nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2019 (VII.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-30 -tól
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2019 (VII.29.) önkormányzati rendelete
Csertő Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2002. (IV. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Csertő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§ Csertő Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2002. (IV.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSz) 13.§ kiegészül az alábbi (9) bekezdéssel:


“(9) A KA-4* jelű építési övezet szociális célokra szolgáló különleges terület

Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek

engedélyezhető telekalakítás

telekfelosztás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés

legkisebb telekterület

2500 m2

beépítési mód

szabadonálló

legnagyobb beépítettség

35%

legkisebb/legnagyobb építménymagasság

3,50 m/12,00 m

előkert

min. 5 m

oldalkert

OTÉK szerint

hátsókert

min. 6 m

zöldfelületi mutató

min. 40 %”2.§  A HÉSz 20.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(2) Az országosan védett műemlékek műemléki környezetébe tartozó ingatlanok listája az alábbi:


Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok


3.§  A HÉSz 26.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) Elővásárlási jog

a) A települési önkormányzat közérdekű célok megvalósítása érdekében elővásárlási jogot állapít meg a következő ingatlanokra:

b) Az érintett területeken az 1999. évi CXV. törvény 15.§-a szerint kell eljárni.


4.§ A HÉSz kiegészül a jelen rendelet 1. melléklete szerinti tervlappal.


5. § Záró rendelkezések

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.Csertő, 2019. július 24.
    Fleckistánné Csöme Edit                                                             Dr. Szilas Tamás

             polgármester                                                                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
58.77 KB
Indoklás
55.11 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!