nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-01 -tól
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti, háztartási hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott jogosultságára figyelemmel, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.Általános rendelkezések


1.§


E rendelet alkalmazásában:

a)avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradványok;

b)szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéren folytatnak;

c)ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, május 1., pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.A rendelet célja


2. §


A rendelet célja, hogy az avar és a kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének a védelmét.A rendelet hatálya


3. §


(1)A rendelet hatálya kiterjed Felsőpakony Nagyközség belterületén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén működnek, tevékenykednek.

(2)A rendelet hatálya nem terjed ki az erdő és annak közvetlen környékén, a mezőgazdasági földterületeken végzendő égetésre, valamint az ipari és veszélyes hulladékokra. 


Az égetés szabályai


4. §


(1)Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással történhet.


(2)Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló), illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.


(3)A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év szeptember 1-től a következő év április 30-ig hétfői és csütörtöki napokon 8-20 óra közötti időszakban végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános égetési tilalom idején. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett. Az égetés maximum 60 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.


(4)Ünnepnapokon az égetés tilos.


(5)Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

(6)Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén.

(7)Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.

(8)Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.

(9)Közterületen avar és kerti hulladék égetést csak az végezhet, aki a közterület gondozására köteles.

(10)A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.

(11)Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni. 


Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok


  1. §


(1)Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.


(2)A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 


Záró rendelkezések


  1. §


(1)Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.


(2)Hatályát veszti Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló 17/2004. (X. 18.) önkormányzati rendelet 6. §-a.


Felsőpakony, 2015. április 30.

………………………………….                        ……………………………………………..

                   Nagy János                                                                 Langné Malecz Andrea

                   polgármester                                                                         aljegyző

Záradék:


A rendelet kihirdetve: 2015. április 30.

                                                                                  ……………………………………..

                                                                                              Langné Malecz Andrea

                                                                                                         aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!