nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-22 -tól
Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról


/egységes szerkezetben a 42/2010. (XII.15.), a 24/2012. (III.30.), a 30/2012. (VI.22.), a 11/2013. (II.28.), valamint a 12/2014. (II.21.) rendelettel/


Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 86. § (2) bekezdésében, valamint Budapest Főváros Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló lakásokra terjed ki, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki


a)azokra a lakásokra, amelyek életjáradéki szerződés keretében kerültek önkormányzati tulajdonba és

b)a költség és a piaci alapú bérleti díj ellenében hasznosított önkormányzati lakásokra.


2. § E rendelet alkalmazásában:


1. egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;

2. közeli hozzátartozó:

2a. a házastárs, az élettárs,

2b. a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

2c. korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt,

2d. a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

3. jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.


4. vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

4a. külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

4b. együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát

meghaladja azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.


2. A lakbér általános mértéke és a lakbért csökkentő tényezők


3. § (1) Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét - a Fővárosi Közgyűlésnek az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásnak lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló önkormányzati rendeletében felsoroltakon túl - a lakásnak a kerületbeli fekvése és a bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások figyelembevételével kell meghatározni.


(2) A lakbért az 1. § (1) bekezdésben meghatározott bérleti jogviszony fennállása esetén évente egyszer maximum 150%-kal lehet emelni.


4. § (1) A lakások lakbérének a komfortfokozat szerinti mértéke:

a) összkomfortos lakás esetében


361 Ft/m2/hó

b) komfortos lakás esetében


288 Ft/m2/hó

c) félkomfortos lakás esetében


188 Ft/m2/hó

d) komfort nélküli lakás esetében


145 Ft/m2/hó

e) szükséglakás esetében


116 Ft/m2/hó.


(2) A lakbér általános mértékére való jogosultság feltételeinek meglétét a bérleti jogviszony fennállása alatt évente, valamint állampolgárok közötti csere esetén, annak elfogadásával egyidejűleg felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatról a bérlőt értesíteni kell, valamint fel kell hívni a figyelmét a (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására.


(3)*1 A felülvizsgálatot az 1-3. mellékletek szerinti adatlap felhasználásával a Polgármesteri Hivatal végzi el.


(4) Az elbíráláshoz szükséges:

a)kérelmező és vele közös háztartásban élőknek a felülvizsgálatot megelőző 12 hónap jövedelmének igazolása,

b)2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, továbbá

c)gyermek(ek)re vonatkozóan a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, továbbá a családi pótlékra vonatkozó igazolás.


*1 Módosította: a 11/2013. (II.28.) rendelet 1. §-a és a 12/2014. (II.21.) rendelet 1.§-a


(5) A felülvizsgálatot követően az (1) bekezdésben meghatározott összegű lakbért annak a bérlőnek kell megállapítani, akinek és a vele együttlakó közeli hozzátartozóinak az egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 220 %-át, egyedülálló esetén pedig a 280 %-át, továbbá nem rendelkezik vagyonnal. *2


(6) *1 Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy

  a) az általános mértékű lakbérre való jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy

b) a bérlő a Polgármesteri Hivatal felszólítását követő 30 napon belül nem adja be a (4) bekezdés szerinti igazolásokat és a vagyonnyilatkozatot,

akkor költségalapon meghatározott lakbért kell megállapítani, amelynek mértékét a mindenkori költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások lakbérének megállapításáról és mértékéről szóló rendelet szabályozza.

Az a) pont szerinti rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a bérlő - közérdekű bérbeadás alapján - a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott intézményekben közalkalmazottként, a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalban köztisztviselőként, továbbá a BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányságon vagy a Zuglói Tűzőrségen szolgálati állományban dolgozó személy.

A b) pont szerinti rendelkezést a (4) bekezdés szerinti igazolások és vagyonnyilatkozat pótlólagos benyújtásának időpontjáig kell alkalmazni, ezt követően a felülvizsgálat alapján megállapított lakbér összegét kell a bérlőnek fizetni.


5. §*3


3. A bérbeadó által nyújtott szolgáltatások és a bérlő által fizetendő díjak


6. § Az önkormányzati lakás bérlője a bérbeadó által nyújtott és a 7. § (1) bekezdésben felsorolt külön szolgáltatásokért a lakbéren felül szolgáltatási díjat köteles fizetni. A külön szolgáltatásokat a bérleti szerződésben vagy más megállapodásban nevesíteni kell.


7. § (1) Külön szolgáltatások körébe tartozik:


a)vízellátás és csatornahasználat biztosítása,

b)központi és melegvízellátás biztosítása,

c)szemétszállítás,

d)közös használatú helyiségek fűtése, világítása,

e)felvonó használatának biztosítása,

f)rádió és televíziós adók vételének biztosítása,

g)kaputelefon felcsengető használatának biztosítása,

h)biztosítás.*1 Módosította: a 24/2012. (III.30.) rendelet 1. §-a, 11/2013. (II.28. ) rendelet 2. §-a és a 12/2014. (II.21.) rendelet 2.§-a

*2 Módosította: a 30/2012. (VI.22.) rendelet 1. §-a

*3 Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (II.21.) rendelet 4. § (2)
(2) A bérlő az a)- d) pontokban felsorolt külön szolgáltatásokért a jogszabályokban meghatározott szolgáltatási díjat köteles fizetni.


(3) A bérlő az e)-h) pontokban felsorolt külön szolgáltatásokért pedig a szolgáltatások ellenértékét köteles megfizetni.


4. Adatvédelmi szabályok


8. §*1 A Polgármesteri Hivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. keretei és az ügyfél nyilatkozata alapján jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyeket az Lt. és e rendelet alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékének megállapításához szükséges döntés érdekében igényelhet.


9. § (1) A lakbér megállapításához a bérlőt a rendeletben foglalt feltételek vizsgálatához a bérbeadó vagy annak megbízásából eljáró szerv adatszolgáltatásra hívja fel.


(2) A vagyoni és jövedelmi helyzetéről az érintettnek nyilatkoznia kell.


(3)*1 Az adatszolgáltatásra kötelezett nem hívható fel olyan adat igazolására, amely a Polgármesteri Hivatal vagy a Zuglói Zrt. jogszabályban rendszeresített saját nyilvántartásában szerepel.


(4) A nyilvántartás adatait kizárólag a rendeletben szabályozott lakbérmértékek, illetve a szociális, jövedelmi, vagyoni helyzet vizsgálatához lehet felhasználni.5. Záró rendelkezések10. § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.


11. § (1) E rendelet alapján megállapított bérleti díjak összegéről a bérlőket legkésőbb 2010. május 15-ig írásban kell tájékoztatni.


(2) A bérlő lakbérközlésben foglalt bérleti díjat 2010. június 1-től köteles fizetni.


(3) E rendelet alkalmazásakor figyelemmel kell lenni a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló rendeletében foglaltakra is.


12. § Ez az önkormányzati rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
*1 Módosította: a 11/2013. (II.28. ) rendelet 2. §-a és a 12/2014. (II.21.) rendelet 3.§-a13. § Hatályát veszti:

1. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (IV. 2.) rendelete az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról,

2. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (III. 23.) rendelete az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 10/2007. (IV.2.) rendelet módosításáról,

3. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2009. (IX.21.) rendelete Budapest főváros XIV. kerület Zugló Képviselő- testületének az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 10/2007. (IV. 2.) rendelet módosításáról.


1. melléklet a 10/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez*1

„ADATLAP

Lakbér mérték meghatározásának megállapításához


Alulírott(ak)............................................................................................................................... név

bérlője(bérlői) vagyok(vagyunk) a


Budapest XIV. ker.,........... ................................... …...utca......... szám..... ...em.............. ajtószám


(cím) önkormányzati bérlakásnak.


Kérem, szíveskedjenek részemre a szociális helyzetem alapján meghatározott lakbért megállapítani.


A bérleményben az alábbi személyek laknak:NÉV

Születési hely, idő

Rokonsági

kapcsolata a bérlővel


Budapest, .........................................


            ……………………….                                                           ………………………….

Bérlő                                                                                      Bérlő


Telefonszám (mobil is):………………………….

A kérelem elbírálásához szíveskedjen csatolni a következő dokumentumokat:


Nyugdíjról, árvásági ellátásról stb. a Nyugdíjfolyósító (Budapest XIII., Váci út 73.) ad igazolást. Gyedről, gyetről, gyásról, gyesről, családi pótlékról, stb. a Magyar Államkincstár (Budapest XIII. ker., Váci út 71.) ad igazolást.

*1 Módosította: a 11/2013. (II.28. ) rendelet 3. §-a

2. melléklet a 10/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez*1

„Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyi adatai


Neve:

............................................................................................................................................

Születési neve:

.............................................................................................................................

Anyja neve:

 .................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: .

.........................................................................................................

Lakóhely:

.....................................................................................................................................

Tartózkodási hely:

 .......................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

.........................................................................................II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona


A. Ingatlanok


1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2,

tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)


2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete:

........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft


3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft


4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft*1 Módosította: a 11/2013. (II.28. ) rendelet 4. §-a

II. Egyéb vagyontárgyak


Gépjármű: '

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft


Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.


Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap


................................................

                                                                                                              aláírás                                  Tanú 1                                                                        Tanú 2Név: ………………………………………..             Név: …………………………………..      

Személyi ig. sz.:……………………………    Személyi ig. sz.:…………………………     

Lakcím ……………………………………              Lakcím:…………………………………..  

Aláírás:…………………………………….              Aláírás: ………………………………….Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.


* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.


** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.”3. melléklet a 10/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez*1

„Jövedelemnyilatkozat


Alulírott ………………………………. büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem munkaviszonyból vagy vállalkozási tevékenységből származó jövedelmem, az elmúlt 12 hónapban összesen .………….……… Ft,  havonta …………………… Ft volt.Budapest,……………………………

                       

                                                                                                          ……..…………………

                                                                                                                      aláírás
                                  Tanú 1                                                                        Tanú 2Név: ………………………………………..             Név: ... …………………………………..  

Személyi ig. sz.:……………………………    Személyi ig. sz.:…………………………     

Lakcím ……………………………………              Lakcím:…………………………………..  

Aláírás:…………………………………….              Aláírás: ………………………………….
Ezen dokumentum kitöltése, azon személyekre vonatkozóan kötelező, akik nem rendelkeznek jövedelemmel, vagy nem munkaviszonyból vagy vállalkozási tevékenységből származik jövedelmük.
*1 Módosította: a 11/2013. (II.28. ) rendelet 5. §-aMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!