nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-01 - 2015-12-31
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésének, a temetőkről, a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény (a továbbiakban: Tem.tv.) 6.§ (4) bekezdésében, 16.§-ában, 40.§ (1) és (3) bekezdésében,  41. § (3) bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. Rendelet 4.§ (1) bekezdésében és 54.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, valamint az Ötv. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a köztemetőről és a temetkezés rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.


Általános rendelkezések


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város területén lévő köztemetőre, valamint az ennek fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre.


2. §

Működő köztemető:


679 hrsz. alatt

4 ha  2427 m2

 Városi Köztemető


[1]3.§


(1) A Képviselő-testület a jelenleg működő köztemető és létesítményei fenntartását és üzemeltetését a – (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalnak adja át.

(2) A Képviselő-testület a Városi Közszolgáltató Intézmény útján gondoskodik:

a) az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeinek biztosításáról,

b) a ravatalozó, tároló, hűtők, valamint a temető egyéb infrastruktúrája karbantartásáról, azok működtetéséről,

c) a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről,

d) a temető nyitásáról, zárásáról,

e) a temető és létesítményei tisztán tartásáról, az utak karbantartásáról, síkosságmentesítésről, hóeltakarításról,

f) a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,

g) a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységek összehangolásáról, a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatásának elősegítéséről.


Temetkezési helyek és szabályok


[2]4. §


5. §


(1) A köztemetőt sírhely táblákra (parcellákra) kell felosztani, valamint a hamvak szétszórására és bemosására parkszerű temetőrészt kell kialakítani.

(2) A sírhely táblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni. Külön sírhelyeket kell kijelölni a felnőttek, a 10 éven aluli gyermekek, valamint a halva születettek, az elvetélt magzatok és a csonkolt testrészek eltemetésére.

(3) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell felosztani. A díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni.

(4) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely táblákban - fő szabályként - folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

(5) A betelt sírhely táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A temetőrész, a sírhelytábla lezárásáról hirdetményben kell a lakosságot tájékoztatni, melyet a temetőkapun, a ravatalozón, ill. a városháza hirdetőtábláján kell kifüggeszteni valamint a városi kábel TV-n, a városi honlapon, a Városi Közszolgáltató Intézmény  honlapján és a helyi sajtóban közzétenni.

(6) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül urnafalban/urnaoszlopban, sírhelyben (rátemetéssel), urnasírban lehet elhelyezni, vagy az arra kijelölt temetőrészben a hamvakat szét lehet szórni.

(7) A lezárt temetőben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetőt mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásáról döntés nem születik.

(8)[3] A szociális parcellát kell kijelölni a szociális koporsós és urnás temetések számára.6. § (1)[4] Az egyes temetkezési helyek rendelkezési jogáért - a díszsírhelyek kivételével - az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”

(2) Az első megváltás időtartama:


a)

sírbolt esetén

60 év


b)

sírhely esetén

25 év


c)

urnafülke, urnasírhely esetén

10 év


d)

Az üzemeltető a b) és c) pont szerinti temetkezési helyek kétszeres időtartamra történő megváltását is engedélyezheti, kétszeres díjfizetés mellett.

              e)    urnasírbolt esetén                       20 év

 (3) Rátemetéskor teljes díjat kell fizetni, kivéve, ha a sírhely eredeti megváltásakor eleve mélyített sírként volt megváltva. A használati idő ettől az időponttól újra kezdődik.

(4) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.

(5) Sírhely tábla vagy az egész temető lezárásáról és/vagy kiürítéséről az önkormányzat dönt. A temető kiürítését megelőzően azt három alkalommal egy országos lapban és a helyi sajtóban, a város honlapján (www.mezobereny.hu), valamint a temetői hirdetőtáblán közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a kiürítés előtt 6 hónappal, a továbbiak pedig 2 havonta történjen.

(6) A temetkezési szolgáltatónak a rendelet 2. számú melléklet III. pontjában  meghatározott díjakat kell fizetni.

(7)[5] A szociális temetési helyek mentesülnek az első sírhelymegváltási díj alól.

(8)[6] Az újraváltás minimális időtartama:

                a) sírbolt  esetén                               30 év

                b) sírhely esetén                               10 év

                c) urnafülke, urnasírhely esetén         5 év

                d) urnasírbolt esetén                         10.év


A díj mértékét a rendelet 2. sz. melléklet díjszabása alapján időarányosan kell megállapítani.


7. §


(1) A temetőben lévő sírhelyek, urnafülkék méretei:                                               

 a)
 Felnőtt sírhely:

 2,50 m hosszú, 2,00 m mély, 1,20 m széles

b)

Felnőtt mélyített kettős sírhely

 2,50 m hosszú, 2,20 m mély, 1,20 m széles

c)

Felnőtt kettős sírhely

 2,50 m hosszú, 2,00 m mély, 2,30 m széles

d)

 Gyermek sírhely:

  / A-4-es parcella/

 2,00 m hosszú, 2,00 m mély, 1,00 m széles

e)

 Urna földbe temetésénél:

 0,80 m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles

f)

Sírboltok- felszíni méretei:3 személyes sírbolt

3,50 m hosszú2,50 m széles


6 személyes sírbolt

3,50 m hosszú3,00 m széles


9 személyes sírbolt

3,50 m hosszú3,80 m széles


- belső méretei:3 személyes sírbolt

2,30 m hosszú0,90 m széles2,60 m mély


6 személyes sírbolt

2,30 m hosszú1,75 m széles2,60 m mély


9 személyes sírbolt

2,30 m hosszú2,50 m széles2,60 m mély

g)

Urnafülke mérete

35x35x35 cm30x30x30 cm

(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 50 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(3) Mélyített felnőtt sírhelybe (220 cm) tisztiorvosi engedély alapján, még egy koporsó temethető.

(4) Felnőtt sírba elhelyezett – mélyített vagy kettős sírban - két koporsón kívül még két urna is temethető, mely után pótdíjat kell fizetni, melynek mértéke a 2. számú mellékletben meghatározott összeg. A pótdíj fizetése a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(5) Felnőtt sírba elhelyezett – mélyített vagy kettős sírban - koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el, de a két ingyenes urnán felül a további urnák után pótdíjat kell fizetni, melynek mértéke a 2. számú mellékletben meghatározott összeg. A pótdíj fizetése a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(6) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.

(7) Az elhalálozástól számított öt éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható. A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak temetési helyének megnyitására csak az elhalálozástól számított egy év elteltével adható engedély.

(8) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) kötelező.

(9) Rátemetés esetén - a balesetek elkerülése végett - a síremléket a temettetőnek le kell bontatnia és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia.


8. §


(1) Mezőberény Város Önkormányzata olyan elhunytak számára, akik a haza, a település, vagy a közösség érdekében, kiváló és maradandó érdemeket szereztek, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat.

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. A városi temetőben díszsírhelyek, örök emléksírok a temető központi fekvésű helyén fenntartott egyes, vagy kettős sírhelyek, melyeket az Önkormányzat Képviselő-testülete adományoz.

A díszsírok örök emléksír jellegűek, melyeket a temető fennállásáig fenn kell tartani. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jogelőd által adományozott díszsírhelyeket jogutódi minőségében megtartani rendeli.

(3) A díszsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők.

(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában - az Önkormányzat megbízásából és költségére - az üzemeltető köteles gondoskodni.

(5) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

(6) A díszsírhely-parcellában a koporsónak a földbe temetése vagy elhamvasztás után az urna kolumbáriumba (urnafülke) helyezése megengedett.


Temetkezési szolgáltatások


9. §


(1) A teljes körű temetkezési szolgáltatáson  a Tem.tv. 25.§-ban foglaltakat kell érteni.

(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló temető hűtőjének használatáért hűtési díjat, a ravatalozó használatáért ravatalozó használati díjat kell fizetni jelen rendelet 2. számú mellékletében meghatározottak szerint.

(3)[7]


10. §


(1) A temetkezési hely birtokosa által, engedély nélkül végezhető munkák:

a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,

b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,

c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 m-es magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba.

(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.11. §


(1) Sírbolt, síremlék állításához, valamint - a 10. §-ban felsoroltakon kívüli - egyéb munkálatokhoz az üzemeltető előzetes engedélye szükséges. Be kell jelenteni továbbá ezen munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát.

(2) Az előírt engedély hiánya vagy az attól való eltérés esetén, továbbá a 10. § (2) bekezdésében szereplő kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető:

a) A sírhely birtokosát - határidő kitűzésével - felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére.

b) A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak költségeit áthárítja a sírhely birtokosára.A köztemető rendje


12. §


A köztemető rendjének, használatának részletes szabályait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.[8]13. §


Hatályba léptető rendelkezések


14. §


(1) A jelen rendelet 2012. március 1-én lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Mezőberény Város Önkormányzatának a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló. 25/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete, valamint az azt módosító 12/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet, a 22/2009.(X.27.) MÖK sz. rendelet és a 36/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelet.

(3) E rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvével a belső piaci szolgáltatásokról összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.Mezőberény, 2012. február 27.Siklósi István

Dr. Baji Mihály

polgármester

jegyzőJelen rendeletet a mai napon kihirdettem:


Mezőberény, 2012. február 28.                                                                                                    Dr. Baji Mihály

                                                                                        jegyző


[9]1.sz. melléklet

MEZŐBERÉNY VÁROSI  KÖZTEMETŐ  HASZNÁLATÁNAK RENDJE


A Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi köztemető rendjének részletes szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:


A Városi Köztemető üzemeltetői:


Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Városi Közszolgáltató Intézmény

Székhelye: 5650, Mezőberény Kossuth L. tér 1.

Székhelye: 5650 Mezőberény, Békési út 17

Telefon: 06-66/515-515

Telefon: 06-66/515-546

Fax: 06-66/515-503

Fax: 06-66/421-884


Köztemető telefonszáma: 06-66/423-400


I.


(1) A köztemető nyitva tartása:

 nyári időszámítás esetén, valamint október 30-tól november 3-ig


      07.00-21.00 óráig

 téli időszámítás esetén:

      07.00-17.30 óráig

(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.

(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(4) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(5) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.

(6) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad.         Ügyelni kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.

(7) A kolumbáriumfülkék (urnafülkék) előrészén a közízlést sértő virágtartók, díszítések vagy feliratok nem helyezhetők el.

II.


(1) A sírhelyre nem ültethető olyan növény, mely a sírhely területéről kihajlik, ill. tüskés, tövises. A sírhelyen kívül (sírhant, ill. síremlék szélére, elé vagy mögé) semmilyen növény nem telepíthető.

(2) Legeltetni, szemetet lerakni, kutyát - a vakvezető és a szolgálati kutyák kivételével -, vagy más állatot a temetőbe bevinni tilos.

(3) Síremlék, vagy bármilyen jellegű építkezés esetén a kivitelező köteles a munkát úgy végezni, hogy másoknak ezzel kárt ne okozzon. Az építési munkák befejezésével a területet köteles rendeltetésszerű használatra átadni, gondoskodni a törmelékek, anyagok eltakarításáról.

(4) A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely a temetőt látogató emberek, közösségek kegyeleti magatartását sérti, vagy sértheti.

(5) A sírokat és sírboltokat az azokon lévő tárgyakat, virágokat, koszorúkat, síremlékeket, továbbá a temető területén lévő épületeket, hirdetményeket, a temető növényzetét és egyéb tárgyakat megrongálni, vagy beszennyezni úgyszintén a sírokat, sírboltot díszítő tárgyakat illetéktelenül eltávolítani tilos.

(6) 14 éven aluli gyermek a temetőben felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az általa okozott esetleges károkért a gyermek felügyeletére kötelezett személy a felelős.


III.


(1) A temető területén csak a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat (sírlámpa, virág, virágcserép, koszorú, váza, stb.) szabad elhelyezni kizárólag a sírhely és a sírbolt alap­területén.

Ülőpad a fenntartó engedélye alapján a kijelölt helyen állítható fel. Utak mentén közpadok felállításáról a temető fenntartója gondoskodhat. Egyéb tárgyak elhelyezéséhez a temető üzemeltető engedélye szükséges.

(2) Szabályellenesen elhelyezett síremlékek, vagy más tárgyak eltávolítására a temető üzemeltetője, vagy a temető őrzésével megbízott személy az érdekeltet felszólítja.

Amennyiben az érdekelt a felhívásnak 15 napon belül nem tesz eleget, úgy az érdekelt költségére a temető üzemeltetője a tárgy, vagy síremlék eltávolítását elvégzi, vagy elvégezteti.

(3) A sírokról bármely okból eltávolított fejfa, fából készült sírkeret, vagy koszorú, virág, a temető erre a célra kijelölt helyén rakható le. Szemetet úgyszintén csak a kijelölt helyen lehet lerakni. Kőemlék bontása után (felújítás esetén) az azt megrendelő haladéktalanul köteles eltávolíttatni a teljes törmeléket, úgy hogy azt a temető területéről az azt fogadó hulladéklerakó telepére saját költségén szállíttatja.

(4) A temetőt látogatók panaszait a temető őrzésével megbízott személynél lévő panaszkönyvbe lehet beírni. A temető őrzésével megbízott személy köteles a hatáskörébe nem tartozó panaszokról az üzemeltető haladéktalanul tájékoztatni, a szükséges intézkedések megtétele céljából.


IV.


(1) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.

(2) Síremlék állítás esetén az igényelt területre és időtartamra az üzemeltető a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet 2. számú mellékletében meghatározott temetőfenntartási hozzájárulási díjat számít fel.

(3) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.


V.


(1) A köztemetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni – a halott-szállítás kivételével - tilos. A temető üzemeltető méltányosságból ez alól felmentést adhat, a temetésre, vagy sírlátogatásra érkező, járni nem tudó vagy beteg személy szállítására, vagy a szertartáson közreműködők szállítására, a temetőben rendszeresen munkát végzők a temetkezési szolgáltatást engedéllyel végzők, gondnok, kisiparosok, stb. szállítására szolgáló személygépjárművek részére. Egyéb esetekben csak a parkolóhelyig szabad közlekedni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre és - esetenként - a láthatóan idős betegekre nem vonatkozik.

(3) A temetői utak maximális terhelése 2 tonna.

(4) Az építkezés céljára szükséges anyagot csak a hátsó bejáraton lehet beszállítani, s csak az erre kijelölt helyen szabad tárolni úgy, hogy az mások közlekedését ne akadályozza.
VI.

(1) T i 1 o s:

- a temetőben dolgozóknak (közalkalmazottaknak, vállalkozóknak) és a látogatóknak rádiót, vagy magnetofont hallgatni,

- kerékpárt a síremlékhez támasztani,

(2) Sírboltot a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával lehet építeni.

Az építkezés során kerülni kell a károkozó, ill. kegyeletsértő magatartást.

Az építkezés befejezése után az anyagok és törmelékek eltakarításáról, a terület rendeltetés-szerű, használatra alkalmas állapotban történő átadásáról a kivitelező köteles gondoskodni.

(3) A temetőben lévő vizes csap csak rendeltetésének megfelelő célra használható, s a vízvétel után a használó azt köteles elzárni, a vízfolyást megszüntetni.

(4) A temetőben szemétgyűjtő hely található, ezért a sírokról eltávolított fejfa, fakereszt, koszorú, virág, szemét stb. csak a kijelölt helyekre rakható le.

A szemétgyűjtő helyen kívül a szemét lerakása, szétdobálása s z i g o r ú a n   t i l o s !


A temető őrzésével megbízott személy köteles a temetőben észlelt rendellenességeket az üzemeltetőknek bejelenteni.


[10]2. számú melléklet

Sírhelyek és temetői szolgáltatási díjak


Mezőberény Városban az önkormányzat által fenntartott köztemetőben a temetői szolgáltatások és sírhelyek díjai (Ft):


I. Hozzátartozók, temetést megrendelők által fizetett díjak:


1. Sírbolthely díja (60 évre)

a) 3 személyes sírbolthely

94 700

b) 6 személyes sírbolthely

108 000

c) 9 személyes sírbolthely

128 9002. Sírhely díja (25 évre)

a)  A-8-as, A-9-es, B-7-es és a C-7-es parcella sírhelyei

aa) szilárd burkolatú út menti soraiban és sírhelyein

61 100

ab) szilárd burkolat nélküli út menti soraiban és sírhelyein

31 700

ac) minden más helyen

17 600


b) V-2 - V-7-es, D-9-es, DE-8-as, F-8-as, G-8-as, H-8-as, SZ-1-es, SZ-2-es parcellák sírhelyei

ba) szilárd burkolatú út menti soraiban és sírhelyein

31 700

bb) szilárd burkolat nélküli út menti soraiban és sírhelyein

26 400

bc) minden más helyen

17 600


Az SZ-1, SZ-2 jelű szociális parcellák sírhelyeibe csak szociális temetés keretében van lehetőség temetni. A szociális temetési helyek mentesülnek az első sírmegváltási díj alól.


c)  közköltségen temethető sírhely

8 300


d) gyermeksírhely A-4-es parcellában

0


e) urnasírhely

7 400


f) minden további sírhely

   fa) útmenti soraiban és sírhelyein

15 200

   fb) minden más helyen

10 700


g)  előre megváltott sírhely díja 1.a), b), c) és 2.a), b), f), pontokban foglalt mindenkori sírhelyek kétszerese


h)  mélyített sírhely díja a mindenkori sírhely ár másfélszerese


i)  újra megváltás díja a mindenkori sírhely-urnafülke árral azonosan


j) megváltott sírhelyre, urnafülkébe urna rátemetés, mellyel nem hosszabbodik meg a sírhely, urnafülke használati ideje és második urna elhelyezés

10 700


k) a hamvak szétszórása az arra kijelölt temetőrészen ingyenes3. Urnafülke használati díja (10 éves használat)                               

  a) első alkalommal és újra váltás 10 év után

31 500II. Építési, felújítási munkát végző vállalkozók - a temetkezési szolgáltatók kivételével által fizetendő díjak:


1. Temetőfenntartási hozzájárulás díj

(síremlék állítási munkák, sírtakarítás, sírmosás)

2 500 Ft/napIII. A temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
1. Temetőszolgáltatási díj

(A temetőben lévő közművek, létesítmények, a ravatalozó használatáért, valamint a hulladékszállításért, deponálásért összesen.)

13 000 Ft/elhunyt


2. Halott hűtési díj  (elhaltanként)

1 500 Ft/nap


IV. Egyéb díjak1. Sírhely gondozás és takarítás díja (az intézmény szabad kapacitás függvényében)

Külön megállapodás alapján

2. Reklámozási, hirdetési díj

4 000 Ft/hó


Díjtételek az ÁFÁ-t tartalmazzák


[1]

Módosította a 12/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2015.04.01. nappal.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 29/2012.(VI.26.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése, 2012.június 27. nappal.

[3]

Megállapította a 27/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.11.17-től

[4]

Módosította a 27/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2013. 11.27-től

[5]

Megállapította a 27/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.11.17-től

[6]

Megállapította a 27/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.11.17-től

[7]

Hatályon kívül helyezte a 29/2012.(VI.26.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése, 2012.június 27. nappal.

[8]

Hatályon kívül helyezte a 41/2012.(X.30.) önkormányzati rendelet 16.§ (6) bekezdése, 2012.11.01. nappal.

[9]

Módosította a 12/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályba lép 2015.04.01. nappal.

[10]

Módosította a 31/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2015.01.01. nappal.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!