nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (I.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-10 - 2018-09-06
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (I.27.) önkormányzati rendelete
A helyi közművelődésről

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 16 §-a, valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv. 77. §-a alapján a helyi közművelődés biztosítása érdekében a következő rendeletet alkotja:


I.
Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendeletben foglaltakat Enying Város közigazgatási területén kell alkalmazni.


2. §


(1) A rendelet célja az önkormányzat területén élők közművelődésének elősegítése, ennek érdekében közösségi színterek biztosítása, ezek feltételeinek meghatározása.[1]


(2) A helyi közművelődési célok megvalósítása érdekében az önkormányzat segíti a civil szervezetek művelődési törekvéseit, széleskörű együttműködést alakít ki a társadalmi szervezetekkel.


II.
A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei


3. §


(1) A közművelődés közösségi színtereit az önkormányzat a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében biztosítja.[2]


(2) A Művelődési Ház és Könyvtár részben önálló gazdálkodású önkormányzati intézmény, amely az önkormányzat költségvetésében biztosított kereteken belül látja el pénzügyi, gazdasági feladatait.


(3) A közművelődési intézményekben a szabadidő kulturális és sportcélú eltöltéséhez kell a feltételeket biztosítani.
A létesítmények, illetve ezek helyiségei csak alkalomszerűen adhatók bérbe, illetve használatba, kivéve a Művelődési Ház büfé céljára kialakított helyisége, amely céljának megfelelően több évre is bérbe adható.


(4) A közművelődési intézmények fenntartásához szükséges személyi és szakképzettségi feltételeket a jogszabályokban meghatározott szinten biztosítja a fenntartó. A foglalkoztatott létszámkeretet az éves költségvetési rendelet rögzíti.


III.
A helyi közművelődés feladatai


4. §


(1) A közművelődési feladatok ellátásához biztosított önkormányzati intézmények éves programját a Művelődési Ház igazgatója készíti el. Az érvényes munkatervet az intézményi költségvetéssel együtt kell benyújtani, s azt a Képviselő-testület hagyja jóvá.


(2) A közművelődés helyi feladatainak formáit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az egyes feladatok ellátását biztosító intézményi költségvetés és a rendezvények támogatásának mértékét - teljes, részleges, önköltséges bontásban - a 2. számú melléklet tartalmazza.


IV.
Záró rendelkezések


5. §


Ezen rendelet kihirdetése napján lép életbe.


6. § [3]


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.                                    Dr. Óvári László s.k.                                                 Szörfi István s.k.
                                        polgármester                                                               jegyző[1]

Módosította a 15/2004. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

[2]

Módosította a 34/2000. (XI. 29.) önkormányzati rendelet

[3]

Kiegészítette a 42/2009. (X. 01.) önkormányzati rendelet


Csatolmányok

Megnevezés méret
2. melléklet
29.63 KB
1. melléklet
56.66 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!