nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018 (VIII.23.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2020-01-01 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018 (VIII.23.) Ör. számú rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018 (VIII. 23.) Ör. számú rendelete az intézményi étkezési térítési díjak megállapításáról és az általános iskolai térítési díj megfizetésének egyes szabályairól

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az intézményi étkezési térítési díjak megállapításáról és az általános iskolai térítési díj megfizetésének egyes szabályairól a következő rendeletet alkotja:


1.§

(1)[1]  A rendelet hatálya kiterjed az Ebes Községi Önkormányzat fenntartásában működő Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde intézményre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá az illetékes tankerület fenntartásában működő Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolára2. §

A képviselő-testület az intézményi étkezési térítési díjakat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


Az általános iskolai térítési díj megfizetésének speciális szabályai

3. §

A térítési díj megfizetésére kötelezett személy a díjat az előzetesen kiküldött elektronikus értesítés, vagy a személyesen átvett számla alapján átutalással, vagy készpénzben közvetlenül az önkormányzat bankszámlájára történő befizetéssel egyenlíti ki, az értesítésben vagy a számlán megjelölt időpontig, de legkésőbb az igénybevételt megelőző hónap 28. napjáig.


4.§

(1) Ha a tanuló az étkezést betegség vagy bármilyen egyéb ok miatt nem veszi igénybe, ezt a szülőnek haladéktalanul be kell jelentenie az intézménynek.

(2) A bejelentést a távolmaradás első napján 08:30 óráig kell megtenni. A bejelentési kötelezettség az ingyenesen étkező gyermekekre is vonatkozik.

(3) A térítési díj megfizetésére kötelezett személy a távolmaradás idejére eső étkezési térítési díj megfizetése alól csak akkor mentesül, ha a bejelentést (2) bekezdésben rögzített határidőig megtette.

(4) A kötelezett a bejelentést személyesen, telefonon vagy e-mail-ben teheti meg. A fizetésre kötelezett betegség, illetve egyéb ok esetén a bejelentés napját követő naptól mentesül a térítési díj fizetése alól.


5.§

Az iskolai étkezési térítési díjak vonatkozásában

a.) azon térítési díjfizetésre kötelezett személy, akinek egy hónapot meghaladó díjhátraléka áll fenn, a szolgáltatást a kötelezettség nem teljesítését követő hónaptól nem veheti igénybe egészen addig, amíg a díjhátralékát nem rendezi.

b.) az előre befizetett étkezési térítési díjat a következő fizetés alkalmával be kell számítani abban az esetben, ha a kötelezett a díjfizetés alól mentesül, vagy az étkezési térítési díj összege bármely okból csökken.

c.) az étkezési térítési díjat vissza kell fizetni, ha a tanuló az intézményből végleg távozott és nem vette igénybe a teljes tárgyhavi étkezést.


5/A. §[2]

A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde esetében alkalmazandó intézményi térítési díjakra és gondozási díjra vonatkozó speciális szabályok


  1. A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjak mértékét az ellátást biztosító intézmény vezetője a Gytv. 148. §-ában meghatározott szabályoknak megfelelően határozza meg, melyet a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő egy havi időtartamra, legkésőbb a tárgyhónap 10. napját követő hétfőn köteles megfizetni. Ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni.
  2. A térítési díj megfizetésére kötelezett személy a díjat az előzetesen kiküldött elektronikus értesítés, vagy a személyesen átvett számla alapján átutalással, vagy készpénzben közvetlenül az önkormányzat bankszámlájára történő befizetéssel egyenlíti ki, az értesítésben vagy a számlán megjelölt időpontig, de legkésőbb a tárgyhónap 28. napjáig.
  3.   Ha a kötelezett a személyi térítési díj, illetve a gondozási díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a térítési-, gondozási díjra vonatkozó értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
  4.  A Gyvt. szabályai szerint megállapított személyi térítési díj, továbbá az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 20/2017 (VIII.18.) Ör. számú rendelete alapján meghatározott gondozási díj egyéni rászorultság alapján mérsékelhető, illetve a díjat el lehet engedni, ha a térítési-, gondozási díj fizetésére kötelezett átmenetileg, létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
  5.  Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen a térítési-, gondozási díj fizetésére kötelezett családjában betegség miatti magas gyógyszerköltségek, táppénzes állomány miatti keresetkiesés.
  6.  A személyi térítési díj, gondozási díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó eljárás lefolytatásával kapcsolatos hatáskört Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi- és Szociális Bizottságra ruházza át.


6. §

(1) A rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2. §-a és 1. számú melléklete 2018. október 1-jén lép hatályba.


7. §

(1) Hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 24/2015. (IX. 30.) Ör. számú rendelet 1-4. §-a.

(2) 2018. szeptember 30-án hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 24/2015. (IX. 30.) Ör. számú rendeletének 1. számú melléklete.
         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                   Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                          jegyző
[1]

A rendelet szövegét a 2/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.02.01-től

[2]

A rendelet szövegét a 2/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2019.02.01.-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
20.18 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!