nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III.29.) rendelete
Hatályos:2017-04-01 -tól
Akasztó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III.29.) rendelete
a települési támogatásokról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének

4/2017. (III.29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló

3/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításárólAkasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a/ pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)  29. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:


1. §


A R. 1. számú melléklete helyébe a következő 1. számú melléklet lép:


„1. melléklet a 4/2017. (III.29.) önkormányzati rendelethezSzemélyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások intézményi térítési díja


Szociális étkeztetés

A szolgáltatás 2017. évi önköltsége

         16 155 201 Ft

személyi illetmények (3 fő szem.jöv.+járulékok) és dologi kiadások


Összesen:

16 155 201 FtSzolgáltatási önköltség

egy ellátottra / egy napra jutó összeg

(251 munkanap / 43 fő ellátott)

 1 276 Ft

Intézményvezető által javasolt intézményi térítési díj

Intézményi térítési díj/nap - szállítás nélkül

745 Ft

Intézményi térítési díj/nap – szállítással

térítési díj

kiszállítás

840 Ft

745 Ft

95 Ft

Az intézményi térítési díj, tartalmazza a 27 %-os áfa összegét!

Idősek Nappali Ellátása

A szolgáltatás 2017. évi önköltsége

                              16 109 507 Ft

személyi illetmények (3 fő szem.jöv.+járulékok) és dologi kiadások


Összesen

16 109 507 Ft

Egy ellátottra / egy napra jutó összeg

(251 munkanap / 30 fő ellátott)

1 705 Ft

Intézményvezető által javasolt intézményi térítési díj

Intézményi térítési díj/nap

- csak napközbeni tartózkodás esetén

  0 Ft

Intézményi térítési díj/nap

- napközbeni tartózkodás és étkezés

    745 Ft

Külön szolgáltatási elem

Ellátottak intézménybe történő szállítása    

0 Ft

Az intézményi térítési díj, tartalmazza a 27 %-os áfa összegét!


Házi segítségnyújtás

A szolgáltatás 2017. évi önköltsége

                         5 708 335  Ft


személyi illetmények (2 fő szem.jöv.+járulékok) és dologi kiadásokÖsszesen

                         5 708 335  Ft


2017. évi tervezett munkaóra 251 munkanap*4 h

1004 óra


Egy ellátottra / egy gondozási órára jutó összeg

(tervezett munkaóra / 9 fő)

szociális segítés esetén

személyi gondozás esetén

607 Ft

423 Ft


Javasolt intézményi térítési díj

Intézményi térítési díj/óra

szociális segítés esetén

személyi gondozás esetén

  605 Ft

425 Ft

A házi segítségnyújtás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (1) bekezdés f/ pontja alapján adó alóli mentes tevékenység.

2.§


Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.Suhajda Antal                                                                        Némethné Nagy Nóra

 polgármester                                                                                  jegyző

Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Akasztó, 2017. március 29.


P.H.                                                                                              Némethné Nagy Nóra

                                                                                                         jegyző


           Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!