nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018 (X.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-10-02 - 2018-10-03
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018 (X.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése,

2. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 92. § (1) bekezdésében, 115. § (1) bekezdésében

foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)  1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 523.868.752 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 441.313.460 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 523.868.752 forintban állapítja meg.


 (2) A 2018. évi költségvetés hiánya 82.555.292 forint, melyből a folyó évi hiány  82.555.292 forint.

  (3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány)  igénybevételével finanszírozza”


2.§ A rendelet 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:

        a)  önkormányzat működésének támogatása 172.708.463 Ft

        b) közhatalmi bevételek 44.707.689 Ft

        c) működési bevételek  17.836.000 Ft  

       d) működési célú átvett pénzeszközök 18.759.012 Ft

        e) felhalmozási bevételek 522.000 Ft

        f) felhalmozási célú támogatások  186.780.296 Ft

        g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  működésre 66.631.292 Ft 

        h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  felhalmozásra     15.924.000 Ft

       

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

           a) a kötelező feladatok bevételei:  523.868.752 Ft

           b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0  Ft

           c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

         a) működési bevételek: 443.592.462 Ft

         b) felhalmozási bevételek:  80.276.290 Ft”


3.§ A rendelet 3. §  (1), (2), (3) bekezdés  helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1)     Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:

    a) működési költségvetési kiadások 300.831.243 Ft

      aa) személyi juttatások:  157.621.375 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok:  31.367.605 Ft

      ac) dologi iadások: 90.708.999 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:   6.000.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások: 8.835.123 Ft

   b) felhalmozási költségvetés    80.276.290 Ft

      ba) beruházások,      2.413.000 Ft

      bb) felújítások    77.863.290 Ft

  c) kölcsönök                 0 Ft

  d) tartalékok, pénzmaradvány      142.761.219 Ft 


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

       a) a kötelező feladatok kiadásai 523.868.752  Ft,

       b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0  Ft,

       c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0  Ft.


  1. A helyi önkormányzat nevében végzett  felhalmozási kiadások:

a). Informatikai fejlesztés  1.131.500 Ft,

b). Hivatali számítógép 317.500  Ft,

         c). Energetikai pályázat megvalósítása 49.066000 Ft

         d) Védőnői hálózat épület felújítás 15.618.000 Ft

         e) Petőfi utca felújítás 12.353.290 Ft

         f) Rákóczi utca felújítás 823.000 Ft

         g) óvodai számítógép és egyéb 967.000 Ft

                                                         

4.§ A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. §    A költségvetési egyenleg

            a) működési cél szerint     bevétel:    443.592.462 Ft

                               kiadás:     443.592.462 Ft

                               egyenlege:     0 Ft


           b) felhalmozási cél szerint bevétel:      80.276.290 Ft

                               kiadás:        80.276.290 Ft

                              egyenlege:    0 Ft

           A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.”


5.§ A rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„8.§ Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék   17.309.884 Ft, a céltartalék  125.451.335 Ft, melyet a 10. melléklet tartalmaz.”    


6.§ A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:


 „9. §     Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési fő összeget 70.228.387 forintban állapítja meg. (15. melléklet)”


7.§ A rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„10. §    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 59.291.011 Ft

b) működési bevétel 95.224 Ft

c) működési célú támogatásértékű bevétel 7.849.986 Ft

d népszavazásból származó bevétel 1.159.026 Ft

Finanszírozási bevétel:

a) 2017. évi pénzmaradvány igénybevétele 1.833.140 Ft”


8.§ A rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

             

„11. §     A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés  70.228.387 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:  49.315.623 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok 10.174.605 Ft

      ac) dologi  kiadások:    10.738.159 Ft

      ad) felhalmozási kiadások 0 Ft”


9.§ A rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„14. §    A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  88.601.000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Ft

c) intézményi működési bevétel 15.604.259 Ft

Finanszírozási bevétel:

a) 2017. évi pénzmaradvány igénybevétele  57.581 Ft”


10. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

11. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

12. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

13. § A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

14. § A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

15. § A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

16. § A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

17. § Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdésben szereplő táblázat második sora helyébe a következő rendelkezés lép:

nyugdíjminimum 180 %-át meg nem haladó jövedelem esetén

216,54

275


18. § (1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 17. §-a a kihirdetést követő napon lép hatályba, de a 2018. szeptember havi étkezés térítési díjainak megállapításánál már alkalmazni kell.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-7. melléklet
143.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!