nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014/IV.25./ önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-16 -tól
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014/IV.25./ önkormányzati rendelete
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete a település hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól 


(Egységes szerkezetben a 10/2016.(VII.15.) önkormányzati rendelettel)


Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  35. §.-ában, 36. § (1) bekezdésében, a 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.  §. (1) bekezdésének 5. pontjában és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 5. § (1a) bekezdésében biztosított egyetértési jogkörében eljáró Annavölgy Község Képviselőtestülete, Bajna Község Képviselőtestülete, Csolnok Község Képviselőtestülete, Dág Község Képviselőtestülete, Epöl Község Képviselőtestülete, Kesztölc Község Képviselőtestülete, Leányvár Község Képviselőtestülete, Máriahalom Község Képviselőtestülete, Nagysáp Község Képviselőtestülete, Piliscsév Község Képviselőtestülete, Sárisáp Község Képviselőtestülete, Tokod Község Képviselőtestülete, Tokodaltáró Község Képviselőtestülete, Úny Község Képviselőtestülete hozzájárulásának kikérésével a következőket rendeli el:


1.Bevezető rendelkezések


1.§

 1. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: társulás) a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési  hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
 2. Dorog Város, Annavölgy Község, Bajna Község, Csolnok Község, Dág Község, Epöl Község,   Kesztölc Község, Leányvár Község, Máriahalom Község, Nagysáp Község, Piliscsév Község, Sárisáp Község, Tokod Nagyközség, Tokodaltáró Község, Úny Község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére 2014. január 1. napjától .


 1. A kötelező közszolgáltatás területi hatálya


2.§

 1. A rendelet területi hatálya Dorog Város, Annavölgy Község, Bajna Község, Csolnok Község, Dág Község, Epöl Község, Kesztölc Község, Leányvár Község, Máriahalom Község, Nagysáp Község, Piliscsév Község, Sárisáp Község, Tokod Község, Tokodaltáró Község, Úny Község közigazgatási területére terjed ki. A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed a társulás közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználóra.


 1. A közszolgáltatás nyújtó szervezet


 1. §


 1. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által meghirdetett közbeszerzési eljárásban a közszolgáltatási megbízást a VERTIKÁL-JUNK Konzorcium nyerte el. Székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai út 39.


 1. A konzorcium tagjai(1) VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság – konzorciumvezető -Székely: 8154 Polgárdi, Bocskai út 39.Közszolgáltatási engedély száma: MIN_059/2015


(2) KOMMUNÁL-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  - konzorciumi tag - székhely: 2510 Dorog, Bécsi út 71. Közszolgáltatási engedély száma: MIN_043/2015


(3) A gazdasági társaságok feladatmegosztását a Konzorciumi szerződés, valamint a Közszolgáltatási szerződés tartalmazza.

 1. A kötelező közszolgáltatás igénybevevői


5.§


 1. A közszolgáltatást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagtelepülései a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § 34. pontjában meghatározott ingatlanhasználó köteles igénybe venni.


 1. A hulladékszállítás rendje


6.§

 1. A hulladékmennyiség minimális mértéke ingatlanonként 60 liter/hét.
 2. Az ingatlanhasználónak a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az elszállítás napján – reggel  6.00 óráig  – kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni úgy, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse.
 3. Az elszállításhoz való kihelyezés időszakán kívüli időpontban a hulladék közterületen történő tárolása, illetve elhelyezése tilos, kivéve a tömblakások gyűjtőedényeinek közterületen történő tárolását.
 4. [1] Az ingatlan használó az ingatlanán keletkező vagy a birtokába kerülő települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző károsítását kizáró módon köteles gyűjteni és ahhoz a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített, hitelesített szabvány gyűjtőedényt vagy a szolgáltató emblémájával ellátott többlethulladékos zsákot köteles igénybe venni. A gyűjtőedények felsorolását jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.
 5. Az ingatlanhasználó az alkalmazható gyűjtőedények közül azt a típust és olyan számban köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett települési hulladék tárolása két ürítés között és a teljes mennyiségű hulladék szállítására alkalmas. Ennek megvalósulása érdekében a gyűjtőedényt úgy kell megválasztani, hogy 60 liter/ingatlan/hét tárolókapacitás minimálisan rendelkezésre álljon.
 6. A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezés megelőzése érdekében lecsukott állapotban kell lennie.
 7. A gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó szükség szerint köteles gondoskodni.
 8. Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét, a szállító járművek műszaki állapotát.
 9.  A hulladék összegyűjtése és elszállítása tömblakásos beépítésű belterületen heti kétszeri gyakorisággal történik, míg az egyéb belterületi lakóterületeken heti egyszeri ürítéssel történik reggel 06.00 órától este 22.00 óráig, a rendelet 1. mellékletében foglalt helyeken és időpontokban, és szállítási napokon.
 10.  A heti kétszeri ürítéssel érintett ingatlanhasználó esetében a szolgáltatási szerződésben rögzített heti hulladék mennyiség kerül két részre bontottan elszállításra.
 11. [2]A közszolgáltató évente egy alkalommal köteles az ingatlan használó bejelentésére előre egyeztetett időpontban házhoz menő lomtalanítást szervezni.
 12. [3]A közszolgáltató évente 10 alkalommal zöldhulladék gyűjtést végez a rendelet 1. melléklete szerint.

 1. Szelektív hulladékgyűjtés

 1. [4]A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében házhoz menő szelektív gyűjtést biztosít havonta egy alkalommal az 1. melléklet szerint.
 2. [5] 1. A kötelező közszolgáltatást nyújtó kötelezettségei


8.§

 1. A települési szilárd hulladék szállítása az e célra rendszeresített zártrendszerű célgéppel végezhető.
 2. Az ürítés vagy a szállítás során keletkező szennyeződés esetén annak eltakarításáról és a terület mentesítéséről illetve az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

(3)   Amennyiben a beütemezett járatterv szerinti szállítási napon valamilyen oknál fogva a szállítás kimarad úgy azt a közszolgáltató a következő 24 órán belül pótolni köteles.

(4)   A szállítás ünnepnapokon is a megállapított időpontokban történik, eltérés esetén a lakosságot hirdetmény útján előzetesen értesíti a közszolgáltató.


 1. A közszolgáltatási szerződés létrejöttének módja, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés tartalmi elemei.


9.§

(1) Az ingatlanhasználó a Ht. alapján köteles igénybe venni a közszolgáltatást.

(2) A közszolgáltatást igénybe venni kötelezett és a közszolgáltató között létrejött szerződés a keletkezett elszállítandó hulladékmennyiség meghatározását és a számlázási adatok pontosítását szolgálja.

(3) A szolgáltatás díja írásbeli szerződés létrejötte nélkül is kiszámlázható.

(4) [6]Az ingatlanhasználó a közszolgáltatót köteles megkeresni szerződéskötés céljából.

(5) Az ingatlanhasználó a szerződést kitölti és azt visszaküldi a közszolgáltatónak.10.§


 1. Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell:


 1. szerződő felek megnevezését, címét
 2.  a szolgáltatással érintett ingatlan megnevezése, címe
 3. a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettség vállalást
 4. a szállítás  gyakoriságát
 5. a gyűjtőedény ürítésre való ki és behelyezésével kapcsolatos kötelezettségeket
 6. az arra irányuló szolgáltatói kötelezettség vállalást, hogy a szállítást a mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi.
 7. a szolgáltatási díj megfizetésének módját határidejét és a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményét
 8. a szolgáltató és a tulajdonos szerződés-szegésének jogkövetkezményeit
 9. a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját
 10. a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges   többletszolgáltatást és annak díját
 11. a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit
 12. a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját. 1. A szerződés módosítása


11.§


 1. Az ingatlanhasználó köteles a szerződés módosítását kezdeményezni:
 1. személyében történt változás esetén,
 2. az ingatlan használat megszüntetése esetén,
 3. új ingatlan használó esetén a szerződés megkötését,
 4. hulladék mennyiségének  változása esetén,
 5. az időszakos ingatlan használatára vonatkozó bejelentés esetén,
 1. Időszakos ingatlanhasználati bejelentésre, akkor van lehetőség ha az ingatlanhasználat szünetelése eléri az 1 hónapot, és ennek hivatalos igazolása megtörtént. 1. Üdülőterületekre és nem lakás célú ingatlanokra vonatkozó hulladékkezelés


12.§


 1. Üdülőövezeti ingatlan és nem lakás célú ingatlan állandó használata esetén e rendelet általános szabályi szerint történik a hulladékkezelés.
 2. Szakaszos ingatlan használat esetén a  60 liter/ingatlan/hét hulladékmennyiségből számított éves közszolgáltatási díj 30 %-át kell megfizetni.
 3. A hulladékot a közszolgáltató a kihelyezéstől számított 1 héten belül szállítja el.
 1. A közszolgáltatási díj megfizetésének módja


13.§[7]
 1.  A szolgáltatási szerződések közszolgáltató általi ellenőrzése


14.§


 1. A közszolgáltató a hulladékszállítási szolgáltatás igénybevételre kötelezettek hulladék mennyiségét rendszeresen ellenőrzi.
 2. Az ellenőrzés során ténylegesen  megállapított hulladék mennyiségnek megfelelő szerződés módosítást kezdeményez. 1. Díjfizetési kedvezmények


15.§


 1. A jelen rendeletben szabályozott Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás körébe tartozó települések, településenként eltérő kedvezményt állapíthatnak meg.
 2. [8] Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egy és két fős háztartásban élő dorogi lakosoknak, akik betöltötték a 70. életévüket, 60 l/főre a hulladékszállítási díj egészére kedvezményt biztosít. A kedvezmény elbírálása kérelem alapján történik.
 3. Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egy fős háztartásban élő bajnai lakosoknak, akik a 70. életévüket betöltötték és az egy főre eső jövedelmük nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimumot, a hulladékszállítási díj 50 %-ára kedvezményt biztosít.
 4. Bajna Község Önkormányzata és a közszolgáltató között megkötött megállapodás alapján a kedvezményezettek után a közszolgáltatás díját az Önkormányzat fizeti meg.
 5. Nagysáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egy fős háztartásban élő nagysápi lakosoknak, akik betöltötték a 70. életévüket, a hulladékszállítási díj egészére kedvezményt biztosít. A két fős háztartásban élő nagysápi lakosoknak, akik betöltötték a 70. életévüket és 60 literes gyűjtőedényzettel rendelkeznek, az aktuális negyedéves hulladékszállítási díj mértékéből 1.473.- Ft díj kedvezményt biztosít.
 6. Nagysáp Község Önkormányzata és a közszolgáltató között megkötött megállapodás alapján a kedvezményezettek után a közszolgáltatás díját az Önkormányzat fizeti meg. 1. Adatvédelem, adatkezelés


16.§[9] 1. Záró rendelkezések


17.§(1) E rendelet 2014. április 28-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 18/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

Dr. Tittmann János                                                                            Kecskésné Patos Szilvia

     polgármester                                                                                              jegyző

[1]

Módosította a 10/2016.(VII.15.) önk. rendelet 2.§-a. Hatályos: 2016. július 1-től.

[2]

Módosította a 10/2016.(VII.15.) önk. rendelet 2.§-a. Hatályos: 2016. július 1-től.

[3]

Módosította a 10/2016.(VII.15.) önk. rendelet 2.§-a. Hatályos: 2016. július 1-től.

[4]

Módosította a 10/2016.(VII.15.) önk. rendelet 3.§-a. Hatályos: 2016. július 1-től.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(VII.15.) önk. rendelet 6. §-a. Hatálytalan: 2016. július 1-től

[6]

Módosította a 10/2016.(VII.15.) önk. rendelet 4.§-a. Hatályos: 2016. július 1-től.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (VII.15.) önk. rendelet 6. §-a. Hatálytalan: 2016. július 1-től.

[8]

Módosította a 10/2016.(VII.15.) önk. rendelet 5. §-a. Hatályos: 2016. július 16-tól.

[9]

Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (VII.15.) önk. rendelet 6. §-a. Hatálytalan: 2016. július 1-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
52.49 KB
2. melléklet
25.3 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!