nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-30 -tól
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28.) rendelet módosításáról

Egyházaskesző Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)  bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28.) rendelet módosításáról  a   következőket rendeli el


1.§

Egyházaskesző község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2014.(II.28.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                      

„2.§.(1)  A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei

                             

                                            a./ bevételi főösszegét :   84.003 e Ft-ban

                                            b./ kiadási  főösszegét  :  84.003 e Ft-ban  állapítja meg.”

  

2.§.


A R. 1,.,2/1.,2/2.,3, 4., 5, 6, 7., 8.,9.,10, számú mellékletei helyébe e rendelet , 1,.,2/1.,2/2.,3, 4., 5, 6, 7., 8.,9.,10. sz. mellékletei lépnek.


3.§.


E rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

.Hegyiné Böröcz Adél                                                    Lendvai Jánosné                                                                           

          jegyző                                                                   polgármester


A rendelet kihirdetve:

Egyházaskesző, 2015. május 29.                              


                                                                                                 Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                             jegyző   B E V É T E L E K


1. sz. melléklet


Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)

26355

28823

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7355

7355

1.2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

13335

13335

1.3

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5038

6204

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

619

619

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

103

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


1207

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

13031

16569

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól

3200

3318

2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól

7524

10644

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2307

                2607

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

914

              13042

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


10739

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

914

                2303

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11507

              15541

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

9957

              14998

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

      957           

810

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

9000

14188

4.2.

Gépjárműadó

1500

446

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50

97

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

3175

                4392

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2000

3144

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek

635

1241

5.5.

Ellátási díjak5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

540 


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek


7

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

Egyéb működési bevételek6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1500

1500

6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1500

1500

6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

336

200

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

336

200

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

56818

80067

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3936

3936

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3936

3936

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.1. + … + 13.3.)13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Betétek megszüntetése    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

60754

84003K I A D Á S O K


2. sz. táblázat

    Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

1

2

3

4

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

50077

65419

1.1.

Személyi  juttatások

18405

       20133

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3496

3688

1.3.

Dologi  kiadások

10440

14465

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1359

3475

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16377

23658

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1971

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

15651

              18897

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

   - Kamattámogatások1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

726

2790

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5507

13414

2.1.

Beruházások

3800

10265

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások

914

2356

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások2.12.

   - Lakástámogatás2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

793

793

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)3.1.

Általános tartalék

5170

5170

3.2.

Céltartalék4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

60754

84003

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

60754

84003

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


3. sz. táblázat

Ezer forintban


1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)


-3936

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2.1 mell. A1/2014.(II.28. )önkorm. rendelethez


  

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)          Ezer forintban BevételekKiadások
Megnevezés

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i

Megnevezés

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.


2

3.

4

5.

6.

7.


Önkormányzatok működési támogatásai

26355                 

28823

Személyi juttatások

18405

20133


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13031

16569

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.

3496

3688


2.-ból EU-s támogatásDologi kiadások

10440

14465


Közhatalmi bevételek

11507

15541


Ellátottak pénzbeli juttatásai

1359                    


3475


Működési célú átvett pénzeszközök

336 

200

Egyéb működési célú kiadások

16377

23658


4.-ből EU-s támogatásTartalékok

5170

5170


Egyéb működési bevételek

3175

4392
Költségvetési bevételek összesen (1+2.+4.+5.+7.+…+12.)

54404

65526

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

55247

70589


Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
   Költségvetési maradvány igénybevétele

3936

3936

Likviditási célú hitelek törlesztése
   Vállalkozási maradvány igénybevételeRövid lejáratú hitelek törlesztése
   Betét visszavonásából származó bevételHosszú lejáratú hitelek törlesztése
   Egyéb belső finanszírozási bevételekKölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételeBetét elhelyezése
   Értékpapírok bevételeiMűködési célú finanszírozási bevétel összesen (14.+19.)Működ.célú finansz. kiadás összesen (14.+...+21.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

58340

69461

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

55247

70589


Költségvetési hiány:Költségvetési többlet:

3093Tárgyévi  hiány:


1128

Tárgyévi  többlet:
2.2 mell. a 1/2014.(II.28. )önkorm. rendelethez


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)


BevételekKiadások
Megnevezés

2014.évi

előirányzat

2014. évi

módosított e.i

Megnevezés

2014.évi

előirányzat

2014. évi

módosított e.i.

2

 3

4

5

 6

7

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

 914

13042

Beruházások

3800

10265

1.-ből EU-s támogatások1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházásFelhalmozási bevétel

1500

1500

Felújítás

914

2356

    Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)Egyéb felhalmozási célú kiadások

793

793

Egyéb felhalmozási célú bevételek
           
Költségvetési bevételek összesen:(1.+3.+6.+..+11)

2414

14542

Költségvetési kiadások összesen:(1.+3.+6.+..+11)

5507

13414

    Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  Költségvetési maradvány igénybevételeHitelek törlesztése      Vállalkozási maradvány igénybevételeRövid lejáratú hitelek törlesztése  Betét visszavonásából származó bevételHosszú lejáratú hitelek törlesztése  Egyéb belső finanszírozási bevételekKölcsön törlesztése, adott kölcsönHiány külső finanszírozás bevételei (20+…+24)Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás      Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételeBetét elhelyezése  Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele.Pénzügyi lízing kiadásai  Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


  Egyéb külső finanszírozási bevételek


Felhalmozási c. finanszírozási bevét összesen

Felhalmozási c. finanszírozási kiadás összesen (13+..24)

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

2414

14542

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

5507

13414

Költségvetési hiány:

3093


Költségvetési többlet:


1128
3.sz. melléklet


Egyházaskesző Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2015.

2016.

2017.

1

2

3

4

5

6

1.

Nemleges

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

2.

                   -     

3.

                   -     

4.

                   -     

5.

                   -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

                   -     

                   -     

                   -     

                   -      
4. sz. mellékletEgyházaskesző Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Ezer forintban !


Sor-szám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat


2014.évi módosított e.i.

1

2

3


1.

Helyi adók

                      9957

14998

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésSAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

9957                         

14998

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
5. számú mellékletEgyházaskesző Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljaiEzer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

NEMLEGES


2.3.4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

                                             -     

6. számú melléklet

                                               


Egyházaskesző Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként


 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2014. évi előirányzat


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4)

Tárgyi eszköz beszerzés (kazán)

1416

2014

1416 

1416

 0

Győri hull.gazd önk.társ. fejl.önrész

793

2014

793

793


 Falugondnoki gépjármű besz önrésze

 2663

 2014

 2663

 2663


 Játszőtér létesítése

 6186

 2014

 6186

 6186


ÖSSZESEN:

11058


11058

11058

 0

7. számú melléklet


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként


 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6Ingatlanok felújítása (külterületi út és áteresze)

 2356

 2014

 2356

 2356


ÖSSZESEN:

 2356


 2356

 2356


8.1.1.melléklet

 1/2014.(II.28.)

önk.rendelethezMegnevezés

Egyházaskesző Község Önkormányzat


                          01

Feladat megnevezés

Összes bevétel, kiadás


1
Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014.évi

előirányza

2014.évi

módosítot e.i

1

2

3Bevételek1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)

26355

28823

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7355

7355

1.2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

13335

13335

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5038

6204

1.4

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

619

619

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

103

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


1207

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

13031

16569

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól

3200

3318

2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól

7524

10644

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2307

                2607

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

914

              13042

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


10739

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

914

                2303

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11507

              15541

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

9957

              14998

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

      957           

810

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

9000

14188

4.2.

Gépjárműadó

1500

446

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50

97

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

3175

                4392

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2000

3144

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek

635

1241

5.5.

Ellátási díjak5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

540 


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek


7

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

     Egyéb működési bevételek6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1500

1500

6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1500

1500

6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

336

200

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

336

200

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

56818

80067

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3936

3936

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3936

3936

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (1.1. + … + 13.3.)13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Betétek megszüntetése    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

60754

84003


Kiadások1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

50077

       65419

1.1.

Személyi  juttatások

18405

       20133

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3496

3688

1.3.

Dologi  kiadások

10440

14465

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1359

3475

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16377

23658

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1971

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

15651

              18897

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

   - Kamattámogatások1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

726

2790

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5507

13414

2.1.

Beruházások

3800

10265

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások

914

2356

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

793

793

2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre2.12.

   - Lakástámogatás2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

5170 

5170

3.1.

Általános tartalék3.2.

Céltartalék4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

60754 

84003

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

60754

84003


 Éves engedélyezett létszám (fő)

3

7


 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

8
8.1.2 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Egyházasesző Község Önkormányzat01


Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása


2

Ezer forintban


Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014. évi

előirányzat

2014.évi

módosított


1

2

3
Bevételek
1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

26355

28823


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7355

7355


1.2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

13335

13335


1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5038

6204


1.3.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

619

619


1.4.

Működési célú központosított előirányzatok

103


1.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


1207


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

13031

16569


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól

3200

3318


2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól

7524

10644


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2307

             2607


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

914

                       13042


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


10739


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

914

             2303


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11507

                       15541


4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

9957

                       14998


4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

      957           

810


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

9000

14188


4.2.

Gépjárműadó

1500

446


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50

97


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

540

                 72


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke
5.2.

Szolgáltatások ellenértéke
5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak
5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

540 5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek


7


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1500

1500


6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1500

1500


6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

336

200


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

336

200


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

54183

75682


 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3936

3936


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3936

3936


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

58119

79618

Kiadások
1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

49351

62629


1.1.

Személyi  juttatások

18405

       20133


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3496

3688


1.3.

Dologi  kiadások

10440

14465


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1359

3475


1.5

Egyéb működési célú kiadások

15651

20868


1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1971


1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

15651

                      188977


1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5507

13414


2.1.

Beruházások

3800

10265


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

914

2356


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

793

793


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

5170 

5170


3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

60028 

81213


5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

60028

81213
 Éves engedélyezett létszám (fő)

3

7 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

8
8.1.3 számú melléklet

Megnevezés

Egyházaskesző Község Önkormányzat


01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása


3
Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014.évi

előirányzat

2014.évi

módosított e.i.

1

2

3Bevételek1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása1.5.

Működési célú központosított előirányzatok1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)4.1.1.

- Vagyoni típusú adók4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói4.2.

Gépjárműadó4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2635

             4385

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2000

3144

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek

635 

1241

5.5.

Ellátási díjak5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

Egyéb működési bevételek6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívü7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2635                                         

             2635

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Betétek megszüntetése    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2635                                         

2635


Kiadások1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

726

2790

1.1.

Személyi  juttatások1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1.3.

Dologi  kiadások1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai1.5

Egyéb működési célú kiadások

726 

2790

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések1.7.

             - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

             -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül1.9.

             - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belül1.10.

             - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre1.11.

             - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

             - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kív.1.13.

             - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

            - Kamattámogatások
1.15.

            - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

726 

             2790

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)2.1.

Beruházások2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre2.7.

              - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belü2.8.

              - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n be2.9.

               - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre2.10.

               - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre2.11.

               - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül2.12.

               - Lakástámogatás2.13.

               - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívül3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)3.1.

Általános tartalék3.2.

Céltartalék4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

726

                     2790

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

726

             2790


 Éves engedélyezett létszám (fő)

0

0


 Közfoglalkoztatott (fő)

0

08.1.4.

 melléklet a 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Egyházaskesző Község ÖnkormányzatFeladat megnevezése

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása


4
Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014.évi

előirányzat

2014.évi

módosítot

e.i.

1

2

3Bevételek1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

2730

2730

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2730

                2730

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása1.5.

Működési célú központosított előirányzatok1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)4.1.1.

- Vagyoni típusú adók4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói4.2.

Gépjárműadó4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)5.1.

Készletértékesítés ellenértéke5.2.

Szolgáltatások ellenértéke5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek5.5.

Ellátási díjak5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

Egyéb működési bevételek6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2730

2730

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Betétek megszüntetése    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2730

2730


Kiadások1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1099

1422

1.1.

Személyi  juttatások1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1.3.

Dologi  kiadások

1099

1422

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai1.5

Egyéb működési célú kiadások1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

   - Kamattámogatások1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)2.1.

Beruházások2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

793

793

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre2.12.

   - Lakástámogatás2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

793

793

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)3.1.

Általános tartalék3.2.

Céltartalék4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1892

2215

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1892

                2215


 Éves engedélyezett létszám (fő)

0

           0


 Közfoglalkoztatottak létszám (fő)

0

0Egyházaskesző Magyargencs Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa

B E V É T E L E K


9.1. sz.melléklet


Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása1.2

Egyes köznevelési feladatok támogatása1.3

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása1.5.

Működési célú központosított előirányzatok1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)4.1.1.

- Vagyoni típusú adók4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói4.2.

Gépjárműadó4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)5.1.

Készletértékesítés ellenértéke5.2.

Szolgáltatások ellenértéke5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek5.5.

Ellátási díjak5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

Egyéb működési bevételek6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

12736

17819

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

12736

17819

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

12736

17819

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

7

7

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7

7

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.1. + … + 13.3.)13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Betétek megszüntetése    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

12743

17826

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

12743

17826K I A D Á S O K    Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

1

2

3

4

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

12743

17826

1.1.

Személyi  juttatások1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1.3.

Dologi  kiadások

17

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai1.5

Egyéb működési célú kiadások

12726

17820

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12726

       17820

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

   - Kamattámogatások1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)2.1.

Beruházások2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások2.12.

   - Lakástámogatás2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)3.1.

Általános tartalék3.2.

Céltartalék4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

12743

17820

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

12743

17820

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


3. sz. táblázat

Ezer forintban


1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)


-1

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
Egyházaskeszői Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda


B E V É T E L E K


9.2. sz. melléklet


Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása1.2

Egyes köznevelési feladatok támogatása1.3

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása1.5.

Működési célú központosított előirányzatok1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


67

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól


67

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)4.1.1.

- Vagyoni típusú adók4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói4.2.

Gépjárműadó4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7494

                7460

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5900

5900

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke5.4.

Tulajdonosi bevételek5.5.

Ellátási díjak5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1594 

1560

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5.8.

Kamatbevételek5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei5.10.

Egyéb működési bevételek6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)6.1.

Immateriális javak értékesítése6.2.

Ingatlanok értékesítése6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.4.

Részesedések értékesítése6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


55

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

7494

7582

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1988

1988

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1988

1988

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.1. + … + 13.3.)

12726 

17819

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése13.3.

Irányítószervi támogatás

12726 

17819

    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

14714

27389

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

22208

27389K I A D Á S O K    Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

1

2

3

4

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22208

27296

1.1.

Személyi  juttatások

11944

       14416

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3174

3667

1.3.

Dologi  kiadások

7090

7304

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai1.5

Egyéb működési célú kiadások


1909

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1909

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások1.14.

   - Kamattámogatások1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)2.1.

Beruházások


93

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3.

Felújítások2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások2.12.

   - Lakástámogatás2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)3.1.

Általános tartalék3.2.

Céltartalék4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

22208

27389

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

22208

27389

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGEEzer forintban


1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)


-19807

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)


27389
                                                                                   Előirányzat-felhasználási terv                                                          10.számú melléklet
2014. évreEzer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

2401

2401

2401

2401

2401

2401

2401

2401

2401

2401

2405

2408

28823

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1380

1380

1380

1380

1380

1380

1380

1380

1380

1380

1384

1385

16569

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
10739


230313042

5.

Közhatalmi bevételek8000


7000541

15541

6.

Működési bevételek

366

366

366

366

366

366

366

366

366

366

366

366

4392

7.

Felhalmozási bevételek


15001500

8.

Működési célú átvett pénzeszközök
200

200

9.

Finanszírozási bevételek

3936
3936

10.

Bevételek összesen:

8083

4147

12147

14886

4147

6450

4147

4347

11147

5647

4155

4700

84003

11.


12.

Személyi juttatások

1677

1677

1677

1677

1677

1677

1677

1677

1677

1677

1681

1682

20133

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.jár

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

309

309

3688

14.

Dologi  kiadások

1205

1205

1205

1205

1205

1205

1205

1205

1205

1205

1205

1210

14465

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

289

289

289

289

289

289

289

289

289

289

292

293

3475

16.

 Egyéb működési célú kiadások

2763

2763

2763

2763

2763

2763

2763

2763

388

388

389

389

23658

17.

Beruházások

       


10751266313414

18.

Finanszírozási kiadások (Tartalék)
5170

5170

19.

Kiadások összesen:

6241

6241

6241

6241

6241

6241

16992

6241

3866

6529

3876

9053

84003

20.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!