nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-29 -tól
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) h) pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőképpen rendelkezik: 


Az adó mértéke


1. §

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az iparűzési adó mértéke az adóalap 2 %-a


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv 37. § (2) a) és b) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 3 000 forint.


(3) Az iparűzési adóbevallások benyújtására elektronikus úton is lehetőség van.


Kedvezmények, mentességek


2. §

(1) Adómentes a vállalkozó abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenysége után a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem éri el az 1 000 000 Ft-ot.


(2) A Htv. 39/C § (4) bekezdése alapján adómentes az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


Záró rendelkezések


3. §

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.

4. §

E rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 14/2000. (XII.07.) Kt.r. rendelet.Öttömös, 2015. november 23.dr. Dobó István

Erdélyi-Nagy Renáta

polgármester

aljegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. november 24.
Erdélyi-Nagy Renáta


aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!