nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-25 - 2019-05-30
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya a Önkormányzatra és annak szerveire, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

 (2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. §[1] (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 96.107 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül


(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 95.030 ezer Ft

a) a működési célú támogatásértékű bevétel                                       39.811 ezer Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                     10.692 ezer Ft

c) működési bevételek                                                                      12.594  ezer Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök                                                 5.749 ezer Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                   6.466 ezer Ft

f) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                              6.702 ezer Ft

g) áht-n belüli megelőlegezés                                                                3.016 ezer Ft


(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 89.399 ezer Ft

       a) személyi juttatások kiadásai                                                          22.920 ezer Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok                                                       5.555 ezer Ft

c) a dologi kiadások                                                                            24.112 ezer Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          6.276 ezer Ft

e) egyéb működési célú kiadások                                                          6.167 ezer Ft

f) finanszírozási kiadások                                                                     24.369 ezer Ft        


(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített felhalmozási bevételei 1.077 ezer Ft

a) felhalmozási célú támogatások                                                             0 ezer Ft

b) felhalmozási bevételek                                                                   1.047 ezer Ft

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  0 ezer Ft

d) felhalmozási célú intézményfinanszírozás                                              0 ezer Ft(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai

a) beruházások                                                                                     1.360 ezer Ft

b) felújítások                                                                                         5.338 ezer Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadás                                                                 0 ezer Ft

d) felhalmozási célú intézményfinanszírozás                                                  0 ezer Ft
Az önkormányzat bevételei


4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Tés Község Önkormányzat tekintetében a 4. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 13. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.


5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat kiadásai


6. § (1) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Tés Község Önkormányzat tekintetében az 5. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 14. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2015. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre

 (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Tés Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont működési kiadásait a 9. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 17. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 20. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.


7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat nem tervez. (16. melléklet)


Általános és céltartalék


8. §[2] Az önkormányzat általános tartalékát 3.298 ezer Ft-ban állapítja meg.


9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és kiadási előirányzatot nem tervez. (15. melléklet)Többéves kihatással járó feladatok


10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 18, 19. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet és gondoskodik a költségvetési rendeletbe történő beépítéséről

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


12. §(1) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítéséről a jegyző gondoskodik.

 1. A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.


13. § A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A Polgármester a jegyző által elkészítetett, az Önkormányzat és költségvetési szerveinek féléves illetve háromnegyed éves pénzügyi helyzetéről tájékoztatást nyújt a Képviselő-testületnek.


14.§ (1) A költségvetési szerv a támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig tájékoztatja az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályát.

 1.  A költségvetési szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, segédtáblák alkalmazásával teljesíti.
 2. A megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Képviselő-testület
 3.  A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:
 1.  a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja, működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére,
 2.  abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson belülről származó támogatás és átvett pénzeszköz többletéből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,
 1.  Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek az intézményi működési és közhatalmi  bevételek kivételével csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatók fel.
 2.  A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az Önkormányzat elszámolási számlájára tizenöt napon belül kell befizetnie.


15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

 1. A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
 2. A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
 3. A költségvetési szervek létszámát a 2 melléklet szerinti bontásban tartalmazza.


16.§ (1) Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.


17. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


18. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.


19. § A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére nettó 60 eFt, a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak részére  nettó 120 e Ft étkezési utalványt állapít meg.


Záró rendelkezés


20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                   Fodor-Bödös István                                                       Borteleki Istvánné

                        polgármester                                                                     jegyző[1]

A rendelet szövegét a 4/2016. (V.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. május 25-től

[2]

A rendelet szövegét a 4/2016. (V.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. május 25-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
17.5 KB
2. melléklet
30.5 KB
6. melléklet
31 KB
9. melléklet
29 KB
10.melléklet
35 KB
11. melléklet
20.5 KB
13. melléklet
27 KB
14. melléklet
27 KB
15. melléklet
26.5 KB
17. melléklet
27 KB
18. melléklet
26 KB
19. melléklet
26 KB
20. melléklet
35 KB
3. melléklet
48 KB
4.melléklet
37 KB
5. melléklet
37.5 KB
7. melléklet
41 KB
8. melléklet
27 KB
12. melléklet
41 KB
16. melléklet
27 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!