nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-14 -tól
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.13.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Marcaltő község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Marcaltő község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő gyermek és felnőtt lakossági (vegyes) háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.II. Az alapellátás körzetei


2.§


Marcaltő község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 8532 Marcaltő, Kossuth u. 2. orvosi rendelő.


3.§


Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Marcaltő Község Önkormányzata feladat-ellátási szerződés keretében a Pápa környéki önkormányzatok feladatellátó társulása (a társulás székhelye: 8542 Vaszar, Fő u. 29.) útján látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 8500 Pápa, Anna tér 11.


4.§


Marcaltő község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. A körzet székelye: 8532 Marcaltő, Fő tér 14.5.§


 1. Marcaltő község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi

alapellátási körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: 8532 Marcaltő, Fő tér 24.


 1. Marcaltő község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot.


 1. A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Csolnoky Ferenc Kórház Szájsebészet 8200 Veszprém, Kórház utca 1.


 1. A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 8200 Veszprém, Halle utca 5/D.


6. §


(1) Marcaltő község Önkormányzata a háziorvosi feladatellátást 8532 Marcaltő, Kossuth u. 2. szám alatt biztosítja.


(2) Marcaltő község Önkormányzata a védőnői feladatellátást 8532 Marcaltő, Fő tér 14. szám alatt biztosítja.


(3) Marcaltő község Önkormányzata a fogorvosi feladatok ellátását 8532 Marcaltő, Fő tér 24. szám alatt a fogorvosi körzet székhelyén biztosítja.


(4) Marcaltő község Önkormányzata az iskola-egészségügyi ellátást, mely a háziorvosi és a védőnő együttes szolgáltatásából áll a 8532 Marcaltő, Fő tér 14. szám alatt biztosítja.


III. Záró rendelkezések


7.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Marcaltő község önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016.(I.15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról.


Sandl Zoltán Hegyiné Böröcz Adél

polgármester jegyző


Záradék:

Jelen rendelet 2017. január 13. napján kihirdetésre került.

Hegyiné Böröcz Adél

jegyző

1. melléklet:


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (TERVEZET)


mely létrejött egyrészről Marcaltő község Önkormányzata (székhelye: 8532 Marcaltő, Fő tér 13. a továbbiakban:, Gesztor) képviselője: Sandl Zoltán polgármester,


másrészről Malomsok Község Önkormányzata (székhelye: 8533 Malomsok, Fő tér 19. a továbbiakban: Önkormányzat) képviselője: Fintáné Dóra Mária polgármester valamint


Várkesző Község Önkormányzata (székhelye: 8523 Várkesző, Kossuth u. 36., a továbbiakban: Önkormányzat) képviselője: Ferencz Dezső polgármester (a továbbiakban együtt Felek)


Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendelet rendelkezései alapján kötötték meg.


 1. Az Marcaltő község háziorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi körzet működési (ellátási) területe Marcaltő, Malomsok, Várkesző község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott területekre terjed ki, mely magában foglalja a községek teljes területét is.


Marcaltő Község Képviselő - testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.


Malomsok község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.


Várkesző község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.


 1. Az 1. pontban meghatározott körzet székhelye: 8532 Marcaltő, Kossuth u. 2.

Háziorvosi rendelők: 8532 Marcaltő, Kossuth u. 2.

8531 Marcaltő, Ihász puszta 4.

8533 Malomsok, Fő tér 19.

8532 Várkesző, Kossuth u. 36.


 1. Az 1. pontban meghatározott védőnői székhelye: 8532 Marcaltő, Fő tér 14.
  Védőnői szolgálat: 8532 Marcaltő, Fő tér 14.

8533 Malomsok, Fő tér 19.


 1. Az 1. pontban meghatározott iskola egészségügyi ellátást a Felek 8532 Marcaltő, Fő tér 14. és 8533 Malomsok, Fő tér 19. szám alatt biztosítják.5) A Megállapodás 2017. január 16. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás módosításához, felmondásához a felek egyetértése szükséges.


6) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől függően a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, szabad akaratukból jóváhagyólag írták alá.


Marcaltő, 2017. január …….Sandl Zoltán Fintáné Dóra Mária Ferencz Dezső

polgármester polgármester polgármesterEllenjegyezte:

Hegyiné Böröcz Adél

jegyző


Záradék:


Marcaltő Község Önkormányzata Képviselő- testülete a megállapodást 3/2017.(I.04.) határozatával hagyta jóvá.


Malomsok Község Önkormányzata Képviselő- testülete a megállapodást 3/2017.(I,04.) határozatával hagyta jóvá.


Várkesző Község Önkormányzata Képviselő- testülete 37./2016. (XII.13.) határozatával hagyta jóvá.


2. melléklet:


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS


mely létrejött egyrészről Marcaltő község Önkormányzata (székhelye: 8532 Marcaltő, Fő tér 13. a továbbiakban:, Gesztor) képviselője: Sandl Zoltán polgármester,


másrészről Malomsok község Önkormányzata (székhelye: 8533 Malomsok, Fő tér 19.) képviselője: Fintáné Dóra Mária polgármester,


másrészről Egyházaskesző község Önkormányzata (székhelye: 8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 76.) képviselője: Lendvai Jánosné polgármester,


másrészről Várkesző község Önkormányzata (székhelye: 8523 Várkesző, Kossuth u. 36.) képviselője: Lendvai Jánosné polgármester,


másrészről Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (székhelye: 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.) képviselője: Tatai László polgármester valamint


másrészről Nagyacsád Község Önkormányzata (székhelye: 8521 Nagyacsád, Deák u. 1-3.,) képviselője: Szalóky Nándor polgármester (a továbbiakban együtt Felek)


Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendelet rendelkezései alapján kötötték meg.


 1. Marcaltő község fogorvosi körzet működési (ellátási) területe Marcaltő, Malomsok, Egyházaskesző, Várkesző, Nemesgörzsöny község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott területekre terjed ki, mely magában foglalja a községek teljes területét is.


Marcaltő Község Képviselő - testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.


Malomsok Község Képviselő - testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.


Egyházaskesző Község Képviselő - testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.


Várkesző község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.


Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.


2) Az 1. pontban meghatározott körzet székhelye: 8532 Marcaltő, Fő tér 24.

3) A Megállapodás 2017. január 16. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás módosításához, felmondásához mind a két fél egyetértése szükséges.


4) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől függően a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, szabad akaratukból jóváhagyólag írták alá.


Marcaltő, 2017. ………………………………..Lendvai Jánosné Sandl Zoltán Fintáné Dóra Mária

polgármester polgármester polgármester


Szalóki Nándor Ferencz Dezső

polgármester polgármester

Ellenjegyezte:

Hegyiné Böröcz Adél Novák Edit

jegyző aljegyző


Záradék:


Marcaltő Község Önkormányzata Képviselő- testülete a megállapodást 3/2017. (I.04.) határozatával hagyta jóvá.


Malomsok Község Önkormányzata Képviselő- testülete a megállapodást 3/2017. (I.04.) határozatával hagyta jóvá.


Egyházaskesző Község Önkormányzata Képviselő- testülete a megállapodást 3/2017. (I.04.) határozatával hagyta jóvá.


Várkesző Község Önkormányzata Képviselő- testülete a megállapodást 37/2016. (XII.13.) határozatával hagyta jóvá.


Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő- testülete a megállapodást …/2016. (…..) határozatával hagyta jóvá.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!