nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-05 -tól
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről


Módosította:


 1. 21/2014. (VII. 10.) ör.
 2. 19/2015. (VI.11.) ör.
 3. 13/2016. (IV. 21) ör.
 4. 19/2016. (VI. 30.) ör.
 5. 32/2016. (XI. 17.) ör.
 6. 34/2016. (XII. 15.) ör.
 7. 25/2017. (VI. 29.) ör.
 8. 27/2018. (XI.15.) ör.
 9. 19/2019. (XI. 5.) ör.    /2019. XI. 5 -


Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában és 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros közigazgatási területén a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (a továbbiakban: Terézvárosi Önkormányzat) tulajdonában álló közterületekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet.


2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

 1. Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterületű építmény.
 2. Nyílt szerkezetű pult, állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.
 3. Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő), vagy tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása.
 4. Filmalkotás: a szerzői jogról szóló törvény szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást, valamint a reklámfilmet; de ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató magazinműsort, a sportközvetítést, a beszélgetőműsort (talk-show), a játék- és vetélkedőműsort.


3. A közterületek besorolása


3. § A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket I. (kiemelt) és II. (normál) közterületi övezeti kategóriákba kell sorolni. Az I. (kiemelt) és a II. (normál) besorolás alá tartozó közterületeket az 1. számú melléklet tartalmazza.


          4. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás


4. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások, hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület (vagy annak meghatározott része) mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.


5. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (továbbiakban: közterület-használat) a tulajdonos hozzájárulása és a tulajdonosi hozzájárulást is tartalmazó írásbeli szerződés megkötése (továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges.

(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni, különösen:

 1. [1]hk.
 2. [2]hk.
 3. árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, a már meglévő ilyen pavilonok, épületek, üzletek működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához;
 4. [3]hk.
 5. [4] kivetítő- és videófal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához;
 6. [5]hk.
 7. építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl.: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához;
 8. hk.[6]
 9. film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza, kivéve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatást;
 10. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, mutatványos tevékenység folytatásához;
 11. a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (pl.: turisztikai információs pult, vendéglátó-ipari terasz, előkert);
 12. megállítótábla, álló étlaptartó, egyéb, az üzlet tevékenységének jellegére utaló reklámcélú eszköz elhelyezéséhez;[7]

13. [8]hk.

14. [9]hk.

15. az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához;

16. civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

17. ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához.


(3) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:


a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez;

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

c) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;

d) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez;

e) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot, maximum 72 órát, meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez;

f)  politikai rendezvényekhez, kivéve a kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzését;

g) futóversenyek útvonalának kijelöléséhez és biztosításához,

h.)[10] taxi állomások létesítéséhez és fennmaradásához,

i.)[11] kerékpártárolók, kerékpártámaszok létesítéséhez és fennmaradásához.6. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

 1. [12]hk.
 2. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;
 3. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat;
 4. közutak területén gazdasági reklámtevékenységhez;
 5. a közút és a járda felületének reklám – ideértve a politikai reklámot is – céljára történő használatához;
 6. közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához;
 7. főútvonalak mentén árusító és az árusítással kapcsolatos pavilon, épület létesítéséhez, kivéve a virág- és hírlapárusítást és a tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegyárusítást, továbbá az alkalmi könyvárusítást;
 8. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné;
 9. olyan létesítmények és berendezések létesítéséhez, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg;
 10. jármű iparszerű javítására;
 11. [13]hk.
 12. üzemképtelen járművek, vagy más gépek 1 hónapot meghaladó időtartamra közterületen való tárolásához;
 13. [14]azoknak a személyeknek, szervezeteknek, akiknek, amelyeknek a Terézvárosi Önkormányzattal szemben bármilyen jogcímből kifolyólag tartozása áll fenn, kivéve az önkormányzat által lejárt tartozásra engedélyezett és határidőben teljesített részletfizetést.
 14. [15]reklámhordozó céllal elhelyezett közlekedési eszköz tárolásához.
 15. [16]Ha a kérelem benyújtására 8 munkanapnál rövidebb határidőben kerül sor.
 16. [17]Szeszesital nyitott térben történő fogyasztására, mozgóárusítás útján történő forgalmazásához, kivéve

- vendéglátó teraszokra, a terasz nyitvatartási idejében,

- az önkormányzat által adott hozzájárulás alapján alkalmi rendezvényekre.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeken állatforgalmazási tevékenység nem végezhető.

(3) Nem adható közterület-használati hozzájárulás a standról, az asztalról, gurulókocsiról, állványról – levelezőlap, hírlap, folyóirat, könyv, virág, zsűrizett iparművészeti termékek kivételével – történő árusítás céljára.

(4) Megtagadható a közterület-használati hozzájárulás, ha az a már korábban ugyanarra a területre és időpontra kiadott hozzájárulásokat is figyelembe véve a közterület eredeti célja szerinti használatát aránytalanul nagy mértékben akadályozza vagy ellehetetleníti.5. Vendéglátó üzletek kitelepüléseivel kapcsolatos egyéb szabályok


7. §[18] (1) Vendéglátó terasz kizárólag fogyasztótér céljára szolgálhat.

(2) Vendéglátó terasz elhelyezésekor a közterület visszamaradó, akadálytalan gyalogosfelület legkisebb szélessége

a)      a közterület teljes szélességében kialakított gyalogosfelület esetén 4,0 m, melyet az utcatengelyhez igazítva, a közterület közepén kell biztosítani,

b) a vegyes forgalmú közterület eltérő burkolattal jelölt kizárólagos gyalogosfelületének sávjában legalább 2,0 m,

c) a Liszt Ferenc téren a külön-külön gyalogosirány esetében 2,5 m, melyet egy – egy tengely mentén kell kialakítani az Andrássy út és a Király utca között,

d) egyéb közterületen 1,5 m.

A visszamaradó akadálytalan gyalogosfelület előírt szélességét a kétoldalt elhelyezett, egymással szemközti teraszok kialakításánál, vagy egy teraszegység kétoldali kialakítása esetében is biztosítani kell;

(3) A vendéglátó terasz homlokzattal párhuzamos hosszmérete nem haladhatja meg az épület homlokzati szélességének mértékét, a kapubejárat és az egyéb rendeltetési egységek kirakatportáljainak és bejáratainak akadálytalan megközelítése figyelembevételével. Szomszédos, vagy más épület elé csak kivételesen, és csak akkor telepíthető:

a) ha a szomszédos épület földszinti rendeltetési egységeinek akadálytalan megközelítése biztosított, és

b) a szomszédos ingatlan tulajdonosa vagy tulajdonközössége ehhez tulajdonosi hozzájárulását adta, és

c) az érintett ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zavarja.

(4) Vendéglátó terasz magasföldszinti, közvetlenül érintett lakás elé csak akkor telepíthető, ha annak tulajdonosa ahhoz hozzájárulását adta.

(5) Vendéglátó terasz kialakítása:

a)      üvegezett, zárt módon nem létesíthető, kizárólag üveg szélvédő elemekkel védhetők, és az épület színezésével összhangban lévő vászonárnyékolókkal, mobil ernyőkkel fedhető le;

b)      a vendéglátó terasz árnyékoló berendezése(i) legyen(ek) összhangban az épület homlokzati kialakításával és színvilágával, valamint az épített környezettel;

c)      a vendéglátó teraszon asztal, szék, napernyő, világító, vagy fűtőberendezés, fogas, 1 m2 alapterületnél nem nagyobb tálalópult, megállítótábla és virágtartó helyezhető el, bármely más berendezési tárgy teraszon való elhelyezése csak a közterület tulajdonosának külön hozzájárulása alapján lehetséges;

d)      évente és egyhuzamban, legfeljebb október 1. és március 31. közötti időszakban, ideiglenes jelleggel a vendéglátó terasz téliesítése megengedett, ha:

da)           a téliesítés önálló építményszerkezettel, az épülettől független, ahhoz nem rögzített módon történik;

db)           a da) pont szerinti építmény megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezettel bír,

dc)           ha minden függőleges határoló felületének legalább 75%-a üvegezett, vagy átlátható módon kerül kialakításra,

dd)           ha a térhatároló eleme(i) az utcakép szempontjából meghatározó épületszobrászati elemet nem takar el,

de)           az építmény kizárólag a közvetlen vendég-kiszolgálást szolgálja, és

df)            konyhaüzemet, pultot, bármilyen tárolási célt a fogyasztótéren túl nem foglal magába;

e) a vendéglátó terasz minden 10 m2 felület után 0,5 m2 zöldfelületet kell kialakítani;

f) a vendéglátó terasz területén nem helyezhető el fagylaltos pult, ital automata, hűtőszekrény;

(6) A településképi szempontok érvényesítése érdekében, indokolt esetben a vendéglátó terasz kialakításával kapcsolatban kérhető a kerületi főépítész állásfoglalása.

(7) Vendéglátó teraszok nyitva tartása naponta legfeljebb 22.00 óráig, eltérő nyitva-tartási engedéllyel rendelkező üzletek esetében legfeljebb 24.00 óráig engedélyezhető.

(8) [19]Vendéglátó teraszon zene szolgáltatása, valamint – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével – TV, projektor kihelyezése tilos.

(9)[20] A nemzetközi sportesemények (például VB, EB, Olimpia, Bajnokok Ligája, Európa Liga) idején a vendéglátó üzletek tulajdonosai projektort, illetve TV-t kihelyezhetnek legfeljebb az esemény időtartamára.


(10)[21] Az év folyamán októbertől márciusig terjedő időszakban a vendéglátó terasz területén dobogó fennmaradása engedélyezhető a vendéglátó terasz használati díja 50 %-ának megfizetése mellett. A dobogó engedélyezésének további    feltétele, hogy a területen vendéglátó tevékenység nem folytatható, valamint a zöldfelület kialakítása az (5) bekezdés        e) pontja szerint megtörténik.


6.  A közterület-használat időtartama és a közterület-használati hozzájárulás kérelmezése


8. § (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható.

(2)[22]

(3) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére – közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható.

(4) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdetőberendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.

(5) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb (pl. építésügyi, egészségügyi, rendészeti stb.) hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.


(6) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie. Szórólaposztás esetén a közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják.

(7) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:

a)[23]           a kérelmező nevét, lakóhelyének vagy székhelyének és telephelyének címét, valamint amennyiben kérelmező cég a cég adószámát;

b) a közterület-használat célját és időtartamát;

c) a közterület-használat helyét, pontos területnagysággal és a használat módjával történő meghatározását, rendezvények esetén a programleírást, továbbá a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek – külön megjelölve az akadálymentesítettek – helyét és darabszámát;

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát;

e)[24]építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást,

      f)[25] vendéglátó terasz esetében:

fa) a helyszínrajzi kialakítást, elrendezést  - a közterület adott szakaszán minden köztárgy, közműhálózati műtárgy, vendéglátáshoz kötődő berendezés feltüntetésével, a jellemző méretek bemutatásával,

fb) az érintett épület előtti közterület felőli fotóit.

 (8)[26] A kérelmet a terület használatának kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal kell    benyújtani, ennek csökkentése a 19. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén lehetséges azzal, hogy a benyújtás határideje nem lehet kevesebb 8 munkanapnál. Utóbbitól eltérni csak különösen indokolt esetben, az eset összes körülményeit figyelembe véve lehet. Kivételt képez az építési konténerrel kapcsolatos kérelmek beadása,         mely esetekben a használat napján, amennyiben   az nem munkanapra esik a használatot megelőző munkanapon is be lehet    nyújtani a kérelmeket.


9. § (1)[27] A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a 4. számú melléklet szerinti nyomtatványon vagy azzal megegyező tartalommal benyújtott dokumentummal, - kivéve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény hatálya alá tartozó filmalkotások forgatása céljából történő igénybevételt - a rendeletben és a kérelem nyomtatványon felsorolt mellékletek csatolásával együtt kell benyújtani.

(2) Ha a kérelmező (ügyfél) nem személyesen jár el, úgy a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni és azt a kérelemhez csatolni kell.


7. A közterület-használati hozzájárulás megadása


10. § (1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.

(2) A reklám vagy a hirdetés céljából engedélyezett közterület-használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését.

(3) Megállítótábla (üzlethelyiségenként maximum egy darab) kizárólag járdán, gyalogúton helyezhető el, és csak abban az esetben, ha mellette minimum 1,5 méter széles járófelület biztosított. A megállítótábla maximális felülete egy négyzetméter lehet.

(4)[28] Virágárusítás céljára közterület-használati hozzájárulás csak húsvétot, nőnapot és anyák napját megelőző 10 napra és az adott ünnep napjára, cserepes és vágott virágra adható ki.


11. § (1) A közterület egy évet meg nem haladó idejű hasznosításáról a Terézvárosi Önkormányzatot megillető éves nettó bevétel összegét figyelembe véve:

a) nyolcmillió forint összegű értékhatárig a Polgármester,

b) nyolcmillió forint összegű értékhatártól huszonötmillió forint összegű értékhatárig a Tulajdonosi Bizottság,[29]

c) huszonötmillió forint összegű értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.

(2)[30] A közterület egy évet meghaladó idejű hasznosításáról, valamint a 21. § (3) bekezdésében foglaltakról értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület dönt.

(3) A Képviselő-testület a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény IV/A. fejezetében foglalt hatásköreit – a rendeletalkotás kivételével – a polgármesterre ruházza át.


12. § A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:

a)[31]a jogosult nevét, lakóhelyének vagy székhelyének és telephelyének címét, valamint amennyiben a jogosult cég a cég adószámát;

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes;

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását;

d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes;

e) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét;

f)  közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét;

g) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást;

h) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztán tartási kötelezettség előírását;

 1. a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható.


13. § (1) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.

(2) A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet kizárólag a jogosult használhatja. A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe.


14. § (1)[32] A közterület-használati hozzájárulás tárgyában hozott döntésről a kérelmezőt a        Terézvárosi Önkormányzat értesíti.

(2) Azon közterület-használók esetében, akik közterületet közterület-használati hozzájárulás nélkül – jogellenes módon – használnak, az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az értesítési címnek azt a címet kell tekinteni, amely a jogellenes közterület-használatot megvalósító építményen vagy tárgyon fellelhető, vagy egyéb módon (pl. telefonszám alapján) megállapítható.


8. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése


15. § (1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:

a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével;

b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével;

c) ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy egyéb fontos közérdekből szükség van;

d) a használatba adott közterület tulajdonosának, vagy a közterületi ingatlan művelési ágának megváltozását eredményező ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel;

e) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti;

f)  a jogosult halálával vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén annak jogutód nélküli megszűnésével;

g)[33] a jogosult írásban bejelenti a Terézvárosi Önkormányzatnak, hogy a közterület használatával – érdekkörében felmerült méltányolható okból – felhagy, és a hozzájárulást a felek erre tekintettel közös megegyezéssel írásban megszüntetik.

(2) A közterület-használati hozzájárulás megszűnése esetén külön döntés nélkül a jogosult által már befizetett használati díj időarányos részét – a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint – vissza kell fizetni a jogosult részére.


16. § (1) A közterület-használati hozzájárulást vissza kell vonni:

a)[34] ha a jogosultnak közterület-használati díj hátraléka keletkezik, és azt egyszeri írásos felszólításra öt napon belül nem fizeti meg.

b) ha a jogosult a hozzájárulásban foglaltakat, vagy a közterület-használattal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokat megsérti.

(2) A közterület-használati hozzájárulás visszavonható, ha a Terézvárosi Önkormányzat a közterület más célú hasznosításáról dönt.


17. § (1) A Terézvárosi Önkormányzat fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését vagy megszűnését rendelheti el.

(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő.

(3) A közterület-használat szünetelésének vagy megszűnésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét külön döntés nélkül vissza kell fizetni – a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint – a jogosult részére.


18. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

(3) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati hozzájárulás megszűnésétől a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel tízszeresét is meg lehet állapítani.9. A közterület-használati díj


19. § (1) A közterület használatáért közterület-használati díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni. A díjat a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult a közterület tényleges használatára, vagy a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. Az egy hónapot meg nem haladó időtartamra szóló közterület használat esetén egy összegben előre, az egy hónapot meghaladó használat esetén havonta, előre kell megfizetni a közterület-használati díjat.

(2) A közterület-használati díjakat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A mellékletben szereplő díjak általános forgalmi adó nélkül értendők.

(3)[35] Amennyiben a kérelem benyújtására a terület használatának kezdése előtt 15 napnál rövidebb határidőben került sor, úgy a havidíjban meghatározott díjtétel esetén a 3. sz. mellékletben meghatározott közterület-használati díj 125 %-a fizetendő az első hónapra, napra meghatározott díjtétel esetén, ha a közterület használat időtartama meghaladja az egy hónapot, a 3. sz. mellékletben meghatározott közterület-használati díj egy havi díjának 125 %-a fizetendő, egy hónapot meg nem haladó időtartam esetén a 3. sz. mellékletben meghatározott közterület-használati díj napi díjának 125 %-a fizetendő.


20. § (1)[36] A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni.

(2)[37] Kivetítő- és videó fal berendezés esetén a képernyő felületét kell számításba venni.

(3) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek számít.

(4) [38]hk.

(5) A közterület-használati díjak havi, vagy napi díjak.10. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól


21. §[39] (1)       Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a.)        a Terézvárosi Önkormányzat saját vagy szervezeti (intézményei) által szervezett rendezvények és egyéb, feladatkörükben ellátott tevékenységük esetében,

b.)        azokért a létesítmények, berendezések elhelyezéséért, amelyek a közvetlen élet- és balesetveszély elhárítását szolgálják.

(2)       A közterület- használati díj mértéke korlátlanul csökkenthető:

a.)        humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység, valamint

b.)        a Terézvárosi Önkormányzat saját vagy szervezeti (intézményei) érdekében végzett építési, felújítási munkálatok esetében továbbá

c.)        Terézváros közigazgatási határán belül közérdekű tevékenységet folytató civil szervezetek számára, kivéve a kereskedelmi célú használatot,

d.)        különös méltánylást érdemlő esetben egyedi elbírálás alapján.

(3)       A közterület-használati díj mértéke legfeljebb 90 %-al mérsékelhető amennyiben a Magyar Állam valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon a köztestület vagy az intézményi feladatokat ellátó szerv felújítási, karbantartási, építési, vagy átalakítási munkálatokat hajt végre. A közterület- használati díj mérséklésének feltétele, hogy a közterület-használat a 3 hónapot valamint az igényelt terület nagysága a 300 m2-t meghaladja, azzal, hogy a mérséklés csak a 300 m2-t meghaladó területre adható. A mérséklés akkor alkalmazható amennyiben a kérelmező nyilatkozik arról, hogy az általa elfogadott kivitelezői árajánlat nem tartalmazta a közterület-használat költségét (díját).

(4)       Társasházak homlokzatának felújítása esetén a társasház, vagy a megbízásából kivitelezési munkálatokat végző cég az érintett ingatlan előtti közterületet folyamatos, megszakítás nélküli munkavégzés esetén 60 napig díjmentesen használhatja, melynek feltétele:

a.)        a kérelem benyújtását megelőző két éven belül az ingatlanra vonatkozóan tetőtér beépítésével, kialakításával, átépítésével kapcsolatban nem volt engedély iránti kérelem,

b.)        kérelem benyújtása idején nincs az ingatlanra vonatkozó folyamatban lévő építési engedélyezési ügy tetőtér beépítésével, kialakításával, átépítésével kapcsolatban,

c.)        a homlokzat felújítására vonatkozó építési engedély érvényességi ideje alatt egy alkalommal vehető igénybe.

Amennyiben a közterület használata során a fenti feltételeknek való megfelelés megváltozik, vagy megszűnik, a társasház vagy a megbízásából kivitelezési munkálatokat végző cég a közterület használatáért visszamenőleg a 3. számú melléklet szerinti díjfizetésre köteles.

(5)       Az élet- és balesetveszély elhárítását a munkálatok megkezdése előtt két munkanappal a társasház közös képviselője vagy az épület üzemeltetője, tulajdonosa köteles bejelenteni állapot-felvételi fotókkal alátámasztva.


11. A jogellenes közterület-használat következményei


22. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles a Terézvárosi Önkormányzat, vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a Terézvárosi Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(2) A Terézvárosi Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(3) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben – a ténylegesen használt időtartamra és területre – a 3. számú mellékletben meghatározott közterület-használati díj tízszerese is megállapítható.


23. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, továbbá a Terézvárosi Önkormányzat által megbízott egyéb személyek a helyszínen, vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.12. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatások jóváhagyásának különös szabályai


24. § (1) A Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele (a továbbiakban: filmforgatási célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltételeinek (ideértve a közterület-használati díjnak) meghatározásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének jóváhagyásáról, valamint a jogellenes közterület-használat következményeiről – jelen rendeletben foglalt szempontoknak és szabályoknak megfelelően – a Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületétől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(3) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a Terézvárosi Önkormányzat külön feltételként, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz.

(4) A jóváhagyás (3) bekezdésen kívüli egyéb egyedi feltételeit az e rendelet szerint a közterület-használati hozzájárulásokban előírható feltételekkel megegyező módon kell meghatározni.

(5)[40] E rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt területnek számít a kerület teljes közigazgatási területe.

(6) A közterület-használati díjat a mozgóképről szóló 2004. II. törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértéke alapján kell meghatározni.

(7) A közterület-használati díj a 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint csökkenthető akkor, ha a filmalkotás közérdekű célokat szolgál. Közérdekű célokat szolgál különösen a Terézvárosi Önkormányzat saját szervezetei (pl. költségvetési szervei, gazdasági társaságai) javára, továbbá egyébként humanitárius, karitatív, oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás.


13. Záró rendelkezések


25. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII.1.) rendelete.


14. Átmeneti rendelkezés


26. § E rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.Budapest, 2013. április 25.
Hassay Zsófia

dr. Mogyorósi Sándor

polgármester

jegyző
1. számú melléklet a 15/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelethez[41]


Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületek övezeti besorolása


I. Kiemelt közterületek:


 1. Anker köz
 2. Bajcsy-Zsilinszky köz
 3. Benczúr utca
 4. Dalszínház utca
 5. Dobó utca
 6. Dohnányi E. utca
 7. Hajós utca
 8. Hegedű utca
 9. Jókai utca
 10. Jókai tér
 11. Káldy Gyula utca
 12. Király utca páros oldala
 13. Lázár utca
 14. Liszt Ferenc tér
 15. Mozsár utca
 16. Nagymező utca
 17. Nyugati tér
 18. Ó utca
 19. Paulay Ede utca
 20. Pethő Sándor utca
 21. Podmaniczky utca – Bajcsy-Zsilinszky út és Teréz körút közötti szakasza
 22. Révay köz
 23. Révay utca
 24. Székely Mihály utca
 25. Vasvári Pál utca
      

II. Normál közterületek:


Mindazon közterület, amely nem része a kiemelt övezetnek.
        2. számú melléklet a 15/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez[42]3. számú melléklet a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 15/2013. (IV. 25.) rendelethez[43]


Közterület-használat célja, tevékenység

Mértékegység

Közterület-használat díj

I. Kiemelt

II. Normál

1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek

1.1. Pavilon


6 m2-ig

Ft/m2/hó

6.740

5.110


6 m2-nél nagyobb alapterületű pavilonoknál a 6 m2 feletti további

Ft/m2

1.310

1.090

1.2. Épület


12 m2 - 18m2

Ft/hó

45.170

37.630


+ a 12 m2 feletti részre

Ft/m2/hó

430

370


18 m2 felett

Ft/hó

49.480

41.250


+ a 18 m2 feletti részre

Ft/m2/hó

290

240

1.3. Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány


zsűrizett iparművészeti termékek

Ft/m2/hó

10.000

9.000


levelezőlap, hírlap, folyóirat, könyv

Ft/m2/hó

10.000

9.000


virág

Ft/m2/nap

320

300

1.4. Idényjellegű árusítás


fenyőfa

Ft/m2/nap

1.040

870


dinnye

Ft/m2/nap

720

600

1.5. Alkalmi vásár


ünnepek előtti vásár (pl.: karácsony, húsvét, Szent István nap, szilveszter stb.)

Ft/m2/nap

2.000

1.500


heti vásár és piac

Ft/m2/nap

200

150

1.6. Vendéglátás


előkert, terasz

Ft/m2/hó

6.640

5.540


sörsátor 100 m2 alatt

Ft/m2/hó

3.990

3.320


vendéglátóipari egységenként 2 db álló hamutartó

díjmentes

1.7.

megállítótábla, étlaptartó, egyéb, az üzlet tevékenységére utaló reklámcélú eszköz

Ft/db/nap

10.000

9.000

1.8.

az Mktv. hatálya alá nem tartozó film- és televíziófelvétel, valamint videó- és hangfelvétel

Ft/m2/nap

1.600

1.330

1.9

portré rajzolás

Ft/m2/nap

2.500

2.000

1.10.

turisztikai információs pult

Ft/m2/nap

5.000

4.000

1.11.

gépjármű várakozóhely használata funkcióváltással

Ft/m2/hó

12.500

9.000

1.12. Reklámcélú vagy vállalkozási rendezvény


termékbemutató, kiállítás, egyéb elkerített terület

Ft/m2/nap

2.170

1.850


kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység

Ft/m2/nap

3.040

2.500

1.13.

köztéri pad kihelyezése

díjmentes

1.14.

köztéri pad kihelyezése vendéglátáshoz kapcsolódóan

Ft/db/hó

8.000

7.000

2. Építési-szerelési munkálatok

2.1.

állvány, építőanyag, és törmelék tárolása, elkerített munkaterület

Ft/m2/nap

218

180

2.2.

átjárókeretes állvány az állvány alatti gyalogosforgalom biztosítása mellett,

21. (1) bekezdés b) pont hatálya alá nem tartozó védőtető

Ft/m2/nap

30

20

2.3.

építési konténer elhelyezése

Ft/db/nap

2.610

2.170

3. Reklámhordozók felülete és árubemutatások

3.1. Hirdetőoszlop (köralaprajzú, hagyományos, maximum 2 m2 méretű kis plakátozással)


normál

Ft/db/hó

14.340

11.950


megvilágított

Ft/db/hó

21.510

17.930

3.2.

reklámtábla (hirdetőtábla) talajon, videófal, kivetítő

Ft/m2/hó

14.340

11.950

3.3.

építési reklámháló

Ft/m2/hó

1.500

1.400

3.4.

molinó

Ft/m2/hó

6.520

5.430

3.5.

zászló

Ft/db/hó

6.520

5.430

3.6.

portál, üzlethomlokzat reklám nélkül

díjmentes

3.7.

árubemutató

Ft/m2/hó

7.500

6.500

4. Kulturális és sportesemények

4.1.

ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített terület

Ft/m2/nap

110

100

4.2.

karitatív tevékenység vagy közérdekű díjmentes szolgáltatás

díjmentes

4.3.

kapcsolódó vendéglátó tevékenység

Ft/m2/nap

2.170

1.730

4.4.

kapcsolódó kereskedelmi tevékenység

Ft/m2/nap

2.170

1.730

4.5.

kapcsolódó szórakoztató tevékenység

Ft/m2/nap

850

700


5. Autóparkoló (alkalmi parkolás biztosítása parkolósávban)

5.1.

személygépkocsi (maximum 9 állandó ülőhelyig)

Ft/gk/nap

mindenkori, adott övezetre érvényes parkolási díj 150%-a naptári naponkénti üzemidővel számolva

5.2.

tehergépkocsi, autóbusz, parkoló

5.3.

üzemképtelen gépjárművek tárolása (maximum 1 hónap)

Ft/gk/nap

1.200

1.000

6. Egyéb (jelen rendeletben nem szabályozott közterület-használat)


Tulajdonosi Bizottság véleménye és döntése alapján[44]


                       


4. számú melléklet a 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez[45]


K É R E L E M

a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához

(Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel és hiánytalanul kitölteni.)


A kérelmező adatai:Kérelmező neve:........................................................... Telefon/e-mail:...................................................


Székhelye/lakcíme:…................................................................................................................................


Adószáma:...............................................................


Levelezési címe (amennyiben azt a hatályos cégkivonat is tartalmazza):


….................................................................................................................................................................


Képviseletre jogosult neve/tisztsége:.....................................................................................................


Kapcsolattartó neve: .................................................... Telefon/e-mail: ................................................


A használni kívánt közterület helye:


Budapest, VI. kerület ..........................................................................................................................


A használni kívánt közterület nagysága:  …..............................m2  vagy  …........... dbA közterület használat ideje:

A 15/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet 8. § (8) bekezdése alapján a kezdő dátum nem lehet korábbi, mint a kérelem benyújtását követő 8. munkanap!


............................... év   ................................................ hónap ........................... naptól


............................... év   ................................................ hónap ........................... napigA közterület használat célja részletesen:


.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................


Dátum, ....................................................


                                                                       ………………..............................................................

                                                                        a kérelmező/meghatalmazott aláírása, bélyegző


NYILATKOZAT


Tudomásul veszem, hogy jelen kérelem kitöltése a közterület használatára nem jogosít, azt kizárólag az Önkormányzat közterület-használati hozzájárulásának megadását követően kezdhetem meg. A közterület-használati kérelem visszavonására a kérelemben szereplő általam feltüntetett kezdő időpontig van lehetőségem, egyébként a díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles vagyok megfizetni, kivéve ha a terület használatával az érdekkörömben felmerült méltányolható okból hagyok fel.


Tudomásul veszem továbbá, hogy a jogosulatlan közterület-használatért a ténylegesen használt terület és időtartam után a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott díjtétel maximum tízszeres összege szabható ki.                                                                      …………………............................................................

                                                                        a kérelmező/meghatalmazott aláírása, bélyegzőA kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztató elérhető a www.terezvaros.hu weboldalon.A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉRELEM MELLÉKLETEIA kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell:


1. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló részletes rajzot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen.


2. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat egyszerű másolatát (vállalkozói igazolvány/cégkivonat/nyilvántartásba vételt igazoló okirat). Természetes személy esetén okirat becsatolása nem szükséges.


3. Aláírási címpéldány.


4. Szükség esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.


5. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla műszaki leírását és terveit.


6. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület használati hozzájárulás meghosszabbítása esetén – városképvédelmi szempontok figyelembevétele miatt – fotót kell becsatolni.


7. Közút igénybevétele, vagy a fennálló forgalmi rend ideiglenes megváltoztatásának szükségessége esetén eredeti forgalomtechnikai tervet. A forgalomtechnika érvényességéhez a mindenkori forgalomtechnikai kezelő jóváhagyása szükséges.


8. Hosszú távú, vagy a közterületre komoly terhelést jelentő használat esetén fényképfelvételekkel alátámasztott állapotfelvétel a közvetlen környezetről.[1]

hatályon kívül helyezte a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatálytalan 2018. december 1. napjától

[2]

hatályon kívül helyezte a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatálytalan 2018. december 1. napjától

[3]

hatályon kívül helyezte a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatálytalan 2018. december 1. napjától

[4]

módosította a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatályos 2018. december 1. napjától

[5]

hatályon kívül helyezte a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatálytalan 2018. december 1. napjától

[6]

hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 15.) ör., hatálytalan 2016. december 20. napjától

[7]

módosította a 34/2016. (XII. 15.) ör., hatályos 2016. december 20. napjától

[8]

hatályon kívül helyezte a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatálytalan 2018. december 1. napjától

[9]

hatályon kívül helyezte a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatálytalan 2018. december 1. napjától

[10]

beiktatta a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatályos 2018. december 1. napjától

[11]

beiktatta a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatályos 2018. december 1. napjától

[12]

hatályon kívül helyezte a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatálytalan 2018. december 1. napjától

[13]

hatályon kívül helyezte a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatálytalan 2018. december 1. napjától

[14]

módosította a 19/2015. (VI. 11.) ör., hatályos 2015. július 1. napjától

[15]

beiktatta a 21/2014. (VII. 10.) ör., hatályos 2014. augusztus 15. napjától

[16]

módosította a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatályos 2018. december 1. napjától

[17]

beiktatta a 25/2017. (VI. 29.) ör., hatályos 2017. július 1. napjától

[18]

módosította a 32/2016. (XI. 17.) ör., hatályos 2016. december 1. napjától

[19]

módosította a 34/2016. (XII. 15.) ör., hatályos 2016. december 20. napjától

[20]

módosította a 34/2016. (XII. 15.) ör., hatályos 2016. december 20. napjától

[21]

beiktatta a 34/2016. (XII. 15.) ör., hatályos 2016. december 20. napjától

[22]

hatályon kívül helyezte a 19/2015. (VI. 11.) ör., hatálytalan 2015. július 1. napjától

[23]

módosította a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatályos 2018. december 1. napjától

[24]

módosította a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatályos 2018. december 1. napjától

[25]

beiktatta a 32/2016. (XI. 17.) ör., hatályos 2016. december 1. napjától

[26]

módosította a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatályos 2018. december 1. napjától

[27]

módosította a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatályos 2018. december 1. napjától

[28]

módosította a 19/2015. (VI. 11.) ör., hatályos 2015. július 1. napjától

[29]

a szövegrészt módosította a 19/2019. (XI. 5.) ör., hatályos 2019. november 5. napjától

[30]

módosította a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatályos 2018. december 1. napjától

[31]

módosította a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatályos 2018. december 1. napjától

[32]

módosította a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatályos 2018. december 1. napjától

[33]

módosította a 21/2014. (VII. 10.) ör., hatályos 2014. augusztus 15. napjától

[34]

módosította a 34/2016. (XII. 15.) ör., hatályos 2016. december 20. napjától

[35]

módosította a 34/2016. (XII. 15.) ör., hatályos 2016. december 20. napjától

[36]

módosította a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatályos 2018. december 1. napjától

[37]

módosította a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatályos 2018. december 1. napjától

[38]

hatályon kívül helyezte a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatálytalan 2018. december 1. napjától

[39]

módosította a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatályos 2018. december 1. napjától

[40]

módosította a 34/2016. (XII. 15.) ör., hatályos 2016. december 20. napjától

[41]

módosította a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatályos 2018. december 1. napjától

[42]

hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 15.) ör., hatálytalan 2016. december 20. napjától

[43]

módosította a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatályos 2018. december 1. napjától

[44]

a szövegrészt módosította a 19/2019. (XI. 5.) ör., hatályos 2019. november 5. napjától

[45]

módosította a 27/2018. (XI. 15.) ör., hatályos 2018. december 1. napjától

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!