nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (III.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-08 - 2018-05-30
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (III.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

 (2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 129.255 ezer Ft-ban állapítja meg.

         (2)    a)   költségvetési bevétele:                         85.295

                 b)     finanszírozási bevétele:                      43.960

                 c)     költségvetési kiadása:                      104.219

                 d)   finanszírozási kiadása:                         25.036

           


(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevétele:
                                                                                                      115.931 ezer Ft

a) a működési támogatás (állami támogatás)                                        47.005 ezer Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n. belülről                                        3.800 ezer Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                         7.850 ezer Ft

d) intézményi működési bevételek                                                         26.140 ezer Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                    31.136 ezer Ft

   ebből: előző évi műk.célú pénzmaradv..igénybevétele                             9.216 ezer Ft

                  műk.c.intézményfinanszírozás                                            21.920 ezer Ft


(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadása:
                                                                                                    115.931 ezer Ft

a) személyi juttatások kiadásai                                                            30.410 ezer Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok                                                        6.230 ezer Ft

c) a dologi kiadások                                                                            44.652 ezer Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           5.210 ezer Ft

e) működési célú támogatások áh. belülre                                                  550 ezer Ft

f) működési célú támogatások áh. kívülre                                                 4.490 ezer Ft

g) működési célú finanszírozási kiadások                                               23.566 ezer Ft

h) működési célú tartalék                                                                          823 ezer Ft


(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevétele:                  13.324 ezer Ft

a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                            500 ezer Ft

b) felhalmozási célú intézményfinanszírozás                                     1.470 ezer Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                        11.354 ezer Ft


(6) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadása:                    13.324 ezer Ft

a) beruházások                                                                                2.920 ezer Ft

b) felújítások                                                                                    3.700 ezer Ft

c) egyéb felhalmozási célú támogatások                                                 64 ezer Ft

d) fejlesztési tartalék                                                                         4.470 ezer Ft

e) felhalm.célú irányítószervi támogatás                                              1.470 ezer Ft


Az önkormányzat bevételei


4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási bevételek bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan a 4. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.


5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat kiadásai


6. § (1) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási feladatok bontásban Jásd Község Önkormányzat tekintetében összevontan az 5. melléklet, szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2017. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Jásd Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, a Mesevár Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont működési kiadásait kormányfunkciónként, kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 15. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 17. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.


7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat a 14. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.Általános és céltartalék


8. §(1) Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 4.470 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 823 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat a kiadások között az (1) bekezdésben meghatározott összegű fejlesztési célú tartalékot tervez, a Fejérvíz ZRT-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetőtől befolyó bérleti díjból Fejlesztési Alapot képez, amely kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyonnal kapcsolatos rekonstrukciós, fejlesztési kiadásokra használható fel.


9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és kiadási előirányzatot nem tervez. (13. melléklet)Többéves kihatással járó feladatok


10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16, 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 18. melléklet tartalmazza.

(3) Jásd Község Önkormányzata 2017. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.


Az előirányzatok módosítása


11. § (1) Az Önkormányzat és az Intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(5) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.

(6) Az intézményi többletbevétel saját hatáskörben történő felhasználásának engedélyezése előirányzat módosítás formájában a Képviselő-testület hatásköre.

(7) Az intézményi feladat elmaradásából származó kiadási megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet és gondoskodik a költségvetési rendeletbe történő beépítéséről.

(9) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


12.§. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit a B3 Takarékszövetkezet Zirci Fióknál vezeti.

(4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(5) A megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Képviselő-testület.


13.§. Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.


14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


16.§. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.

(2)   Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.Záró rendelkezés17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                      Győry Tünde                                                                Borteleki Istvánné

                      polgármester                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
322.63 KB
2. melléklet
325.83 KB
3. melléklet
329.87 KB
4. melléklet
327.57 KB
5. melléklet
326.91 KB
6. melléklet
326.32 KB
7. melléklet
334.86 KB
8. melléklet
323.88 KB
9. melléklet
325.84 KB
10. melléklet
327.19 KB
11. melléklet
323.53 KB
12. melléklet
335.51 KB
13. melléklet
323.12 KB
14. melléklet
324.99 KB
15. melléklet
323.52 KB
16. melléklet
323.36 KB
17. melléklet
328.49 KB
18. melléklet
325.89 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!