nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 - 2020-01-01
Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a Szihalom Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:


1.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (6), (7), (8), (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.§ (6) A Képviselő-testület által létrehozott hivatal megnevezése: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal)

(7) A Hivatal székhelye: 3377 Szihalom, Hunyadi János út 78.

(8) A Hivatal két kirendeltséget működtet: Mezőszemere községben, amelynek hivatalos elnevezése Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőszemerei Kirendeltsége (3378 Mezőszemere, Május 1. út 36.) és Egerfarmos községben,  amelynek hivatalos elnevezése Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Egerfarmosi Kirendeltsége (3379 Egerfarmos, Dózsa György út 1).

(9) Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.

Szihalom Községi Önkormányzat képviselő-testületének szervei: Polgármester, Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság, Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal, Jegyző, Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás."


2.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.§ (4) Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal pecsétje:

a) kör

b) fejbélyegző

(5) A Hivatal pecsétjei:

a. kör formátumú, középen Magyarország címerével, felső körben "Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal"

b. fejbélyegző: téglatest formátumú "Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal 3377. Szihalom, Hunyadi út 78. Tel/fax: 06/36/492-000, adószáma: ………………….." felirattal."


3.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.§ (1) Az önkormányzati döntést a helyi önkormányzat Képviselő-testülete, helyi népszavazás, illetve a Képviselő-testület felhatalmazása alapján:

a) Pénzügyi bizottság,

b) az Idegenforgalmi és Kulturális bizottság,

c) az Ügyrendi Bizottság, illetve

d) a polgármester hozhat"


4.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 8.§ a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"8.§ (3) Egyszerű szótöbbséget igénylő döntéshez a jelenlévő képviselők több mint felének egybehangzó szavazata szükséges.

(4) Minősített többséget igénylő döntéshez legalább 4 fő egybehangzó szavazata szükséges."


5.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) b) pontja, (3), (4), (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"9.§ (2) b) A polgármester, illetve bármely képviselő javaslata alapján legkésőbb az alakuló ülést követő soron következő ülésén bizottságokat választ.

(3) Az alpolgármester választás lebonyolítását 3 tagú Eseti bizottság végzi.

(4) A bizottsági tagok névsorát e rendelet 2 számú függeléke tartalmazza.

(5) Az alakuló ülés meghívóját az ülést megelőzően 3 nappal kell kézbesíteni"


6.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 15.§ (1), (3), (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"15.§ (1) A Képviselő-testület éves munkaterv alapján végzi munkáját.

(3) A munkaterv tervezetét minden év december 5-ig a Polgármester állítja össze.

(4) A munkaterv tervezetével kapcsolatosan november 25-ig javaslatot tehetnek

a) a települési Képviselők,

b) a Pénzügyi Bizottság, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, Ügyrendi Bizottság

c) az Alpolgármester,

d) a Jegyző

e) az önkormányzati intézmények vezetői."


7.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 17.§ kiegészül az (5) bekezdéssel:

"17.§ (5) Közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. Ezekről az adatokról tájékoztatást kell adni a Polgármesternek DPO szakmai véleményének figyelembevételével."


8.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 18.§ (2) bekezdése f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"18.§ (2) f) Bejelentések, indítványok, javaslatok egyebek napirendi pont keretében: a Polgármester tájékoztatást ad az előző testületi ülés óta megtett intézkedésekről."


9.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 34.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az alábbi önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében a tanácskozási jog:

a) Polgárőrség: Tóth Barnabás Elnök

b) Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Urbán Tamás Elnök, Antal Emil pk.

c) Szihalmi Fúvós és Majorett Egyesület: Koós Jánosné Elnök

d) Szihalmi Sport Club: Domán Zoltán Elnök

e) TOBÁN Hagyományőrző Egyesület: Dr. Joó Csaba Elnök

f) SZIMOBE: Bognár Lajosné Elnök

g) SZIKRA Egyesület: Törő Zsuzsanna Elnök

h) Szihalmi Egyházközségért Alapítvány: Bóta József Sándor kuratóriumi Elnök

i) Szihalom Községért Alapítvány: Csík Jolán Mária kuratóriumi Elnök

j) Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége: Domán Zoltán Elnök

k) Szihalmi Gyermekekért Alapítvány: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia kuratóriumi Elnök

l) SZIHALMI OVI-BÖLCSI Alapítvány: Rengéné Kiss Edina kuratóriumi Elnök

m) SZABADKÉZ Művészeti Alapítvány: Kótai Tamás Elnök

n) Heves Megyei Lovassport Egyesület: Sipos János Elnök

o) Tarna-mente – Tisza-tó Öko 2000 Alapítvány: Balcsók István kuratóriumi Elnök

p) OKLÁNDI GYEREKEKÉRT ALAPÍTVÁNY: Cseke Rozália kuratóriumi Elnök

q) Padlás Értékközvetítő Alapítvány: Kavalecz Mária Emese kuratóriumi Elnök

r) PINKÓCZY MAZSORETT KULTURÁLIS Egyesület: Pinkóczy Lilla elnök

s) Káli Vízisí Egyesület: Albert László Elnök"


10.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 48.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"48.§ (3) A Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalt a Jegyző vezeti."


11.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 50.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

"50.§ A Mötv. 84. § (1) bekezdése szerint létrehozott Hivatal belső szervezeti tagozódását, munkarendjét, az ügyfélfogadás rendjét a jegyző javaslatára, a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület határozza meg, melyet a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza."


Záró rendelkezések


12.§ (1) E rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 9.§ (6) bekezdés, 12.§ (1) b) pontja, 14.§ 2020. január 1-jén hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz.melléklet
74.24 KB
2.sz.melléklet
43.2 KB
1.sz.függelék
29.7 KB
2.sz.függelék
29.38 KB
3.sz.függelék
31.25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!