerű trágyakezelés alkalmazható. E trágyáié a központi szennyvízgyűjtő rendszerbe semmilyen módon nem kerülhet be.


(5) A trágyát, a trágyalét az istállóból, ólból folyamatosan ez előre elkészített trágya vagy trágyalétárolóban kell elhelyezni, úgy hogy a trágya vagy a trágyáié a saját és a szomszédos ingatlanok, épületek és egyéb építmények rendeltetésszerű használatát ne akadályozza, azok állapotát ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetre káros hatást /légszennyeződés, szivárgás/ ne fejtsen ki.


(6) Az állatok tartására szolgáló épületet és építményt úgy kell kialakítani, hogy azokban a tevékenységet balesetmentesen lehessen végezni.


(7) Hatályon kívül helyezve.[18]


(8) Az állattartók kötelesek állataikat oly módon zátva tartani /bekerítve, megkötve/, hogy azok a közterületre, valamint más magánterületére ne tudjanak átjutni.


(9) A közterületen elpusztult /pl. elgázolt / állat /pl. Eb, macska/ tetemének elszállításáról annak tulajdonosa köteles azonnal, de legkésőbb 8 órán belül gondoskodni. Amennyiben az állat tulajdonosa nem deríthető fel, úgy az elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.


(10) Az állat tulajdonosa az elhullott állatot, vetélt magzatot, magzatburkot annak elszállításáig köteles zárt helyen zárható tárolóeszközben tárolni.Elpusztult állatot csak a kijelölt ártalmatlanító helyen szabad elhelyezni.


14.§


Az állattartás során felmerülő szagártalom csökkentése érdekében a jegyző elrendelheti:

  1. /   Az épületek gyakoribb kitakarítását, kitrágyázását, meszelését, fertőtlenítését, rovar- és rágcsálóirtását.
  2. /     A bűzös gázok magasba terelését mesterséges vagy természetes szellőztetés kiépítésével.
  3. /     A lehetőségek figyelembevételével fásítás, növényzet telepítés előírásával.
  4. /     Az ammóniaképződés csökkentése érdekében az alomanyagba megfelelő szerek bekeverését.
  5. /     A kellemetlen szagú takarmány fedett állapotban való tárolását.VIII.

AZ EB TARTÁS SZABÁLYAI

15.§


(1) A polgármesteri hivatal a község ebállományáról nyilvántartást vezet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997./V.28./ FM rendelet szerint, mely az ebtulajdonos adatain kívül tartalmazza az eb azonosítási adatait /fajtája, kora, neme, színe, neve/ és a veszettség elleni utolsó védőoltás időpontját.


(2) Az eb tulajdonosa haladéktalanul köteles bejelenteni, ha az eb:


(3) Az eb tulajdonosa 30 napon belül köteles bejelenteni, ha az állata:


(4) A község területén ebet megkötés nélkül csak zárt udvarban, az utcai gyalogos közlekedés zavarása nélkül szabad tartani.


(5) Az ebtulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, a testi épséget és az egészséget ne veszélyeztesse. Anyagi kárt ne okozzon, más területére, közterületre ne kóborolhasson el.


(6) Hatályon kívül helyezve.[19]


(7) Az épület, lakás, telep bejáratánál a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhelyezni.


(8) Bekerítetlen ingatlanon ebet megkötve vagy kifutóban lehet tartani.


(9) Az eb tulajdonosa, illetőleg az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy a közterületre vitt eb azt ne szennyezze be. E területek esetleges szennyeződéseinek megszüntetéséről az eb tulajdonosa, az eb felügyeletével megbízott személy köteles azonnal gondoskodni.


(10) A korlátozó rendelkezések nem vonatkoznak a vakvezető ebre, amennyiben szükségességét szakorvos igazolja.


16.§


(1) Az ebtulajdonos köteles ebét a jó gazda gondosságával tartani, gondozni, megbetegedése esetén gyógyításáról gondoskodni.


(2) Hatályon kívül helyezve.[20]


(3) Ha az ebtulajdonos nem szándékozik ebét, vagy szaporulatát tovább tartani, köteles elhelyezésükről vagy kiirtásukról gondoskodni.


(4) A kóbor és közterületen felügyelet nélkül hagyott ebeket a polgármesteri hivatal jogosult és köteles befogatni, illetve kártérítési igény nélkül eltávolítani. A befogott ebet a tartási és szállítási költségek megtérítése mellett a tulajdonos 5 napon belül kiválthatja. Ha a befogott eb tulajdonosa ismertté válik a jegyző köteles ellene szabálysértési eljárást kezdeményezni.


(5) Hatályon kívül helyezve.[21]


(6) Az elkóborolt ebek befogására, illetve visszaszerzésére irányuló igényt a Polgármesteri Hivatalnál lehet bejelenteni.


(7) A község területén csak veszettség elleni védőoltásban részesült ebet szabad tartani.


(8) Minden 3 hónapnál idősebb ebet a tulajdonosa köteles évenként, a 3 hónapos kort elért ebet pedig 30 napon belül saját költségére beoltatni és féregteleníttetni.


(9) A veszettség elleni oltások rendjét az állategészségügyi szabályzat tartalmazza. Az oltások időpontját és helyét a jegyző határozza meg a hatósági állatorvossal történt egyeztetés alapján.


(10) Az ebtuiajdonos köteles:

a) az eboltási igazolvány a következő védőoltásig megőrizni és az ellenőrzésre jogosult személynek felmutatni, elvesztés esetén annak pótlásáról gondoskodni

b)ha az eb nem a tulajdonos balatonújlaki lakhelyén részesült veszettség elleni védőoltásban, az oltás megtörténtét - az oltási igazolás felmutatásával - a polgármesteri hivatalnak bejelenti.


(11) Azt az ebet, amelyet a tulajdonos az évi kötelező oltás során felszólítás ellenére nem oltatott be, el kell kobozni, és kártalanítás nélkül eltávolítani.


  1. §

(1) Az ebtuiajdonos saját költségére köteles:

          a) az ebet higiénikus, köz- és állategészségügyi szempontból megfelelő körülmények között tartani,

          b) betegség gyanúját, illetve az eb megbetegedését a körzeti állatorvosnak azonnal bejelenteni, és gyógykezeléséről gondoskodni.


(2) Ha az állatorvos az eben undorkeltő, vagy emberre is veszélyes betegséget észlel, és az ebtuiajdonos az eb gyógykezelését megtagadja, az állatorvos köteles az eb kártalanítás nélkül történő kiirtását kezdeményezni.


(3) Embert mart eb tulajdonosa köteles ebét az ebtartás helye szerint illetékes állatorvossal megvizsgáltatni, a vizsgálat eredményéről és az éves veszettség elleni kötelező oltásról kiállított igazolás másolatát a megmart személynek, képviselőjének haladéktalanul átadni.


(4) Veszélyes állatok /pl. Kígyó, skorpió, küzdőebek, vadállatok/ csak a polgármester engedélyével tarthatók.


18. §


(1) Az ebtartási szabályok ismételt és súlyos megsértése esetén az ebtartást meg kell tiltani.


(2) Ha az ebtuiajdonos nem tesz eleget az eb eltávolítására való kötelezésnek, az ebet el kell kobozni.


(3) Ha az eb elszállítását, elkobzását, kiirtását az ebtuiajdonos mulasztása miatt rendelték el, a felmerült költségek az ebtulajdonost terhelik.


(4) Hatályon kívül helyezve.[22]


IX.

ALLERGÉN NÖVÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉSI SZABÁLYOK

19.§(1) A rendelet előírásainak célja az egyes ingatlanterületek gyom és allergiát okozó növények, így legfőképpen a parlagfű /Ambrosia elatior/ elszaporodásának visszaszorítása a község közigazgatási területén.


(2) A község területén a jogi és magánszemélyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek a tulajdonukban /kezelésükben, használatukban/, a bérlők a bérleményükben levő területet kötelesek folyamatosan a parlagfűtől mentesíteni.


(3) A területen található parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök /mechanikus, vegyszeres/, illetve engedélyezett készítmények felhasználásával kell elvégezni.


(4) A/2/ bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a polgármester határozattal kötelezi az érintetteket a parlagfű mentesítésre. Amennyiben a kötelezett a határozat kézhezvételétől számított 5 napon belül a mentesítést nem végzi el, úgy a Polgármester a mentesítést a kötelezett költségére elvégezteti.


(5) A polgármester határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.


(6) A parlagfű felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének, visszaszorítási módjainak, továbbá a parlagfű okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalóknak a lakosság körében történő tudatosításáról az önkormányzat hirdetmények útján gondoskodik.


(7) Hatályon kívül helyezve.[23]X.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20.§


(1) Hatályon kívül helyezve.[24]


(2) Ez a rendelet 2004.év május 1.napján lép hatályba.


(3) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2003./III.24./sz. rendelet l.§- 2.§.-3.§.-4.§.-5.§.-6.§.-7.§.-8.§-ai, a 14.§.-15.§.-16.§.-17.§.18.§.-19.§.-20.§.-21.§.-22.§.-

[1]

Módosította a 8/2012j.(V.30.) ÖR., hatályos 2012j. május 31. napjától.

[2]

Módosította a 8/2012j.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.


[3]

Módosította a 8/2012j.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[4]

Módosította a 8/2012j.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[5]

Módosította a 8/2012j.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[6]

Módosította a 8/2012j.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[7]

Módosította a 8/2012j.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[8]

Módosította a 8/2012j.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[9]

Módosította a 8/2012j.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[10]

Módosította a 8/2012j.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[11]

Módosította a 8/2012j.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[12]

Módosította a 8/2012j.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[13]

Módosította a 8/2012.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[14]

Módosította a 8/2012.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[15]

Beiktatta a 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. március 25. napjától.

[16]

Módosította a 8/2012.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[17]

Módosította a 8/2012.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[18]

Módosította a 8/2012.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.


[19]

Módosította a 8/2012.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[20]

Módosította a 8/2012.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[21]

Módosította a 8/2012.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[22]

Módosította a 8/2012.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[23]

Módosította a 8/2012.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

[24]

Módosította a 8/2012.(V.30.) ÖR., hatályos 2012. május 31. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!