nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-01 - 2016-07-18
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete
A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötéséről, létesítésről, annak engedélyezéséről, illetve a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén többletszolgáltatás ellentételezéséről.

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (IV.1) önkormányzati rendelete

A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötéséről, létesítésről, annak engedélyezéséről, illetve a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén többletszolgáltatás ellentételezéséről.


/Egységes szerkezetben/

                     

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzat a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed Galgaguta Község Önkormányzata illetékességi területén történő házasságkötésre (továbbiakban: anyakönyvi esemény).


II. Fejezet

Részletes rendelkezések


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi

esemény engedélyezésének szabályai


2.§.


(1) Anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívüli időben az Galgaguta Község Önkormányzata Kossuth út 86. szám alatti kijelölt hivatali helyiségében lehet lebonyolítani.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést munkaidőben, valamint a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, hivatali munkaidőn túl pénteken és szombaton lehet lebonyolítani.  Az erre irányuló kérelmet a szándék bejelentésekor az e rendelet 3.sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni.

(3) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményeket pénteken 14.00 óra és 20.00 óra, szombaton 10.00 óra és 20.00 óra között lehet lebonyolítani. Az erre irányuló kérelmet a szándék bejelentésekor az e rendelet 4.sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni.


3.§


(1) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen anyakönyvi esemény tartását a jegyző akkor engedélyezheti, ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.

(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.


4.§


Anyakönyvi események díja


(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a felek a törvényi feltételek teljesülésén túl, igazolják a melléklet 1. pontjában meghatározott díj befizetését.

(3) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a melléklet 2. pontjában meghatározott díjat kell megfizetni.

1(4) Amennyiben a házasulandók, családi eseményben érintettek legalább egyik tagja Galgaguta állandó lakóhellyel rendelkezik, úgy a (3) bekezdésben meghatározott díjból díjkedvezményben részesülnek, azzal, hogy csak és kizárólag az anyakönyvvezető 5.000 Ft-5.000 Ft-os munkadíját kötelesek megfizetni az anyakönyvi esemény jellegétől függően.

(5) Az (2) és (3) bekezdésben meghatározott díj befizetését az engedély-kérelem benyújtásával egyidejűleg, a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárába befizetett számla bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 5 munkanapon belül vissza kell fizetni.

(6) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára, a külső helyszínen lebonyolított házasságkötés díjmentes.

5.§


Anyakönyvvezető részére fizetendő díj


(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy esetenként e rendelet 2. sz mellékletének 1. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt esetenként e rendelet 2. sz mellékletének 1. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.

(3) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott juttatás is megilleti.


III. Fejezet


6.§


 Záró rendelkezések


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
    Agócs Gábor                                                           Dr. Bata Ákos

  polgármester                                                               jegyző    1. sz. melléklet a 10/2016.(IV.01) önkormányzati rendelethez


1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén az ügyfél által többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj:

pénteken: 10.000.-Ft

szombaton: 15.000.-Ft


2) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az ügyfél által többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj:

pénteken: 10.000.-Ft

szombaton: 15.000.-Ft  1. sz. melléklet a 10/2016.(IV.01) önkormányzati rendelethez


Az anyakönyvvezető díjazása a hivatali munkaidőn túl, megtartott házasságkötés létesítésére irányuló anyakönyvi esemény esetén.

Anyakönyvvezető díja (anyakönyvi eseményenként):


1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén, a jegyző által engedélyezett időpontban:

pénteken: 5.000.-Ft

szombaton: 5.000.-Ft


2) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén hivatali munkaidőn túli időpontban:

pénteken: 5.000.-Ft

szombaton: 5.000.-Ft3. sz. melléklet a 10/2016.( IV.01.) önkormányzati rendelethez

                                                                                                  

A házasságkötésre irányuló anyakönyvi esemény hivatalos helyiségen kívüli megtartása iránti kérelem


Galgaguta Község Önkormányzata

Jegyzőjének


Galgaguta

Kossuth út 86.

2686


Alulírottak kérjük, a 201…………………………..án/én………..órára tervezett házasságkötési szertartásnak a Galgaguta…………………………utca……..sz. alatti …………………………………( a tervezett helyszín pontos meghatározása) megtartásának

engedélyezését.


Kijelentjük, hogy a …/2016 .(IV.1.) önkormányzati rendeletbe foglalt feltételeket annak  rendelkezéseinek megfelelően vállaljuk.


Galgaguta , ......................................................

név: ..............................................................  név: ...............................................................

lakcím: .......................................................... lakcím: ..........................................................aláírás                                                                         aláírás


Záradék:

A hivatali helyiségen kívüli, a kérelemben megjelölt helyszínen az anyakönyvi esemény

megtartását


engedélyezem                                                             nem engedélyezem


Galgaguta,……………………………jegyző  1. sz. melléklet a 10/2016.(IV.01) önkormányzati rendelethez


A hivatali munkaidőn kívüli időpontra tervezett házasságkötésre irányuló anyakönyvi esemény iránti kérelem


Galgaguta Község Önkormányzata

Jegyzőjének


Galgaguta

Kossuth út 86.

2686


Alulírottak kérjük a tervezett házasságkötési szertartásnak 20… hó…. nap… óra… perckor történő megtartásának engedélyezését.


Galgaguta , ......................................................

név: ..............................................................  név: ...............................................................

lakcím: .......................................................... lakcím: ..........................................................aláírás                                                                         aláírás


Záradék:

A kérelemben megjelölt időpontban az anyakönyvi esemény megtartását


engedélyezem                                                             nem engedélyezemGalgaguta,……………………………jegyző


1 Módosította a 14/2016.(VII.19) önkormányzati rendelet 


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!