nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ságvár Község Önkormányzata képviselő testületének 11/2014 (VIII.13..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-01 - 2018-03-21
Ságvár Község Önkormányzata képviselő testületének 11/2014 (VIII.13..) önkormányzati rendelete
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014 (VIII.13.) önkormányzati rendelete a helyi vásárról és a helyi termelői piacról

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete

a helyi vásárról és a helyi termelői piacról

(egységes szerkezetben a módosításról szóló

6/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelettel)


Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet területi és tárgyi hatálya kiterjed a Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által az alábbi területeken fenntartott és üzemeltetett helyi vásárra és helyi termelői piacra:

 1. 8654 Ságvár, Sporttelep 125/5, 126, 156/2, 157, 158 hrsz: Ságvári állandó, használtcikk-, állat-, és autóvásár (a továbbiakban: vásár), és
 2. 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 447 hrsz, Fő utca – Petőfi Sándor utca kereszteződéstől keletre lévő útszakasza, a Petőfi Sándor utca 32. szám alatti házig: Ságvári helyi termelői piac (a továbbiakban: piac).


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan magánszemélyre, egyéni vállalkozóra, őstermelőre, kistermelőre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki az (1) bekezdésben meghatározott vásáron és piacon bármilyen értékesítési vagy szolgáltató tevékenységet folytat (továbbiakban együtt: Kereskedő), valamint az (1) bekezdésben meghatározott vásár és piac területén tartózkodókra.


2.§ A rendelet hatálya nem terjed ki az alkalmi árusításra, továbbá az egyedi engedély alapján, közterületen folytatott árusításra.


 1. A vásár és a piac megrendezésének időpontjai


3.§ (1) Az Önkormányzat a vásárt minden hónap második szombatján rendezi meg. A vásár nyitvatartási ideje a vásári napokon márciustól októberig 5 órától 15 óráig, novembertől februárig 6 órától 15 óráig tart.


(2)[1] Az Önkormányzat a piacot minden héten hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton rendezi meg. A piac nyitvatartási ideje: 7.00-16.00-ig.


(3) A munka törvénykönyve szerint meghatározott munkaszüneti napokon a piac nem kerül megtartásra.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott napok helyett a polgármester, amennyiben indokoltnak tartja, az adott évben kijelölhet az adott naptól eltérően más napot a piac tartására.
 1. Az árusítás feltételei, rendje


4. § Az Önkormányzatnak, mint üzemeltetőnek feladata a vásár és a piac üzemeltetése, rendjének biztosítása, területének tisztán tartása. Az üzemeltető – piacfelügyelő útján - gondoskodik különösen:

a) a vásár és a piac területén lévő közös helyiségek tisztántartásáról,

b) a megfelelő hulladéktárló elhelyezéséről, szükség szerinti fertőtlenítéséről,

c) a hulladék elszállításáról,

d) a vásár és a piac megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről,

e) a vásár és a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések folyamatos betartásának ellenőrzéséről, a helypénz beszedéséről, és annak elszámolásáról.


5.§ (1) A rendelet hatálya alá tartozó vásáron és piacon folytatott kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeknek meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályokban előírt kereskedelmi, építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állategészségügyi, növény–egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek.


(2) A vásáron és a piacon kereskedői tevékenységet az végezhet:

a) aki a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel,

b) az árusításra vonatkozó egyéb szabályokat betartja,

c) az általa igénybe vett árusítóhely használatáért a helypénzt megfizette,

d) nevét, címét igazolta,

e) a tevékenységre feljogosító iratot bemutatta a piacfelügyelőnek.


6. § (1) A Kereskedő a helyfoglaláshoz köteles a piacfelügyelőnek hatósági engedélyt bemutatni azokhoz az árucikkekhez, amelyek csak így hozhatók forgalomba. Ennek hiányában a termék nem árusítható.


(2) Minden Kereskedő köteles a piacfelügyelőnek az áru származása, minősége, mennyisége, valamint az ára tekintetében a megfelelő felvilágosítást megadni és a szükséges igazolást bemutatni.


(3) Az a Kereskedő, akinek a hatályos jogszabály előírja az általa árusított termék eredetének igazolását, illetve a jogszerű eladásra és vásárlásra igazoló okiratot, a hiteles igazolásokat mindig köteles magánál tartani, és felszólításra köteles bemutatni a piacfelügyelőnek.


(4) A mezőgazdasági őstermelő, kistermelő kizárólag maga termelte terméket árulhat.


7. § (1) A Kereskedők kötelesek tevékenységüket úgy végezni, hogy az másnak ne jelentsen veszélyforrást. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az ebből eredő károkért a polgári jog szabályai szerint az a Kereskedő felelős, akinek mulasztásából a káresemény vagy baleset megtörtént.


(2) A Kereskedő köteles az árusítóhelyén a vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni a nevét, címét, székhelyét, telefonszámát, a termék árát, esetlegesen elektronikus levelezési címét.


(3) A Kereskedő az árusítóhelyen kizárólag hitelesített mérleget, súlyt vagy egyéb mérőeszközt használhat. Ha az áru mérlegelése külön kosár, doboz stb. felhasználásával történik, azon a mérőedény súlyát maradandó módon, a vevő által is jól láthatóan fel kell tüntetni.


8. § (1) Az árusítás történhet:

a) elárusító helyről (pl: kiépített asztal, engedélyezett mozgóbolt, sátor),

b) élőállat árusítás a kijelölt helyen ketrecből, járműről,

c) zöldség, gyümölcs: kosárból, ládából, gyékényről.


(2) A Kereskedők a vásár, piac időtartamára sátrat, standot létesíthetnek az üzemeltető engedélyével.


(3) Tilos az árusításra ki nem jelölt helyeket, közlekedőket árubemutatásra vagy árusításra igénybe venni.


9.§ Az üzemeltető az árusításra vonatkozó szabályok, valamint a vásár, illetve piac rendjének megszegőit legfeljebb 3 hónapra a vásár, illetve a piac területéről kitilthatja.


 1. A bérleti díj megfizetésének és a helyfoglalásnak a rendje


10.§ (1) A vásárban az árusítás bérelt helyen, vagy a piacfelügyelő által kijelölt helyen történhet. A vásárban igénybe vett terület után helypénzt kell fizetni, amelynek összegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A helypénz megfizetése történhet napi helyjegy, vagy bérlet formájában.


(2) A helyhasználati díj kiszabásának alapja, a vásárban elfoglalt terület nagysága. Egy árusítóhely nagysága 30 m2. A legkisebb igénybe vehető terület 15 m2.


(3) A vásári bérlet az árusítóhely állandó biztosítását szolgálja vásári napokon, amely féléves időre váltható. A bérlet ára a tárgyidőszak valamennyi vásári napjára szól. A rendelet 1. melléklete szerinti bérleti szerződések megkötése az üzemeltető feladata.


(4) A vásárban a napi helyhasználatot – a bérlettel nem rendelkezők számára - az üzemeltető megbízottja engedélyezi és kijelöli az árusítóhelyet, az aznapi szabad elárusító helyek figyelembevételével.


(5) A bérlettel rendelkezők helyeit az üzemeltető a nyitvatartási idő alatt reggel 7 óráig tartja fenn, ezután az el nem foglalt helyek az adott napon szabadon értékesíthetők napi díj alkalmazásával.


(6) Napi helyfoglalás esetén a kereskedők az árusított cikkek szerint kijelölt helyen, az érkezés sorrendjében válthatnak helyet, a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.


11.§ (1) A piacon az árusítás a piacfelügyelő által kijelölt helyen történhet.  A piacon igénybe vett terület után helypénzt kell fizetni, amelynek összegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A helypénz megfizetése napi helyjegy formájában történik.


(2) Mentesül az (1) bekezdésben meghatározott helypénz megfizetése alól:

a) a ságvári lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező őstermelő, kistermelő,

b) a Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által működtetett „Térségi rövid értékesítési láncok kialakítását és megerősítését célzó közösségi akciókban” részt vevő termelők.


12.§ (1) A napi helyfoglalás a vásár, piac nyitvatartási idejének zárórájával, vagy akkor szűnik meg, ha a helyfoglaló a nyitvatartási idő alatt a helyét végleges jelleggel elhagyja. Ebben az esetben az üzemeltető napi térítési díjak alkalmazásával azt ismét használatba adhatja.


(2) Az a Kereskedő, aki helypénz megfizetése nélkül kereskedik vagy az általa kért területnél többet vesz igénybe, és erre történő figyelmeztetés ellenére sem fizeti meg a díjat, a vásáron és piacon történő további árusítást meg kell tiltani számára és a Kereskedőnek el kell hagynia a piac területét.


(3) A helypénzzel és bérleti szerződéssel megváltott árusító hely másra át nem ruházható. Az árusítás ideje alatt a Kereskedő köteles megőrizni és ellenőrzésre átadni az árusító helyről szóló számlát, nyugtát vagy bérletet. Amennyiben ezt bemutatni nem tudja, úgy köteles az elfoglalt terület után ismételten helypénzt fizetni.


(4) A vásári bérletek tulajdonosai a félévi bérleti díjat előre egy összegben az első félévet decemberi, illetve januári hónapok vásárnapján, a második félévet a júniusi, illetve a júliusi hónapok vásárnapján kötelesek megfizetni.


(5) Bérleti díj meg nem fizetése esetén, illetve késedelmes teljesítés esetén a soron következő kérelmező számára az árusító hely értékesíthető.


 1. Közegészségügyi szabályok és a vásár rendje


13.§ (1) A vásár és piac területén nyitvatartási idő alatt csak gyalogos forgalom engedélyezett.


(2) A vásár és piac közlekedőútjait szabadon kell hagyni, ezen a területen árut, göngyöleget, járművet és egyéb dolgot tárolni tilos. A piac és vásár területén áruszállításra alkalmas eszköz, jármű csak az áru be- és kiszállítása céljából mehet be. Járműről történő árusítás csak az üzemeltető által kijelölt helyen történhet.


(3) A vásár és piac területén a járművek max.5 km/h sebességgel közlekedhetnek. A piaci parkolókban és a  piac közlekedési újain be kell tartani a KRESZ előírásait.


14.§ (1) A vásáron és a piacon az áru további feldolgozása tilos. Fogyasztásra alkalmatlan élelmiszert és nyersanyagot a vásárra és a piacra bevinni vagy ott tartani, értékesíteni tilos.


(2) Használt cikket az hozhat forgalomba, aki arra jogosult és a vásáron árusítóhelye van. Kizárólag használt tárgyait alkalomszerűen magánszemély is forgalomba hozhatja.


15.§ (1) A vásáron és piacon erdei gombát árusítani tilos, kizárólag termesztett gomba árusítható.


(2) A piac és vásár területére nagytestű kutyát bevinni, lármázni, botrányt okozni tilos.


(3) A piacok és vásárok területén tüzet rakni, vagy tűzrendészetileg nem engedélyezett módon lángot használni tilos. A tűzrendészeti követelmények betartása mind a piac, mind a vásár területén mindenkire nézve kötelező.


(4) A nyitvatartási időn túl a vásáron és a piacon árusítani tilos.


(5) Árusítóasztalt áthelyezni, elvinni, megbontani, vagy más módon mozgatni tilos. A piac elhelyezési rendszer megváltoztatása csak az üzemeltető előzetes hozzájárulásával engedélyezett. Az árusító asztalok szerkezettel vagy felépítményekkel történő kiegészítésére és az árusító asztalok környezetének részleges vagy teljes lefedésére, körbekerítésére csak az üzemeltető jogosult.


16.§ (1) A Kereskedő naponta, az árusítás befejezését követően köteles az általa igénybevett árusítóhelyen keletkezett hulladékot összetakarítani és a kijelölt tárolóba tenni. Vásárban a szabad területen árusítók az árusítóhelyen keletkező hulladékot műanyag zsákban, papírgöngyöleget összekötve kötelesek gyűjteni, majd az árusítás befejezése után a zsákot bekötve a göngyöleggel együtt a helyszínen kell hagyni.


(2) A piacon a Kereskedő az árusítást követően köteles az árusítóhelyen az árusító asztalt letisztítani.


(3) Az el nem adott árunak a piacok és vásár területéről történő elszállításáról az azt árusító Kereskedő az árusítás befejezésével gondoskodni köteles.


(4) A szemét és hulladék anyagok tárolására szolgáló tartályok, zsákok, tárolók biztosítása vagy fertőtlenítése az üzemeltető feladata.


(5) A vásár- és piactér területén egy napnál hosszabb időtartamra sátrat, bódét, pavilont létesíteni csak a vásárrendező engedélyével szabad, betartva a rendező által a létesítésre vonatkozóan előírt méret, illetve szabványossági előírásokat.


17.§ A vásárok és piacok rendészeti, egészségvédelmi és fenntartási hatósági ügyeit a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a hatósági joggal felruházott piacfelügyelő útján intézi. Az eladók kötelesek a piacfelügyelő utasításait, a feliratok és eligazító táblák rendelkezéseit betartani.


18.§ A vásáron és piacon három hónapig nem árusíthat, illetve az állandó helyfoglalásra jogot szerzettel a szerződés azonnali hatállyal felmondandó, ha az alábbi cselekmények elkövetése megvalósul: 

a) a vásáron és piacon forgalomba nem hozható terméket árusít, vagy az élelmiszer és állatforgalmazásra vonatkozó előírásokat nem tartja be.

b) jogosultság nélküli tevékenységet folytat.

c) a jövedéki jogszabály hatálya alá eső terméket szabálytalanul forgalomba hozza.


 1. A vásári, piaci napokon érvényes parkolási rend


19.§ (1) A vásári napokon – minden hónap második szombatján - 6 órától 14 óráig a Sport utca, Rákóczi Ferenc utca, az Újtelep II utca és a Dózsa György utca teljes hosszában megállási tilalom van érvényben, amelyet az Önkormányzat mobil „Megállni tilos” táblák kihelyezésével jelez.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megállási tilalom, a tilalommal érintett utcákban érvényes lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakókra nem vonatkozik.


20.§ (1) A vásár nyitvatartási ideje alatt a várakozó járművek csak az Önkormányzat által kijelölt parkolóhelyeken parkolhatnak. A parkolásért parkolási díjat kell fizetni. A parkolási díj összegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(2) A piac területén a piac nyitvatartási ideje alatt parkolni tilos.


(3) A kereskedők gépjárműveikkel csak a ki- és berakódás ideje alatt tartózkodhatnak a piac területén, kivéve a mozgóboltot.


 1. Az állatvásárra vonatkozó külön szabályok


21.§ (1) A kisállatvásáron regisztrált őstermelők, kistermelők és állattenyésztők árusíthatnak.


(2) A kisállatvásáron baromfi (házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, stb.), galamb, fácán, fogoly, fürj, hal, nyúl, prémes állat, kecske, juh, sertés, valamint hobbyállat (kutya macska, stb.) árusítható.


 (3) Az Önkormányzat, mint fenntartó biztosítja az állatok számára megfelelő körülményeket (víz, mozgástér), és a hatósági állatorvos jelenlétét.


(4) A vásáron kizárólag azon állatok árusíthatóak, melyeket előzetesen a hatósági állatorvos megvizsgált és árusításra alkalmasnak minősített és erről igazolással rendelkezik.


 (5) Nem hozható forgalomba:

 1. védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma,
 2. a hatósági állatorvos által árusításra alkalmatlannak minősített állat,
 3. a hatósági állatorvos igazolásával nem rendelkező állat.


 1. A rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése


22.§ (1) A rendelet alkalmazásában Ságvár község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely az e rendeletben előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2013 (IX.13.) önkormányzati rendeletében meghatározott közigazgatási bírság szabható ki, a hivatkozott önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően.


 (3) A közigazgatási bírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesíti az elkövetőt a helyreállítási kötelezettség alól.


 1. Záró rendelkezések


23.§ (1) Ez a rendelet a 2014. augusztus 15-én lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a vásár tartásáról szóló 15/2011 (VII.06.) önkormányzati rendelete.


(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv és a vonatkozó ágazati jogszabályok szabályait kell megfelelően alkalmazni.


Ságvár, 2014. augusztus 12.

         Kecskés Gábor s. k.                                                                 dr. Schmieder Ibolya s. k.

           polgármester                                                                   jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2014. augusztus 13. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2014. augusztus 13.


                                                                                                      dr. Schmieder Ibolya s. k.

                                                                                                      jegyző[1]

Módosította a 6/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 04. 01.-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú
311.94 KB
2. számú
315.43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!