nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-01 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a 6. § (6)-(7) bekezdése vonatkozásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. §


E rendelet hatálya a Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosító intézményekre, az intézményi jogviszonyban álló személyekre, valamint a gyermekvédelmi törvényben meghatározott személyekre, gyermekre, a gyermek törvényes képviselőjére terjed ki.
2. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás


2.§


(1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében az Önkormányzat intézményein keresztül

a) bölcsődei ellátást,

b) óvodai ellátást,

biztosít a gyermek életkorának megfelelően azon gyermekek részére, akiknek esetében a törvényes képviselő a gyermek napközbeni ellátásáról nem tud gondoskodni.

(2) Az Önkormányzat a fenntartásában működő Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bölcsődei intézményegységén keresztül gondoskodik Jászberény város közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel az életkoruk alapján bölcsődei ellátásra jogosult, családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátásáról.

(3) A bölcsődei ellátás a gyermekvédelmi törvényben meghatározottak szerint a családban nevelkedő, 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését biztosítja.

(4) [1]Az Önkormányzat a fenntartásában működő Jászberényi Család-és Gyermekjóléti Központ intézmény útján gondoskodik a gyermekvédelmi törvényben meghatározottak szerint térítésmentesen a gyermekjóléti szolgáltatásról. Az intézmény illetékessége a család- és gyermekjóléti szolgálat tekintetében Jászberény, Jászágó, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma és Jásztelek települések közigazgatási területére, a család- és gyermekjóléti központ tekintetében a Jászberényi Járás közigazgatási területére terjed ki.

(5) Jászberény Város Óvodai Intézménye a nemzeti köznevelési törvényben foglaltak szerint a gyermek hároméves korától látja el a gyermekek napközben ellátásával összefüggő feladatokat is a gyermekvédelmi törvényben meghatározottak szerint.


3. Ellátás igénybevétele


3. §


(1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának egyik formájaként nyújtott bölcsődei ellátás iránti kérelmet az ellátást biztosító Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bölcsődei intézményegységénél nyújthatja be a gyermek törvényes képviselője.

(2) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem elbírálásra való előkészítése, az ellátásról való tájékoztatás az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(4) A kérelmek elbírálása során a gyermekvédelmi törvényben foglaltakra tekintettel előnyben részesül az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, akinek törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

(5) A bölcsődei ellátást a gyermekvédelmi törvényben foglaltakra tekintettel elsősorban azon gyermekek részére kell biztosítani, akinek esetében a törvényes képviselő a gyermek napközbeni ellátásáról nem tud gondoskodni.

(6) Az óvodai ellátás igénybevételére a nemzeti köznevelési törvény rendelkezései az irányadóak.


4. Ellátás megszűnése


4. §


A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás megszüntetésének eseteire és módjaira a gyermekvédelmi törvény rendelkezései, valamint az intézmény házirendjében foglaltak az irányadóak.


5. Érdekképviseleti Fórum


5. §


(1) A bölcsődében az intézményvezető gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról.

(2) A héttagú testület tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket az intézményvezető által készített szabályzat tartalmazza.


6. Térítési díj


6. §


(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja vonatkozásában az intézményi ellátásban alkalmazandó élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított, gyermekek napközbeni ellátásának egyik formájaként nyújtott bölcsődei ellátásért fizetendő intézményi térítési díj összegét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A kötelezettnek a személyi térítési díjat a gyermekvédelmi törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint kell megfizetnie az intézmény részére.

(4) A személyi térítési díj fizetésére kötelezett személyekre a gyermekvédelmi törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

(5) Ha a gyermek az ellátást betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe és távolmaradását a törvényes képviselő bejelentette az intézményvezetőnek, a kötelezett a gyermek távolmaradása idejére mentesül a gondozásra fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Ebben az esetben a kötelezett által a gondozásra, a teljes hónapra előre befizetett személyi térítési díjból a gyermek távolmaradása idejére a különbözet visszajár oly módon, hogy a többletet a következő hónapban a fizetés alkalmával be kell számítani, vagy ha a kötelezett igényli, akkor vissza kell fizetni részére.

(6) Kivételes méltánylást érdemlő esetben (haláleset, elemi kár, három hónapot meghaladó krónikus betegség, jövedelmi viszony, stb.) a kötelezett kérelmezheti az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj mérséklését, elengedését.

(7)[2] Az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat megállapító intézményvezetői döntés felülvizsgálata, a díj mérséklése, elengedése iránti kérelem elbírálása a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság hatáskörébe tartozik.7. Záró rendelkezések


7. §


 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) [3][1]

A rendelet szövegét a 28/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. január 1-jétől.

[2]

A rendelet szövegét a 21/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[3]

A 7. § (2) bekezdése a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2014. március 16-án hatályát vesztette.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!