nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-15 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete
társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 22. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügy és Közrendi Bizottság, valamint a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület a településkép javítása érdekében a közigazgatási területén lévő társasházi ingatlanok felújításához – a jelen rendeletben meghatározott feltételekkel – támogatást nyújt.


(2) A Képviselő-testület „Társasház homlokzat felújítási pályázati keret” című célelőirányzatot hoz létre, amelyet évente a költségvetés önálló előirányzataként határoz meg.


(3) A Képviselő-testület a célelőirányzat terhére és annak mértékéig legfeljebb 50 %-os támogatási intenzitású támogatást nyújthat a jelen rendeletben meghatározott feltételekkel társasházi ingatlanok homlokzatának felújításához.


2. §


(1) A célelőirányzatból nyújtott támogatás (a továbbiakban: támogatás) vissza nem térítendő támogatás.


(2) Ingatlan felújításával kapcsolatos költségek fedezetéhez pályázatot csak olyan társasház nyújthat be, amely a (3) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel.


(3) Támogatás csak olyan társasház részére nyújtható, amelynek nincs közüzemi tartozása.


3. §


(1) [1]  [2]A jelen rendelet szerint nyújtható támogatásra vonatkozó pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírására, a benyújtott pályázatok elbírálására és a célelőirányzat felosztására a városi főépítész véleménye alapján a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési  Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) jogosult. A pályázat részletes feltételeit e rendelet keretein belül a Bizottság határozza meg.


(2) A támogatás elnyerésére évente legalább egy alkalommal kell pályázatot kiírni.


(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:


a) az adott pályázatra elkülönített, rendelkezésre álló összeget,

b) a pályázható felújítási, helyreállítási munkák meghatározását,

c) a támogatás formáját, odaítélésének feltételeit, prioritásait,

d) a támogatás folyósításának feltételeit,

e) a pályázathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok felsorolását,

f) a pályázat fő bírálati szempontjait,

g) a benyújtási határidőt, valamint,

h) a pályázat elbírálási határidejét.


(4) A pályázatnak tartalmaznia kell:


a) 60 napnál nem régebbi tulajdoni törzslap másolatot,

b) a társasház érvényes alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát,

c) a tulajdonközösség társasházi közgyűlésének határozatát a vissza nem térítendő támogatás igénybe vételéről,

d) a társasház, vagy a tulajdonostársak pályázati eljárásban való képviseletére és szerződéskötésre jogosító meghatalmazást,

e) a támogatással nem fedezett felújítási költségek rendelkezésre állásának közhiteles igazolását,

f) a 2. § (3) bekezdése szerinti feltétel fennállását igazoló okiratokat,

g) a törvényességi felügyeleti eljárás megindításáról szóló jegyzői értesítést,

h) a társasház hatályos éves költségvetését,

i) az aláírt építési tervdokumentációt, műszaki leírást,

j) tételes, árazott tervezői költségvetést.


4. §


A támogatás folyósítására csak támogatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) megkötését, valamint a felújítási munkák elvégzését követően, utófinanszírozás keretében kerülhet sor, melynek feltételeit a pályázati kiírás, valamint a szerződés tartalmazza.


5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)

[3]

[1]

A 3. § (1) bekezdését módosította a 34/2014. (XI. 20.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2014. november 20-tól.

[2]

  A 3. § (1) bekezdését módosította  a 3/2015. (II. 13.) Ör. 32. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. február 14-től.

[3]

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2013. február 16-án hatályát vesztette.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!