nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-30 -tól
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadásról, az állami támogatások elszámolásáról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre és szerveire: a bizottságokra és a polgármesterre, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre.


2.§

Az önkormányzat és költségvetési szervei

2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi bevételeinek teljesítését 705 378 ezer forintban, valamint teljesített kiadási főösszegét 615 513 ezer forintban fogadja el.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2014 évi költségvetésében a teljesített

a) A működési célú tárgyévi bevételeket                                                    321 990 ezer forintban

A működési célú pénzmaradvány igénybevételt                                 29 840 ezer forintban

A központi, irányítószervi támogatás bevételét                                 131 002 ezer forintban

A 2015.évi nettó finanszírozási előleg összegét                                   6 463 ezer forintban

                        

b) A működési célú kiadásokat                                                                 418 943 ezer forintban

ebből:                                                                                           

a személyi jellegű kiadásokat                                                         115 412 ezer forintban

a munkaadókat terhelő járulékokat                                                    27 187 ezer forintban

a dologi jellegű kiadásokat                                                                89 063ezer forintban

az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                        26 481 ezer forintban

Az egyéb működési célú kiadások összegét                                      29 798 ezer forintban

A központi, irányítószervi támogatás kiadását                                  131 002 ezer forintban

                                                                                                    állapítja meg.

                                                             

                                                                                                            

c) A felhalmozási célú tárgyévi bevételeket                                                 198 083 ezer forintban

A felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételt                               10 251 ezer forintban

A felhalmozási célú hitel felvételt                                                         6 676 ezer forintban

A központi, irányítószervi támogatás bevételét                                      1 073 ezer forintban


d) A felhalmozási célú kiadásokat                                                              196 570 ezer forintban

ebből:                                                                                           

a beruházások összegét                                                                 185 248 ezer forintban

a felújítások összegét                                                                         1 720 ezer forintban

az egyéb felhalmozási célú kiadásokat                                                 6 985 ezer forintban

a felhalmozási célú  hiteltörlesztést                                                      1 544 ezer forintban

a központi, irányítószervi támogatás kiadását                                        1 073 ezer forintban

                                                                                                                    állapítja meg.


3. §

Az önkormányzat bevételei

A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt-és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.


4. §

Az önkormányzat kiadásai


(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg - az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésében - elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-adatait a 3. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatainak teljesítését célonként, felhalmozási kiadásainak feladatonkénti teljesítését – cím, alcím, kiemelt előirányzat bontásban – a 4. melléklet szerinti összegekben elfogadja.


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak teljesítését – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a 5. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.


5. §

Állami támogatások elszámolása


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi normatíva elszámolását a 2. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.


(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat részére állami támogatás jogcímen 201 876 337 Ft került kiutalásra. Ebből az évi végi elszámolás során az óvodai nevelés feladaton 1 181 493 Ft visszafizetés; az egyes szociális és gyermekjóléti támogatás (bölcsőde) jogcímen 543 510 Ft visszafizetés;  a gyermekétkeztetési támogatás elszámolásánál 1 278 861 Ft visszafizetés;  a szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék jogcímen 1 125 Ft visszafizetés keletkezett A jogcímeken összesen az önkormányzat a 2014. évi állami támogatások elszámolásból  3 004 989  Ft visszafizetendő összeget mutat ki. Ezután az összeg után 397 498 Ft kamat fizetés is terheli az önkormányzatot.


(3) Az önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása  jogcímű 6 073 983 Ft összeget a 2014. évben nem használta fel, ezt az összeget jogszerűen   2015.december 31-ig lehet felhasználni.


6. §

Pénzmaradvány elszámolás


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi maradvány kimutatását a 13. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.


(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványa az alábbi tételekből áll:


Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 40 955  eFt

az alábbiak szerint:

Önkormányzatnál:

1. Kerékpárút önerő: 2 877 eFt

2. Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006.sz.pályázati önerő: 3 910 eFt

3. Bérlakások 2014.12.31-is számla egyenlege, csökkentve a 100 eFt eredeti előirányzattal: 12 302 eFt

4. a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása című fejlesztés: 6 074 eFt

5. 2015.évi nettó finanszírozási előleg: 6 463 eFt

6. 2014-ben végzett Magyar Államkincstár ellenőrzése alapján, a 2013. évi állami támogatásokból visszafizetendő összeg kamatokkal együtt: 4 991 eFt

7. 2014. évi állami támogatások elszámolásából származó visszafizetendő összeg kamatokkal együtt: 3 402 eFt

8. Óvodai férőhely bővítése ÓFB-14-019 pályázati önerő: 921 eFt

Óvodánál:

1. Szállítói tartozás: 15 eFt


 Szabad  pénzmaradvány: 48 910  eFt,

melyet a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletben tartalék előirányzat képzésére kíván felhasználni.


7.§


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi fejlesztési célú hitelfelvétellel tervezett fejlesztési céljainak bemutatását a 8. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi adósság állományának kimutatást a 9. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat több évet érintő fejlesztéseinek bemutatását a 10. melléklet szerinti tartalommal elfogadja


(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 11. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.


(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi pénzeszköz változásait a 12. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.


(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi vagyonmérlegét a
14. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.


(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi eszközeinek tételes bemutatását a 15. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.


8.§


Ez a rendelet 2015. április 30. napján 16 óra 00 perckor lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
7/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelet mellékletei
615 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!