nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018 (XII.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-21 - 2018-12-22
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018 (XII.20.) önkormányzati rendelete
a Kulcs Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § Kulcs Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének


       1.) Bevételi főösszegét                                                            1,809,033 e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét      213,016  e Ft-ban,


b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét              34,472 e Ft-ban,

                   ebből:

                        ba) elkülönített állami pénzalapból                                 6,986  e Ft-ban,

                        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                26,885  e Ft-ban,

                        bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól                       601 e Ft-ban

                       

c) a közhatalmi bevételek összegét                                          112,600 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                                           98,000  e Ft-ban,

            cb) átengedett központi adók                                       10,100  e Ft-ban,

            cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek         4,500 e Ft-ban,


d) az intézményi működési bevételek összegét                        16,000 e Ft-ban,


e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét                       60,270 e Ft-ban,

            ebből:

            ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással

                 megvalósuló programok, projektek bevételei                   60,270 e Ft-ban,


f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét                           0 e Ft-ban

            ebből:

            fa) Tárgyi eszköz értékestés bevétele                                    0 e Ft-ban

      

       g) a kölcsönök összegét                                                                 2,300  e Ft-ban,

                   ebből:

                  ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése                                     300 e Ft-ban,

                  gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel                                2,000 e Ft-ban


       h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét                1,370,375 e Ft-ban

      

2.) Kiadási főösszegét                                                                  1,809,033  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               427,758 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                              69,776 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                 13,568  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                 139,066 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                 205,348 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 197,241 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                        3,000 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                            5,107 e Ft-ban,

add) a kamatkiadások                                                       0    e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                           326,217 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                          324,217 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                        

                        ebből:

                                    bba) felújítási kiadások összegét                                 2,000  e Ft-ban,

                                   

            c) a kölcsönök összegét                                                                         6,900 e Ft-ban,

            ebből

                        ca) a kölcsönök nyújtása összegét                                              1.000 e Ft-ban,

                        cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét                       5,900 e Ft-ban,


            d) az általános tartalék összegét                                                      1,040,746 e Ft-ban,


           e) Államháztartási megelőlegezések visszafizetése                                7,412 e Ft-ban,

állapítja meg.


2. §   (1)      A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

          (2)     A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

          (3)     A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

          (4)     A költségvetési rendelet 4.a melléklete helyébe e rendelet 4.a melléklete lép.

          (5)     A költségvetési rendelet 4.b melléklete helyébe e rendelet 4. b melléklete lép

          (6)     A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


3. §    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.


Jobb Gyula s. k.                                                                                                 Dr. Árva Helga s. k.

 polgármester                                                                                                      jegyző


Záradék:
A rendelet 2018. december 20.-án kihirdetésre került.Dr. Árva Helga s. k.

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
89.5 KB
2. melléklet
90 KB
3. melléklet
71.5 KB
4.a melléklet
66.5 KB
4.b melléklet
57 KB
5. melléklet
54 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!