nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015 (X.8.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2015-11-10 - 2015-11-11
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015 (X.8.) Ör. számú rendelete
Ebes Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2009. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró


állami főépítészi, környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi, földhivatali, erdészeti, közlekedési, növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró Debreceni Járási Hivatala,

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala,

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala,

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője,

Hajdú-Bihar Megyei - vízvédelmi és vízügyi hatóságként is eljáró - Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Országos Vízügyi Főigazgatóság és Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ,

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság,

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§ (1) Az Ebes Község Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló 1/2009. (I.29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban HÉSZ) 10.§ (2) bekezdésének b., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„b., Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni.


                                                     A z  é p í t é s i    t e l e k

Legnagyobb

építmény

magasság

(m)

Beépítési módja


Övezeti jele

Legkisebb

Területe

(m2)

Legkisebb

Szélessége

(m)

Legkisebb

Mélysége

(m)

Legnagyobb

Beépítettség

%

Szabadonálló

Km-üz

    1500

-

-

40

10,0(2) A HÉSZ 10.§ (2) bekezdésének h., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„h., A meglévő, kialakult állattartó telepek technológiája korszerűsíthető, de bővítésük, állattartó telepként történő rendeltetés-módosításuk csak akkor engedélyezhető, ha 10. § (2) bekezdésének követelményeinek mindenben megfelelnek.”


(3) A HÉSZ 10.§ (2) bekezdése kiegészül az alábbi g., ponttal:

„g. A különleges mezőgazdasági üzemi (Km-üz) övezetben az építési övezetre előírt maximális építménymagasság túllépése a technológiai által indokolt vertikális épületrészekre, építményekre a szükség szerinti mértékéig engedélyezhető.”


2.§ (1) A HÉSZ 40.§ (1) bekezdésében található 1. mellékletében szereplő SZ-1 SZABÁLYOZÁSI TERVLAP – KÜLTERÜLET tervlap a jelen rendelet 1. számú mellékletben szereplő rajzi mellékletek szerint módosul.

(2) A HÉSZ 40.§ (2) bekezdésében található 2. mellékletében szereplő SZ-2 SZABÁLYOZÁSI TERVLAP – BELTERÜLET tervlap a jelen rendelet 2. számú mellékletben szereplő rajzi mellékletek szerint módosul.


3.§ Ez a rendelet 2015. november 10-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
435.27 KB
melléklet2
172.68 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!