nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének 10/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-01 -tól
Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének 10/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőre történő áthárításárólBudapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdése 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya1.§  A rendelet hatálya a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő és bérbeadás útján hasznosított lakásokra és helyiségekre terjed ki a 2. §-ban foglaltak kivételével.


2.§  Nem terjed ki a rendelet hatálya azokra a lakásokra és helyiségekre, amelyeknek a vízfogyasztása önálló vízmérővel vagy mellékvízmérővel mérhető és a bérlő a díjat külön közszolgáltatási szerződés szerint közvetlenül a szolgáltató részére fizeti meg.2. Díjmegállapítás önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében3.§(1) Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek bérlői és lakáshasználói a bérelt lakás, helyiség után kötelesek az Önkormányzat által a közmű szolgáltató részére megfizetett víz- és csatornadíjat havi rendszerességgel az Önkormányzat részére megfizetni.


(2) Az (1) bekezdés szerinti díj megállapítása a lakóépület előző évi víz- és csatornadíjainak felosztásán alapul. A felosztásnál az előző év január 1-e és december 31-e (a továbbiakban: bázisév) között a lakóépület egészére kiszámlázott vízfogyasztást kell alapul venni, mely összegből az épület központi vízmérőhelyén mért fogyasztásból le kell vonni:


  1. az önálló vagy mellékmérővel rendelkező lakások fogyasztását,
  2. csőtörés során elfolyt víz mennyiséget,
  3. Önkormányzat által végzett felújítás, karbantartás során felhasznált víz mennyiséget és  
  4. egyéb bérlőre át nem hárítható vízfelhasználást


(a továbbiakban: díjalap).                          


(3) Egy négyzetméterre jutó víz- és csatornadíjat úgy kell kiszámítani, hogy a díjalapot el kell osztani a lakóépületben lévő bérelt lakásként és nem lakás céljára szolgáló helyiségként hasznosított összes területtel (a továbbiakban: éves m2-re jutó egységár). (4) A bérlő által fizetendő éves díj mértéke azonos az éves m2-re jutó egységárnak a bérlő által bérelt lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség alapterületére jutó költség szorzatával (a továbbiakban: éves átalánydíj).


(5) A bérlő által fizetendő havi díj a megállapított éves átalánydíj 1/12-ed része.


4. § A bérlők és használók a bázisévet követő év április 1-től kötelesek a bázisév adatai alapján kalkulált összegnek megfelelően az Önkormányzat részére a havi átalánydíjat megfizetni.3. Díjmegállapítás társasházak esetében


5. § Társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakás és helyiség esetében a fizetendő víz- és csatornadíj havi mértéke a társasházi közgyűlés mindenkori közös költség megállapítására vonatkozó határozatban elfogadott víz- és csatornadíjra vonatkozó havi összeg, azaz a társasházi közgyűlési jegyzőkönyvben foglalt vízórás és vízóra nélküli havi társasházi szolgáltatási díj különbözete.4. A víz- és csatornadíj megfizetésének módja


6. § (1) A bérlő és a használó a havi víz- és csatornadíjat a lakbérrel (helyiségbérleti díjjal) együtt köteles megfizetni.


(2) A víz- és csatornadíj külön tételként szerepel a lakbérszámlán (helyiségbérleti díj számlán).


7. § A fogyasztott vízmennyiség, valamint a víz- és csatornadíj mértékének megállapítása és a beszedése a lakások és helyiségek kezelésével külön rendeletben megbízott szervezet (a továbbiakban: Kezelő) feladatát képezi.5. Vízórák felszerelése és hitelesítése


8. § (1) Az önkormányzati tulajdonban álló lakásokban és helyiségekben a vízórák, mellékvízmérők felszerelése és cseréje, továbbá hitelesítése a Kezelő feladata.


(2) A bérlő és a használó köteles az ingatlanba a munkálatokhoz szükséges bejutást biztosítani.


9. § (1) A vízórák és mellékvízmérők felszerelésének és cseréjének, továbbá hitelesítésének díját az Önkormányzat viseli.


(2) Ha a bérlő (használó) a 8. § (1) bekezdés rendelkezésével ellentétesen nem a Kezelőn keresztül gondoskodik a vízórák, mellékvízmérők felszereléséről és cseréjéről, továbbá hitelesítéséről, akkor ezeknek a díját a bérlő (használó) fizeti meg.
6. Záró rendelkezések


10. § (1) Ez a rendelet 2016. április 1-én lép hatályba.


(2) Hatályát veszti

1. Budapest-Zugló Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások víz- és csatorna-használati díjának bérlőre történő áthárítására szóló 7/1992. (IV. 17.) sz. rendelete,

2. Budapest-Zugló Önkormányzatának 24/1998. (VI. 12.) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások víz és csatorna használati díjának bérlő részére történő áthárításáról szóló 7/1992.(IV. 17.) sz. rendeletének módosításáról,

3. a Budapest-Zugló Képviselő-testületének 14/2000. (III. 27.) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások víz és csatorna használati díjának bérlőkre történő áthárításáról szóló 7/1992.(IV. 17.) sz. ZKT r. módosításáról.


Karácsony Gergely

polgármester

Hoffmanné dr. Németh Ildikó

jegyzőEz a rendelet kihirdetésre került:                                                                                                       

                                                                                               2016. február hó 29. napján

                                                                                             

                                                                                              Hoffmanné dr. Németh Ildikó

                                                                              jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!