nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-25 -tól
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed Alsószölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.


2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése


2. § [1][2](1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 139.267 ezer forintban állapítja meg.


[3][4](2) Az önkormányzat összesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 125.075 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 124.009 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.066 ezer forint többlet,

d) a finanszírozási bevétel összege: 14.192 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadás 15.258 ezer forint,

ea) hiteltörlesztés 10.115 ezer forint,

eb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 5.143 ezer forint.3. § [5][6](1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 92.089 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 14.642 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 9.379 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 7.551 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.150 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 84 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 180 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 125.075 ezer forint.


[7][8](2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 77.936 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.393 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 43.746 ezer forint.


[9][10](3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 109.103 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 15.972 ezer forint.


(4) Az önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2015. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.


(5) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén a 2. melléklet tartalmazza.4. § [11][12](1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 42.417 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.442 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 35.301 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 946 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 28.018 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 3.148 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 373 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.364 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 124.009 ezer forint.


[13][14](2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 80.263 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 3.176 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 43.746 ezer forint.


[15][16](3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 118.124 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5.885 ezer forint.[17][18]5. § Az önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) tárgyi eszköz beszerzés 1.192 ezer forint,

ab) informatikai eszköz beszerzés 232 ezer forint,

ac) ingatlanok beszerzése, létesítése 1.724 ezer forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Bognárház (garázs) felújítása 373 ezer forint.[19]6. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások: 80 ezer forint,

b) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 182 ezer forint,

c) Lakhatással kapcsolatos ellátások 77 ezer forint,

d) Egyéb nem intézményi ellátások 357 ezer forint,

e) Családi támogatások 250 ezer forint.7. § Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 0 ezer forint.8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza.9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített - közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 1 fő.10. § [20][21](1) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 9.021 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 10.087 ezer forint hiány.


[22][23](2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015. évi többletének felhasználása, és a (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 9.049 ezer forint,

ebből:   

aaa) működési célú 8.813 ezer forint,

aab) felhalmozási célú 236 ezer forint.

b) külső finanszírozáson belül:

ba) felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése 10.115 ezer forint.


3. A Közös Önkormányzati Hivatal


11. § [24][25](1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 43.746 ezer forintban állapítja meg.


[26][27](2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 479 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 43.746 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 43.267 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevétel

da) 2014. évi költségvetési maradvány összege: 185 ezer forint,

db) irányítószervi támogatás 43.082 ezer forint.12. § [28][29](1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 398 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 81 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 479 ezer forint.


[30][31](2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 0ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 479 ezer forint.


[32][33](3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 479 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.13. § [34][35](1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 28.005 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.713 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 7.801 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 227 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 43.746 ezer forint.


[36][37](2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 43.746 ezer forint.


[38][39](3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 43.519 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 227 ezer forint.14. § A Közös Önkormányzati Hivatal nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) informatikai eszköz beszerzés 113 ezer forint,

ab) egyéb tárgyi eszköz beszerzés 114 ezer forint.15. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő.16. § [40](1) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 43.040 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 227 ezer forint hiány.


[41](2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 185 ezer forint,

b) külső finanszírozással 43.082 ezer forint.


[42](3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 185 ezer forint,

ebből:   

aa) működési célú 0 ezer forint,

ab) felhalmozási célú 185 ezer forint.


[43](4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányítószervi támogatás 43.082 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 43.040 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 42 ezer forint.


4. Az önkormányzat saját költségvetése


17. § [44][45](1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 138.603  ezer forintban állapítja meg.


[46][47](2) Az önkormányzat saját költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 124.596 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 80.263 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 44.333 ezer forint többlet,

d) a finanszírozási bevétel összege: 14.007 ezer forint,

e) finanszírozási kiadás összege: 58.340 ezer forint.


18. § [48][49](1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 91.691 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 14.642 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 9.379 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 7.470 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.150 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 84 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 180 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 124.596 ezer forint.


[50][51](2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 77.936 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.393 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 43.267 ezer forint.


[52][53](3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 109.103 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 15.972 ezer forint.


(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2015. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.


(5) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén a 2. melléklet tartalmazza.19. § [54][55](1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 14.412 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.729 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 27.500 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 946 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 28.018 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 2.921 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 373 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.364 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 80.263 ezer forint.


[56][57](2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 77.087 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 3.176 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.


[58][59](3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 74.605 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5.658 ezer forint.[60][61]20. § Az önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) tárgyi eszköz beszerzés 1.079 ezer forint,

ab) informatikai eszköz beszerzés 118 ezer forint,

ac) ingatlanok beszerzése létesítése 1.724 ezer forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Bognárház (garázs) felújítása 373 ezer forint.[62]21. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások: 80 ezer forint,

b) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 182 ezer forint,

c) Lakhatással kapcsolatos ellátások 77 ezer forint,

d) Egyéb nem intézményi ellátások 357 ezer forint,

e) Családi támogatások 250 ezer forint.[63]22. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 0 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.23. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza.24. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 1 fő.


5. Adósságot keletkeztető ügylet


25. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.26. § Az önkormányzatnak a Gst. tv.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.


6.  A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


27. §  A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.28. §  A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.29. §  A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.30. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.31. § (1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


(2) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább két alkalommal

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 15-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.


(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv vezetője a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.32. § (1) A képviselő-testület az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában  az illetménykiegészítés mértékét

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére az alapilletmény 10 %-ában,

b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.

(2) a képviselő-testület a köztisztviselők vonatkozásában a cafeteria juttatás összegét 200.000 forint/főben állapítja meg.33. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.


7. Záró rendelkezések


34. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.[1]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[2]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[3]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[4]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[5]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[6]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[7]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[8]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[9]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[10]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[11]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[12]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[13]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[14]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[15]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[16]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[17]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[18]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[19]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[20]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[21]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 11. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[22]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 11. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[23]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 12. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[24]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 12. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[25]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 13. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[26]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 13. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[27]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 14. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[28]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 14. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[29]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 15. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[30]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 15. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[31]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 16. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[32]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 16. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[33]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 17. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[34]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 17. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[35]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 18. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[36]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 18. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[37]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 19. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[38]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 19. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[39]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 20. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[40]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 20. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[41]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 21. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[42]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 22. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[43]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 23. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[44]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 24. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[45]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 21. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[46]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[47]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 22. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[48]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 26. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[49]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 23. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[50]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 27. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[51]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 24. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[52]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 28. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[53]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 25. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[54]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 29. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[55]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 26. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[56]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 30. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[57]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 27. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[58]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 31. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[59]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 28. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[60]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 32. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól

[61]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 29. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[62]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 30. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02.25-től

[63]

A rendelet szövegét a 6/2015. (X.7.) önkormányzati rendelet 33. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.08-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
3. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
31 KB
5. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
28.5 KB
1. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
45.5 KB
2. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
75.5 KB
4. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
37.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!