nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-01 - 2018-05-30
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.28.) önkormányzati rendelete
Ságvár Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről


Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 559.472.267 forintban állapítja meg.


(2) A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                     138.881.974 forint,

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

83.275.623 forint

amelyből:

ba) működési célú támogatások                                           33.906.191 forint,

bb) felhalmozási célú támogatások                                                                   49.369.432 forint;

c) közhatalmi bevételek                                                               67.450.000 forint,

d) működési bevételek                                                                 21.579.480 forint,

e) felhalmozási bevételek                                                                                        0 forint,

f)működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            100.000 forint,

amelyből:

fa) működési célú átvett pénzeszközök                                      100.000 forint,

fb) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           0 forint,

fc) felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                   0 forint;

g) finanszírozási bevételek                                                          248.185.190 forint,

amelyből

ga) belföldi finanszírozás bevételei (pénzmaradvány, rövid lejáratú hitelfelvétel)

                                                                                    248.185.190 forint,

gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                   0 forint,

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          0 forint.


(2)  Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                                                  138.881.974 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                          420.530.293 forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                               0 forint.


(3)  Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek                                                               261.917.645 forint,

b) felhalmozási bevételek                                                           297.554.622 forint.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


(5) Az Önkormányzat 2017. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a)működési költségvetés                                                              271.157.492 forint,

amelyből

aa) személyi juttatások                                                        89.228.621 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.393.269 forint,

ac) dologi kiadások                                                              48.011.205 forint,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                               5.200.000 forint,

ae) egyéb működési célú kiadások                                        109.324.397 forint;

b)felhalmozási költségvetés                                                           283.334.629 forint,

melyből

ba) beruházások                                                                 33.219.633 forint,

bb) felújítások                                                                   250.114.996 forint,

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                         0 forint;

c) finanszírozási kiadások                                                                 4.980.146 forint,

melyből

ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                             4.980.146 forint,

cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                        0 forint,

cc)adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 0 forint.


(2)  Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                     138.881.974 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                             420.590.293 forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                                   0 forint.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az államháztartásról szóló törvény 6. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


(4) Az Önkormányzat 2017. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


5.§ (1) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként:

        aa) VP721 pályázat: külterületi utak karbantartásához gépbeszerzések, 19.106.010 forint + Áfa értékben.

        ab) 2017. január hónapban történt telekvásárlások a BFT pályázathoz kapcsolódóan, közpark kialakítására.

b) felújítási kiadások felújításonként:

        ba) 2016. évről áthúzódó vis maior felújítás 2.974.000 forint

        bb) VP671 pályázat: önkormányzati épület felújítása 16.875.461 forint

        bc) BFT pályázat közpark kialakítására: 19.611.150 forint + Áfa

        bd) TOP 1.1.3-15 pályázat vásártér, piac kialakítására, TOP 1.4.1-15 pályázat óvoda felújítására, összesen 197.480.315 forint + Áfa.


(2) A pályázatok megvalósítása hitelből (likviditási hitel) és támogatásból történik.


(3) Az Önkormányzat és intézménye összesített 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 4-5. melléklete tartalmazza.


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) eseti támogatás (4 alkalom, 5.000-20.000 forint; haláleseti: 40.000 forint) 3.500.000 forint

b) krízistámogatás (évente több alkalommal adható)                                600.000.forint

c) letelepedési támogatás                                                                    200.000 forint

d) haláleseti támogatás                                                                       300.000 forint

e) köztemetés                                                                                   300.000 forint


6. § (1) A költségvetési egyenleg 12.906.835 forint tartalékkal került betervezésre.


(2) Az önkormányzat a 2017. évi hiány finanszírozását a 2016. évi pénzmaradvány terhére tervezi.


(3) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 47.709.015 forint, amelyből

a) működési célú 33.489.022 forint,

b) felhalmozási célú 14.219.993 forint.


7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Ságvár Község Önkormányzata átlagos statisztikai állományi létszáma 11 fő,

b) Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma 13 fő,

c) Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás átlagos statisztikai létszáma 2 fő,

d) Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde átlagos állományi létszáma 19 fő,

mindösszesen 44 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 18 fő.


8. § Az Önkormányzat 2017. évi összesített kiadásait és bevételeit mérlegszerűen a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


9. § Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2017. évi gördülő költségvetését 2017-2020. évre vonatkozóan a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


3. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezhet 5 000 000 forint értékhatárig. A módosítás és az átcsoportosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettségek teljesítését és az önkormányzati feladatellátást.


(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 5 000 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.


(5) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(6) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

14. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.


(3) A helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát az intézmények költségvetésének elfogadásakor együttes testületi ülésen a fenntartók a 2017. évi költségvetésbe bevonták.


4. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


15. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.


(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.


(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.


(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.


5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


16. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nem haladhatja meg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.


(5) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.


(6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak 2017. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 200 000 forint.


(7) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2017. évben havonta 1000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.


6. A támogatások, intézményfinanszírozások,

folyósításának és elszámolásának rendje


17. § (1) A költségvetési szerv intézményfinanszírozását a képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.


(2) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.


(3) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak alapján kerülnek kiutalásra.


(4) A képviselő-testület a fiatalok életkezdési támogatásához a benyújtott kérelmek alapján 30.000 forint egyszeri támogatást állapíthat meg a szociális keret terhére.


18. § A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


19. § A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.


7. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása


20. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen:

  1. ha az önkormányzat adóbevételei az első félévben a tervezetthez viszonyítva 40% alatt folynak be,
  2. ha az önkormányzattal szerződő fél (bérlet, értékesítés, szolgáltatási díj vállalása) a szerződési kötelezettségét a fizetési határidő lejártát követő 30 napon belül nem teljesíti, továbbá mindezen összegek meghaladják az 1 000 000 forintot.


(3) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(4) Az (3) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 000 000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(5) A (4) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


8. Záró rendelkezések


21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Kecskés Gábor                                                               Budainé Vajk Ildikó           

polgármester                                                                              jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. február 28. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2017. február 28.                                                                                       Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Ságvár_2_2017éviköltvet_melléklet
120.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!