nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-15 - 2018-01-29
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1)  bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében a támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2. §


 Az önkormányzat önálló címet alkot, intézménnyel nem rendelkezik.


I.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

 61.421.600 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

                                    61.421.600 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

ebből:

            - előző évi pénzmaradvány                                       19.858.460 Ft-ban

ebből:

ebből:

állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


  1. Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


  1. Az önkormányzatot 2017. évre megillető állami hozzájárulások jogcímeit e rendelet 1/A. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.


(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.


(7 Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(8) A képviselő-testület a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(9) A községi önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


A bevételi többlet kezelése

5. §


 A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


Általános és céltartalék

6. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8.291.113 Ft összegben állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 10.308.864 Ft összegben állapítja meg, melyből 8.906.784 Ft külön számlán kezelt koncessziós díj, 1.402.080 Ft pályázati önerő.


Több éves kihatással járó feladatok

7. §


A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §


A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 5. melléklet tartalmazza.


                                    Önként vállalt és államigazgatási feladatok

                                   9. §


Az önkormányzat által ellátandó önként vállaltfeladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 1. és 2. mellékletek tartalmazza.


Támogatások

10. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

II.


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §


 (1)  A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére - nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.


(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.


A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

12. §


(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.


(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


Támogatási szerződés

13. §


(1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).


(2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítélhető meg.


 Záró és egyéb rendelkezések

14. §


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek  és teljesített kiadások az 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.


(3)  Ez a rendelet 2017. február 15-én lép hatályba.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!