nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 29/2017 (XII.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-06 - 2018-09-30
Tiszacsege Város Önkormányzata 29/2017 (XII.6.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat rendjének szabályozásáról

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterület-használat rendjének szabályozásáról a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §


 (1) Tiszacsege Város közigazgatási területén a rendelet hatálya kiterjed minden, Tiszacsege Város Önkormányzat tulajdonában álló,

a) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészletre

b) az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb földrészlet vagy építmény közhasználatra átadott részére.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdésben foglalt területeket igénybe veszik.


A közterület használata

2. §


 (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja.


(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.


(3) A közterületet rendeltetésétől eltérően használni közterület-használati engedély birtokában lehet (továbbiakban: közterület-használat).


(4) A közterület-használati engedély kiadására irányuló eljárás önkormányzati hatósági ügy.


(5) Az első fokú eljárás lefolytatása Tiszacsege Város Polgármesterének (továbbiakban: Polgármester) hatáskörébe tartozik.


(6) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(7) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.


(8) A közterület-használati díjat az önkormányzat költségvetési számlájára készpénz átutalási megbízáson a használat megkezdésekor kell befizetni.


A közterület-használati engedély

3. §


(1) Közterület-használati engedélyt kell kérni:

a) cégtábla, hirdetőtábla elhelyezésére,

b) létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely,

c) teher – és különleges gépjárművel, valamint ezek vontatmányainak elhelyezéséhez,

d) önálló hirdető berendezés, reklámhordozó elhelyezéséhez

e) építőanyag, építési állvány, építési törmelék, tüzelőanyag elhelyezéséhez,

f) alkalmi és mozgóbolti árusításhoz,

g) üzlethez kapcsolódó vendéglátó-ipari tevékenységhez,

h) mutatványos (körhinta, céllövölde, gokart, légvár, stb.) elhelyezésére,

i) közút nem közlekedési célú igénybevételére,

j) az üzemképtelen, valamint az érvényes hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező járműveknek közterületen történő, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 59. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamot meghaladó időtartamú tárolására,

k) a közterületek fentiekben fel nem sorolt, rendeltetéstől eltérő használatához.


(2) Nem kell közterület-használati engedélyt kérni az (1) bekezdés d) pontjában foglaltak esetén, amennyiben az, az önkormányzat megbízásából történik.


A közterület-használati engedély kiadására irányuló eljárás

4. §


(1) A közterület-használati engedély kiadására irányuló kérelmet a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani az 1.melléklet szerint.


(2) Amennyiben a közterület-használat bármilyen módon érinti vagy kapcsolatba hozható a közút gépjármű-és gyalogosforgalmával, megváltoztatják az eredeti forgalmi rendet, úgy forgalomtechnikai-, lezárás esetén forgalomterelési terv benyújtásával a közútkezelő írásos hozzájárulását a közterület használati kérelem benyújtását megelőzően a Kérelmező köteles beszerezni.


(3) A Polgármester határozattal dönt a közterület-használat engedélyezéséről, a közterület-használat feltételeiről, valamint a közterület-használat díjáról.


(4) Amennyiben a kérelmező hitelt érdemlően igazolja a közterület-használati díj megfizetését, a Polgármesteri Hivatal közterület-használati engedélyt bocsát ki a részére, mely tartalmazza a jogosult nevét, székhelyét, a közterület-használat helyét, érvényességének idejét.


(5) A közterület-használati engedélyt a jogosult köteles a közterület-használat során magánál tartani és a hatósági ellenőrzés során felmutatni.


(6) A közterület-használati engedély jogosultja köteles az ellenőrzés során az ellenőrző hatósággal együttműködni.


(7) A közterület-használati engedély jogosultja kizárólag a határozatban meghatározott módon, az ott meghatározott feltételek teljesítésével használhatja a közterületet.


(8) A kérelmező köteles az általa használt közterületet – tevékenységtől függően a környékét is – tisztántartani, a közterület-használati engedély megszűnésekor eredeti állapotában az arra jogosult rendelkezésére bocsátani, és az esetlegesen okozott kárt egy összegben megtéríteni.


A közterület-használati engedély iránti kérelem

5. §


(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérelmezni, aki a közterületet használni kívánja.


(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) A kérelmező nevét, lakó-, szék-, és/vagy telephelyének címét.

b) A közterület-használat célját és időszakát.

c) A közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását.


(3) A közterület-használati kérelemhez csatolni kell:

a) jogi személy esetében: azonosító adatait igazoló dokumentumokat (kivonat a szervezet nyilvántartott adatairól, létesítő okirat, bírósági bejegyzés másolatának becsatolásával, lekérdezés a civil szervezetek jegyzékéből, cégjegyzékből), továbbá amennyiben nem a képviseletre jogosult jár el, akkor teljes bizonyító erejű meghatalmazást,

b) a közterületen folytatni kívánt engedélyköteles tevékenység gyakorlására jogosító okirat hivatalos másolatát, adott tevékenység jogszerű végzését igazoló dokumentum, működési engedély, kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás másolatát,

c) mutatványos tevékenység esetén a berendezés műszaki alkalmasságának tanúsítását.


(4) A közterület-használati engedély határozott időre, de maximum egy évre, vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig (közterületen létesített parkoló, terasz, vendéglátó előkert, garázs fennállásáig) - adható ki, kivéve az üzemképtelen gépjárműveket, melyek tekintetében a közterület-használat ideje maximum 5 naptári nap. Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére - közterület-használati engedély csak az építési munka végzésének tartamára adható. 


(5) A közterület-használati engedély érvényes:

a) az engedélyben meghatározott idő elteltéig;

b) a közterület-használati engedély visszavonásáig.


(6) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható, harmadik személynek tovább nem adható.


6. §


(1) A közterület tartós, állandó jellegű használatához – feltéve, hogy a használat módja eltér a 3. § (1) bekezdésben foglaltaktól – képviselő- testületi hozzájárulás és területbérleti szerződés szükséges. 


(2) A képviselő-testületi hozzájárulást tartalmazó határozatban rendelkezni kell a hozzájárulás időtartamáról, a bérleti díjról, valamint a bérleti szerződéssel kapcsolatban felmerülő további kikötésekről. 


(3) A közterület állandó jellegű használatát építmény létesítése céljára a funkció megkötésével hagyja jóvá a képviselő-testület. 


(4) A közterület állandó jellegű használatára az igénybevevővel bérleti szerződést kell kötni. Amennyiben a közterület-használat építmény elhelyezését szolgálja, a bérleti szerződés érvényességi feltételeként ki kell kötni, hogy a bérlő meghatározott időn belül az építési engedélyt köteles megszerezni. (5) A bérleti szerződést – képviselő-testületi felhatalmazás alapján – a polgármester köti meg. 


(6) A bérleti szerződés megszűnik: 

a) a 6. § (4) pontjában meghatározott esetben, ha a bérlő határidőig az építési engedélyt nem szerzi be;

b) amennyiben a bérelt területen folytatott tevékenységgel kapcsolatban bármilyen nemű hatósági intézkedést foganatosítottak, úgy a bérbeadó Önkormányzat a bérleti szerződést jogosult az intézkedésről való tudomásszerzést követő 15 napon belül felmondani.

c) amennyiben a bérelt területen folytatott tevékenység hatósági ellenőrzése során a bérlő az ellenőrzés során megállapított hiányosságoknak a hatóság által meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, a bérbeadó Önkormányzat 30 napos felmondási idővel felbonthatja a bérleti szerződést. 


A közterület-használat díja

7. §


(1) A közterület használatáért e rendelet 2. melléklete szerinti közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a használó, a közterület-használati engedélyben rögzített időtartamra és módon a közterület tényleges használatára, vagy a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, teljesíteni.


(2) A közterület-használati díjat a közterület-használati engedélyben meghatározott tárgyidőszakra előre kell megfizetni.


(3) A közterület-használat időtartama alatt a mindenkor hatályos díjakat kell megfizetni.


(4) Aki a közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja, azzal szemben - a ténylegesen használt időtartamra és területre - a közterület-használati díj kétszeresét kell megállapítani. Továbbá amennyiben a használat során kárt okozott, annak helyreállítási költségeit köteles megtéríteni.


(5) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap és m2 egésznek számít.


(6) A díj befizetésének tényét az engedélyező határozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül igazolni kell. 


Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

8. §


 (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó létesítményekért, berendezésekért, közterületi munkálataiért,

b) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért,

c) Önkormányzat saját szervezetei (költségvetési szervei, gazdasági társaságai) által szervezett rendezvények esetében,

d) közterület céljára átadott területek használatának esetében, ha a kérelmező a korábbi tulajdonos,

e) 1100 l-es vagy annál nagyobb hulladékgyűjtő edények kihelyezése esetén,

f) utcabútorok (közterületi hulladékgyűjtő edények, kerékpártárolók, padok) kihelyezése esetén,


g) amennyiben a nevelési-oktatási intézményben gyűjtött papírhulladék, valamint a legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó által átvett csomagolási üveghulladék átvétele saját terület hiányában közterület-használattal valósítható meg.


(2) A közterület-használati díj a polgármester döntése alapján korlátlanul csökkenthető vagy akár el is engedhető, ha

a) a közterület használatára közfeladat ellátása céljából és a közfeladat ellátásához szükséges mértékben van szükség,

b) a város érdekében végzett építési, felújítási munkálatok esetében,

c) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében,

d) különösen indokolt egyéb esetben, egyedi elbírálás alapján,

e) közterületbe nyúló, a közterületből elfoglalt parkoló létesítése céljából.


A közterület-használatra vonatkozó engedély hatályának megszűnése

9. §


(1) A közterület-használati engedély érvényessége megszűnik:

a) az engedélyben meghatározott idő elteltével,

b) az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével,

c) a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti visszavonással, és

d) az engedélyben, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli visszavonással.


(2) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye akkor is, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti.


(3) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye a jogosult halálával vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén - jogutód nélküli megszűnésével.


(4) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye akkor is, ha a jogosult bejelenti a tulajdonos önkormányzatnak, hogy a közterület használatával felhagy.


10.§


(1) Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát - haladéktalanul helyreállítani.


(2) A polgármester az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére a közterület-használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat a jogosult kérelmére.


(3) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület használati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.


(4) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.


(5) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését, különös tekintettel műemlékvédelmi területek, épületek esetén a műemlékvédelmi hatóság hozzájárulását.


(6) A szakhatóságok hozzájárulását a kérelmező köteles beszerezni.


(7) A közterület-használati kérelem elbírálása során figyelembe kell venni:

a) az Önkormányzat hatályos helyi építési szabályzatát, szabályozási tervét,

b) a városképi, műemlékvédelmi, közlekedési, közegészségügyi, kereskedelmi és turisztikai szempontokat.


A közterület-használati engedély megtagadásának esetei

11.  §


(1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

a) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat,

b) olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

c) a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokkal, kereskedelmi és turisztikai szempontokkal ellentétes, 

d) akinek az Önkormányzattal szemben tartozása áll fenn. 


(2) Közterületen ipari, termelő és gyártó tevékenységet folytatni tilos.


(3) Közterületen veszélyes anyagot elhelyezni, tárolni tilos.


A közterület-használati engedély megszűnése

12. §


(1) A kérelmező kérésére a közterület-használati engedély visszavonható.


(2) A közterület-használati engedély időtartamától függően – az adott ügy körülményeit figyelembe véve – az engedély visszavonható az Önkormányzat részéről, ha a közterületet eredeti céljára kívánja hasznosítani vagy városi közösségi létesítményt kíván elhelyezni. Ebben az esetben időarányosan vissza kell téríteni a közterület-használati díjat.


(3) Az engedélyt azonnali hatállyal vissza lehet vonni, ha a használója a közterületet nem az engedélyben rögzített célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget.


(4) Ha az engedély visszavonásra kerül, a közterület használója köteles saját költségén az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Ez a kötelezettség a használót építési engedély alapján végzett építési munka esetében csak akkor terheli, ha az az engedélyben külön feltételként elő lett írva.


(5) Ha a közterület-használat a (3) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.


Közterületek használatának ellenőrzése

13. §


(1) A közterület-használat szabályszerűségének, az engedélyben meghatározottak betartásának ellenőrzését a polgármester végzi.


(2) Az engedélyes köteles a közterület-használatra vonatkozó engedélyt a díjfizetést igazoló szelvénnyel együtt az igénybevétel helyén, ahol ez nem lehetséges, ott saját székhelyén vagy telephelyén tartani, és a hatóság felhívására bemutatni.


A közterület jogellenes igénybevételének következményei

14. §


(1) Aki a közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles az Önkormányzat vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.


(2) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.


(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat a közlekedésben való részvétel feltételeivel a KRESZ 5. §-ának (1) bekezdésében foglaltakkal nem rendelkező, vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg. Ebben az esetben az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.


Záró rendelkezések

15. §


(1) Ez a rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott közterület-használati engedélyek az arról szóló határozatban megjelölt határidőig és feltételek mellett érvényesnek tekintendőek.


(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a közterületek használatáról szóló 6/2003. (I. 30.) önkormányzati rendelet.


Tiszacsege, 2017. december 6.


                              Szilágyi Sándor                                                                                             dr. Bóné Mónika

                                polgármester                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet
97 KB
2_melléklet
93 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!