nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2014-02-27 -tól
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Öttömös Községi Önkormányzatra. 


2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét 129 322 e forintban,

b) költségvetési bevételi főösszegét 129 322 e forintban,

c) hiányát 0 e Ft-ban

állapítja meg.


3. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                             68 874 e Ft

    amelyből

    aa) önkormányzatok működési támogatásai                                    50 898 e Ft

    ab) egyéb működési célú támogatások bevételei                             17 976 e Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                                             24 080 e Ft

     amelyből

     ba) vagyoni típusú adók                                                                21 000 e Ft

     bb) gépjárműadó                                                                            3 000 e Ft

     bc) egyéb közhatalmi bevételek                                                           80 e Ft

c) működési bevételek                                                                                               23 350 e Ft

d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                         13 018 e Ft


4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetés                                                                                         111 994 e Ft

      aa) személyi juttatások                                                                 31 862 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

            szociális hozzájárulási adó:                                                       6 469 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                    47 002 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   15 007 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                              12 956 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                       16 026 e Ft

      ba) beruházások                                                                          16 026 e Ft


(2) Az önkormányzat beruházási kiadásai:

a) tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását

biztosító vontatott munkagép beszerzése                                                                     1 715 e Ft

b) tanyagondnoki szolgálat fejlesztése                                                                         1 366 e Ft

c)) tanyagondnoki gépjármű beszerzése                                                                     12 700 e Ft


3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                      7 524 e Ft

b) lakhatással kapcsolatos ellátások                                                                             6 000 e Ft

c) egyéb nem intézményi ellátások                                                                                1 483 e Ft


5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 14 fő.


(2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.


6. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással a tanyagondnoki gépjármű beszerzését valósítja meg. 2014. évben.


3. Egyéb rendelkezések


7. § Az önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósítandó tanyagondnoki gépkocsi beszerzéshez támogatásmegelőlegező hitel felvételét tervezi
10 000 e Ft összegben.


4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


8. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(4) Az államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:


5. Záró rendelkezések


9. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.Öttömös, 2014. február 25.
                         dr. Dobó István                                                      Fődi Anita

                          polgármester                                                             jegyzőA rendelet kihirdetve: 2014. február 26.                                                                                                         Fődi Anita

                                                                                                             jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
46.5 KB
2. számú melléklet
21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!