nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 8/2015(IV.24..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-25 -tól
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 8/2015(IV.24..) önkormányzati rendelete
Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról


Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetési gazdálkodás zárszámadásáról, valamint az önkormányzatot az elmúlt évben megillető normatív állami hozzájárulások elszámolásáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el1. §      (1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított 3/2014.(II.6.) önkormányzat rendelet teljesítését

                        768.677 ezer Ft         bevételi főösszeggel, illetőleg

                        685.498 ezer Ft         kiadási főösszeggel jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi zárszámadás működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


2. §      (1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évben teljesített bevételeit jogcímenként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(2) A 2014. évi működési bevételek összege 698.824 ezer Ft-ra teljesült, amelyből az önkormányzat saját forrású, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévben elért működési bevételeinek összege 42.554 ezer Ft.


(3) A 2014. évi felhalmozási bevételek összege 69.853 ezer Ft-ra teljesült.


(4) Az önkormányzat 2014. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 3. számú melléklete mutatja be.


(5) A folyószámlák kamataiból és a lekötött betétből származó bevétel
885 ezer Ft összegben realizálódott.


(6) Az önkormányzat által bevezetett helyi adók, továbbá a gépjárműadó alakulását, a 2014. évre elszámolt értékvesztéssel együtt e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A képviselő-testület a mérleg szerinti adóhátralék összegét 10.951 ezer Ft-ban állapítja meg.


(7) Az önkormányzat szociális juttatásainak alakulását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.


3. §      (1) Az önkormányzatot 2014. évben megillető általános és ágazati támogatások elszámolását e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzatot az (1) bekezdésben foglaltak alapján az éves költségvetési törvényben megállapított tervezethez viszonyítva a szociális ellátás, az óvodai nevelés és a gyermekétkeztetés jogcímén igénybe vett és a tényleges feladatmutató alapján összesen 1.148.812 Ft illeti meg.


(3) Az önkormányzatot 2014. évben megillető központosított és kötött felhasználású támogatások elszámolását e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat a (3) bekezdésben foglaltak alapján a központosított és kötött felhasználású támogatások jogcímén igénybe vett és a ténylegesen felhasznált támogatások elszámolása különbözetét, összesen 4.848 Ft-ot a központi költségvetésbe befizetni köteles.


4. §      (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évben teljesített kiadásait jogcímenként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


 (3) A 2014. évi működési kiadások összege 654.322 ezer Ft-ra teljesült, amelyből 162.944 ezer Ft a személyi juttatások összege, ami után 40.568 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.


(4) A 2014. évi felhalmozási kiadások összege 31.176 ezer Ft-ra teljesült, ebből az önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak összege 16.823 ezer Ft, amelynek felhasználását e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló 2014. évi programok teljesítését e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzat által 2014. évre a helyi kezdeményezések támogatásának teljesítését e rendelet 10. számú melléklete mutatja be.


5. §      (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését e rendelet
11. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait e rendelet 12. számú melléklete mutatja be.


(3) Az önkormányzat 2014. évi lekötött betét fogalmát e rendelet 13. számú melléklete mutatja be.


(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi követeléseit és kötelezettségeit e rendelet 14. számú melléklete részletezi.


6. §      (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 15. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 1.543.672 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) A 2014. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza önkormányzat és költségvetési intézményenként.


(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2014. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását e rendelet 18. számú melléklete mutatja be.


7. §      (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei 2014. évi mérleg szerinti eredményét -1.420 ezer Ft összegben, e rendelet 19. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei 2014. évi maradványát 83.178 ezer Ft összegben, e rendelet 20. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


8. §    (1) A képviselő-testület Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének teljesítését

                        491.573 ezer Ft         bevételi összeggel, illetőleg

                        409.682 ezer Ft         kiadási összeggel jóváhagyja.


(2) A 2014. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 21. számú melléklete részletezi.


(3) A 2014. évi működési bevételek összege 427.122 ezer Ft-ra teljesült.


(4) A 2014. évi felhalmozási bevételek összege 64.451 ezer Ft-ra teljesült.


(5) A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege
11.207 ezer Ft, a finanszírozási bevételek összege 68.335 ezer Ft, melyből 59.458 ezer Ft előző évi pénzmaradvány.


(6) A 2014. évi működési kiadások összege 383.908 ezer Ft-ra teljesült, amelyből 43.850 ezer Ft a személyi juttatások összege, ami után 8.958 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.


(8) A 2014. évi felhalmozási kiadások összege 25.774 ezer Ft-ra teljesült.


(9) A képviselő-testület a Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 22. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 1.192.888 ezer Ft-ban állapítja meg.


(10) A 2014. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 23. számú melléklete tartalmazza.


(11) Az intézmény használatában lévő 2014. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 24. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény vagyonának részletes bemutatását a 24/a számú melléklettől a 24/s számú mellékletekig tartalmazzák.


(12) Az intézmény 2014. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 25. számú melléklete mutatja be.


(13) A 2014. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 26. számú melléklete részletezi.


(14) A képviselő-testület az intézmény 2014. évi mérleg szerinti eredményét
27.939 ezer Ft összegben, e rendelet 27. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület az intézmény 2014. évi maradványát
81.892 ezer Ft összegben, e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


9. §    (1) A képviselő-testület a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítését

                        70.881 ezer Ft           bevételi összeggel, illetőleg

                        70.736 ezer Ft           kiadási összeggel jóváhagyja.


(2) A 2014. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 29. számú melléklete részletezi.


(3) A 2014. évi működési bevételek összege 69.864 ezer Ft-ra teljesült.


(4) A 2014. évi felhalmozási bevételek összege 1.017 ezer Ft-ra teljesült.


(5) A finanszírozási bevételek összege 67.391 ezer Ft, melyből 238 ezer Ft előző évi pénzmaradvány.


(5) A 2014. évi működési kiadások összege 69.719 ezer Ft-ra teljesült, amelyből 25.117 ezer Ft a személyi juttatások összege, ami után 6.561 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.


(6) A 2014. évi felhalmozási kiadások összege 1.017 ezer Ft-ra teljesült.


(7) A képviselő-testület a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 30. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 11.429 ezer Ft-ban állapítja meg.


(8) A 2014. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 31. számú melléklete tartalmazza.


(9) Az intézmény használatában lévő 2014. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 32. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény vagyonának részletes bemutatását a 32/a, 32/b, 32/c, 32/d számú mellékletek tartalmazzák.


(11) Az intézmény 2014. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 33. számú melléklete mutatja be.


(12) A 2014. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 34. számú melléklete részletezi.


(13) A képviselő-testület az intézmény 2014. évi mérleg szerinti eredményét
-3.117 ezer Ft összegben, e rendelet 35. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(14) A képviselő-testület az intézmény 2014. évi maradványát
145 ezer Ft összegben, e rendelet 36. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


10. §   (1) A képviselő-testület az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ 2014. évi költségvetésének teljesítését

                        91.098 ezer Ft           bevételi összeggel, illetőleg

                        90.255 ezer Ft           kiadási összeggel jóváhagyja.


(2) A 2014. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 37. számú melléklete részletezi.


(3) A 2014. évi működési bevételek összege 90.194 ezer Ft-ra teljesült.


(4) A 2014. évi felhalmozási bevételek összege 904 ezer Ft.


(5) A finanszírozási bevételek összege 58.987 ezer Ft, melyből 1.390 ezer Ft előző évi pénzmaradvány.


 (6) A 2014. évi működési kiadások összege 89.351 ezer Ft-ra teljesült, amelyből 33.306 ezer Ft a személyi juttatások összege, ami után 8.840 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.


(7) A 2014. évi felhalmozási kiadások összege 904 ezer Ft-ra teljesült.


(8) A képviselő-testület az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 38. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 110.802 ezer Ft-ban állapítja meg.


(9) A 2014. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 39. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az intézmény használatában lévő 2014. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 40. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény vagyonának részletes bemutatását a 40/a, 40/b, 40/c, 40/d és 40/e számú mellékletek tartalmazzák.


 (11) Az intézmény 2014. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 41. számú melléklete mutatja be.


(12) A 2014. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 42. számú melléklete részletezi.


(13) A képviselő-testület az intézmény 2014. évi mérleg szerinti eredményét
-8.637 ezer Ft összegben, e rendelet 43. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(14) A képviselő-testület az intézmény 2014. évi maradványát
841 ezer Ft összegben, e rendelet 44. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


11. §   (1) A képviselő-testület az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár 2014. évi költségvetésének teljesítését

                        27.482 ezer Ft           bevételi összeggel, illetőleg

                        27.422 ezer Ft           kiadási összeggel jóváhagyja.


(2) A 2014. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 45. számú melléklete részletezi.


(3) A 2014. évi működési bevételek összege 27.092 ezer Ft-ra teljesült.


(4) A 2014. évi felhalmozási bevételek összege 390 ezer Ft.


(5) A működési célú átvett pénzeszközök összege
1.073 ezer Ft, a finanszírozási bevételek összege 15.778 ezer Ft, melyből 3.600 ezer Ft előző évi pénzmaradvány.


(6) A 2014. évi működési kiadások összege 27.422 ezer Ft-ra teljesült, amelyből 9.630 ezer Ft a személyi juttatások összege, ami után 2.494 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.


(7) A 2014. évi felhalmozási kiadások összege 390 ezer Ft-ra teljesült.


(8) A képviselő-testület az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 46. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 131.093 ezer Ft-ban állapítja meg.


(9) A 2014. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 47. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az intézmény használatában lévő 2014. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 48. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény vagyonának részletes bemutatását a 48/a, 48/b, 48/c és 48/d számú mellékletek tartalmazzák.


(11) Az intézmény 2014. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 49. számú melléklete mutatja be.


(12) A 2014. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 50. számú melléklete részletezi.


(13) A képviselő-testület az intézmény 2014. évi mérleg szerinti eredményét
-8.771 ezer Ft összegben, e rendelet 51. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(14) A képviselő-testület az intézmény 2014. évi maradványát
60 ezer Ft összegben, e rendelet 52. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


12. §   (1) A képviselő-testület az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde 2014. évi költségvetésének  teljesítését

                        87.643 ezer Ft           bevételi összeggel, illetőleg

                        87.403 ezer Ft           kiadási összeggel jóváhagyja.


(2) A 2014. év folyamán teljesült működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat; illetve a foglalkoztatottak létszám kimutatását e rendelet 53. számú melléklete részletezi.


 (3) A 2014. évi működési bevételek összege 84.552 ezer Ft-ra teljesült.


(4) A felhalmozási célú bevételek összege 3.091 ezer Ft.


(5) A finanszírozási bevételek összege 81.508 ezer Ft, melyből 293 ezer Ft előző évi pénzmaradvány.


 (6) A 2014. évi működési kiadások összege 84.312 ezer Ft-ra teljesült, amelyből 51.041 ezer Ft a személyi juttatások összege, ami után 13.715 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre.


(7) A 2014. évi felhalmozási kiadások összege 3.091 ezer Ft-ra teljesült.


(8) A képviselő-testület az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 54. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok alapján (eszközök, források) 97.460 ezer Ft-ban állapítja meg.


 (9) A 2014. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását e rendelet 55. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az intézmény használatában lévő 2014. évi ingatlanvagyonának összehasonlító kimutatását e rendelet 56. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény vagyonának részletes bemutatását a 56/a, 56/b, 56/c, 56/d és 56/e számú mellékletek tartalmazzák.


(11) Az intézmény 2014. évi pénzeszközeinek változását e rendelet 57. számú melléklete mutatja be.


(12) A 2014. évi követeléseket és kötelezettségeket e rendelet 58. számú melléklete részletezi.


(13) A képviselő-testület az intézmény 2014. évi mérleg szerinti eredményét
-8.834 ezer Ft összegben, e rendelet 59. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(14) A képviselő-testület az intézmény 2014. évi maradványát
240 ezer Ft összegben, e rendelet 60. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


13. §      (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek I.
3.3 MB
mellékletek II.
2.37 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!