nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (VIII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-08-15 - 2019-08-16
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (VIII.15.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII.18.) Ör. számú rendelete 2. számú melléklete 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ebes Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Az R. 2. § (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"6.) A tanyagondnoki szolgáltatás ellátási területét rendelet 7. számú melléklete tartalmazza."


2. §


"Az R. kiegészül a jelen rendelet 1. számú mellékletében található 7. számú melléklettel."


3. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. augusztus 14.Szabóné Karsai Mária

polgármesterDr. Morvai Gábor

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
18.49 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!