nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-04 -tól
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete
a távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 10. § a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, és Lakástulajdonosok Országos Érdekvédelmi Szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed Mór város közigazgatási területén

a) távhőszolgáltatást igénybe vevő felhasználókra és díjfizetőkre,

b) távhőt előállító és szolgáltató távhőszolgáltatóra.


2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. díjfizető: a távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott díjfizető;

2. egyéb felhasználó: a távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott egyéb felhasználó;

3. elszámolási időszak: a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elszámolási időszak,

4. épületrész: a távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott épületrész;

5. felhasználási hely: a távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott felhasználási hely;

6. felhasználó: a távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott felhasználó;

7. felhasználói berendezés: a távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott felhasználói berendezés;

8. felhasználói hőközpont: a távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott felhasználói hőközpont;

9. felhasználói vezetékhálózat: a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott felhasználói vezetékhálózat;

10. fűtési idény: minden év október 15. napja és a következő év április 15. napja közötti időszak;

11. fűtési időszak: a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott fűtési időszak;

12. költségmegosztó: a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott költségmegosztó;

13. külön kezelt intézmény: a távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott külön kezelt intézmény;

14. lakossági felhasználó: a távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott lakossági felhasználó;

15. fűtött légtérfogat: a felhasználási hely, épületrészenként történő díjmegosztás esetén a felhasználási hely épületrészeinek a szerkezeti falsíkok által határolt alapterületének és belmagasságának szorzata, m³-ben kifejezve;

16. szabálytalan vételezés: a távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott szabálytalan vételezés;

17. szolgáltatói berendezés: a távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatói berendezés;

18. szolgáltatói hőközpont: a távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatói hőközpont.


3. A távhőszolgáltató


3. § A távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátását Mór Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a távhőszolgáltatási és távhőtermelési engedéllyel rendelkező és 100%-os önkormányzati tulajdonban álló Móri Hőtermelő- és Szolgáltató Kft. (székhely: 8060 Mór, Dózsa György utca 22/A., cégjegyzékszám: 07 09 005144, adószám: 11456687207) útján végzi.


4. A távhőszolgáltatás fejlesztése


4. § (1) A távhőszolgáltatás fejlesztése tekintetében a Képviselő-testület egyértelműen elkötelezi magát a környezetvédelmi és levegőtisztasági szempontok elsődlegessége mellett.


 (2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület fejlesztési célként jelöli meg

a) a távhőszolgáltatás minél szélesebb felhasználói körre történő kiterjesztését, különös tekintettel a város közigazgatási területén újonnan épülő lakóházak és társasházak lakossági felhasználóira,

b) a távhőszolgáltatás szolgáltatói berendezéseinek bővítését, mely a távhőszolgáltatást igénybevevők köre bővítésének előfeltétele.


 (3) A távhőszolgáltató beruházásai, kivitelezései és eszközeinek fejlesztése során köteles a környezetvédelmi és levegőtisztasági szempontok figyelembevételére, és köteles előnyben részesíteni azokat a megoldásokat, melyek rövid és hosszútávon is a környezet védelmét és a levegő tisztaságának megőrzését segítik elő.


II. Fejezet


A távhőszolgáltatás helyi rendje


5. A távhőszolgáltató és a felhasználó közötti jogviszony részletes szabályai


5. § (1) A távhőszolgáltató, a felhasználó és a díjfizető közötti jogviszony általános szabályait a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet mellékleteként kiadott Távhő Közszolgáltatási Szabályzat (a továbbiakban: TKSZ) tartalmazza.


 (2) A közszolgáltatási szerződések tartalmára a TKSZ előírásai és a távhőszolgáltató Üzletszabályzatában meghatározottak az irányadók.


6. § A távhőszolgáltató, a felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatás minden területén, a tőle elvárható mértékig együttműködik és egymást kölcsönösen tájékoztatja a szolgáltatással, annak igénybevételével, valamint a szolgáltatás ellenértékének számlázásával és elszámolásával kapcsolatos kérdésekben.


7. § A távhőszolgáltató és a felhasználó közötti jogviszonyban külön-külön felhasználónak kell tekinteni azt a felhasználót, akinek távhővel történő ellátása több különböző felhasználási helyen valósul meg.


8. § (1) A felhasználó vagy a díjfizető személyében bekövetkező változás bejelentésére a TKSZ és a távhőszolgáltató Üzletszabályzata szerint kerül sor.


 (2) Amennyiben a változást csak a régi felhasználó vagy díjfizető, vagy csak az új felhasználó vagy díjfizető jelenti be, akkor a változás ténye hitelt érdemlő módon, azaz adásvételi szerződéssel, három hónapnál nem régebbi tulajdoni lappal, bérleti szerződéssel vagy csereszerződéssel bizonyítandó, továbbá a használati melegvíz elszámoláshoz a régi és az új felhasználó vagy díjfizető által elismert melegvíz mérési adatnak is rendelkezésre kell állnia.


 (3) Amennyiben a távhődíjak kiegyenlítése külön-külön épületrészenként történik, akkor felhasználó vagy díjfizető változás esetén a díj megosztására és kiegyenlítésére vonatkozó, felhasználó és szolgáltató között létrejött megállapodás az új felhasználóra vagy díjfizetőre is vonatkozik mindaddig, amíg azt a felek nem nem módosítják.


9. § (1) Az egy hőközpontról ellátott épületben lévő épületrészek, lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosainak, bérlőinek és használóinak összessége alkot egy felhasználói közösséget.


 (2) A felhasználói közösség képviseletét a közösség tagjai által kijelölt megbízott, társasházi közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke látja el az alábbi ügyek intézése során:

a) a szerződéskötés,

b) a szerződésmódosítás,

c) a szolgáltatási paraméterek igénylése,

d) a távhőszolgáltatás megkezdése vagy befejezése,

e) a vételezett távhődíj szétosztási módjának meghatározása, illetve megváltoztatása.


 (3) A megbízott vagy a társasházi közös képviselő által a (2) bekezdésben foglaltak szerinti tárgyban tett nyilatkozat vagy aláírt megállapodás a felhasználói közösség minden tagjára nézve kötelező érvényű.


10. § A felhasználó haladéktalanul köteles tájékoztatni a távhőszolgáltatót a felhasználói berendezések meghibásodásáról.


11. § Új felhasználó távhőszolgáltatáshoz történő csatlakozása esetén hiteles hőmennyiségmérővel ellátott felhasználói hőközpontot kell létesíteni.


12. § Új felhasználó használati melegvíz szolgáltatást kizárólag egyedi vízmennyiségmérésre alkalmas felhasználói berendezés létesítésével igényelhet.


13. § (1) A szolgáltató a vételezni kívánt hő mennyiségére, annak változtatására, valamint a fűtési célú távhőszolgáltatás megkezdésére és befejezésére vonatkozó igényeket valamennyi érintett felhasználóra kiterjedően azonos módon és mértékben, egyéb megállapodás hiányában a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározottak szerint elégíti ki.


 (2) Azonos hőközpontból ellátott felhasználók az (1) bekezdésben foglaltakról a távhőszolgáltatóval kötött megállapodásban csak együttesen, a közösen kijelölt megbízottjuk útján rendelkezhetnek


6. A hőmennyiségmérés helye


14. § (1) A távhőszolgáltató a szolgáltatott távhőmennyiséget a felhasználói hőközpontban köteles mérni.


 (2) A szolgáltatott távhőmennyiség mérésének technológiai helye a felhasználói hőközpont primer oldala.


 (3) A szolgáltatott távhő elszámolásának alapja a hőközpontban a szolgáltatói vezetékhálózatból a felhasználói vezetékhálózatba átadott, a szolgáltató tulajdonában álló, hiteles hőmennyiségmérőn mért hőmennyiség.


15. § A szolgáltatott hőmennyiség mérése kizárólag EU-MID hitelesítéssel ellátott, vagy a mérésügyi hatóság által hitelesített hőmennyiségmérővel oldható meg. A mérő hitelesítéséről a mérő tulajdonosa köteles gondoskodni. A mérő hitelességének ellenőrzésére mind a szolgáltató, mind a felhasználó jogosult.


7. A távhőszolgáltatás szüneteltetése és korlátozása


16. § (1) A távhőszolgáltatás szüneteltetésére kizárólag a távhőszolgáltatásról szóló törvényben és a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben rögzített esetekben és feltételekkel kerülhet sor.


 (2) Váratlan meghibásodásról és a hiba kijavításának kezdetéről a távhőszolgáltató haladéktalanul köteles az érintett felhasználókat a honlapon történő közzététellel és lehetőség szerint a felhasználási helyen írásban történő közzététellel értesíteni, és a hibát a lehetséges legrövidebb időn belül megszüntetni, majd a megszüntetésről azonos módon tájékoztatni.


17. § A felhasználó kezdeményezésére történő, karbantartást vagy felújítási célú szüneteltetés a felhasználó által megjelölt időpontig tart. Az alapdíjat a szüneteltetés időtartama alatt is meg kell fizetni.


18. § (1) A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatásról szóló törvényben és a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben rögzített esetekben és feltételekkel jogosult a távhőszolgáltatást korlátozni. A korlátozás elrendeléséről, a korlátozás fázisáról, fokozatáról és a korlátozás kezdő időpontjáról és később a korlátozás feloldásáról a távhőszolgáltató köteles a honlapon történő közzététellel és lehetőségekhez mérten írásban értesíteni a felhasználókat és az Önkormányzatot.


 (2) A távhőszolgáltató a korlátozás mellett köteles a rendelkezésre álló más eszközökkel is megkísérelni a korlátozás okának megszüntetését.


 (3)  Amennyiben az szükséges, a szolgáltató hírközlő eszközön keresztül köteles felhívni a felhasználókat a távhő fogasztás csökkentésére.


19. § A távhőszolgáltatás korlátozásának elrendelése két fázisban, a fázison belül több fokozatban történhet, az alábbiak szerint:

a) I. fázis:

aa) 1. fokozat: a felhasználók által igényelt távhőellátáshoz képest a szolgáltatott hőmennyiség 10 %-os csökkentése,

ab) 2. fokozat: a felhasználók önkéntes távhőfogyasztás csökkentésre történő felkérése a médián keresztül,

b) II. fázis:

ba) 1. fokozat: az alternatív hőforrással rendelkező egyéb felhasználók távhőszolgáltatással történő ellátásának 100 %-os csökkentése és az egyéb felhasználók használati melegvíz-szolgáltatással történő ellátásának szüneteltetése,

bb) 2. fokozat: az egyéb felhasználók által igényelt fűtési célú hőmennyiséghez képest a szolgáltatott hőmennyiség legfeljebb 80 %-os csökkentése, azaz temperálása,

bc) 3. fokozat: a használati melegvíz-szolgáltatás szüneteltetése a lakossági felhasználóknál,

bd) 4. fokozat: a lakossági felhasználók által igényelt fűtési célú hőmennyiséghez képest a szolgáltatott hőmennyiség legfeljebb 80 %-os csökkentése, azaz temperálása,

be) 5. fokozat: teljes felhasználói korlátozás.


20. § Kizárólag 1. fázisú korlátozás rendelhető el szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény esetében.


21. § A felhasználói korlátozás nem terjedhet ki

a) az egészségügyi intézményekre (fekvőbeteg- és szociális fekvőbeteg-intézményekre és szakrendelőkre), továbbá

b) bölcsődékre, óvodákra, alsó- és középfokú oktatási intézményekre, valamint ezek kollégiumaira és diákszállásaira.


8. A távhőszolgáltatás felfüggesztése


22. § (1) A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatást felfüggesztheti, amennyiben a felhasználó vagy a díjfizető a távhőszolgáltatási díjat a távhőszolgáltató igazolható módon megküldött írásbeli felszólítása ellenére a felszólításban megjelölt 15 napos fizetési határidő elteltével sem fizeti meg.


 (2) A távhőszolgáltatás az (1) bekezdés szerinti esetben a díjhátralék kiegyenlítésének távhőszolgáltatóhoz történő beérkezéséig függeszthető fel.


 (3) A felhasználó vagy a díjfizető az alapdíjat a távhőszolgáltatás felfüggesztésének időtartama alatt is köteles megfizetni.


 (4) A távhőszolgáltatás helyreállításának feltétele a távhőszolgáltatás felfüggesztésével kapcsolatos költségek felhasználó vagy díjfizető által történő megtérítése.


23. § A távhőszolgáltatás felfüggesztésére a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételekkel abban az esetben is sor kerülhet, amennyiben a felhasználó más felhasználó vételezését zavarja, vagy vételezésével veszélyhelyzetet teremt.


9. Felhasználási hely átalakítása


24. § (1) Felhasználási hely vagy a felhasználási hely épületrésze fűtött légtérfogatát vagy hőmennyiség igényét módosító építészeti vagy épületgépészeti átalakításhoz, a felhasználói berendezések átalakításához vagy módosításához a felhasználó köteles beszerezni a távhőszolgáltató előzetes hozzájárulását.


 (2) A távhőszolgáltató az átalakításról műszaki tervet kérhet. A műszaki tervnek tartalmaznia kell az átalakítandó épületet vagy épületrészt ellátó hőközpont műszaki adatait és az átalakítandó épület megváltozott hőmennyiség-igényével kapcsolatos számításokat.


 (3) Az átalakítás befejezését a távhőszolgáltatónak írásban be kell jelenteni.


 (4) A felhasználói berendezések átalakításához szükséges, a távhőszolgáltató tulajdonában lévő hőközpontok esetén a hálózatürítési és töltési munkákat a felhasználó vagy a felhasználó által megbízott és a távhőszolgáltatónak írásban bejelentett személy írásos megrendelésére kizárólag a távhőszolgáltató végezheti. Az ürítési és a töltési munkák költsége a felhasználót vagy az átalakítással érintett épületrész tulajdonosát terheli.


 (5) Amennyiben a felhasználói berendezések létesítése, áthelyezése vagy átalakítása nem felel meg az (1) - (4) bekezdésben vagy a távhőszolgáltatásról szóló törvényben foglaltaknak, és a felhasználói berendezés távhőszolgáltatásba történő bekapcsolása a távhőszolgáltatás folyamatos és biztonságos nyújtását veszélyeztetné, a távhőszolgáltató a felhasználói vezetékhálózat töltési munkáinak elvégzését megtagadhatja.


25. § (1) A 24. § szerinti átalakítás befejezését követően a közszolgáltatási szerződést a felhasználási hely vagy a felhasználási hely épületrésze új fűtött légtérfogatának vagy hőmennyiség igényének megfelelően módosítani kell. A felhasználó a közszolgáltatási szerződés módosításához szükséges adatokat köteles a távhőszolgáltató rendelkezésére bocsátani.


 (2) A 24. § (1) bekezdése szerinti előzetes hozzájárulás nélkül elvégzett átalakítás esetén a távhőszolgáltató a közszolgáltatási szerződés módosítását megtagadhatja és a felszólítását követő 15 napon belül a felhasználó köteles a felhasználói berendezés eredeti állapotát helyreállítani. Amennyiben a felhasználó a felszólítás ellenére nem tesz ennek eleget, az előzetes hozzájárulás nélküli átalakításból adódó hiányosságokat a távhőszolgáltató a felhasználó költségére megszünteti, melyet a felhasználó tűrni köteles.


10. Szolgáltatói hőközpont megszüntetése


26. § Amennyiben a Képviselő-testület a távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően szolgáltatói hőközpont megszüntetéséről dönt, a megszüntetésről szóló önkormányzati rendeletben egyúttal megjelöli a szolgáltatói hőközpontot kiváltó berendezések létesítésének forrását, a létesítés határidejét és egyéb feltételeit is.


11. A távhőszolgáltatás általános szabályai


27. § (1) A fűtési célú távhőszolgáltatás időtartama a fűtési idény.


 (2) A távhőszolgáltató a szolgáltatói hőközpont műszaki adottságainak figyelembevételével szeptember 15. és október 15. közötti, valamint április 15. és május 15. közötti időszakokban is köteles fűtési célú távhőszolgáltatást biztosítani, amennyiben az azonos felhasználói hőközponthoz tartozó felhasználók többsége azt írásban kéri.


28. § Fűtési célú távhőszolgáltatás esetén legalább olyan mennyiségű hőenergiát kell a felhasználási helyekre eljuttatni, hogy ezáltal az emberi tartózkodásra szolgáló fűtött belső helyiségek hőmérséklete naponta 06 és 22 óra között a felhasználó igénye szerint biztosítható legyen.


29. § Használati melegvíz távhőszolgáltatás esetén a használati melegvíz kifolyócsapoknál 45 - 50 °C hőmérsékletű melegvizet kell biztosítani.


III. Fejezet


A díjak megállapítása, a díjalkalmazás és a díjfizetés feltételei


12. Csatlakozási díj


30. § A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatáshoz új felhasználóként történő csatlakozásért, valamint meglévő felhasználási hely esetén a megnövekedett távhőigény esetén csatlakozási díjat nem számol fel.


13. Lakossági felhasználókra és külön kezelt intézményekre vonatkozó távhőszolgáltatási díj


31. § (1) A távhőszolgáltatásért távhőszolgáltatási díjat kell fizetni.


 (2) A távhőszolgáltatási díj alapdíjból és hődíjból tevődik össze.


14. Az alapdíj


32. § (1) Az alapdíj a távhőszolgáltatás folyamatos rendelkezésre állásáért és a távhőszolgáltatás igénybevételének lehetőségéért fizetendő díj.


 (2) Az alapdíj számításának alapja

a) az általános közszolgáltatási szerződésben meghatározott felhasználási hely, vagy a felhasználási hely épületrészeinek fűtött légtérfogata,

b) egyedi közszolgáltatási szerződés esetén az egyedi közszolgáltatási szerződésben meghatározott hőmennyiség vagy a felhasználási hely fűtött légtérfogata.


 (3) Az alapdíj összege

a) a felhasználási hely vagy épületrész fűtött légtérfogatának és az alapdíj Ft/lm³-ben meghatározott egységárának vagy

b) az egyedi közszolgáltatási szerződésben meghatározott hőmennyiségnek és az alapdíj Ft/MW-ban meghatározott egységárának, vagy a szerződésben meghatározott fűtött légtérfogat és az alapdíj Ft/lm³-ben maghatározott egységárának

szorzata.


 (4) A távhőszolgáltató honlapján teszi közzé a mindenkori érvényes alapdíjak egységárait.


 (5) Lakossági felhasználók által fizetendő alapdíj összegének számításakor a (3) bekezdés a) pontja, külön kezelt intézmények és egyéb felhasználók esetében a (3) bekezdés b) pontja irányadó.


33. § Az alapdíj éves díj, melynek mértéke a 32. § (2) bekezdés a) pontja esetében Ft/lm³/év, a 32. § (2) bekezdés b) pontja esetében az egyedi közszolgáltatási szerződésben meghatározottaknak megfelelően Ft/MW/év vagy Ft/lm³/év.


34. § (1) A fűtött légtérfogat megállapításánál alapterületként figyelembe kell venni a vakolt falsíkok közötti méreteket és a beépített szekrény által elfoglalt területeket, azonban nem vehető figyelembe a falsíkon kívüli terület, az éléskamra és a helyiségek légterének a közművezetékeket védő burkolat mögötti része.


 (2) A felhasználási hely, épület vagy épületrész fűtött légtérfogatába beleszámít az álmennyezet és a mennyezet közötti légtérfogat is.


 (3) Paneles építési technológiával készült épületek esetén a belméretek meghatározása a típustervek adatainak figyelembevételével történik.


 (4) Légtérfogat számításnál a tört számot a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni.


35. § (1) A korábban megállapított fűtött légtérfogatot változatlannak kell tekinteni, ha az újabb felméréskor megállapított fűtött légtérfogat 2%-nál kisebb eltérést mutat.


 (2) Amennyiben az újabb felméréskor megállapított fűtött légtérfogat meghaladja a 2 %-ot, a díjszámítás alapjául szolgáló fűtött légtérfogat módosítására a felülvizsgálatot követő hónap első napjától kerülhet sor.


 (3) A fűtött légtérfogat felülvizsgálatát mind a felhasználó vagy a díjfizető, mind a távhőszolgáltató kezdeményezheti. A felülvizsgálatot a távhőszolgáltató a felülvizsgálat iránti kérelem benyújtását követő 30 napon belül, a felhasználó vagy a díjfizető jelenlétében végzi el.


36. § Az alapdíj abban az esetben is megfizetendő, amennyiben

a) a felhasználó vagy a díjfizető az elszámolási időszak egy részében vagy egészében távhőt nem vételezett,

b) a távhőszolgáltatás a felhasználói berendezés hibája vagy alkalmatlansága miatt nem teljesíthető,

c) az általános közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a felmondási idő lejárt, azonban a felhasználó a távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott feltételeket nem teljesítette, vagy az előírt feltételek teljesítését a távőszolgáltatónak írásban nem jelentette be.


15. A hődíj


37. § (1) A felhasználói vezetékhálózatba átadott távhőmennyiség után hődíjat kell fizetni.


 (2) A távhőszolgáltató a fűtési célú és a használati melegvíz készítés céljából felhasznált hőmennyiség díját elkülönítve határozza meg és számlázza a 38-39. §-ban foglaltak szerint.


38. § Fűtési célú távhőszolgáltatás esetében a hődíj összege a hiteles hőmennyiségmérő segítségével lemért, vételezett távhőmennyiség GJ-ban megállapított mértékének és a hődíjegységárnak a szorzata.


39. § (1) A használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás esetében a vételezett távhőmennyiséget a felhasználási helyet ellátó hőközpontban beépített hiteles vízmennyiség-mérőn mért használati melegvíz mennyiség és az adott hőközpontban 1 m³ közműves ivóvíz felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség szorzata adja.


 (2) A hőközpontban 1 m³ közműves ivóvíz felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség: 0,3058444 GJ.


 (3) A (2) bekezdés szerinti hőmennyiség a használati melegvíz előállításához a szolgáltatói hőközpontban felhasznált összes hőmennyiség és a felmelegített összes vízmennyiség m³-ben mért mennyiségének figyelembevételével került megállapításra.


 (4) A használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás hődíját az (1) bekezdés szerinti távhőmennyiség és a hődíj egységár szorzata adja.


 (5) A használati melegvíz előállításához felhasznált hálózati hidegvíz vízdíját és csatornadíját a használati melegvíz hődíja nem tartalmazza.


40. § A távhőszolgáltató a honlapján teszi közzé a mindenkor érvényes hődíjak egységárait.


16. Pótdíj


41. § A távhőszolgáltatásról szóló törvény által meghatározott esetekben pótdíj fizetendő.


42. § (1) A pótdíj pótalapdíjból és póthődíjból áll.


 (2) A pótalapdíj összege a távhőszolgáltatási alapdíj szabálytalan vételezéssel érintett időszakra számított kétszerese.


 (3) Amennyiben a szabálytalan vételezéssel érintett időszak nem állapítható meg, a pótalapdíj összege az egy évre fizetendő alapdíj kétszerese.


 (4) A póthődíj összege a szabálytalan vételezés távhőszolgáltató általi észlelését megelőző évi, móri átlagos távhőfogyasztás külső hőmérséklettel korrigált mennyiségéből számított hődíj másfélszerese.


43. § Amennyiben a felhasználó vagy a díjfizető

a) a mérőeszközt vagy a mérőeszköz hitelességét tanúsító jelet megrongálja, eltávolítja, vagy amennyiben a mérőeszköz olyan helyiségben van elhelyezve, amelybe a felhasználó állandó bejutása, illetve felügyelete biztosított, ezek sérülését, illetve hiányát nem jelenti be a távhőszolgáltatónak, vagy

b) a mérőeszköz befolyásolásával vagy megkerülésével, ideértve a mérőeszköz vagy annak hitelességét tanúsító jel megrongálását és eltávolítását is, távhőt vételez,

a pótdíjon túl a mérőeszköz javításának és hitelesítésének költségét is köteles megfizetni.


17. A távhőszolgáltatási díj megfizetésére kötelezettek


44. § A távhőszolgáltatási díjat

a) a felhasználó vagy

b) épületrészenkénti díjmegosztás esetén a díjfizető

köteles megfizetni a távhőszolgáltató által kiállított számlának megfelelő módon és a számlán megjelölt határidőben.


45. § A felhasználási hely közös tulajdonban és közös használatban álló épületrészére díjfizető nem jelölhető meg, ezen épületrész után a távhőszolgáltatási díjat a felhasználó köteles megfizetni.


46. § (1) Az épület, építmény vagy épületrész tulajdonosa és az épület, építmény vagy épületrész bérlője vagy használója együttesen kérheti, hogy a távhőszolgáltató a távhőszolgáltatási díjat közvetlenül a bérlő vagy használó részére számlázza. Együttes kérelemnek minősül, ha a tulajdonos és a bérlő vagy használó írásba foglalt, a távhőszolgáltatási díjak viselésére is kiterjedő megállapodását bármelyik fél eljuttatja a távhőszolgáltatóhoz.


 (2) A távhőszolgáltató kizárólag az erre vonatkozó együttes kérelem benyújtását követően esedékessé váló számlák tekintetében számláz a bérlőnek vagy használónak.


 (3) A távhőszolgáltató jogosult megtagadni a bérlő vagy a használó részére történő számlázást, amennyiben az épület, építmény, épületrész tulajdonosa vagy korábbi bérlője lejárt fizetési határidejű, befizetetlen számlával rendelkezik.


 (4) Amennyiben a bérlő vagy a használó a távhőszolgáltatási díjat határidőben nem fizeti meg, a távhőszolgáltató jogosult a díjfizető részére történő számlázást megszüntetni, és az ezt követően esedékessé váló számlákat közvetlenül az épület, építmény vagy épületrész tulajdonosa részére kiállítani.


 (5) A bérlőtársak vagy közös használat esetén a használók egyetemlegesen felelnek a távhőszolgáltatási díj megfizetéséért.


18. A távhőszolgáltatási díj megfizetése és elszámolása


47. § A felhasználó vagy a díjfizető az egy évre számított alapdíj 1/12-ed részének megfelelő összeget a tárgyhónapban kiállított a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles megfizetni.


48. § (1) A felhasználó vagy a díjfizető éves elszámolás esetén a fűtési időszak tárgyhónapjaiban a fűtési célú távhőszolgáltatás hődíjára vonatkozóan fűtési hődíjelőleget köteles fizetni a tárgyhónapban kiállított számlának megfelelő összegben és határidőben.


 (2) Havi elszámolás esetén a felhasználó vagy a díjfizető a fűtési célú távhőszolgáltatás hődíját a tényleges fogyasztásnak megfelelően a tárgyhónapot követő hónapban a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles megfizetni.


49. § A felhasználó vagy a díjfizető a használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás hődíját a tárgyhónapot követő hónapban, a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles megfizetni.


50. § (1) A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatás díját

a) havonta vagy

b) a felhasználóval kötött írásbeli megállapodás alapján évente

számolja el.


 (2) A távhőszolgáltató az egyéb felhasználóval az elszámolás szabályaira vonatkozóan eltérő megállapodást köthet.


51. § (1) A távhőszolgáltató az éves elszámolást a december 31-i mérőállások alapján a következő év március hónapban, havonta történő elszámolást a hónap utolsó napján megállapított mérőállás alapján következő hónap 15. napjáig végzi el.


 (2) Amennyiben éves elszámolás esetén a felhasználó vagy a díjfizető által teljesített befizetések összege az éves elszámoláskor nem egyezik meg a hőközponti hőmennyiségmérőn mért távhőmennyiség hődijával, a távhőszolgáltató az elszámolási különbözetet a felhasználónak vagy díjfizetőnek pótlólagosan számlázza vagy írja jóvá.


19. A fűtési célú távhőszolgáltatási díj megosztása


52. § A felhasználó a felhasznált fűtési célú távhőmennyiség épületrészenkénti mérése és elszámolása érdekében a felhasználói hőközpontban, vagy az épület főelzárója után a távhő mennyiségének hiteles mérésére alkalmas mérőeszközt, vagy az épületrészek közötti fogyasztásarányos megosztására alkalmas eszközt vagy műszert (a továbbiakban: költségmegosztó) szereltethet fel a távhőszolgáltatás végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott szabályoknak megfelelően.


53. § Költségmegosztó alkalmazása esetén a fűtési célú távhőmennyiség elszámolása évente egyszer vagy a felek külön megállapodásának megfelelően történik.


54. § (1) A fűtési célú távhőmennyiség felosztáshoz szükséges, költségmegosztó által mért adatokat a felhasználó köteles a távhőszolgáltató részére adatszolgáltatás formájában a távhőszolgáltató üzletszabályzatában rögzített formai és eljárási rendben szolgáltatni.


 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás elmulasztása esetén a felhasználói hőközpontban elhelyezett hőmennyiségmérő által mért hőmennyiséget a távhőszolgáltató a felhasználási hely vagy a felhasználási hely épületrészeinek fűtött légtérfogata alapján osztja fel.


 (3) Egyéb megállapodás hiányában az éves elszámolás időpontjáig a felhasználó vagy a díjfizető havonta, a fűtött légtérfogatnak megfelelően fizeti meg a fűtési hődíjelőleget.


20. A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén fizetendő díj mértéke, megfizetése, az adatszolgáltatás szabályai


55. § Az önkormányzat az általános vagy az egyedi közszolgáltatási szerződés felmondásának esetére díjat nem állapít meg.


IV. Fejezet


Záró rendelkezések


56. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


57. § Hatályát veszti

a) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról, valamint annak díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999. (XI.30.) önkormányzati rendelete;

b) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatási díjak módosításáról szóló 42/2000.(XII.15.) önkormányzati rendelete;

c) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a távhődíjak és díjösszetevők módosításáról szóló 19/2001.(IV.30.) önkormányzati rendelete;

d) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatás egyes helyi szabályainak módosításáról szóló 16/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelete;

e) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakossági távhőszolgáltatás díjairól szóló 48/2003. (XII.22.) önkormányzati rendelete;

f) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakossági távhőszolgáltatás díjairól szóló 45/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelete,

g) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakossági távhőszolgáltatás díjairól szóló 24/2006.(IX.1.) önkormányzati rendelete;

h) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakossági távhőszolgáltatás díjairól szóló 34/2006. (XII.18.) önkormányzati rendelete;

i) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakossági távhőszolgáltatás díjairól szóló 36/2007.(XII.14.) önkormányzati rendelete;

j) Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakossági távhőszolgáltatás díjairól szóló 29/2008.(X.15.) önkormányzati rendelete.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!