nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testület
Hatályos:2015-05-29 - 2019-05-29
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testület
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(02.21) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A rendelet hatálya a Önkormányzatra és annak szerveire, valamint Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. § (1) A Képviselő testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1 mellékletben részletezettek szerint.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege


 3. § (1)[1] Az Önkormányzat és a költségvetési szerve összevont 2014. évi   költségvetésének

          

  a) bevételi főösszegét 120.648 ezer forintban és

            b) kiadási főösszegét  120.648 ezer forintban

              állapítja meg.


 (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét közfoglalkozottak nélkül 10  főben állapítja meg.


(3) [2]Az önkormányzat összesített működési bevételeit és kiadásait:

a) a összes működési célú bevételt                                        99 685 ezer Ft-ban

c) az összes működési célú kiadást                                      101 551  ezer Ft-ban

határozza meg.


(4) [3]Az önkormányzat összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait:

a) a összes felhalmozási célú bevételt                                   19 832 ezer Ft-ban

c) az összes felhalmozási célú kiadást                                    19 097  ezer Ft-ban

határozza meg.


Az önkormányzat bevételei


4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, kiadási főösszegeit e rendelet 3.  4. és 5. mellékletek tartalmazzák. (2) A likviditási problémák kezelésére éven belül felvehető 5 500ezer Ft likvid hitelkeret felvételét hagyja jóvá .(3) A Képviselő testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztési célhiteleket a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.(4) A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában.5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési és egyéb bevételeit, valamint az intézményi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet 4, 5. melléklete tartalmazza.3. Az önkormányzat kiadásai6. §(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3 melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a 2 melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2014. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre(4) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásait, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokat 10 melléklet, a szociálpolitikai kiadásokat a 11.melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 16.melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
8. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat e rendelet 16 melléklete szerint állapítja meg.


. Általános és céltartalék


9. §  A Képviselő-testület általános és céltartalékot nem képez.


5. Többéves kihatással járó feladatok


10. § A Képviselő-testület  a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 19, melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.6. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai11 § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább

a) az előző évi költségvetési beszámolóval egyidejűleg

b) a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg,

c) az éves beszámolót tárgyaló Képviselő-testületi ülést megelőzően a tárgyévet követő év február 28-ig a képviselő-testületet tájékoztatja, és gondoskodik a költségvetési rendeletbe történő beépítéséről(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.12.§ (1) A Képviselő testület a Polgármester által történő forrásfelhasználását a Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás vonatkozásában az értékhatárt 500 ezer Ft-ban állapítja meg.(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Pénzügyi Osztályvezető végzi.13.§ A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.14. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.(2)  Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 12 §. (3) bekezdésben foglalt módon dönt.


15.§ (1)A képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni, ha szükséges elszámolási kötelezettség előírásával.(2) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.(4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a képviselő testület dönt.16. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.17. §A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.18. § Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.


7. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai


19.§(1) A költségvetési szerv a támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig tájékoztatja a Pénzügyi Osztályt.(2) A költségvetési szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, segédtáblák alkalmazásával teljesíti. A támogatáson kívüli bevételek melléklete elkülönítve tartalmazza a saját hatáskörben módosítható és az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek felhasználásának igényeit.(3) A költségvetési szerv az előző év (évek) pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértesítésben foglaltak szerint módosíthatja.(4) Abban az esetben, ha az Önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Kéviselő-testület a pénzmaradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet.(5) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben, az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség pénzügyi fedezete elvonásra kerülhet.(6) A költségvetési szerv szabad pénzmaradványáról, annak elvonásáról a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Képviselő-testület.(7) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:

a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja, működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére,

b) abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson belülről származó támogatás és átvett pénzeszköz többletéből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,

c) saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására.(8) Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek intézményi működési bevételek kivételével csak a Képviselő testület előzetes engedélyével használhatók fel; az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet.(9) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az Önkormányzat elszámolási számlájára tizeenöt napon belül kell befizetnie.(10) Az élelmezési kiadások és bevételek elszámolása havi bontásban történhet, a Pénzügyi Osztály által kialakított kimutatást alkalmazásával.   (11) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre.(12) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás iránti kérelem a hatályos jogszabályokban foglaltak figyelembevételével nyújtható be a képviselő-testületnek. A költségvetési szervnek az átcsoportosítási kérelmét  indokolni kell..
(13) Az átcsoportosítási igény tartalmazhatja az esetlegesen előforduló (például: téves tervezés, vagy évközi jelentés miatti) helyesbítő, kiemelt előirányzatok közötti korrekciókat, átvezetéseket.(14) A költségvetési szerv részére az Önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére – a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével- átcsoportosítás nem hajtható végre.


8. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


20.§ (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv  részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.(2) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.(3) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.(4) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.(5) A költségvetési szervek létszámát a 2 melléklet szerinti bontásban tartalmazza.(6)A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.(7)Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél

a) közalkalmazottak éves kafetéria  és étkezési juttatásait  bruttó 82000 Ft

b) munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak éves kafetéria juttatásait  bruttó 163000 Ft

c) köztisztviselői jogviszony alapján foglalkoztatottak éves kafetéria juttatásait  bruttó 200000 Ft

állapítja meg.


 21.§ (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

a)Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

b)A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

c) szerződéskötés feltétele, hogy

ca) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

cb) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.(2) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.(3) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.(4) A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
9. Követelések


22. § (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,

b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,

c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.

d) Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület dönthet.10. Készpénzben történő kifizetések


23.§ (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 107. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) készpénzfizetési számlák,

b) vásárlási előleg, ellátmány,

c) munkavállalók illetmény előlege,

d) munkavállalók utazási költségtérítése,

e) munkavállalók belföldi kiküldetése,

f) közcélú dolgozók munkabére,

g) segélyek,,

h) térítési díjak visszafizetése.

i) eseti megbízási díjak


11. Záró rendelkezés


24.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.Nagy Csaba                                                                    Szabó Zsuzsanna       

Polgármester                                                                           jegyző
[1]

A rendelet szövegét a 4/2015 (V.28.) önkormányzati rendelet 1. § -a módosította. Hatályos: 2015.május 29-től

[2]

A rendelet szövegét a 4/2015 (V.28.) önkormányzati rendelet 1. § -a módosította. Hatályos: 2015.május 29-től

[3]

A rendelet szövegét a 4/2015 (V.28.) önkormányzati rendelet 1. § -a módosította. Hatályos: 2015.május 29-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 1 melléklet
13.5 KB
2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 2. melléklete
19 KB
2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 11. melléklete
14 KB
2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 13. melléklete
14.5 KB
2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 15 melléklet
13.5 KB
2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 17. melléklete
14.5 KB
2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 18 melléklet
13.5 KB
2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 20 melléklet
21 KB
2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 9 melléklet
30.5 KB
2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 19 melléklet
31.5 KB
2/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 6 melléklet
30 KB
2/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 10 melléklet
51 KB
2/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 14 melléklet
27.5 KB
2/2014.(02.21) önkormányzati rendelet 16 melléklet
26 KB
3. sz. melléklet
32.5 KB
4. sz. melléklet
21 KB
5. sz. melléklet
20 KB
7. sz. melléklet
22.5 KB
8. sz. melléklet
18 KB
12. sz. melléklet
22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!