nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-01 - 2015-02-28
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993 ( II.17.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján biztosított alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra terjed ki:

a.) étkeztetés

b.) házi segítségnyújtás


2.§.


(1) Az étkeztetés egy ellátási napra vetített intézményi térítési díját a rendelet 1.  melléklete tartalmazza.

(2) Az étkeztetés intézményi térítési díjából biztosított önkormányzati támogatás mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


3.§.


A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás térítésmentes.4 .§.

Ez a rendelet 2014. március 1-én lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben a március hónapban igénybe vett ellátások esetén kell alkalmazni. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat  3/ 2013 ( II.15.) számú rendelete.


Uraiújfalu, 2014. január 30.                                       Vargyai Vilmos                                 Dr. Husz Norina

                                        polgármester                                           jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
3.53 KB
2. melléklet
4.26 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!