nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (III.11..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-12 -tól
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (III.11..) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2015.(III.11.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról


Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról a következő rendeletet alkotja:l. fejezet

Általános rendelkezések


A rendelet célja


1. § (1) A rendelet célja Ásotthalom nagyközség épített- és természeti környezetének megóvása a közigazgatási területén belül keletkező települési szilárdhulladék káros hatásaitól, azok célszerű és gondos kezelése által, továbbá az emberi egészség megóvása. Ennek érdekében a Képviselő-testület a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére kötelező közszolgáltatást szervez és e tevékenység ellátásáról közszolgáltatás útján gondoskodik. 

(2) Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megőrzése érdekében mindenki köteles a települési környezet, különösen a közterületek szennyeződését, fertőzését okozó tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

(3) A hulladékkal összefüggő tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a hulladék mennyiségének, illetve térfogatának csökkenését eredményezze, újrahasznosítását minél nagyobb arányban tegye lehetővé, a környezeti kockázatot a környezetkárosító hatású anyagok bekerülésének akadályozásával minimálisra csökkentse, illetve keletkezésének ellenőrzését és mennyiségének mérését biztosítsa. Különböző hulladékfajták lehetőség szerint elkülönített (szelektív) gyűjtésével elő kell segíteni a gazdaságos hulladék-hasznosítás előfeltételét.

(4) A hulladékok és azok bomlástermékeinek gyűjtése, tárolása, szállítása, ártalmatlanítása, hasznosítása, kezelése során meg kell akadályozni azok talajba, felszíni, vagy felszín alatti vízbe, levegőbe jutását.


A rendelet hatálya


2.§ (1) A rendelet tárgyi hatálya: a közszolgáltatás kiterjed az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésére, begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére a kijelölt hulladéklerakó helyen.

(2) A rendelet területi hatálya: a közszolgáltatás Ásotthalom nagyközség teljes közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya: kiterjed valamennyi magánszemélyre, valamint gazdálkodó szervezetre - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), valamint a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet szerint -, akinek, illetve amelynek tulajdonában, birtokában, vagy használatában a nagyközség közigazgatási területén - lévő ingatlanán (a továbbiakban: ingatlanhasználó) települési szilárd hulladék keletkezik.

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladék keletkezésének ellenőrzésével és azok kezelésével összefüggő tevékenységére.


3.§ (1) A szervezett helyi hulladékszállítási közszolgáltatást az önkormányzat megbízott (a továbbiakban: közszolgáltató) útján látja el.

(2) Ásotthalom nagyközség közigazgatási területén, mint működési területen a települési szilárd, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére és elszállítására, valamint a hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján -a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 06-09-011647, székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.) látja el.


Fogalom meghatározások


4. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

1.) közterület: az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott bel- és külterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark stb), továbbá az építmények közhasználatra átadott része;

2.) nem lakás céljára szolgáló helyiség: üzletszerű gazdasági tevékenység céljára használt helyiség, vagy helyiség-csoport;

3.) lakossági díjtétel: a természetes személy ingatlanhasználók által fizetendő díjtétel az egyéni vállalkozó kivételével.

4.) nem lakossági díjtétel: gazdálkodó szervezetnek minősülő természetes és jogi személyek által fizetendő díjtétel.


II. fejezet

A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás tartalma


A települési önkormányzat feladatai


5. § A képviselő-testület feladata

a) a hulladékgazdálkodásra kötött együttműködési megállapodás alapján, a szelektíven gyűjtött egyéb települési szilárd hulladék lerakása céljából hulladékgyűjtő sziget kijelölése,

b) a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

c) a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése.

Az ingatlanhasználók kötelezettségei


6. § Az ingatlanhasználó alapvető kötelezettsége, hogy

a) a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa;

b) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig a külön jogszabályban előírtak szerint ideiglenesen gyűjtse, illetve tárolja;

c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon gondoskodjon;

d) a települési hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, egészséges és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közbiztonságot ne zavarja;

e) az ingatlan tulajdonjogában vagy használati viszonyaiban bekövetkező változást a szolgáltatónál határidőben bejelentse.


A települési szilárd hulladék elhelyezése


7.§ A közszolgáltató a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárdhulladékot a Szeged, Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó Telepen (Hrsz:0140/2) vagy más engedéllyel rendelkező lerakón helyezheti el.


Közszolgáltatási szerződés


8. § (1) A Képviselő-testület a települési szilárd hulladék gyűjtését és elszállítását önálló közszolgáltatásként közszolgáltató útján látja el.

(2) Ásotthalom Nagyökzségi Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatai ellátása érdekében közszolgáltatási szerződést köt a Ht. alapján a helyi közszolgáltatás végzésére a 3. § (2) bekezdésében megjelölt szolgáltatóval.

(3) A  (2) bekezdés szerinti közszolgáltatási szerződés az aláírás napján jön létre.

(4) A rendelet a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeire vonatkozó rendelkezései - külön szerződési kikötés hiányában is - a szerződés részévé válnak.


A szolgáltató és az ingatlanhasználó közötti jogviszony


9.§ (1) A közszolgáltató által nyújtott, a települési szilárd hulladék szervezett gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás igénybevétele az ingatlanhasználó számára kötelező.

(2) A helyi közszolgáltatás körében a közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a települési szilárd hulladék esetén a közszolgáltatás rendelkezésre állásának és az ingatlan tulajdonlásának, birtoklásának vagy használatának ténye hozza létre.

(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja. A hulladékszállítási közszolgáltatás megvalósulása esetén alkalmazandó minimális díj az adott területen igénybe vehető legkisebb mennyiségű és gyakoriságú szolgáltatásdíja.

(4) A Polgári Törvénykönyvről szóló - mindenkor hatályos törvény (továbbiakban: Ptk.) közszolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályai alapján a közszolgáltatás igénybevételére közszolgáltatási szerződés jön létre, mely tartalmazza a közszolgáltatás ellátásának módját, gyakoriságát, igénybe vételének módját és feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, különös tekintettel a szolgáltatás díjának megfizetésére.

(5).      A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót az önkormányzat útján, vagy helyben szokásos módon illetve weblapján tájékoztatja.

 (6)      A közszolgáltatási jogviszony kezdő időpontja az ingatlan használatának megkezdése vagy az a nap, amikor annak teljesítésére a közszolgáltató rendelkezésre áll.

(7) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanján rendszeresen keletkező egyéb szilárd hulladék keletkezésének tényét. A tulajdonos által megjelölt mennyiségnek megfelelően a közszolgáltató és a tulajdonos külön szerződést köt a hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére.

(8) A közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezte előtt  írásban köteles értesíteni. Ha előre nem látható rendkívüli okból következik be változás, a közszolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet.

(9) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyébfeltételeknek megfelelően köteles ellátni.

(10) A szolgáltató a szolgáltatással összefüggő írásban beérkezett panaszokat köteles megvizsgálni, és a vizsgált eredményről a panaszost 15 napon belül tájékoztatni. A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresése esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható, melyről az ügyfelet írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.közszolgáltatás ellátásának rendje


10. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező háztartási szilárd hulladékot az annak begyűjtésére e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek, a közszolgáltatónak köteles átadni.


(2)       A vegyes hulladék átadása a szolgáltató által üzemeltetett szállítóeszközhöz rendszeresített MSZ EN 840 szabványos, megfelelő minőségű, 110/120 literes edényzet esetében maximálisan 25 kg, 240 literes edényzet esetén maximálisan 50 kg össztömegű gyűjtőtartály igénybevételével történi, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladéknak a hulladékkezelő telepen való elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.


(3) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos gyűjtőedények használhatók:

  1. 120 literes szabványos tárolóedény
  2. 240 literes szabványos tárolóedény
  3. 1100 literes szabványos tárolóedény
  4. 4000 literes szabványos tárolóedény


A közszolgáltató a szolgáltatás igénybevételét az ingatlanhasználó számára – a (4) bekezdés szabályának figyelembevételével - háztartásonként legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény választásával biztosítja.


(4)  A  választási lehetőséget az  ingatlanhasználó számára a  közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a  választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve

a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét,

b) az érintett háztartás lakosainak vagy az ingatlant használó természetes személyek számát, valamint

c) a szállítási gyakoriságot.(5) A szolgáltató a választási lehetőség jogszerű alkalmazását jogosult a helyszínen ellenőrizni, melyről jegyzőkönyv került kiállításra. Amennyiben a kisebb űrmértékű gyűjtőedényzet e szakasz rendelkezéseitől eltérően került kiválasztásra, úgy a szolgáltató jogosult az ellenőrzés adatai alapján az érintett háztartás tényleges lakóinak vagy az ingatlant használó természetes személyek számának alapulvételével nagyobb gyűjtőedényzet alkalmazását előírni és annak díját, valamint az ellenőrzés kapcsán felmerült igazgatási költségeit számlázni. A közszolgáltató az ellenőrzés során felhívhatja az ingatlanhasználót az ingatlant használó személyek számának és a használat kezdő időpontjának okirati vagy egyéb módon történő igazolására. Amennyiben az ellenőrzés adatai alapján megállapítható az ellenőrzés időpontja előtti időszakra, hogy az ingatlanhasználó a kisebb űrtartalmú gyűjtőedény választására nem volt jogosult, úgy a Szolgáltató jogosult a díjkülönbözetet a jogosulatlan igénybevétel időtartamára kiszámlázni és a felmerült költségeit érvényesíteni.  A települési szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának, elhelyezésének külön szabályai


11.§ (1) A közszolgáltató az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladékot a nagyközség

a) belterületén a közterületre kihelyezett, a szolgáltató által rendszeresített vagy annak megfelelő szabványos gyűjtőedényből heti 1 alkalommal;

b) külterületi tanyás részein maximum 25 kg összsúlyú, 110 literes űrtartalmú tárolóedény térfogatának megfelelő zsákokban havi 2 alkalommal szállítja el.

(2) A közszolgáltató a hulladékot belterületen az ingatlan bejáratának közeléből, a külterületi tanyás részein az ingatlan bejárója végétől szállítja el, az ingatlanhasználóval kötött szerződésben megjelölt időpontban.

(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ürítés napján, az ingatlan bejárata előtt közvetlenül az úttest melletti közterületre vagy a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyre helyezheti ki, továbbá ugyancsak az ürítés napján gondoskodik a kiürített gyűjtőedény napi tárolóhelyre történő visszahelyezéséről. Az  ingatlanhasználó a  települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az  ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak a  közterület használatát szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a  gyűjtőedény ürítési célból történő közterületre helyezése.

(4) A kihelyezett gyűjtőeszköz nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat,és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével,vagy mások jó közérzetének, illetve a településképnek indokolatlan megzavarásával.

(5) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(6)  A szolgáltató a rendszeres hulladékszállítást úgy köteles megszervezni, hogy amennyiben az általa meghatározott szállítási napon az érintett területen a szállítást bármely okból (pl. ünnep és munkaszüneti napokon, gép meghibásodás esetén) elvégezni nem tudja, az elmaradt szolgáltatást 24 órán belül, illetve a soron következő munkanapon pótolni köteles, kivéve  minden év január 01. napját, mely a soron következő szállítási napon kerül pótlásra.

(7) A közszolgáltató a többlethulladékot az általa forgalmazott emblémás zsákban külön díjazás ellenében szállítja el, melynek díja magába foglalja a szállítás és a deponálás díját.

(8) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött szilárd hulladékot a közszolgáltatás keretében az ingatlan előtt közterületre kihelyezett szabányos gyűjtőedényben vagy külön erre a célre rendszeresített gyűjtőzsákban és a közterületen elhelyezett gyűjtőszigetről begyűjti és elszállítja.

(9) Az ingatlanhasználó kötelezettsége gondoskodni, szabványos, megfelelő minőségű és szükséges térfogatú tároló tartály beszerzéséről, annak javításáról, pótlásáról, megőrzéséről, Köteles gondoskodni továbbá az edényzet és környezete tisztántartásáról kivéve, ha a hulladék a közszolgáltató hibájából szóródik el.

(10) Abban az esetben, ha az ingatlanhasználó nem biztosítja a szabványos gyűjtőedényt, a közszolgáltató a szolgáltatás részeként bérleti díj ellenében biztosítja azt, melyet az ingatlanhasználó köteles igénybe venni. Ez esetben annak javításáról, vagy cseréjéről a közszolgáltató köteles gondoskodni, a megőrzés és tisztántartás az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége. Az ingatlanhasználó vagy megbízottja a gyűjtőedényzet átvételét aláírásával köteles igazolni.

(11) A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot és a szelektíven gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználóval kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott szállítási napon köteles elszállítani. A hulladékszállítás időpontjának megváltozásáról a szolgáltató az ingatlanhasználót írásban vagy a 9. § (5) bekezdésben foglaltak szerint értesíti, 10 nappal a közszolgáltatás megkezdése előtt, illetve a szolgáltatási időpont megváltozásának időpontját megelőzően.

 (12) Tilos a gyűjtőeszközökben veszélyes, undort keltő, folyékony, robbanó, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét.


III. fejezet

A közszolgáltatás díja


12. §(1) A helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) A közszolgáltatási díj megállapításához szükséges ürítési díjakat a Ht. felhatalmazása alapján miniszteri rendelet határozza meg.

(3) A szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladék elszállítása térítésmentes.

(4) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének havi díját

- az ingatlanonként rendelkezésre bocsátott gyűjtő edényzet számának,

az adott típusú gyűjtőedény egyszeri ürítési díjnak és

- az egy hónapra eső átlagos ürítések számának

szorzataként kell megállapítani.

(5) A települési szilárd hulladékért fizetendő díjat kéthavonta, a számlán feltüntetett időpontban kell megfizetni. A közszolgáltatási díj megfizetése a közszolgáltató által kiküldött csekken utólag, vagy az ingatlanhasználó és a közszolgáltató megállapodása alapján más módon történik.

(6) Az ingatlanhasználó a hulladékszállítási díjat a szerződéses jogviszony létrejöttének napjától (9. § (2) bekezdés) számítva köteles megfizetni. Az ingatlan tulajdonlásának, birtoklásának vagy használatának tényét vagy az abban bekövetkező változást a közszolgáltató részére az ingatlanhasználónak 15 napon belül kell bejelenteni. A közszolgáltató a díjat ennek figyelembe vételével állapítja meg és helyesbíti.

(7) Szüneteltethető a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanhasználó és az ingatlant  más sem használja.

(8) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak a szüneteltetés kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően.

(9) A szüneteltetési kérelmet a közszolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek díjhátraléka nincs vagy azt a kérelem benyújtásával egyidejűleg rendezi.

(10) Amennyiben a szüneteltetés (1) bekezdésben meghatározott feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni.

(11) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az ingatlan tulajdonosa, illetve használója írásban köteles kérni a Szolgáltatótól. A bejelentés elmaradása esetén a szüneteltetés automatikusan január 01. napjával megszüntetésre kerül. -. A Szolgáltató a szünetelésre okot adó esemény ellenőrzésére bármikor jogosult.  Amennyiben a Szolgáltató az ellenőrzés során megállapítja, hogy az igénybejelentés megalapozatlanul történt, avagy az ok megszűnt, úgy a szüneteltetést az ingatlanhasználó értesítése mellett megszünteti és pótszámlát állít ki. A bejelenteni elmulasztott használat tényleges időpontját az ingatlanhasználó hitelt érdemlően igazolhatja. Amennyiben nem állapítható meg a bejelenteni elmulasztott használat kezdő időpontja, úgy a tárgyév első napjára visszamenő hatállyal jogosult a Szolgáltató a pótszámla kiállítására.

 (12) Az egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjának megállapításához a tulajdonos és a közszolgáltató által kötött szerződésben meghatározott díj alkalmazásánál a gyűjtő edényzet /gyűjtőzsák méretét és az ürítési gyakoriságot kell alapul venni.

(13) Az ingatlanhasználó felszólítása az elmaradt díj, illetve kamat megfizetésére írásban történik. Az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 30 nap eredménytelen elteltével a követelés a Ht rendelkezései szerint adók módjára behajtandó köztartozásként kerül végrehajtásra.

(14) A Képviselő-testület a 60. életévüket betöltött lakosok részére 20 % díjkedvezményt biztosít, amelynek feltétele, hogy a kedvezményt igénybevevő egyedülálló, vagy házasok illetve élettársak esetében mindkettő fél a 60. életévét betöltse és velük közös háztartásban ne éljen 60 éven aluli személy. A díjkedvezmény összegét az Önkormányzat megtéríti a közszolgáltatónak. A közszolgáltató kérelmére az Önkormányzat igazolást ad ki az ingatlanhasználó kedvezményre való jogosultságáról. Amennyiben az igazolás iránti kérelmet a közszolgáltató részére a lakos annak a hónapnak az 5. napjáig, amelyben 60. életévét betölti nyújtja be, a kedvezmény ezen hónap első napjától megilleti.  


(18) A Képviselő-testület a 80. életévüket betöltött egyedülálló, vagy ugyanezen életkort elért házas illetve élettárs tulajdonos(okat) mentesíti a díjfizetés alól, ha velük közös háztartásban nem él 80. életévét be nem töltött személy. A díjkedvezmény összegét az Önkormányzat megtéríti a közszolgáltatónak. A közszolgáltató kérelmére az Önkormányzat igazolást ad ki az ingatlanhasználó kedvezményre való jogosultságáról. Amennyiben az igazolás iránti kérelmet a közszolgáltató részére a lakos annak a hónapnak az 5. napjáig, amelyben 80. életévét betölti nyújtja be, a kedvezmény ezen hónap első napjától megilleti.  lV. fejezet

Egyéb rendelkezések

hulladék elszállításának megtagadása


13. § A közszolgáltató értesítés hátrahagyásával megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha

a) az nem rendszeresített gyűjtőeszközökben kerül átadásra;

a) a hulladék ürítés és elszállítás során a szállítást végző személyek életében,testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat;

b) megállapítható, hogy a gyűjtőeszköz mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, vagy nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni


A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék elszállítása


14. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak a hulladék elszállítására irányuló megrendelését bejelenti, ha ingatlanán a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó  hulladék is keletkezik.

(2) Ha az ingatlanhasználó a megrendelés alapján a közszolgáltatót bízza meg, úgy a közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű többlethulladéknak megfelelő gyűjtőeszközt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja, és annak elszállításáról és elhelyezéséről megállapodás szerint díj ellenében gondoskodik.


Adatkezelés


15. § (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatáshoz rendelt

adatkezelés a következő személyes adatokra terjed ki:

  1. a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó neve;
  2. az ingatlanhasználó lakcíme;
  3. az ingatlanhasználó születési helye, ideje, anyja neve;
  4. a települési szilárd hulladékszállítással érintett ingatlan címe.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok kezelésének célja:

a) a közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználó  megállapítása,

b) számlázás és a közszolgáltatás elvégzése;

c) a közszolgáltatás díjhátralék behajtása,

d) a szolgáltatást igénybe vevő személlyel kapcsolatos levelezés

(3) Az (1) bekezdés a) c) pontokban meghatározott adatok kezelésének időtartama a közszolgáltatási szerződés létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig terjed.

(4) A közszolgáltató az (1) bekezdésben megjelölt személyes adatokat köteles az adatvédelmi törvény és a belső adatvédelmi szabályzat előírásainak megfelelően kezelni. Az érintetten kívül a személyes adatokat csak a (2) bekezdés a)- c) pontjaiban meghatározott célok érvényre juttatása érdekében ismerheti meg a más szerv/személy.

(5) Az (1) bekezdésben foglalt személyes adatokat az önkormányzat - rendszeresített nyilvántartásából, vagy hivatalos tudomása alapján - esetenkénti írásbeli kérelemre a közszolgáltató rendelkezésére bocsátja, amennyiben az a díjhátralék behajtásához, illetve a közszolgáltatást tényleges igénybe vevő megállapításához szükséges.


V. fejezet

Záró rendelkezések


16. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ásotthalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 7/2014.(III.05.) önkormányzati rendelete.


Ásotthalom, 2015.február

               Toroczkai László                                                                  dr. Turbucz Marietta Judit

                   polgármester                                                                                jegyző Kihirdetve: 2015. március 11.
         dr. Turbucz Marietta Judit

                        jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!