nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Hatályos:2014-03-03 - 2014-11-17
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2010.(XII.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról módosításokkal egységes szerkezetben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva szervezeti és működési rendjére vonatkozóan a következőt rendeli el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

 1. Az önkormányzat képviselő-testülete és szervei vonatkozásában az Ötv.-ben és más jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési szabályokat jelen szervezeti és működési szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz) foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.

1. Hivatalos megnevezés

2. §

 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Csehbánya Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat)

(2)  Az önkormányzat székhelye: 8445 Csehbánya, Fő u. 39.     (3)  Az önkormányzat hivatalának megnevezése: Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal). A Közös Hivatalhoz tartozó települések: Városlőd, Csehbánya és Farkasgyepű.[1][1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


2. Az önkormányzat jelképei

3. §

(1)  Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.

(2) Csehbánya község címerének és zászlajának leírását, használatának rendjére vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.


3. Bélyegző használat

4.§

 1. (1) A képviselő-testület és szervei által használt hivatalos kör alakú bélyegző közepén a Magyar Köztársaság címere található, a köríven pedig a következő felirat:
  1. Csehbánya Község Polgármestere
  2. Csehbánya Önkormányzat Képviselő-testülete
  3. Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője[1]


[1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


 1. (2) A képviselő-testület bélyegzőjét kell használni:
  1. a képviselő-testület ülésén készített jegyzőkönyvek hitelesítésére,
  2. a képviselő-testület által alkotott rendeleteken,
  3. a képviselő-testület által adományozott okleveleken.

(3)  A fenti bélyegzők lenyomatait az SzMSz 1. melléklete tartalmazza.

(4)  A bélyegzők használatának részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza.


4. Az önkormányzat által adományozott kitüntetések

5. §

A helyi önkormányzati kitüntetés alapítására és adományozására vonatkozó szabályokat külön rendelet tartalmazza.


II. ALAKULÓ ÜLÉS

5. A képviselő-testület megalakulása

6. §[1]

A képviselő-testület megalakulására, az alakuló ülés vezetésére az Mötv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.[1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


7. §

6. Az alakuló ülés napirendje


(1) Nyilvános ülés keretében:

 1. A Helyi Választási Bizottság Elnöke – a polgármester felkérésére - tájékoztatást ad a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester választásának eredményéről.[1]
 2. A képviselők leteszik a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti esküt, és aláírják az esküokmányt.  Az eskü szövegét a jegyző olvassa elő.[2]
 3. A Helyi Választási Bizottság Elnöke átadja az önkormányzati képviselők részére a megbízólevelet.
 4. A polgármester leteszi a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti esküt, és aláírja az esküokmányt. Az eskü szövegét a körjegyző olvassa elő.[3]
 5. A Helyi Választási Bizottság Elnöke átadja a polgármester részére a megbízólevelet.
 6. A polgármester ismerteti programját, amely tartalmazza a képviselő-testület településfejlesztéssel, településüzemeltetéssel, valamint a helyi gazdasági- és társadalmi élet segítésével összefüggő főbb célkitűzéseit, valamint feladatait a ciklus időtartamára.
 7. Polgármester illetményének megállapítása, amelyet az Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság elnöke-, akadályoztatása esetén annak képviselő-testületi tagja terjeszt a képviselő-testület elé.
 8. Képviselők tiszteletdíjának megállapítása

(2) Zárt ülés keretében:

 1. Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület bizottságainak felállítása, a bizottságok tagjainak megválasztása, amennyiben a Képviselő-testület az alakuló ülés előtt meglévő bizottsági struktúrán változtatni nem kíván.
 2. Társadalmi megbízatású alpolgármester választása, amelyet eskütétel követ.
 3. Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
 4. Leköszönő polgármester végkielégítésének megállapítása.


[1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától

[2] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától

[3] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


8. §

(1) A bizottság nem képviselő tagjainak személyére bármely képviselő javaslatot tehet.
(2)A bizottságok nem képviselő tagjai a képviselő-testület előtt leteszik a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti esküt. Az eskü szövegét a polgármester olvassa elő.

(3) Ha a 7. § (2) a) és b) pontjaiban foglaltak tekintetében nincs meg a szükséges többség, e tisztségek betöltésére a soron következő ülésen kell szavazást tartani.

(4)  A bizottsági tagság megszűnése esetén a megszűnést követő testületi ülésen a képviselő-testület új bizottsági tagot választ a 8. § (1) és (2) bekezdéseinek alkalmazásával.


III. Együttes képviselő-testületi ülések

9. §

 1. Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületével és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületével – mindhárom önkormányzatot érintő ügyek tárgyalására – az együttes képviselő-testületi ülést a feladatok aktualitásának megfelelően tartja.[1]
  1. Együttes ülést kell tartani:
   1. a Közös Hivatal költségvetésének elfogadásához,[2]
   2. közös beruházás indításának jóváhagyásához,
   3. közös beruházáshoz igényelhető támogatás benyújtásakor,
   4. intézmény-fenntartási hozzájárulások (óvoda) mértékének megállapodására,[3]
   5. amely döntéshez jogszabály együttes ülés tartását írja elő.

 (3) Az együttes képviselő-testületi ülést Csehbánya, Farkasgyepű és Városlőd Községek polgármesterei az általuk aláírt, írásbeli meghívóval hívják össze.[4]

(4)  A meghívót a képviselők részére legalább 5 nappal a testületi ülés előtt el kell juttatni.

(5)  Az együttes ülés helye a polgármesterek előzetes szóbeli megállapodása alapján, az együttes ülés tárgyának függvényében:

 1. Csehbánya Önkormányzat tanácsterme (8445 Csehbánya, Fő u. 39.) vagy
 2. Városlőd Önkormányzat tanácsterme (8445 Városlőd, Kossuth L. u. 23.)
 3. Farkasgyepű Önkormányzat tanácsterme (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.)

(6)  A meghívó tartalmára és a meghívó mellékleteire a 17-18. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(7)  Az együttes ülést az ülés helyéül jelölt település polgármestere vezeti.

(8)  Az együttes ülés tanácskozási rendjének fenntartására az SzMSz 28. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy az intézkedésre a testületi ülést vezető polgármester jogosult.

(9) Az együttes ülés határozatképes, ha az önkormányzatok képviselő-testületei külön-külön határozatképesek.

(10) Javaslat elfogadásához az önkormányzatonként jelen lévő települési képviselők (külön- külön) több mint a felének igen szavazata szükséges.

(11) Az együttes testületi ülésen hozott döntéseket mindegyik önkormányzat képviselő-testülete külön-külön határozatába foglalja. A határozatokat jelen SzMSz 34. §-ában foglaltak szerint kell jelölni és nyilvántartani.[1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától

[2] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától

[3] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


9/A. §

Amennyiben egy adott ügy (pld.: intézményalapítás, -fenntartás, szervezeti tagsággal kapcsolatos döntés, több települést érintő infrastrukturális beruházás, -fenntartás, közműtársulattal kapcsolatos döntés, stb.) több települési önkormányzat képviselő-testületének közös döntését – így együttes testületi ülés megtartását – igényli, úgy az együttes ülés tartására a 9. §-ban foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a 9. § (5) bekezdésében foglaltak helyett a gesztor önkormányzat székhelyén, vagy az érintett települési önkormányzatok polgármestereinek előzetes megállapodása alapján kijelölt helyen kerülhet sor az ülés megtartására.


IV. A KÉPVISELŐ

10. §

A települési képviselők nevét és címadatait az SzMSz 1. számú függeléke tartalmazza.


7. A képviselő jogai és kötelezettségei

11. §

(1)  A képviselők jogai és kötelezettségei azonosak. Az Mötv.-ben meghatározottakon túl a képviselő:

 1. Előzetesen bejelenti a polgármesternek, ha a képviselő-testület vagy annak bizottsága ülésén való részvételében vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.
 2. A képviselő-testület vagy annak bizottsága, valamint a polgármester megbízása alapján részt vesz a testületi ülések előkészítésében, valamint különböző vizsgálatokban.
 3. A tudomására jutott titkot megőrzi, amely kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll.8. A kizárás szabályai


12. §.[1]


(1) A képviselő-testület döntéshozatalából történő kizárásra az Mötv.-ben meghatározott szabályok az irányadók.

(2) A képviselő személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettségének elmulasztása esetén a Képviselő-testület döntése érvénytelen.

(3) Az (l) bekezdés szerinti érvénytelenségre a döntés végrehajtásáig -folyamatos joghatás kiváltása esetén annak fennállásáig -de legfeljebb a döntéshozataltól számított egy évig lehet hivatkozni.

(4) A döntés érvénytelenségét a Képviselő-testület állapítja meg, és szükség esetén az ügy érdemében új döntést hoz.
9. Az összeférhetetlenségi eljárás

13. §

(1) A polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést 8 napon belül az Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság elé terjeszti kivizsgálás végett, és erről az érintett képviselőt írásban tájékoztatja. Felkéri egyben, hogy 8 napon belül nyilatkozzon az összeférhetetlenségi ok fennállásáról, illetve kezdeményezze annak megszüntetését.

(2)  Ha a képviselő az összeférhetetlenség megszüntetésének megtörténtét bejelentette és az összeférhetetlen tisztségről szóló lemondásának másolatát a polgármesternek az (1) bekezdésben megjelölt határidőn belül átadta, az Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság az összeférhetetlenségi eljárást megszünteti.

(3) A továbbiakban a bizottság tagját érintő összeférhetetlenségi eljárásra az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.


V. A képviselő-testület működése

14. §

(1) A képviselő-testület tagjainak száma: 5 fő

(2) A képviselő-testület éves munkatervének megfelelően ülésezik, ezen kívül szükség szerint rendkívüli ülést tart.

(3) A képviselő-testület üléseit az önkormányzat székhelyén tartja.

(4) Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy egyéb körülmény indokolja, úgy a rendes- és rendkívüli nyilvános testületi ülés az önkormányzat székhelyén kívül máshol is összehívható.


10. A képviselő-testület munkaterve

15. §

(1)  A munkaterv tervezetet a polgármester tárgyév december 31-ig, új képviselő-testület megválasztását követő első alkalommal pedig a ciklusprogrammal együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni:

 1. a képviselő-testület tagjaitól,
 2. a képviselő-testület bizottságaitól,
 3. az alpolgármestertől,
 4. a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületétől,
 5. a jegyzőtől.[1]

(3)  A munkaterv tervezetének előterjesztésekor a polgármester tájékoztatást ad a tervezet összeállításánál figyelmen kívül hagyott javaslatokról, valamint azok indokáról.  

(4)  A munkaterv tartalmazza:

 1. a képviselő-testületi ülések tervezett időpontját, napirendjét,
 2. az egyes napirendi pontoknál a közmeghallgatás, a lakossági fórum, valamint a jogszabály által előírt kötelező egyeztetés szükségességét,
 3. az előterjesztő, közreműködő megnevezését,
 4. az egyes napirendi pontot megtárgyaló bizottság megnevezését,
 5. a tervezett napirendi pontokhoz meghívandók felsorolását.

(5) A képviselő-testület által elfogadott munkatervet írásban meg kell küldeni:

 1. az önkormányzati képviselőknek,
 2. a bizottság(ok)  nem képviselő tagjainak,
 3. a munkatervbe felvett napirendi pont előterjesztőinek.

(6)  A jegyző gondoskodik a munkaterv az SzMSz 37. § szerinti közzétételéről.[2][1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától

[2] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


11. A képviselő-testület rendkívüli ülése

16. §

(1) A képviselő-testület rendkívüli ülést tart:

 1. ha azt önkormányzati feladatellátás,
 2. önkormányzati hatáskör-gyakorlás vagy
 3. más időközben felmerülő ok szükségessé teszi. (pld. munkatervben előre nem tervezhető, de határidőhöz kötött feladat elvégzése)

12. Az ülés összehívása

17. §

 1. A képviselő-testület nyilvános üléseinek időpontjáról, helyéről és javasolt napirendjéről a jegyző az ülés előtt legalább 3 nappal tájékoztatja a lakosságot az SzMSz 37. § (1) bekezdésében rögzített módon, a 18. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt esetek kivételével.
 2. A közmeghallgatást igénylő napirendi pontot tárgyaló ülés időpontját, helyét legalább tizenöt nappal az ülés előtt, a helyben szokásos módon, az SzMSz 37. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közzé kell tenni.

(3) A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze.

(4) Az ülést nyolc napon belül össze kell hívni az Ötv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott esetben is.

(5)  A képviselő-testület üléseit a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség együttes betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatása esetén az Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság elnöke hívja össze.


18. §

(1) A képviselők részére a testületi ülést megelőzően öt nappal meg kell küldeni a – polgármester által aláírt – meghívót és az ülés írásos előterjesztéseit. Késedelem esetén a napirendi pontok tárgyalásáról a képviselő-testület dönt. A meghívottak részére a testületi ülést megelőzően öt nappal meg kell küldeni a – polgármester által aláírt – meghívót és az ülés meghívottra vonatkozó írásos előterjesztéseit.

(2)  A képviselő-testület rendkívüli esetben elektronikus úton, vagy távbeszélő útján (telefon, fax, e-mail, stb.) is összehívható.

(3)  Rendkívüli esetnek minősül:

 1. azonnali döntést igénylő ügy,
 2. központi jogszabály által elrendelt és határidőhöz kötött feladat ellátásához szükséges döntéshozatal

19. §

(1)  A meghívó tartalmazza az ülés helyét és kezdési időpontját, a javasolt napirendet, a napirendi pontok előterjesztőit.

(2)  A képviselő-testület ülésére meg kell hívni a képviselő-testület tagjain kívül:

 1. a község országgyűlési képviselőjét,
 2. a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökét,
 3. a napirendi pont tárgya szerint illetékes szerv vezetőjét,
 4. a jegyzőt.[1]

(3) Az önkormányzat feladatai körében együttműködik a lakossági önszerveződő közösségekkel. A képviselő-testület az önszerveződő helyi közösségek képviselőjét a tevékenységi kört érintő napirend tárgyalásához esetileg tanácskozási joggal meghívja. Csehbánya Községben tevékenykedő önszerveződő közösségek megnevezését tartalmazó lista az SZMSZ 3. sz. függelékét képezi.[2]

[2] Beiktatta  Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete.


13. Az ülés vezetése

20. §

(1) A képviselő-testület ülését a polgármester, illetve felkérésére vagy akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti. Együttes akadályoztatásuk esetén az ülést az Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság elnöke vezeti.

(2) A képviselő-testület ülését vezető:

 1. megnyitja az ülést,
 2. megállapítja az ülés határozatképességét és azt az ülés időtartama alatt folyamatosan figyelemmel kíséri,
 3. előterjeszti az ülés napirendjét,
 4. tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
 5. az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó napirendi előterjesztések felett a vitát megnyitja, vezeti, lezárja,
 6. megadhatja a szót a megjelent állampolgároknak,
 7. szavazásra bocsátja a döntési javaslatot,
 8. megállapítja a szavazás eredményét és kihirdeti a testület döntését,
 9. az ülés lezárása előtt a képviselők kérdéseire, felvetéseire megadja a lehetőséget.

(3)  A képviselő-testület az ülés napirendjéről – egyszerű szótöbbséggel – vita nélkül határoz.

(4)  Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő vagy bármely képviselő-testületi tag javaslatot tehet, de

 1. a javaslattevő köteles az indítványát indokolni,
 2. az indítvány elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

14. Napirend előtti témák

21. §

(1)A képviselő-testület – vita nélkül – dönt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló, illetőleg az átruházott hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról.

(2)Vita nélkül tudomásul veszi a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást.

(3)  Napirend előtt kerülhet sor az interpellációra, illetve az interpellációra tizenöt napon belül írásban adott válaszról szóló tájékoztatásra.


15. Az előterjesztés

22. §

 1. Előterjesztésnek minősül:
 1. minden a munkatervbe felvett és új – tervezett napirenden kívüli – anyag,
 2. előterjesztés benyújtására jogosult által előzetesen javasolt rendelettervezet, határozattervezet, beszámoló és tájékoztató.
 1. Előterjesztés benyújtására jogosult:
 1. a polgármester,
 2. az alpolgármester,
 3. a témakör szerint illetékes bizottság(ok) elnöke(i),
 4. a képviselő-testület tagja,
 5. a jegyző.[1]
 1. A képviselő-testületi ülésre az előterjesztést a (4) bekezdésben foglalt kivétellel írásban kell benyújtani. Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző tíz napon belül kell a körjegyzőhöz eljuttatni, aki jogszerűségi észrevételt tehet és gondoskodik valamennyi anyag postázásáról a testületi ülés meghívottjainak. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és a határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.
 2. Szóbeli előterjesztést kivételesen, a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján lehet felvenni a napirendek közé.

(5) Szóbeli előterjesztés esetén a határozati javaslatot írásban kell megfogalmazni.

(6)  Szóbeli előterjesztés nem tehető olyan ügyekben, amelyekben jogszabály – beleértve jelen SzMSz-t is – a képviselő testület minősített többségű döntését rendeli el.

(7) Az előterjesztés két részből áll:

a)   az első rész tartalmazza:

aa)  a címet vagy tárgyat, az előzmények ismertetését, különös tekintettel a tárgykört érintő korábbi képviselő-testületi döntéseket,

ab)  a tárgykört érintő jogszabályokat,

ac)  az előkészítésben részt vevők véleményét,

ad)  mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek lehetővé teszik a minősítést, és a döntést indokolják.

b)   a második rész tartalmazza:

ba)  határozati vagy rendeletalkotási javaslatot

bb)  a végrehajtásért felelős személy megnevezését

bc)  a határidő megjelölését (ha szükséges részhatáridők rögzítését)

(8) A munkatervben az előterjesztés elkészítésére kötelezett – a testületi ülés előtt legalább tíz nappal – köteles bejelenteni a polgármesternek, ha az előterjesztést alapos okkal és indokkal nem tudja elkészíteni.[1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


16. Interpelláció

23. §

(1)  Az interpelláció valamely probléma felvetése és kifejtése a képviselő-testületi ülésen, annak napirendje előtt.

(2)  A képviselő a testületi ülésen

 1. a polgármesterhez,
 2. az alpolgármesterhez,
 3. a bizottságok elnökeihez valamint
 4. a jegyzőhöz[1]

szóban vagy írásban interpellációt terjeszthet elő.

(3) Interpellálni a képviselő-testület vagy szervei hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyben lehet.

(4)  Interpellációt előterjeszteni valamely döntés végrehajtása tárgyában vagy intézkedés elmulasztása esetén is lehet.

(5)  Az interpellációt a polgármesternél az ülést megelőző három nappal vagy az ülésen, a napirend megtárgyalásának megkezdése előtt kell benyújtani. A polgármester az interpellációt haladéktalanul továbbítja a címzettnek

(6) Az interpellációra a képviselő-testületi ülésén kell választ adni.

(7) Amennyiben az interpelláció benyújtására a képviselő-testületi ülést megelőző három napon belül kerül sor, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen választ adni, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel.

Ellenkező esetben az ülést követő tizenöt napon belül írásban kell azt megválaszolni és ennek tartalmáról a soron következő ülésen – a napirend előtt – tájékoztatást kell adni. 

(8)  A képviselő az interpellációt visszavonhatja.

      Ha a képviselő az interpelláció elhangzásának a napirend szerint várható időpontjában nincs jelen, és távolmaradását előzetesen nem mentette ki, az interpellációt visszavontnak kell tekinteni.

      Kimentés esetén az interpelláció ismertetésére a polgármester új időpontot tűz ki.

(9)  A képviselő-testületi ülésen az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az interpelláló nyilatkozik.

(10) Ha az interpellációra adott választ az interpelláló nem fogadja el, a képviselő-testület vita nélkül – egyszerű szótöbbséggel – dönt az elfogadásról vagy további napirenden tartásról.

(11) Ha a képviselő-testület az interpellációra adott választ elutasítja, elrendeli az interpelláció tárgyának részletes kivizsgálását, amelybe az interpelláló képviselőt is be kell vonni.

(12) Az interpellációkról a jegyző nyilvántartást vezet.[2][1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától

[2] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


17. Kérdés

24. §

(1)  A képviselő a képviselő-testületi ülésen az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetésként vagy tájékozódásként kérdést tehet fel

(2)  A kérdésre a megkérdezettnek a testületi ülésen kell választ adni.

(3)  Amennyiben összetett problémafelvetésről van szó, a válaszadásra a képviselő-testület vita nélküli, egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján, a soron következő testületi ülésen kerülhet sor.


18. Napirendek vitája, döntéshozatal, határozatok nyilvántartása

25. §

(1)  A képviselő-testület ülését vezető a napirendek sorrendjében minden előterjesztés és a vele összefüggő döntési javaslat felett külön-külön vitát nyit. Ennek során az előterjesztő a napirendhez – a vita előtt – szóbeli kiegészítést tehet. A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, az írásbeli előterjesztéshez képest új adatokat, tényeket és módosító információkat kell tartalmaznia.

(2)  Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek. E kérdésekre még a vitát megelőzően válaszolni kell.

(3)  A vita lezárására a képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet, a javaslat felett a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

(4)  A felszólalásokra (hozzászólásokra) a jelentkezés sorrendjében kerül sor. Ha ugyanaz a személy ugyanazon napirenddel kapcsolatban ismételten hozzászólásra jelentkezik, a képviselő-testület ülését vezető a második és a további hozzászólások időtartamát korlátozza.

(5)  Az előterjesztésre jogosult a vita lezárásáig bármely előterjesztéshez módosító vagy kiegészítő indítványt nyújthat be a képviselő-testülethez.

(6) Ha a napirendi ponthoz több hozzászólás nincs, a képviselő-testület ülését vezető a vitát lezárja.

(7)  A napirend vitáját az előterjesztő foglalja össze, és egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre.

(8)  A képviselő-testület ülését vezető az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vita során elhangzott módosító vagy kiegészítő indítványok, majd az előterjesztésben szereplő javaslatok felett kell dönteni.


26. §

(1)  Ügyrendi javaslat legfeljebb egy perc időtartamban tehető, amely az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő – döntést igénylő – eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.

(2)  Ügyrendi javaslat esetében a képviselő-testület ülését vezető soron kívül szót ad, az ügyrendi javaslat megtételét követően a javaslatot vita nélkül azonnal szavazásra bocsátja.


27. §

A jegyző jelzi a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntési javaslatuknál vagy döntésüknél jogszabálysértést észlel.[1][1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


19. Az ülés rendje

28. §

(1)  A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester, illetve a képviselő-testületi ülést vezető gondoskodik, amelynek keretében:

 1. figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt napirendtől, valamint a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ, illetve a képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást tanúsít,
 2. rendreutasítja azt a személyt, aki a tanácskozás rendjét megzavarja,

(2)  A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak.

(3)  A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a képviselő-testület ülését vezető rendre utasítja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén az érintettet a terem elhagyására kötelezi.


20. Zárt ülés

29. §

(1)  A képviselő-testület zárt ülést tart, illetve zárt ülést rendelhet el az Mötv.-ben meghatározott esetekben.[1]

(2)  A zárt ülés teljes anyagába a zárt ülés résztvevői tekinthetnek be.

(3) Az érintett és a szakértő kizárólag a zárt ülés anyagának rá vonatkozó részébe tekinthet be.

(4)  A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.

(5)  A zárt ülés lebonyolítására az Mötv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. [2][1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától

[2] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


21. Döntéshozatal

30. §

(1)  A képviselő-testület határozatképességéről, illetve a javaslat elfogadásáról az Mötv. 47. § (1)-(2) bekezdése rendelkeznek. [1]

(2)  Határozatképtelenség esetén a képviselő-testületet nyolc napon belül újra össze kell hívni.

(3)  A képviselő-testület minősített többséggel dönt az Mötv. 50.§-ában foglaltakon kívül a következő ügyekben:

 1. fegyelmi eljárás során hozott határozat elfogadása,
 2. intézmény-átalakítás, megszüntetés,
 3. hitelfelvétel,
 4. közalapítvány létrehozása, megszüntetése, alapítványhoz történő hozzájárulás,
 5. az önkormányzat tulajdonában lévő telek és felépítmény feletti rendelkezés,
 6. a képviselő-testület hatáskörének átruházása,
 7. kitüntetés, díszpolgári cím adományozása,
 8. keresetet benyújtása, ha a polgármester tevékenysége sorozatosan törvénysértő, illetve mulasztása miatt, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén,
 9. a polgármesterrel szemben fegyelmi eljárás kezdeményezése esetén annak elrendeléséről,
 10. helyi népszavazás elrendelése
 11. ha jogszabály a képviselő-testület minősített többségű döntését írja elő.

(4)  A minősített többséghez az Mötv.-ben szabályozott szavazatszám szükséges.[1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


22. Szavazás

31. §

(1)  A képviselő-testület ülésein a szavazás kézfelemeléssel történik.

(2)  A képviselő-testület titkos szavazással dönt, illetve titkos szavazást tarthat az Mötv.-ben meghatározott esetekben.

(4)  Titkos szavazás tartását az adott ügy tárgyalásakor a képviselő-testület bármely tagja indítványozhatja, amely indítvány elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.

(5)  A titkos szavazás lefolytatását, a szavazatok összeszámlálását a képviselő-testület tagjai közül az ülést vezető javaslatára egyszerű szótöbbséggel három tagú szavazatszámláló bizottságot választ.

(6)  A bizottság elnökét a megválasztott három tag közül az ülést vezető javaslatára a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel választja.

(7)  A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, az arra kijelölt helyiségben történik. A képviselők a szavazólapokat tartalmazó borítékot lezárt urnában helyezik.

(8)  A titkos szavazásról a bizottság elnöke külön jegyzőkönyvet készít, amely a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyv mellékletét képezi. A külön jegyzőkönyv tartalmazza:

 1. a szavazás helyét, napját, kezdő és befejező időpontját,
 2. a szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak nevét,
 3. a szavazás során felmerült körülményeket,
 4. a szavazás számszerű eredményét, az érvényes és érvénytelen szavazatok számának feltüntetésével.

(9)  Az ülésvezető a külön jegyzőkönyv alapján hirdeti ki a szavazás eredményét.[1][1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


32. §

(1)  A képviselő-testület név szerinti szavazással dönt azokban az ügyekben, amelyekben jogszabály név szerinti szavazás tartását rendeli el.

(2)  A polgármester valamint bármely képviselő indítványozhatja név szerinti szavazás tartását, amelyről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.

(3) [1]

(4)  Név szerinti szavazásnál a jegyző betűrendben felolvassa a képviselő-testület tagjainak névsorát, akik nevük felolvasásakor „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” kijelentéssel szavaznak. [2]

(5)  A név szerinti szavazás eredményét a polgármester megállapítja és kihirdeti.[1] Hatályon kívül helyezte Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatálytalan: 2013.január 1.napjától

[2] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


23. A határozatok nyilvántartása

33. §

(1)  A képviselő-testület határozatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően – folyamatos sorszámozással és évszámmal kell ellátni a következők szerint:

„Csehbánya Község Önkormányzat sorsz./év. (hó, nap) számú Kt. határozata”.

(2)  A képviselő-testület határozatait évenként betűrend és számsorrend alapján nyilván kell tartani.

(3)  A határozatokat a jegyző a jegyzőkönyv elkészítését követő 5 napon belül megküldi a végrehajtásért felelős személy(ek)nek és szerv(ek)nek, illetve azoknak akikre nézve a határozat rendelkezést tartalmaz. [1][1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


24. Közmeghallgatás rendje

34. §

(1)  A képviselő-testület az Mötv.-ben foglaltak szerint közmeghallgatást tart. [1]

(2) A közmeghallgatás idejét és az első részének témáját a képviselő-testület határozza meg a tárgyévi munkaterv elfogadásakor.

(3) A közmeghallgatást – lehetőség szerint – Csehbánya Község Művelődési Házának nagytermében kell megtartani. Amennyiben a közmeghallgatás a fenti helyszínen előreláthatólag nem tartható meg, a képviselő-testület legalább harminc nappal a közmeghallgatást megelőzően dönt a helyszínéről.

(4) A közmeghallgatáson felvetett közérdekű kérdésekre és javaslatokra lehetőleg azonnal szóban, vagy legfeljebb harminc napon belül írásban választ kell adni.

(5) Az írásban adott választ az SzMSz 37. § (1) bekezdésében foglaltak szerint közzé kell tenni.

(6) A közmeghallgatás időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosságot legalább tizenöt nappal előbb, az SzMSz 37. §-ának megfelelően tájékoztatni kell.[1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


25. Az önkormányzati rendeletek alkotásának főbb szabályai

35. §


(2)  Önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezhet:

 1. polgármester,
 2. alpolgármester,
 3. képviselő-testület tagja,
 4. képviselő-testület bizottsága,
 5. jegyző[1],
 6. nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete.

(3)  A tervezetet – megvitatás céljából – az Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság elé kell terjeszteni.

(4)  A tervezetet az Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság megvitatja, és a kialakított álláspontjáról a Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5)  Az Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság ülésére a jegyzőt és szükség szerint más külső szakembert is meg kell hívni. [2]

(6)  Az állampolgárok széles körét érintő rendelet-tervezetet – a tárgyalását megelőzően – az önkormányzat hirdetőtáblájára legalább 5 napig ki kell függeszteni.

(7)  Az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról, költségvetéséről és zárszámadásáról valamint a településrendezési tervekről szóló rendelet-tervezeteket a polgármester, az egyéb rendelet-tervezeteket a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé. [3]

(8)  A rendelet-tervezet előterjesztője tájékoztatja a képviselő-testületet az előkészítés és véleményezés során javasolt, de a tervezetbe be nem épített javaslatokról, utalva a mellőzés indokaira is.[1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától

[2] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától

[3] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


36. §

(1) Az önkormányzati rendeleteket külön-külön a naptári év elejétől folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni az alábbiak szerint:

„Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének sorsz./év. (hó. nap) önkormányzati rendelete”

(2)  A megjelölésnek tartalmaznia kell az önkormányzati rendelet megnevezését, illetve a rendelet címét.

(3)  Az önkormányzati rendeletekről évente – betűrend és számsorrend alapján – nyilvántartást kell vezetni.


26. Az önkormányzati rendelet kihirdetésének módja

37. §

 1. Az önkormányzati rendeletet Csehbánya Község Önkormányzat hirdetőtábláján (8445 Csehbánya, Fő utca 39.) történő kifüggesztéssel kell kihirdetni.

(2) A hirdetményt tizenöt napra kell kifüggeszteni, és azon fel kell tüntetni a kifüggesztés és a levétel napját.

(3)  A kihirdetés időpontján a kifüggesztés napját kell érteni.

(4)  Az önkormányzat hatályos rendeleteit az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(6)  Az (1) és (4) bekezdésekben foglalt feladatok ellátásáról a jegyző gondoskodik. [1]

(7)  A Közös Hivatalban a rendeletek egy-egy példányát el kell helyezni. A Közös Hivatal köteles gondoskodni a rendeletek elektronikus rögzítéséről és nyilvántartásáról. [2][1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától

[2] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


27. Jegyzőkönyv

38. §

(1)  A képviselő-testület üléséről az Mötv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő jegyzőkönyvet kell készíteni. [1]

(2) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet, az ülés meghívóját, valamint az elfogadott, a polgármester és a jegyző sajátkezű aláírásával ellátott rendeletet. [2]

(3) Ha a képviselő a hozzászólását írásban nyújtotta be, úgy azt is mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz.

(4) A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv eredeti példányát – annak mellékleteivel együtt – a jegyző kezeli, gondoskodik a jegyzőkönyvek évenkénti beköttetéséről, valamint megfelelő őrzéséről. [3][1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától

[2] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától

[3] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


28. A képviselő-testület bizottságai

39. §

(1)  A képviselő-testület – meghatározott önkormányzati feladatok ellátására, illetve jogszabály rendelkezése alapján – állandó vagy ideiglenes bizottságokat hoz létre.

(2)  A képviselő-testület ideiglenes bizottságokat meghatározott szakmai feladat ellátására, illetve időtartamra alakíthat.

(3)  A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létszámáról, összetételéről, feladatköréről és működésének időtartamáról a bizottság megalakításakor dönt. E döntés módosítását szükség esetén bármelyik képviselő írásban indítványozhatja.

(4)  Az ideiglenes bizottság a képviselő-testület által meghatározott feladat elvégzését követően, illetve működése időtartamának lejártával megszűnik. 

(5)  A képviselő-testület a következő állandó bizottságot hozza létre:

a)   Ügyrendi- Igazgatási- Jogi, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság. A bizottság létszáma: 3 fő

(6)  A bizottság elnökét, valamint képviselő és nem képviselő tagjait a polgármester javaslatára a képviselő-testület választja meg.

(7)  A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági működéssel összefüggésben azonosak.

(8)  A képviselő több bizottság tagjának, de egy bizottság elnökének választható meg.

(9)  A bizottságok tagjainak névsorát és részletes feladatait az SzMSz 4. melléklete tartalmazza.


40. §

(1) Az állandó vagy ideiglenes bizottság belső működési szabályait tartalmazó ügyrendjét – az Mötv. és az SzMSz kereti között maga állapítja meg, amelyet az elnöke tájékoztatás céljából a képviselő-testület elé terjeszt. [1]

(2)  A bizottság határozatképességére, a határozathozatal módjára és a zárt ülés tartására a képviselő-testületre vonatkozó szabályok az irányadók.

(3)  A bizottsági tag köteles a tudomására jutott titkot megőrizni. Titoktartási kötelezettsége bizottsági tagságának megszűnése után is fennáll.

(4)  A bizottság éves munkaterv alapján működik, amelyet a képviselő-testület éves munkatervének meghatározását követően harminc napon belül köteles elkészíteni.

(5)  [2]A bizottságok működése ügyviteli feladatainak ellátása keretében a Közös Hivatal az elnök közreműködésével:

 1. elkészíti a képviselő-testület munkaterve alapján a bizottság ülésterv-tervezetét,
 2. gondoskodik az ülés meghívójának és előterjesztéseinek összeállításáról és kiküldéséről,
 3. elkészíti a bizottsági ülés jegyzőkönyvét, melyet eljuttat a jegyzőnek törvényességi felülvizsgálat céljából.


[1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától

[2] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


41. §

(1) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti le.

(2)  Az ülést a bizottság elnöke úgy köteles összehívni, hogy a meghívót és az előterjesztéseket legalább az ülést megelőző három nappal kézhez kapják a meghívottak.

(3)  A bizottságot három napon belüli időpontra össze kell hívni a képviselő-testület határozata alapján, illetve a polgármester, vagy a bizottsági tagok több mint felének napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára.

(4)  A bizottsági ülésekre meg kell hívni a polgármestert, az alpolgármestert és a jegyzőt. [1]

(5) A képviselő-testület és a bizottság(ok), valamint a bizottságok egymás közötti zavartalan kapcsolatát a polgármester biztosítja.

(6)  A bizottságok működési rendjére az Mötv. vonatkozó rendelkezéseit az SzMSz-ben foglalt kiegészítésekkel megfelelően kell alkalmazni. [2][1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától

[2] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


29. Német Nemzetiségi Önkormányzat[1]

42. §

(1)   A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete saját hatáskörben határozza meg szervezeti és működési rendjét.

(2)  Az önkormányzat – a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos – feladataira a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nj. tv.) vonatkozó rendelkezései irányadóak.

(3)  Az önkormányzat a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja a testületi működésének feltételeit, ennek keretében:

 1. biztosítja a Német Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéséhez igazodó helyiséghasználatot az önkormányzat székhelyén,
 2. a Körjegyzőség közreműködésével biztosítja a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását, a szakmai segítségnyújtást, amellyel kapcsolatos költségeket az önkormányzat viseli.

(4)  Ha a Német Nemzetiségi Önkormányzat jogainak gyakorlásához a képviselő-testület vagy szervének döntése szükséges, a Német Nemzetiségi Önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a döntésre jogosult képviselő-testület a következő ülésén napirendre tűzni, illetőleg a kezdeményezés benyújtásától számított harminc napon belül döntést hozni.

(5)  A képviselő-testület a Njt. törvényben szabályozott körben önkormányzati rendeletet csak a Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével alkothat.

(6)  A nemzetiségi intézmények vezetőinek kinevezésére (felmentésére, vezetői megbízás visszavonására), illetőleg a nemzetiséghez tartozók képzésére is kiterjedő helyi önkormányzati döntés meghozatalára csak az érintett települési nemzetiségi önkormányzat egyetértésével kerülhet sor.

(7)  A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által benyújtott együttműködési megállapodást Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete harminc napon belül jóváhagyja.[1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III.23.) 1.§-a. Hatályos: 2012. március 23-tól


43. §

(1)  A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 42. § (5)-(6) bekezdéseiben meghatározott esetekben a kézhezvételétől számított harminc napon belül nyilatkozik. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2)  A képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg a helyi nemzetiségi önkormányzatnak a működéséhez biztosított hozzájárulást.

(3)  A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatásköre ellátásához szükséges, Csehbánya Önkormányzat Képviselő-testületének tulajdonában lévő vagyont a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének használatába kell adni, ez azonban nem akadályozhatja a települési önkormányzat feladat-és hatáskörének ellátását.


44. §

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének írásbeli kérelme szerint köteles biztosítani, hogy rendeleteinek kihirdetése, hirdetményének közzététele a nemzetiség anyanyelvén is megtörténjék.


45. §

A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek nevét és címadatait az SzMSz 4. sz. függeléke tartalmazza.


VI. Polgármester, alpolgármester, jegyző

30. A polgármester

46. §

(1)  Csehbánya Község Polgármestere társadalmi megbízatásában tölti be tisztségét.

(2)  A polgármester képviseli a képviselő-testületet, felelős az önkormányzat egészének működéséért.

(3)  A polgármesterrel kapcsolatos munkáltatói jogok közül a képviselő-testület az alábbiakat gyakorolja:

 1. tiszteletdíj megállapítása,
 2. jutalmazás,
 3. összeférhetetlenség kimondása,
 4. fegyelmi eljárás megindítása és fegyelmi büntetés kiszabása,
 5. anyagi felelősség megállapítása.

(4)  A polgármester tiszteletdíjának megállapítására, annak módosítására az Ügyrendi- Igazgatási- Jogi, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság elnöke tesz javaslatot.

(5)  A polgármester feladatai különösen:

 1. Csehbánya település fejlődésének elősegítése,
 2. önkormányzat vagyonának megőrzése és gyarapítása,
 3. önkormányzati gazdálkodás feltételeinek megteremtése,
 4. nyilvánosság megteremtése, helyi fórumok szervezése,
 5. lakosság önszerveződő közösségeinek a támogatása, a szükséges együttműködés kialakítása,
 6. önkormányzati intézmények működésének segítése, azok ellenőrzése,
 7. a képviselő-testület tulajdonosi képviselete maga, vagy az általa megbízott személy útján az önkormányzat vállalkozásaiban a külön rendeletben meghatározottak szerint,
 8. a képviselő-testület működési feltételeinek megteremtése, munkájának megszervezése,
 9. a képviselő-testület tagjai és bizottságai munkájának segítése,
 10. a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése,
 11. képviselő-testület munkatervének előkészítése, benyújtása, az elfogadott munkaterv végrehajtása,

(6)  A polgármester a jogszabályokban és az e rendeletben meghatározott hatáskörein túlmenően:

 1. dönt a költségvetési tartalék egyszázezer forintig terjedő felhasználásról,
 2. irányítja az önkormányzat nemzetközi tevékenységét, ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő protokolláris feladatokat,
 3. nyilatkozatot ad a hírközlő szervek részére,
 4. gondoskodik a képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények munkáját, céljait hitelesen és tárgyilagosan bemutató, a község érdekének megfelelő propaganda tevékenység kialakításáról,
 5. részt vesz az önkormányzat tagságával működő társulások, konzorciumok, gazdasági társaságok irányító vagy döntő szervezetének ülésein, ezeken és képviseli az önkormányzat érdekeit.

(7)  A Közös Hivatallal összefüggő feladatait az Mötv. vonatkozó rendelkezései tartalmazzák. [1]

(8)  A polgármester feladat- és hatáskörébe tartozik minden olyan ügy, amelyet jogszabály feladat- és hatáskörébe utal.

(9)  A polgármester az önkormányzat tanácstermében minden hónap első szerdáján de. 10.00 órától 12.00 óráig és du. 17.00 órától 18.00 óráig fogadónapot tart.[1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


31. Az alpolgármester

47. §

 1. Az alpolgármesterrel kapcsolatos munkáltatói jogok közül a képviselő-testület gyakorolja a következőket:
 1. megválasztás,
 2. tiszteletdíj megállapítása,
 3. összeférhetetlenség kimondása,
 4. fegyelmi eljárás megindítása és a fegyelmi büntetés kiszabása,
 5. anyagi felelősség megállapítása.
 1. Az alpolgármester feladatai – jellegüket, tartalmukat tekintve, a polgármester utasításainak megfelelően – előkészítő, összehangoló jellegűek, így részt vesz:
 1. a képviselő-testület ülésére kerülő előterjesztések kidolgozásában,
 2. a gazdasági, társadalmi és közszolgáltatást végző szervezetekkel, továbbá a lakossággal való kapcsolattartásban,
 3. a kinevezési és a testület hatáskörébe tartozó választási ügyek előkészítésében.

(3)  Az alpolgármester a polgármester felkérésére, annak akadályoztatása esetén vagy távollétében helyettesíti a polgármestert.

(4)  Az alpolgármester a polgármester tizenöt munkanapot meghaladó egybefüggő távolléte vagy akadályoztatása esetén annak felkérése nélkül is helyettesíti a polgármestert.


32. A jegyző

48. §[1]

(1)  A jegyző a Közös Hivatal székhelyén minden hét hétfői napján 8.00 órától 12.00 óráig, illetve 13.00 órától 15.30 óráig, Csehbánya Község Önkormányzat székhelye szerinti önkormányzati irodában minden hét szerdai napján 10.00 órától 15.30 óráig fogadónapot tart.

(2)  A jegyző feladat- és hatáskörébe tartozik minden olyan ügy, amelyet jogszabály és a képviselő-testületek döntései hatáskörébe utalnak.[1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


VII. közös Hivatal

49. §[1]

 1. A Közös Hivatal belső tagozódásáról, létszámáról, feladatairól szóló Ügyrendje Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 5/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendeletének 9. mellékletét képezi.

(2)  A Közös Hivatal működésének ellenőrzése, a feladatok egyeztetése céljából az érdekelt községek polgármesterei rendszeresen tartanak megbeszéléseket a jegyző részvételével.[1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


VIII. Az önkormányzat költségvetése, gazdálkodása, vagyona

33. Az önkormányzat költségvetése

50. §

(1)  A képviselő-testület a költségvetését rendelettel állapítja meg, amelyben dönt arról, hogy az adott költségvetési évben a kötelező feladatain túl, milyen önként vállalt feladatot lát el.

(2)       Az (1) bekezdésben szereplő rendeletet az államháztartásról szóló 2011.évi XCV. törvény és végrehajtási rendeletei rendelkezésének megfelelően kell megalkotni. [1][1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


(3) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik:

a)   Az első fordulóban történik a költségvetési koncepció elkészítése, melynek kiemelt feladatai:

aa)  a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv,

ab)  az önkormányzat részére kötelezően előírt és szabadon felvállalható feladatok körültekintő és alapos elemzése, helyzetfelmérés,

ac)  az elemzés és helyzetfelismerés során számításba veendők a bevételi források, azok bővítésének lehetőségei, a kiadási szükségletek, azok gazdaságos célszerű megoldásainak meghatározása

ad)  az igények és célkitűzések egyeztetése,

ae)  a szükségletek kielégítési sorrendjének a meghatározása,

af)   a várható döntések hatásainak előzetes felmérése,

b)   A második fordulóban történik a költségvetési rendelet-tervezetének kidolgozása, amely alternatív javaslatot is tartalmazhat. A rendelet-tervezet javaslat formájában kerül a képviselő-testület elé a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti tartalommal.


34. Az önkormányzati gazdálkodás szabályai

51. §

(1)  Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti feladatokat a jogszabályi előírások alapján a Közös Hivatal látja el. [1]

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának részletszabályait külön szabályzatok tartalmazzák.[1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


35. Az önkormányzat vagyona

52. §

(1)  Az önkormányzat törzsvagyonát, valamint a forgalomképes és a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakkal való gazdálkodás előírásait külön rendeletében állapítja meg.

(2)  Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzésére az Mötv-ben meghatározott szabályok irányadók. [1]

(3)  Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzése útján gondoskodik.[1] Módosította Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III.7.) számú rendelete hatályos: 2013.január 1.napjától


IX. Helyi népszavazás, népi kezdeményezés

53. §

A képviselő-testület külön rendeletében szabályozza a helyi népszavazás és a népi kezdeményezés rendjét.


X. Záró rendelkezések

54. §

(1)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                  Huiber György                                                        Dobosi Gergely

                    polgármester                                                              körjegyző


Az szmsz mellékletei:

1. melléklet:                       Önkormányzat bélyegzői

2. melléklet:                       Önkormányzat önként vállalt önkormányzati feladatai

3. melléklet:                       Önkormányzat által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök jegyzéke

4. melléklet:                       Önkormányzat bizottságai

5. melléklet:                       Önkormányzat szakfeladatai

Az szmsz függelékei:

1. sz. függelék:      Csehbánya Község Önkormányzat képviselőinek névsora

2. sz. függelék:      Csehbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek névsora
Csatolmányok

Megnevezés méret
2.számú melléklet
14.02 KB
3.számú melléklet
11.86 KB
4.számú melléklet
12.62 KB
5.számú melléklet
31.79 KB
1.számú függelék
12.25 KB
2.számú függelék
12.26 KB
3.számú függelék
12.17 KB
1.számú melléklet
11.97 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!