nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-07 -tól
Akasztó Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete
Akasztó Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Akasztó Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése szerint Akasztó Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §


A rendelet (a továbbiakban: R.) hatálya Akasztó Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. §


(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a)Kiadásait                               108.367.000  Forintban,

ezen belül:

aa) Működési kiadásait                                               105.251.000 Forintban,

ab) Felhalmozási kiadásait                                             1.116.000 Forintban,   

ac) Tartalékokat                                                             2.000.000 Forintban,

b)Bevételeit                               264.959.000 Forintban,

ezen belül:

ba) Működési bevételeit                                              263.533.000 Forintban,

bb) Felhalmozási bevételeit                                             1.426.000 Forintban,

A Képviselőtestület a Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetésének

c) Kiadásait                                 80.737.000 Forintban,

ezen belül

ca) Működési kiadásait                                                 80.737.000 Forintban,

d) Bevételeit                                  6.111.000 Forintban.

ezen belül:

da) Működési bevételeit                                                  6.111.000 Forintban,

A Képviselőtestület a Faluház 2014. évi költségvetésének

e) Kiadásait                                 12.435.000 Forintban,

ezen belül:

ea) Működési kiadásait                                                 12.435.000 Forintban,

f) Bevételeit                                   1.500.000 Forintban,

ezen belül:

fa) Működési bevételeit                                                   1.500.000 Forintban,

A Képviselőtestület az Idősek Napközi Otthona 2014. évi költségvetésének

g) Kiadásait                                 28.787.000 Forintban,

ezen belül:

ga) Működési kiadásait                                                 28.787.000 Forintban,

h) Bevételeit                                  5.399.000 Forintban,

ezen belül:

ha) Működési bevételeit                                                  5.399.000 Forintban,

A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének

i) Kiadásait                                  66.029.000 Forintban,

ezen belül:

ia) Működési kiadásait                                                  66.029.000 Forintban,

j) Bevételeit                                     505.000 Forintban,

ezen belül:

ja) Működési bevételeit                                                       505.000 Forintban

állapítja meg.


(2) Költségvetési egyenleg összege                               17.881.000 Forint.

Ezen belül

ka) Működési hiány:                                                          18.191.000 Forint,

kb) Felhalmozási többlet:                                                        310.000 Forint

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló források:

la) Előző évek költségvetési maradványának összege                              

                                                                                      17.881.000 Forint,

ezen belül:

laa) Működési célra                                                           17.881.000 Forint.

(3) A Felhalmozási többletet a működés hiány finanszírozására fordítja a Képviselőtestület.

(4) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, valamint kiemelt előirányzatok szerinti, illetve kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok bontásban, továbbá az engedélyezett létszámkeretét – költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát elkülönítve – az R. 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerint az R. 2. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerint az R. 3. melléklete tartalmazza


3. §


(1) A képviselőtestület fejlesztési céljai között szerepelnek az alábbi elnyert pályázat megvalósítása:

a) LEADER rendezvényhelyszínek, kulturális színterek fejlesztési célterületre beadott „Színpad-és borpavilonok készítése az Akasztói Falunapokra” című projekt

(2) A pályázat önerő részét felhalmozási bevételeiből valamint az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával kívánja biztosítani a Képviselőtestület.


4. §


A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételeit az R. 4. melléklete tartalmazza.


5. §


(1) A Képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármester részére 200.000 Forint értékhatárig történő önálló forrásfelhasználásra.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti döntéséről – a döntést követő testületi ülésen – tájékoztatást ad a Képviselőtestület részére.


6. §


A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja az R. 9. §-ában szereplő likvid hitelek igénybevételén kívül.


7. §


A Képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármester részére – 1.000.000 Forint értékhatárig – az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

8. §


A Képviselőtestület a 2. §-ban meghatározott kiadási összegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalék összegét 2.000.000 Forintban állapítja meg.

9. §


(1) A Képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy év közben – amennyiben a pénzügyi helyzet indokolttá teszi – bevétel megelőlegezése, illetve az R. 3. § (1) bekezdésében szereplő pályázat megvalósítása során a támogatások megelőlegezése céljából éven belüli, likvid hitelt igényeljen 6.000.000 Forint értékhatárig.

(2) A Képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy amennyiben a saját bevételek az R. 3. § (1) bekezdésében szereplő pályázat, illetve a költségvetési év során esetlegesen hozott döntés alapján megvalósítandó pályázat önerő részét nem biztosítják, akkor fejlesztési célú hitelt igényeljen 2.000.000 Forint értékhatárig.

(3) Amennyiben az (1) és (2) bekezdés szerinti hitel igénybevételére sor kerül, arról a Képviselőtestületet a hitel igénybevételét követő testületi ülésen tájékoztatja.


10. §


Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

11. §


(1)  A Képviselőtestület az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2)        A költségvetési szervek saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre, melyről a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.

(3) A költségvetési szervek saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között 200.000 Forint értékhatárig átcsoportosítást hajthatnak végre, melyről a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.

(4)        A Képviselőtestület a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítások és a központi előirányzatok változása miatt költségvetési rendeletét negyedévenként, de legkésőbb 2015. február 28-ig módosíthatja 2014. december 31-i hatállyal.

(5) A köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók jutalmazására, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzésre vagy személyi ösztönzésre a személyi juttatások kiemelt előirányzat maradvány terhére teljesíthető kifizetés, melyről önkormányzat esetében a polgármester, intézmények esetében az adott intézmény vezetője jogosult dönteni előzetesen egyeztetve a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportjának vezetőjével. 

(6) A készpénzben történő teljesítések az alábbi jogcímeken történhetnek:

a) jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,

b) személyi juttatások

ba) rendszeres személyi juttatás közfoglalkoztatottak esetében

bb) nem rendszeres személyi juttatás

bc) külső személyi juttatás

bd) illetmény előleg

c) utólagos elszámolásra előleg

d) eseti kifizetések (pl.: dologi kiadások)

e) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetés

f) jogcímtől függetlenül 200.000 Forint összegű kifizetés

g) esetenként Polgármester külön engedélye alapján 200.000 Forintnál nagyobb összegű kifizetés (pl.: kiemelt önkormányzati rendezvények, pályázatok).


12. §


A Képviselőtestület a helyben működő bejegyzett civil szervezetek, valamint az önszerveződő helyi közösségek részére az Önkormányzat irányítása alá tartozó Faluház intézmény helyiségeit, valamint eszközeit térítésmentesen biztosítja, hozzájárulva így azok működéséhez. Ennek lebonyolítása, valamint az így biztosított közvetett támogatások nyilvántartása az intézmény feladata.

13. §


(1)        A Képviselőtestület felhatalmazza a Pénzügyi és Kulturális Bizottságot az önkormányzat 2013. évi költségvetési maradványának felülvizsgálatára. A maradvány jóváhagyásáról a Képviselőtestület a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg dönt.

(2)        Amennyiben az 2013. évi normatív hozzájárulás elszámolásakor az önkormányzatot a központi költségvetés javára visszafizetési kötelezettség terheli, ennek összegével a Képviselőtestület az érintett költségvetési szerv előirányzatát (működési támogatását) csökkentheti.

14. §


(1)  Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

      Suhajda Antal                                                                                           Varga Béláné   

      polgármester                                                                                                   jegyző
Záradék:


Kihirdetve:2014. február 6.                                       Varga Béláné

                                           jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.számú melléklet
29 KB
1.számú melléklet
28.5 KB
1.számú melléklet
28.5 KB
1.számú melléklet
29.5 KB
1.számú melléklet
28.5 KB
2.számú melléklet
41 KB
3.számú melléklet
47 KB
4.számú melléklet
14.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!