nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2013. (XII.19.) rendelete
Hatályos:2014-01-01 -tól
Akasztó Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2013. (XII.19.) rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Akasztó Önkormányzata Képviselőtestületének

15/2013. (XII.19.) rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairólAkasztó Önkormányzat Képviselőtestületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény ( a továbbiakban: Mötv ) 51. §. (5) bekezdésében valamint a 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Mötv 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I.


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


 A rendelet hatálya, célja


1.§


 1. A rendelet hatálya Akasztó község közigazgatási területére terjed ki.


 1. Akasztó Község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.


 Értelmező rendelkezések


2.§


E rendelet alkalmazásában:

 1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 2.§ 13. pontjában meghatározott terület.
 2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név.
 3. Házszám: olyan számmal vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, s amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.


II.


A KÖZTERÜLETEK  ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ  SZABÁLYOK


A közterületek elnevezésének általános szabályai


3. §


 1. Akasztó község belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni.


 1. Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.


 1. A gyalogutakat, mezőgazdasági célú területet és lakónépességet nem érintő dűlő utakat nem szükséges elnevezni.


 1. A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor, stb.) áll.


4. §


 1. A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni és előtérbe kell helyezni Akasztó község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, valamint a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére utaló névadást.


 1. A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.


 1. A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.


 1. Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, elhelyezkedésről, fogalomról lehet elnevezni.


5.§


A közterületek elnevezésének eljárási szabályai


 1. A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a.)  a polgármester,

b.)  Képviselőtestület bizottsága,

c.)  a helyi önkormányzat képviselője,

d.) Akasztó község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező   

     állampolgár,

e.) Akasztó község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel

     rendelkező jogi személy.


 1. Az elnevezéssel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a képviselőtestület Pénzügyi és Kulturális Bizottsága véleményezi.


 1. A közterület elnevezéséről szóló képviselőtestületi döntést a helyben szokásos módon – Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2011. (IV.5.) a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 25. §-a szerint– közzé kell tenni. A döntésről értesíteni kell az Okmányirodát, az illetékes földhivatalt, a helyi rendőrkapitányságot, a helyi postahivatalt, az illetékes tűzoltóságot és mentőállomást, valamint a közmű-szolgáltatókat és a cégbíróságot.


III.


A  HÁZSZÁM  MEGÁLLAPÍTÁSÁRA  VONATKOZÓ  SZABÁLYOK


6.§


 1. A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.


 1. Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak.


 1. A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.


 1. Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli betűivel vagy arab számmal kell megkülönböztetni.


 1. Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.


 1. Az út, utca, köz, tér, sétány, stb. (a továbbiakban: utca) házszámozása 1-től kezdődően növekvő arab számozással történik,  a házszám növekedésének irányát tekintve az utca jobb oldalán lévő ingatlanok páratlan, a bal oldalon lévő ingatlanok páros számozást kapnak.


 1. A földrajzi okokból csak az egyik oldalon beépíthető utcák házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet.


7.§


 1. Az ingatlan házszámát a jegyző állapítja meg.


 1. A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján vagy hivatalból indulhat.


IV.


NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE


             Névtáblák elhelyezésének szabályai


8.§


 1. A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.


 1. A közterületi névtáblákat az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.


 1. A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.


9.§


A közterület elnevezésének megváltoztatás esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követően egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.Házszámtábla elhelyezésének szabályai


10.§


 1. A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni. 1. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.V.


ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK


11.§


 1. Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


 1. A rendelet a hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéséket és házszámokat nem érinti.


Suhajda Antal                                                             Varga Béláné

                         polgármester                                                                            jegyző
Záradék:


Kihirdetve: 2013. december 19.


                                                     Varga Béláné

                                                           jegyző
                                                  


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!