nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (VI.23.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-07-08 - 2016-07-09
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (VI.23.) Ör. számú rendelete
Ebes Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2009. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró


állami főépítészi, környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi, földhivatali, erdészeti, közlekedési, növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró Debreceni Járási Hivatala,

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala,

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala,

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője,

Hajdú-Bihar Megyei - vízvédelmi és vízügyi hatóságként is eljáró - Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Országos Vízügyi Főigazgatóság és Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ,

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság,

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§.


(1) Az Ebes Község Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló 1/2009. (I.29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban HÉSZ) 18.§ (1) bekezdés 3 táblázatának helyébe az alábbi táblázat lép:
„(3.sz. táblázat)

kód

előírt - megengedett építménymagasság (m)

1. Polgári

2. Városi Kertségi

3.Hagyomá-ny
kertségi

4. Külsőségi

5. Egyéb

K
0

T
1

K
0

T
1

K
0

T
1

K
0

T
1

K
0

T
1

1

-4,5x

x

x

x

x

x

x

x

2

-6,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

-7,5

x

x

x

x

x

x

4

-10,0

x

xx

x

5

-12,5

x

x

6

-15,0

x

x

7

A szomszédos épületek magassága ± 1,5 m

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

-5,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

legfeljebb a legmagasabb meglévő

x


x


x


x


x
2.§


A HÉSZ 40.§ (2) bekezdésében található 2. mellékletében szereplő SZ-2 SZABÁLYOZÁSI TERVLAP – BELTERÜLET tervlap a jelen rendelet 1. számú mellékletben szereplő rajzi mellékletek szerint módosul


3.§


Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                     Szabóné Karsai Mária s. k.                                              Dr. Hajdu Miklós s. k.

                                polgármester                                                                      jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
1.88 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!