nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 1/2019 (I.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 1/2019 (I.31.) önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város településképének védelméről szóló 26/2017. (XI.6.) önk. rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) 12. § (2) bekezdésében, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXIII. tv. 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§(6) c)pontban biztosított véleményezési jogkörében eljáró

véleményének kikérésével – a Tiszacsege Város településképének védelméről szóló 26/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Tiszacsege Város településképének védelméről szóló 26/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"5. § 6. Élénk szín, rikító szín: erőteljes, figyelemfelkeltő színek, melyek nagy színtelítettségűek."


2. §


A Rendelet 19. § 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19. § (5) A bejárati előlépcső, az akadálymentesítésre szolgáló építményt (rámpát és elemeit), közterületbe nyúló épületrészt nem lehet úgy kialakítani, hogy az a kapcsolódó közterület funkcionális használatát akadályozza, és ne igazodjon annak használatához.”


3. §


A Rendelet 24. § (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„24. § (2) Az eredeti állapot szerinti épülettartozékok (különösen: rács, vasalat, világítótest, korlát) helyettesíthetők.”4. §


A Rendelet 35. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"35. § (3) A településképi követelményekkel szembeni mulasztásokat, amennyiben a polgármester tudomására jut, kivizsgálja, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján jár el."


5. §


A Rendelet 36. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"36. §

(1)      A polgármester a településkép-védelmi bírság kiszabása esetén a közigazgatási szabálysértések szankciójának átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló törvény alapján dönt a bírság 35 § (6) szerinti összegéről.

  1. A településképi bírság befizetésének módja:
    1. a bírságot a bírság összegét megállapító határozatban meghatározott határidőre és az abban megjelölt módon kell teljesíteni.
    2. a) pontban szereplő megfizetési mód elmaradása esetén – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében – a meg nem fizetett bírság köztartozásnak minősül, és adók módjára történik a behajtása."


6. §


A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.7. §


A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.


8. §

Záró rendelkezések


(1)   Hatályát veszti a Rendelet  5. § 1., 15. és 16. pontjai, 16. § (3) bekezdése, 20. § (1) bekezdése és a 35. § (5) bekezdése.


(2)   Ez a rendelet 2019. február 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.Tiszacsege, 2019. január 31.            Szilágyi Sándor                                                            dr. Bóné Mónika

             polgármester                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1_2 melléklet
963.4 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!