nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2004.(IV.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-18 -tól
Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2004.(IV.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről


Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

31/2004. (IV.23.) rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)


Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Lt.) 54. § (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről a következő rendeletet alkotja


 1. §[1]

 2. E rendelet hatálya kiterjed minden, a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának tulajdonát képező, lakás céljára szolgáló
 3. házingatlanra és a hozzá tartozó földrészletre,
 4. társasházban lévő bérlakásra és a hozzátartozó osztatlan közös tulajdoni hányadra, valamint
 5. a vegyes (részben önkormányzati, részben más) tulajdonban álló házingatlanban lévő önkormányzati tulajdoni hányadra.


 1. Külön jogszabály alapján elővásárlási jogra jogosult vételi ajánlatára tett önkormányzati ajánlat tartalmazza
 1. az ingatlan 3 hónapnál nem régebbi értékbecslésen alapuló forgalmi értékét,
 2. a vételárat,
 3. a fizetési feltételeket,
 4. az ajánlati kötöttség időtartamát, amely 90 nap.


 1. §[2]

 1. [3]Amennyiben a vevő az Lt. rendelkezései alapján elővásárlási joggal rendelkező személy és két éve folyamatosan bérli a lakást, valamint nincs bérleti díj és közüzemi díj hátraléka, akkor az elidegenítésre kerülő lakás vételára a 8.§ szerint megállapított vételárnak: 


a) összkomfortos lakás esetén100 %-a,

b) komfortos lakás esetén 80 %-a,

c) félkomfortos lakás esetén 70 %-a,

d) komfort nélküli lakás esetén 65 %-a,

e) szükséglakás esetén60 %-a.


A lakás komfortfokozatának megállapítására az Lt. 91/A.§ 2-6 pontjai az irányadók.

 1. [4]Az (1) bekezdés a) – e) pontjai szerinti vételárat csökkenteni kell további 30 %-kal, ha a lakás felújítására a 2000. évet megelőzően került sor.


 1. [5]


 1. A vételár megállapításakor a forgalmi értékből le kell vonni a bérlőnek az Önkormányzat által engedélyezett, számlával igazolt, a lakásra fordított és meg nem térített[6] értéknövelő beruházásainak értékét.

 1. §[7] 1. §[8]


 1. Az Önkormányzati lakások a vételár
 1. egy összegben történő megfizetése vagy
 2. részletfizetéssel történő kiegyenlítése

ellenében idegeníthetők el.


 1. [9]Részletfizetési kedvezmény az elővásárlási jog jogosultjának, továbbá egyéb, - rosszhiszemű használónak nem minősülő - lakáshasználónak adható. Az üresen álló lakások elidegenítése során a vevőnek (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban: Vevő) abban az esetben adható, ha az elidegenítésre a 7.§ (2) bekezdése szerinti indokolt esetben kerül sor.


 1.  [10]A Vevő kérelmére biztosított részletfizetési kedvezmény esetén a rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározottak kivételével a szerződés megkötésekor a megállapított vételár 20%-át kell megfizetni.


 1. [11]Ha a Vevő részletfizetéssel vásárolja meg az elidegenítésre kerülő lakást, akkor a vételárhátralékot legfeljebb 15 év alatt fizetheti meg havi egyenlő törlesztő részletekben. A vételárhátralékot a mindenkori tárgyévet megelőző év jegybanki átlagkamata terheli.


 1. Ha az elővásárlási jog jogosultja a szerződés megkötésekor a vételárat egy összegben megfizeti, őt a (3) bekezdésben meghatározott összegen felüli többletfizetés után 20%- árengedmény illeti meg.


 1. Az elővásárlási jog jogosultja a vételárhátralékot a futamidő letelte előtt is kifizetheti. Amennyiben az elővásárlási jog jogosultja az általa megvásárolt lakásra fennálló vételárhátralékot legkésőbb a futamidő leteltét megelőző 6 hónap előtt egyenlíti ki, úgy részére a még fennálló tartozás 20 %-ának [12]megfelelő összegű árengedmény illeti meg.


 1. Ha a Vevő a törlesztő részletek megfizetésével késedelembe esett, akkor
 1. az elmaradt törlesztő részletekre árengedmény nem adható,
 2. a késedelembe esés időpontjától kezdve erre az összegre köteles [13]a Ptk. szerinti késedelmi kamatot megfizetni.


 1. A részletfizetésre vásárolt lakások esetén az örököst ugyanolyan kedvezmények illetik meg, mint az örökhagyót.”

 1. §

 1.  [14]A vételár egészére adott részletfizetési kedvezménnyel vásárolhatja meg a lakást
 1. az a bérlő aki bármely jogcímen állami nyugellátásban részesül;
 2. amely lakásban együttélő családtagok jövedelmének a figyelembevételével a bérlő, és a vele együttélő családtagok egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a másfélszeresét.


 1. Ezt a kedvezményt a bérlő kizárólag akkor veheti igénybe, ha saját maga részére kíván élni a vásárlás jogával.


 1. [15]Az (1) bekezdés alkalmazása esetén a bérlőnek készfizető kezest kell állítania a vételár teljes összegének biztosítására. Kezes az lehet, akinek a havi nettó jövedelme 33 %-a meghaladja a fizetendő havi törlesztő részletet.

 1. §[16]

 1. Amennyiben a Vevő[17] részletfizetéssel vásárolja meg az önkormányzati tulajdonú ingatlant, úgy a fennmaradó, [18]ki nem egyenlített vételárhátralék és járulékai erejéig az Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásban az első ranghelyen jelzálogjog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni.


 1. Ha a vevő az Önkormányzattól vásárolt lakást a vételár hátralék kiegyenlítése előtt - az ingatlan értékét növelő, vagy egyébként szükséges munkák elvégzése céljából (átalakítás, korszerűsítés, tetőtér beépítés, stb.) - kívánja megterhelni, ahhoz a polgármester hozzájárulhat. A hozzájárulás akkor adható meg, ha a bejegyezni kívánt jog vagy tény az önkormányzatot megillető – a vételárhátralék és járulékai biztosítására szolgáló – elidegenítési és terhelési tilalmat követő ranghelyre kerül az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre.

 1. §[19]


 1. [20]Ha az önkormányzat tulajdonában lévő lakás megüresedik vagy a bérlő, illetve a lakás jogszerű használója vételi szándékát jelzi, a képviselő-testület dönt arról, hogy az üres vagy bérelt lakás további hasznosítása bérbeadás, vagy értékesítés útján történjen.


 1. [21]Ha a Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában levő üres lakásnak értékesítés útján történő hasznosítása felől dönt, akkor a lakást főszabályként a vagyonrendeletben meghatározott árverés útján kell értékesíteni. A képviselő-testület a rendkívüli méltánylást igénylő esetekben fenntartja magának a jogot az Önkormányzat tulajdonában lévő, - a vagyonrendeletben a kötelező versenyeztetési eljárásra meghatározott egyedi értékhatárt meg nem haladó értékű - üres lakások értékesítési módjának és a vételár összegének meghatározására.


 1. [22]A (2) bekezdés szemponjából indokolt esetnek minősül különösen:
 1. fiatal házasok kérelme első lakás megvételére,
 2. többlakásos épület esetén az adott épületben lakás tulajdonjogával rendelkező tulajdonos vételi szándéknyilatkozata,
 3. adott lakás igazságügyi szakértői véleménnyel alátámasztott műszaki állapota leromlott vagy felújítandó,
 4. adott lakást az Önkormányzat a vételi szándéknyilatkozat beérkezése előtti 2 évet megelőzően legalább 3 alkalommal sikertelenül bocsátotta árverésre és az árverés útján történő értékesítés határideje lejárt.


 1. §[23]

Az önkormányzati lakások vételárát a Lt.-nek és ezen rendeletnek megfelelően, a hivatalos értékbecslés alapján a tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult[24] állapítja meg.”


 1. §[25]

 2. §

 1. [26]Ez a rendelet 2004. május 1-én lép hatályba.

Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 49/1996.(X. 11.) Ök. sz. rendelet, valamint az ezt módosító 52/1996. (XI. 04.) Ök. sz. rendelet 5. §-a, a 6/1997. (II. 21.) Ök. sz. rendelet, a 25/1998. (XI. 27.) Ök. sz. rendelet, 9/2001. (III. 02.) Ök. sz. rendelet, 36/2001. (XI. 23.) Ök. sz. rendelet, 22/2003. (VI. 20.) Ök. sz. rendelet és a 28/2003. (IX. 26.) Ök. sz. rendelet.


 1. [27]E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Unió és a Tanács 2006/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja.


                                                                                                                          
            Geiger Ferenc s.k.                                                                   dr. Laza Margit s.k.

                polgármester                                                                                 jegyző
[1]

Módosította a 37/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2013. szeptember 21-től

[2]

Módosította a 27/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2012. június 1-től

[3]

Módosította a 10/2016.(III.26.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2016. március 27-től

[4]

Módosította a 13/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2015. március 28-tól

[5]

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(III.26.) önkormányzati rendelet 18. § a) pontja Hatályos: 2016. március 27-től

[6]

A szövegrészt módosította a 13/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 14. § Hatályos: 2015. március 28-tól

[7]

Hatályon kívül helyezte a 13/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés Hatályos: 2015. március 28-tól

[8]

Módosította a 13/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2015. március 28-tól

[9]

Módosította a 20/2016.(VI.17.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2016. június 18-tól

[10]

Módosította a 10/2016.(III.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés Hatályos: 2016. március 27-től

[11]

Módosította a 10/2016.(III.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés Hatályos: 2016. március 27-től

[12]

Szövegrészt módosította a 10/2016.(III.26.) önkormányzati rendelet 14. § b.) pontja Hatályos: 2016. március 27-től

[13]

Szövegrészt módosította a 10/2016.(III.26.) önkormányzati rendelet 14. § c.) pontja Hatályos: 2016. március 27-től

[14]

Módosította a 10/2016.(III.26.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2016. március 27-től

[15]

Módosította a 10/2016.(III.26.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2016. március 27-től

[16]

Módosította a 27/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2012. június 1-től

[17]

Szövegrészt módosította a 13/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 14. § Hatályos: 2015. március 28-tól

[18]

Szövegrészt módosította a 10/2016.(III.26.) önkormányzati rendelet 14. § d.) pontja Hatályos: 2016. március 27-től

[19]

Módosította a 27/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2012. június 1-től

[20]

Módosította a 20/2016.(VI.17.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2016. június 18-tól

[21]

Módosította a 10/2016.(III.26.) önkormányzati rendelet 5. § Hatályos: 2016. március 27-től

[22]

Módosította a 10/2016.(III.26.) önkormányzati rendelet 6. § Hatályos: 2016. március 27-től

[23]

Módosította a 27/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 5. § Hatályos: 2012. június 1-től

[24]

Szövegrészt módosította a 13/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 14. § Hatályos: 2015. március 28-tól

[25]

Hatályon kívül helyezte a 27/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 7. § Hatályos: 2012. június 1-től

[26]

Számozást beiktatta a 6/2009.(I.30.) rendelet 1. § Hatályos: 2009. január 30-tól

[27]

Beiktatta a 6/2009.(I.30.) rendelet 2. § Hatályos: 2009. január 30-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!