nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 17.) Önkormányzati Rendelete
Hatályos:2015-05-15 -tól
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 17.) Önkormányzati Rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének


a) bevételi főösszegét:           526.564 eFt - ban

  b) kiadási főösszegét             526.564 eFt - ban állapítja meg.


(2) A költségvetési hiánya 1.603 ezer forint felhalmozási hiány.

 A felhalmozási hiányt az Önkormányzat előző évek pénzmaradványából fedezi.


2. § Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


3. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 2, 3, 4. melléklet tartalmazza.


4. § Költségvetési bevételek előirányzata összesen:                                 497.013 eFt

      Ebből:

a) Önkormányzat működési támogatása:                                 63.579 eFt

b) Működési célú Támogatások Áht-n belülre                           55.575 eFt

c) Felhalmozási célú támogatások:                                       274.963 eFt

d) Közhatalmi bevételek:                                                        14.075 eFt

e) Működési bevételek:                                                           20.894 eFt

f) Működési célú átvett pénzeszközök:                                    67.843 eFt5.§ Az Önkormányzat a közhatalmi bevételek között megtervezett magánszemélyek kommunális adójából 1.749 ezer forintot felhalmozási kiadásaira fordítja.


6.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg

Működési költségvetési kiadások előirányzata összesen:                        221.415 eFt

Ebből:

a) Személyi jellegű kiadások:                                                     77.554 eFt

b) Munkaadókat terhelő járulékok:                                               14.344 eFt

c) Dologi kiadások                                                                     92.188 eFt

d) Működési célú pénzeszköz átadás                                          30.453 eFt

e) Társadalom és szociálpolitikai juttatás                                       6.876 eFt


(2) Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg


Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata összesen:                   278.399 eFt

Ebből:

a) Beruházás:                                            165.248 eFt

b) Felújítás:                                                 33.595 eFt

  c) Egyéb falhalmozási kiadás Áht-n belül:       79.556 eFt


(3) Tiszagyulaháza község 2014. évi költségvetésének összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) Tiszagyulaháza község 2014. évi költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a  rendelet 2. melléklet tartalmazza.

(5) Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda 2014. évi költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) Tiszagyulaháza község 2014. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(8) Tiszagyulaháza község 2014. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(9) Tiszagyulaháza község 2014. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzatát beruházásonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(10) Tiszagyulaháza község 2014. évi felújítási kiadásainak előirányzatát felújításonként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(11) Tiszagyulaháza község Európai Uniós projektjeinek a felsorolását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(12) Tiszagyulaháza község bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a 2012-2014 évekre a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(13) Tiszagyulaháza község által adott közvetett támogatások bemutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(14) Tiszagyulaháza község 2014. évi előirányzat-felhasználási tervét a rendelet 12. melléklete tartalmazza.


7.§ A költségvetés általános tartaléka 500 eFt.


8.§ Az Önkormányzat tervezett pénzmaradványa 3.301 ezer forint, melyet a felhalmozási és működési hiány megszüntetésére kíván fordítani.


9.§ A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések10. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.


(2) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.


(3) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:


a) A pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.


b) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.


 c) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


 d) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az b) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.


3. Pénzellátás, támogatások folyósítása11. § E rendeletben nem szabályozott, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.4. A 2014. évi pénzmaradványokhoz kapcsolódó elvek12.§ (1) A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függőtételekkel korrigált különbsége.


(2) A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.5. Pénz- tőke és hitelműveletek13.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.


(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.


(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.


(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.6. Záró rendelkezések14. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.Tiszagyulaháza 2014. február 11.Mikó Zoltán                                                                                     Dr. Kiss Imre

polgármester                                                                                       jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
70.5 KB
2. melléklet
63.5 KB
3. melléklet
70 KB
4. melléklet
68.5 KB
5. melléklet
35 KB
6. melléklet
35.5 KB
7. melléklet
32.5 KB
8. melléklet
32 KB
9. melléklet
36 KB
10. melléklet
57 KB
11. melléklet
32.5 KB
12. melléklet
40 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!