nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (III.31.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-05-01 - 2017-08-18
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (III.31.) Ör. számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő–testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29 §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja

1. §

E rendelet célja, hogy Ebes Községi Önkormányzat – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban: Gyvt.) keretei között – átfogóan szabályozza az Önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit, hogy ezzel segítséget nyújtson a gyermekek törvénybe foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez.


A rendelet hatálya

2.§

A rendelet személyi hatálya Ebes község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, Gyvt. 4.§-ában meghatározott személyekre terjed ki.


A gyermekjóléti ellátások formái

3.§

Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokat biztosítja:

a) Gyermekjóléti szolgáltatást (Gyvt. 39 § (2) bek.) az önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: intézmény) 4211 Ebes, Rákóczi u. 13. sz. alatti telephelyén .

b) Gyermekek napközbeni ellátását (Gyvt. 41. §) a Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény 4211 Ebes, Kossuth u. 12-14. szám alatt található Mini Bölcsőde szakmai egységében.


A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele és az ellátás megszűnésének esetei

4. §

A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait, a kérelem benyújtásának rendjét a Gyvt. 31. §-a, a megszüntetésének módját a Gyvt. 37/A§-a határozza meg.

 


Gyermekek napközbeni ellátása

5.§

(1)   A mini bölcsődei felvétel iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő az intézmény vezetőjéhez nyújtja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a gyermek személyi adatait, lakcímét, a szülő, vagy más törvényes képviselő nevét és lakcímét.

(2)   A kérelemhez csatolni kell:

a) a házi gyermekorvos által kiállított orvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható,

b) a Gyvt. 41 § (2) bekezdésében, és a 42/A §-ában meghatározott valamely körülmény fennállásáról szóló igazolást.


6. §

A mini bölcsődei felvételről – a  mini bölcsőde szakmai vezetőjének a javaslata alapján – az intézményvezető dönt, és az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével az 1. melléklet szerinti megállapodást köt.


7. §

(1)   Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a mini bölcsődei ellátását, aki

a) a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható,

b) szakértői véleményben megállapított magatartászavarával veszélyezteti a többi gyermek testi, szellemi fejlődését.

(2)   A bölcsődei ellátás megszüntetéséről, - a bölcsőde szakmai vezetőjének a javaslata alapján – az intézményvezető dönt.


  8. §

(1)   Ha a szülő, vagy más törvényes képviselő az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ez az irányadó abban az esetben is, ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik.

(2)    Az (1) bekezdésben foglalt felülvizsgálati hatáskört a képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottságra ruházza át.


9. §

(1) A mini bölcsőde nyitva tartása: hétfőtől péntekig munkanapokon 06.30 órától 17.00 óráig.

(2) A bölcsőde nyári tanszüneti nyitvatartási rendjét – az intézményvezető javaslata alapján – a fenntartó minden évben külön határozatban az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.


Az ellátásokért fizetendő térítési díjak

10.§

(1)   A rendelet a 3. § a) pontjában meghatározott ellátás igénybevétele térítésmentes.

(2)   A gyermekétkeztetés térítési díjait és gondozási díjat a 2. melléklet tartalmazza.

(3)   A gyermekétkeztetést fizetendő személyi térítési díjak mértékét az ellátást biztosító intézmény vezetője a Gyvt. 148. §-ában meghatározott szabályoknak megfelelően határozza meg, melyet a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő egy havi időtartamra, tárgyhónapban, legkésőbb a hónap 10. napját követő hétfőn köteles megfizetni. Ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni.


A térítési díj csökkentése, elengedés

11. §

(1)   Ha a kötelezett a személyi térítési díj, illetve a gondozási díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a térítési-, gondozási díjra vonatkozó értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

(2)   A Gyvt. szabályai szerint megállapított személyi térítési díj, továbbá a jelen rendelet alapján meghatározott gondozási díj egyéni rászorultság alapján mérsékelhető, illetve a térítési díjat el lehet engedni, ha a térítési-, gondozási díj fizetésére kötelezett átmenetileg, létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(3)   Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen a térítési-, gondozási díj fizetésére kötelezett családjában betegség miatti magas gyógyszerköltségek, táppénzes állomány miatti keresetkiesés.

(4)   A személyi térítési díj, gondozási díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó eljárás lefolytatásával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottságra ruházza át.


Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2017. május 1.-jén lép hatályba.
          Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                          jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
21.54 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!