nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-12-23 - 2013-12-31
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete
a helyi adók beszedésének hatékonysága érdekében bevezetett anyagi érdekeltségi rendszerről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

35/2010.(XII. 21.) önk. rendelet-tervezet

a helyi adók beszedésének hatékonysága érdekében bevezetett anyagi érdekeltségi rendszerről


Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ba foglalt felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1991. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adók tekintetében a beszedett késedelmi pótlékok, mulasztási és adó bírságok terhére az anyagi érdekeltség feltételeit a következők szerint szabályozza:


1. A rendelet célja


1. § Jelen rendeletben meghatározott érdekeltségi rendszer létrehozásával a képviselő-testület biztosítani kívánja az önkormányzat adórendeleteiben foglalt és az önkormányzat költségvetési rendeletében előirányzott helyi adó bevételek teljesítését, továbbá csökkenteni kívánja a hátralékok állományát.


2. A rendelet hatálya


2. § E rendelet hatálya kiterjed

       (1) Az adóhatáskör címzettjére (jegyző), a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban. Hivatal) adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőire,

(2) a Hivatalban a helyi adók tervezését, beszedését, számviteli elszámolását végző vezetőre és köztisztviselőkre, továbbá

(3) a Hivatalban az adóügyekhez kapcsolódó feladatok ellátásában közreműködő egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak.


3. Az érdekeltségi rendszer


3. § (1) Az anyagi érdekeltségi rendszer forrása: a helyi adók, valamint hátralékok után a   tárgyévben befizetett késedelmi pótlék, mulasztási és adóbírság.

(2) Az anyagi érdekeltség mértéke: maximum a rendelet hatálya alá tartozó éves besorolási bruttó illetményének, illetve szerződés szerinti bérének 10 %-a.

(3) Az anyagi érdekeltség felosztása: a jegyző részére járó juttatás összegét a polgármester, a 2. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak esetében járó összeget a jegyző határozza meg úgy, hogy az adóévre vonatkozó költségvetési beszámoló képviselő-testület általi elfogadását követő hónap 10-ig elszámolásra és kifizetésre kerüljön.


4. § A 3. § (2) bekezdésében meghatározott kifizetés a következő feltételek teljesülése esetén engedélyezhető:

a) Az önkormányzat éves adóbevételi tervében meghatározott adóbevétel összege 90 %-ban teljesült az adóév utolsó napján és

b) Az önkormányzatot megillető, tárgyévet megelőző öt évre összevont, behajthatónak minősített adótartozás címén nyilvántartott (meg nem fizetett) adókból beszedett összeg eléri az adótartozás 60 %-át.

c) A b) pont szerinti feltételt a 2011. évtől behajtható hátralékok állományára kell alkalmazni.


5. § (1) A 3. § (1) bekezdés szerinti, az anyagi érdekeltségi rendszer tervezett forrásaként meghatározott összeget az adóévre vonatkozó költségvetési beszámoló elfogadásáig elkülönítetten kell kezelni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elkülönítetten kezelt keret fel nem használt része a következő évre átvihető.

(3) Az érdekeltségi jutalékként kifizetett összeg járulékai is az (1) bekezdés szerinti keretet terhelik.


4. Záró rendelkezések


6. § (1) A rendelet 2010. december 23-án lép hatályba, rendelkezéseit a 2010-es adóévtől kell alkalmazni.

(2) A 4. § b) pont szerinti feltételt a 2011. évtől behajtható hátralékok állományára kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Dr. Szabó Tibor                                                                                         Dr. Koltai Gábor

 polgármester                                                                                                        jegyző


Kihirdetve: 2010.12.21.                                                                            Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!